رشته مدیریت-دانلود پایان نامه درباره امام

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه […]

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[

اکرم(ص)آبدانان کاراهستند وسایر بیمارستانها از میزانی ناکارایی برخوردارند.
جدول ۴-۶ : میزان کاهش درنهاده جهت کاراشدن شدن بیمارستانها براساس مدل پایه شعاعی ورودی محور با بازدهی مقیاس کاهشی بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو الف
ردیف نام بیمارستان تخت فعال کادرپرسنلی تعدادپزشکان

وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب
۱ شهید مصطفی خمینی ایلام ۱۵۲ ۱۳۲ – – ۲۱ ۱۸
۲ آیت الله طالقانی ایلام ۳۲ ۳۰ ۹۵ ۸۲ – –
۳ امام علی (ع)سرابله – – ۱۰۳ ۸۶ ۷ ۵
۴ امام حسین مهران – – ۸۷ ۷۸ ۶ ۵
۵ ولی عصر(عج)دره شهر – – ۱۱۳ ۱۰۴ ۸ ۷
جدول۴-۷ : کارایی کامل ورودی محور با بازدهی مقیاس افزایشی بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو الف
ردیف نام مرکز کارایی رتبه
۱ امام خمینی (ره ) ایلام ۱۳۰ ۱
۲ شهید مصطفی ایلام ۹۴ ۸
۳ آیت الله طالقانی ایلام ۱۰۰ ۶
۴ امام علی (ع)سرابله ۹۶ ۷
۵ امام رضا ایوان ۱۲۵ ۳
۶ امام حسین مهران ۱۱۴ ۵
۷ شهدای دهلران ۱۳۰ ۲
۸ ولی عصر(عج)دره شهر ۹۰ ۹
۹ رسول اکرم(ص)آبدانان ۱۱۶ ۴

دربین واحدهای جدول بالابه ترتیب بیمارستانهای امام خمینی (ره) ایلام، شهدای دهلران، امام رضا ایوان، رسول اکرم(ص)آبدانان، امام حسین مهران و آیت الله طالقانی ایلام بیشترین کارایی راداشته اند که بیمارستان امام خمینی (ره ) ایلام کاراترین و ولی عصر(عج)دره شهر ناکاراترین واحد را بدست آوردند.

جدول۴-۸ : کارایی کامل ورودی محور با بازدهی مقیاس ثابت بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو الف

ردیف نام مرکز کارایی رتبه
۱ امام خمینی (ره ) ایلام ۱۳۰ ۲
۲ شهید مصطفی ایلام ۹۴ ۶
۳ آیت الله طالقانی ایلام ۱۲ ۹
۴ امام علی (ع)سرابله ۸۳ ۸

۵ امام رضا ایوان ۱۱۹ ۳
۶ امام حسین مهران ۹۷ ۵
۷ شهدای دهلران ۱۳۰ ۱
۸ ولی عصر(عج)دره شهر ۸۹ ۷
۹ رسول اکرم(ص)آبدانان ۱۱۶ ۴

دربین واحدهای بالابه ترتیب بیمارستانهای امام خمینی(ره)ایلام، شهدای دهلران، امام رضا ایوان، رسول اکرم آبدانان بیشرین کارایی راداشته اند که بیمارستان شهدای دهلران کاراترین وآیت الله طالقانی ایلام ناکاراترین واحد را بدست آوردند.
جدول۴-۹ : کارایی مقیاس ورودی محور بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو الف
ردیف نام مرکز کارایی
۱ امام خمینی (ره ) ایلام ۱۰۰
۲ شهید مصطفی ایلام ۱۰۰
۳ آیت الله طالقانی ایلام ۱۲
۴ امام علی (ع)سرابله ۸۷
۵ امام رضا ایوان ۱۰۰
۶ امام حسین مهران ۹۷
۷ شهدای دهلران ۱۰۰
۸ ولی عصر(عج)دره شهر ۹۸
۹ رسول اکرم(ص)آبدانان ۱۰۰
دربین واحدهای جدول۴-۹ بیمارستانهای امام خمینی (ره )ایلام، شهید مصطفی ایلام، امام رضا ایوان، شهدای دهلران و رسول اکرم(ص)آبدانان کارا هستند وسایر بیمارستانها از میزانی نا کارایی برخوردارند.
جدول ۴-۱۰ : میزان کاهش درنهاده جهت کاراشدن شدن بیمارستانها براساس مدل کارایی مقیاس ورودی محور بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو الف
ردیف نام بیمارستان تخت فعال کادرپرسنلی تعدادپزشکان

وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب
۱ آیت الله طالقانی ایلام ۳۲ ۳۰ ۹۵ ۸۲ – –
۲ امام علی (ع)سرابله – – ۱۰۳ ۸۶ ۷ ۵
۴ امام حسین مهران – – ۸۷ ۷۸ ۶ ۵
۵ ولی عصر(عج)دره شهر – – ۱۱۳ ۱۰۴ ۸ ۷
جدول۴-۱۱ : کارایی مدل پایه شعاعی خروجی محور با بازدهی مقیاس ثابت بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو الف

ردیف نام مرکز کارایی
۱ امام خمینی (ره ) ایلام ۱۰۰
۲ شهید مصطفی ایلام ۹۴
۳ آیت الله طالقانی ایلام ۱۲
۴ امام علی (ع)سرابله ۸۳
۵ امام رضا ایوان ۱۰۰
۶ امام حسین مهران ۹۷
۷ شهدای دهلران ۱۰۰
۸ ولی عصر(عج)دره شهر ۸۹

۹ رسول اکرم(ص)آبدانان ۱۰۰
دربین واحدهای جدول بالا بیمارستانهای امام خمینی (ره )ایلام، امام رضا ایوان، شهدای دهلران و رسول اکرم(ص)آبدانان کاراهستند وسایر بیمارستانهاازمیزانی نا کارایی برخوردارند.
جدول ۴-۱۲ : میزان افزایش درستاده جهت کاراشدن شدن بیمارستانها براساس مدل پایه شعاعی خروجی محور با بازدهی مقیاس ثابت بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو الف
ردیف
نام بیمارستان خدمات کلینیکی خدمات پارا کلینیکی خدمات سرپایی

وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب
۱ شهید مصطفی خمینی ایلام – – ۶۵۲۵۳ ۸۱۸۹۳ ۴۲۹۶۱ ۶۴۴۷۰
۲ آیت الله طالقانی ایلام ۴۶۷ ۳۱۴۴ ۱۵۲۳ ۲۷۰۵۸ ۵۵۱۴ ۵۰۰۰۱
۳ امام علی (ع)سرابله ۲۰۰۹ ۳۶۳۵ ۲۰۸۰۰ ۲۳۶۷۴ – –
۴ امام حسین مهران ۲۴۳۷ ۳۷۰۸ – – – –
۵ ولی عصر(عج)دره شهر ۳۸۹۵ ۴۸۱۱ ۲۹۲۳۸ ۲۹۵۹۴ – –
جدول ۴-۱۳ : کارایی مدل پایه شعاعی (فرم پوششی) خروجی محور با بازدهی مقیاس افزایشی بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو الف
ردیف نام مرکز کارایی
۱ امام خمینی (ره ) ایلام ۱۰۰
۲ شهید مصطفی ایلام ۹۴
۳ آیت الله طالقانی ایلام ۱۹
۴ امام علی (ع)سرابله ۸۶
۵ امام رضا ایوان ۱۰۰
۶ امام حسین مهران ۱۰۰
۷ شهدای دهلران ۱۰۰
۸ ولی عصر(عج)دره شهر ۸۹
۹ رسول اکرم(ص)آبدانان ۱۰۰

دربین واحدهای بالا بیمارستانهای امام خمینی (ره ) ایلام، امام رضا ایوان، امام حسین مهران، شهدای دهلران و رسول اکرم(ص)آبدانان کاراهستند وسایر بیمارستانها از میزانی ناکارایی برخوردارند.
۴-۱۴ : میزان افزایش درستاده جهت کاراشدن شدن بیمارستانها براساس مدل مدل پایه شعاعی خروجی محور با بازدهی مقیاس متغییر

ردیف
نام بیمارستان خدمات کلینیکی خدمات پارا کلینیکی خدمات سرپایی

وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱ شهیدمصطفی خمینی – – ۶۵۲۵۳ ۸۱۸۹۳ ۴۲۹۶۱ ۶۴۴۷۰
۲ آیت الله طالقانی ایلام ۴۶۷ ۳۱۴۴ ۱۵۲۳ ۲۷۰۵۸ ۵۵۱۴ ۵۰۰۰۱
۳ امام علی (ع)سرابله ۲۰۰۹ ۳۶۳۵ ۲۰۸۰۰ ۲۳۶۷۴ – –
۴ ولی عصر(عج)دره شهر ۳۸۹۵ ۴۸۱۱ ۲۹۲۳۸ ۲۹۵۹۴ – –
جدول ۴-۱۵ : کارایی مدل پایه شعاعی خروجی محوربابازدهی مقیاس کاهشی بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریوالف

ردیف نام مرکز کارایی
۱ امام خمینی (ره ) ایلام ۱۰۰
۲ شهید مصطفی ایلام ۹۹
۳ آیت الله طالقانی ایلام ۱۲
۴ امام علی (ع)سرابله ۸۳
۵ امام رضا ایوان ۱۰۰
۶ امام حسین مهران ۹۷
۷ شهدای دهلران ۱۰۰
۸ ولی عصر(عج)دره شهر ۸۹
۹ رسول اکرم(ص)آبدانان ۱۰۰

دربین واحدهای بالا بیمارستانهای امام خمینی(ره ) ایلام، امام رضا ایوان، شهدای دهلران و رسول اکرم(ص)آبدانان کاراهستند وسایر بیمارستانهاازمیزانی نا کارایی برخوردارند .
جدول ۴-۱۶ : میزان افزایش درستاده جهت کاراشدن شدن بیمارستانها براساس مدل پایه شعاعی خروجی محور با بازدهی مقیاس کاهشی بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو الف
ردیف
نام بیمارستان خدمات کلینیکی خدمات پارا کلینیکی خدمات سرپایی

وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب
۱ شهید مصطفی خمینی – – ۶۵۲۵۳ ۸۱۸۹۳ ۴۲۹۶۱ ۶۴۴۷۰
۲ آیت الله طالقانی ایلام ۴۶۷ ۳۱۴۴ ۱۵۲۳ ۲۷۰۵۸ ۵۵۱۴ ۵۰۰۰۱
۳ امام علی (ع)سرابله ۲۰۰۹ ۳۶۳۵ ۲۰۸۰۰ ۲۳۶۷۴ – –
۴ امام حسین مهران ۲۴۳۷ ۳۷۰۸ – – – –
۵ ولی عصر(عج) ۳۸۹۵ ۴۸۱۱ ۲۹۲۳۸ ۲۹۵۹۴ – –

جدول ۴-۱۷ : کارایی کامل خروجی محور با بازدهی مقیاس ثابت بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو الف

ردیف نام مرکز کارایی رتبه
۱ امام خمینی (ره ) ایلام ۱۳۰ ۲
۲ شهید مصطفی ایلام ۹۴ ۶
۳ آیت الله طالقانی ایلام ۱۲ ۹
۴ امام علی (ع)سرابله ۸۳ ۸
۵ امام رضا ایوان ۱۱۹ ۳
۶ امام حسین مهران ۹۷ ۵
۷ شهدای دهلران ۱۳۰ ۱
۸ ولی عصر(عج)دره شهر ۸۹ ۷
۹ رسول اکرم(ص)آبدانان ۱۱۶ ۴

دربین واحد های بالا به ترتیب بیمارستانهای شهدای دهلران، امام خمینی (ره)ایلام، امام رضا ایوان، رسول اکرم آبدانان بیشرین کارایی راداشته اند که بیمارستان شهدای دهلران کاراترین و آیت الله طالقانی ایلام ناکاراترین واحد رابدست آوردند.
جدول ۴-۱۸ : کارایی کامل خروجی محور با بازدهی مقیاس کاهشی بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریوالف

ردیف نام مرکز کارایی رتبه
۱ امام خمینی (ره ) ایلام ۱۳۸ ۱
۲ شهید مصطفی ایلام ۹۹ ۵
۳ آیت الله طالقانی ایلام ۱۲ ۹
۴ امام علی (ع)سرابله ۸۳ ۸
۵ امام رضا ایوان ۱۱۹ ۳
۶ امام حسین مهران ۹۷ ۶
۷ شهدای دهلران ۱۳۰ ۲
۸ ولی عصر(عج)دره شهر ۹۱ ۷
۹ رسول اکرم(ص)آبدانان ۱۱۶ ۴

دربین واحدهای جدول بالا به ترتیب بیمارستانهای امام خمینی(ره)ایلام،شهدای دهلران،امام رضاایوان،رسول اکرم آبدانان بیشترین کارایی راداشته اند که بیمارستان امام خمینی (ره)ایلام کاراترین و آیت الله طالقانی ایلام ناکاراترین واحد رابدست آوردند.
جدول ۴-۱۹: کارایی مقیاس خروجی محور بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو الف
ردیف نام مرکز کارایی
۱ امام خمینی (ره ) ایلام ۱۰۰
۲ شهید مصطفی ایلام ۹۴
۳ آیت الله طالقانی ایلام ۶۴
۴ امام علی (ع)سرابله ۹۷
۵ امام رضا ایوان ۱۰۰
۶ امام حسین مهران ۹۷
۷ شهدای دهلران ۱۰۰
۸ ولی عصر(عج)دره شهر ۹۸
۹ رسول اکرم(ص)آبدانان ۱۰۰
دربین واحدهای جدول۴-۱۹بیمارستانهای امام خمینی(ره)ایلام،امام رضا ایوان، شهدای دهلران و رسول اکرم(ص)آبدانان کاراهستند و سایر بیمارستانها از میزانی نا کارایی برخوردارند.
جدول ۴-۲۰: میزان افزایش درستاده جهت کاراشدن شدن بیمارستانها براساس مدل کارایی مقیاس خروجی محور بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو الف
ردیف
نام بیمارستان خدمات کلینیکی خدمات پارا کلینیکی خدمات سرپایی

وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب
۱ شهید مصطفی خمینی – – ۶۵۲۵۳ ۸۱۸۹۳ ۴۲۹۶۱ ۶۴۴۷۰
۲ آیت الله طالقانی ۴۶۷ ۳۱۴۴ ۱۵۲۳ ۲۷۰۵۸ ۵۵۱۴ ۵۰۰۰۱
۳ امام علی (ع)سرابله ۲۰۰۹ ۳۶۳۵ ۲۰۸۰۰ ۲۳۶۷۴ – –
۴ امام حسین مهران ۲۴۳۷ ۳۷۰۸ – – – –
۵ ولی عصر(عج)دره شهر ۳۸۹۵ ۴۸۱۱ ۲۹۲۳۸ ۲۹۵۹۴ – –
جدول ۴-۲۱ : کارایی مدل پایه شعاعی ورودی محور با بازدهی مقیاس ثابت بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو ب

ردیف نام مرکز کارایی
۱ امام خمینی (ره ) ایلام ۱۰۰
۲ شهید مصطفی خمینی ایلام ۱۰۰
۳ آیت الله طالقانی ایلام ۱۰۰
۴ امام علی (ع)سرابله ۸۷
۵ امام رضا ایوان ۱۰۰
۶ امام حسین مهران ۷۸
۷ شهدای دهلران ۱۰۰
۸ ولی عصر(عج)دره شهر ۸۸
۹ رسول اکرم(ص)آبدانان ۱۰۰
دربین واحدهای بالا بیمارستانهای امام خمینی (ره ) ایلام، شهید مصطفی خمینی ایلام، آیت الله طالقانی ایلام ،امام رضا ایوان ، شهدای دهلران و رسول اکرم(ص)آبدانان کاراهستند و سایر بیمارستانها از میزانی ناکارایی برخوردارند.
جدول ۴- ۲۲ : میزان کاهش درنهاده جهت کاراشدن شدن بیمارستانها براساس مدل پایه شعاعی ورودی محور با بازدهی مقیاس ثابت بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو ب

ردیف
نام بیمارستان تخت فعال کادرپرسنلی تعدادپزشکان

وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب
۱ امام علی (ع)سرابله – – ۱۰۳ ۹۰ ۷ ۶
۲ امام حسین مهران – – ۸۷ ۷۸ ۶ ۵
۳ ولی عصر(عج)دره شهر ۴۲ ۴۱ ۱۱۳ ۱۰۸ – –

جدول ۴-۲۳ : کارایی مدل پایه شعاعی(فرم پوششی)ورودی محور بابازدهی مقیاس افزایشی بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو ب
ردیف نام مرکز کارایی
۱ امام خمینی (ره ) ایلام ۱۰۰
۲ شهید مصطفی ایلام ۱۰۰
۳ آیت الله طالقانی ایلام ۱۰
۰
۴ امام علی (ع)سرابله ۹۶
۵ امام رضا ایوان ۱۰۰
۶ امام حسین مهران ۱۰۰
۷ شهدای دهلران ۱۰۰
۸ ولی عصر(عج)دره شهر ۸۸
۹ رسول اکرم(ص)آبدانان ۱۰۰

دربین واحدهای بالا بیمارستانهای امام خمینی (ره)، شهید مصطفی خمینی، آیت الله طالقانی ایلام، امام رضاایوان، امام حسین مهران، شهدای دهلران و رسول اکرم(ص)آبدانان کاراهستند وسایر بیمارستانهاازمیزانی نا کارایی برخوردارند.
جدول ۴-۲۴ : میزان کاهش درنهاده جهت کاراشدن شدن بیمارستانها براساس مدل مدل پایه شعاعی ورودی محور با بازدهی مقیاس متغییر درسال۱۳۸۸باسناریوب

ردیف

نام بیمارستان تخت فعال کادرپرسنلی تعدادپزشکان

وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب
۱ امام علی (ع)سرابله – – ۱۰۳ ۹۰ ۷ ۶
۲ ولی عصردره شهر ۴۲ ۴۱ ۱۱۳ ۱۰۸ – –
جدول ۴-۲۵ :کارایی مدل پایه شعاعی ورودی محور با بازدهی مقیاس کاهشی بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو ب

ردیف نام مرکز کارایی
۱ امام خمینی (ره ) ایلام ۱۰۰
۲ شهید مصطفی ایلام ۱۰۰
۳ آیت الله طالقانی ایلام ۱۰۰
۴ امام علی (ع)سرابله ۸۷
۵ امام رضا ایوان ۱۰۰
۶ امام حسین مهران ۷۸
۷ شهدای دهلران ۱۰۰
۸ ولی عصر(عج)دره شهر ۹۳
۹ رسول اکرم(ص)آبدانان ۱۰۰

دربین واحدهای بالابیمارستانهای امام خمینی(ره )، شهید مصطفی خمینی، آیت الله طالقانی ایلام، امام رضا ایوان، شهدای دهلران و رسول اکرم(ص)آبدانان کاراهستند وسایر بیمارستانها از میزانی ناکارایی برخوردارند.

جدول ۴-۲۶ : میزان کاهش درنهاده جهت کاراشدن شدن بیمارستانها براساس مدل پایه شعاعی ورودی محور با بازدهی مقیاس کاهشی بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو ب

]]>