رشته مدیریت-دانلود پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار تهران

<![CDATA[

. براساس لایحه ای که در سال ۱۳۷۹ توسط مجلس در خصوص مالیات تجدیدارزیابی دارایی‌ها به تصویب رسیده است، مالیات بر اضافه ارزش دارایی‌ها، با نرخ ۱۰ درصد برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ۱۵ درصد برای سایر شرکت‌ها و به‌صورت اقساط ده ساله، مساوی سالیانه در نظر گرفته شده است. این امر در تحقیق حاضر نشان داد که یکی از دلایل عدم استفاده از حسابداری تورمی در ایران است. از طرفی دیگر، هر روشی که از طرف حسابداران به کار برده می‌شود، اولین خصوصیت آن بایست این باشد که منافع آن بر مخارج آن فزونی داشته باشد. هرچند تاکنون، تحقیق جامعی در خصوص مخارج و منافع حاصل از حسابداری تورمی انجام نگرفته است، اما به هر حال، مدیران معتقدند که منافع حاصل از حسابداری تورمی کم‌تر از مخارج آن است.
عدم حمایت دولت از شرکت‌ها در اجرای حسابداری تورمی، خود گواه دیگری بر عدم تمایل مدیران در به کاربرد حسابداری تورمی شده است. عدم وجود استاندارد مناسبی برای حسابداری تورمی، یکی از موانع کاربرد آن است.
۲-۸-۲٫ تحقیقات خارجی
میلاد (۲۰۰۸) درتحقیق خود به بررسی سودمندی ارزش منصفانه بازار دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاران پرداخته است. هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) مسئول اصلی تدوین اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری (GAAP) است. مطابق نظر هیأت مذکور باید ارزش منصفانه دارایی‌ها را افشا نمود. سوال اصلی این پژوهش این بود که «ارزش منصفانه بازار دارایی‌ها چگونه بر تصمیمات سرمایه‌گذاران زن و مرد تأثیر گذار است؟» برای پاسخ به سوال پژوهش دو فرضیه به‌صورت زیر مطرح گردید:
۱-۱H – افزایش ارزش دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاران مرد و زن مبنی بر تامین مالی برای سرمایه‌گذاری یا مخارج سرمایه‌ای شرکت تأثیرگذار نیست.
۲-۱H – ارزش منصفانه بازار دارایی‌ها به مردان و زنان برای تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری کمک نمی‌کند.
برای آزمون فرضیات تحقیق و آزمون همبستگی متغیرها از آزمون t مستقل استفاده گردید. در این تحقیق ارزش منصفانه دارایی‌ها به عنوان مبلغی که یک دارایی فروخته می‌شود یا تحصیل می‌شود تعریف شده است.
داده‌های تحقیق از طریق پرسش‌نامه‌ای که دارای مقیاس ۵ سطحی لیکرت است جمع‌آوری شده است که به پاسخ‌دهندگان اجازه می‌دهد که نظرات خود را از «کاملاً موافق» تا «کاملاً مخالف» ارائه نمایند.
نگاره شماره ۲-۳٫ نتایج آماری
شرح
جنسیت
تعداد (N)
میانگین (M)
انحراف از میانگین (SD)
سوال ۱
زن
۲۲۵
۵۲/۳ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۰۶/۱
مرد
۲۸۹
۶۰/۳
۱۲/۱
سوال ۲
زن
۲۲۵
۵۱/۳
۱۶/۱
مرد
۲۸۹
۴۲/۳
۲۱/۱
سوال ۳
زن
۲۲۳
۲۱/۳
۱۱/۱
مرد
۲۸۸
۴۱/۳
۱۲/۱
سوال ۴
زن
۲۲۲
۷۶/۳
۹۶/۰
مرد
۲۸۸
۸۹/۳
۹۸/۰
سوال ۵
زن
۲۲۶
۵۴/۳
۲۱/۱
مرد
۲۹۰
۶۲/۳
۱۲/۱

سوال ۶
زن
۲۲۳
۰۶/۴
۰۷/۱
مرد
۲۸۷
۰۴/۴
۰۱/۱
سوال ۷
زن
۲۲۲
۲۹/۳
۱۷/۱
مرد
۲۹۰
۱۴/۳
۳۳/۱
می‌توان دریافت که بین پاسخ‌دهندگان به سوالات در خصوص سودمندی ارزش منصفانه در تصمیمات سرمایه‌گذاران، در کلیه سوالات اختلاف معناداری وجود ندارد که نشان دهنده رد فرضیه ۱-۱H و ۲-۱H می‌باشد.
۲-۹٫ خلاصه فصل
در این فصل به بررسی ادبیات موضوع تحقیق و مبانی نظری مرتبط با ارزش منصفانه پرداخته شد. پس از مقدمه، به معرفی استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی و روش‌های ارزشگذاری در حسابداری پرداخته شد. سپس مفاهیم نظری مرتبط با روش‌های مختلف ارزشگذاری مطرح گردید. در پایان مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در حوزه این پژوهش آورده شد.

فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱٫ مقدمه
در این فصل در ابتدا روش تحقیق ذکر خواهد شد و در ادامه جامعه آماری و شیوه گزینش نمونه آماری تشریح خواهد گردید. سپس فرضیات تحقیق و نحوه محاسبه هر یک از متغیرهای تحقیق به صورت جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنین روش‌ها و منابع گردآوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز برای انجام تحقیق ذکر خواهد شد.
۳-۲٫ روش تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی سودمندی افشاء ارزش بازار نهفته دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان در ایران و شناسایی عوامل موثر در عدم افشاء این ارزش‌ها با توجه به مجاز بودن تجدید ارزیابی دارایی‌ها، می باشد.
روش مورد استفاده در این پژوهش روش پیمایشی است. داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامه به‌دست آمده است. روش آماری این پژوهش، آزمون t تک متغیره استفاده شده است. مراحل کلی تحقیق به این صورت می‌باشد که ابتدا بر مبنای ادبیات تحقیق متغیر‌ها مشخص گردید. سپس جامعه آماری تحقیق که در برگیرنده کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن داده‌های مورد نظر تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه بین مدیران شرکت‌های مذکور استخراج شد و در نهایت فرضیات تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
۳-۳٫ جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. شواهد تجربی حاکی از آن است که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حدود زیادی از لحاظ نوع مالکیت، مدیریت، فعالیت، الزامات قانونی در گزارش‌دهی اطلاعات و سایر ویژگی‌های مهم، به طور محتوایی نماینده مناسبی از شرکت‌های ایرانی می‌باشند. به این جهت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شده‌اند. علاوه بر این، علت دیگر محدود کردن جامعه آماری به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، امکان دستیابی بیشتر و سریع‌تر با اطلاعات لازم از قبیل آدرس دفاتر مرکزی بوده است.
بر مبنای لیست منتشر شده از سوی بورس اوراق بهادار تهران در تیرماه سال ۱۳۸۹، تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس متشکل از ۴۵۳ شرکت بود و با در نظر گرفتن ۱۰ مدیر برای هر شرکت جامعه آماری این پژوهش ۴۵۳۰ نفر درنظر گرفته شد. داده‌های این پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه بین مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاصل گردید. طبق نمونه تحقیق میلاد (۲۰۰۸) که پرسشنامه را بین سرمایه‌گذاران توزیع نموده بود ما نیز برای جمع‌آوری داده‌های این پژوهش، پرسشنامه را بین مدیران شرکت‌های فوق الذکر به عنوان سرمایه‌گذاران نهادی توزیع نمودیم.
۳-۴٫ نمونه آماری
نمونه آماری عبارتست از تعداد محدودی از جامعه آماری که بیان‌کننده ویژگی‌های اصلی جامعه باشند. در این پژوهش مدیران سطوح عالی شرکت ها (مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، معاونان مالی و مدیران مالی و مدیران سرمایه‌گذاری و رئیس حسابداری) مورد پرسش قرار گرفته‌اند. همان‌طور که پیش‌تر ذکر گردید، جامعه آماری این پژوهش ۴۵۳۰ نفر درنظر گرفته شد، لذا برای تعیین حجم نمونه با توجه به روش و فرضیات تحقیق از فرمول کوکران استفاده شد و براساس این فرمول تعداد نمونه به شرح زیر۳۵۴ نفر به دست آمد.

به دلیل برآوردی بودن تعداد مدیران شرکت‌های بورسی و اینکه از هیچ منبع اطلاعاتی موثق تعداد مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد، لذا حجم نمونه را ۳۸۴ پاسخگو در نظر گرفتیم. دلیل این امر این است که حتی با چند برابر شدن جامعه تعداد پاسخگوها از عدد ۳۸۴ تجاوز نخواهد کرد. و از این طریق با اطمینان بیشتری می‌توان به نتایج حاصل از آزمون فرضیات اتکا نمود.
۳-۵٫ فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق به شرح زیر است:
فرضیه اول: ذینفعان به منظور اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، ارزش نهفته بازار دارایی‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند.
فرضیه دوم: ارزش نهفته بازار دارایی‌ها، سرمایه‌گذاران را در اتخاذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.
۳-۶٫ ساختار ابزار اندازه‌گیری
مهمترین هدف این تحقیق، بررسی سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پیمایشی استفاده شده است و ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه کتبی بوده است.
جهت تنظیم پرسشنامه، در ابتدا با توجه به تحقیقات قبلی، مهمترین عوامل مؤثر بر سودمندی ارزش‌های جاری و تجدید ارزیابی دارایی‌ها مورد شناسایی قرار گرفتند. همچنین به منظور جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی مورد نیاز در فرآیند تهیه پرسشنامه با مدیران سطوح عالی چندین شرکت مصاحبه‌ای صورت گرفت. هدف اصلی از مصاحبه مزبور به‌دست آوردن تصویری شفاف‌تر و صحیح‌تر از عوامل مؤثر بر عدم ارائه ارزش‌های بازار دارایی‌ها در ایران بوده است.
با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده، پرسشنامه مقدماتی تهیه و پس از آن که به تأیید اساتید راهنما و مشاور تحقیق رسید، بین تعدادی از مدیران شرکت‌ها و صاحب‌نظران حسابداری توزیع گردید. (در این مرحله پرسشنامه به تعداد محدودی توزیع شد.) و با توجه به این که نتایج آزمون‌ها حاکی از قابلیت اطمینان (پایایی) و اعتبار (روایی) ابزار اندازه گیری بود، پرسشنامه نهایی تهیه و در بین شرکت‌های نمونه توزیع گردید.
پرسشنامه که در پیوست شماره یک پایان نامه ارائه شده است، دارای یک نامه همراه و دو بخش اصلی است. در نامه همراه، موضوع تحقیق و اهمیت تکمیل پرسشنامه در انجام مؤثر تحقیق ذکر شده و به پاسخ‌دهندگان اطلاع داده شده است که این تحقیق در راستای اخذ درجه کارشناسی ارشد و به منظور بررسی سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان صورت می‌گیرد و نیز داده های جمع آوری شده بر مبنای پرسشنامه حاضر کاملاً محرمانه تلقی می‌گردد و نتایج صرفاً در قالب‌های آماری گزارش خواهد شد. دو بخش اصلی در این پرسشنامه هم به شرح زیر است:
بخش اول پرسشنامه مربوط به سؤالات تخصصی است که در ابتدای آن توضیح مختصری در ارتباط با اهمیت تحقیق ارائه شده است. این بخش مشتمل بر ۳ قسمت و در مجموع ۲۸ سؤال است که کلیه سؤالات این بخش براساس مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت و با شماره‌های ۱ «کاملاًمخالفم» تا ۵ «کاملاً موافقم» درجه‌بندی شده است. در قسمت اول این بخش با ۷ سوال به سنجش سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها پرداخته‌ایم. سؤالات ۱ تا ۴ این قسمت برای سنجش فرضیه اول و سؤالات ۵ تا ۷ آن برای آزمون فرضیه دوم طراحی گردید. در قسمت دوم ۸ روش از روش‌های تجدید ارزیابی را مورد پرسش قرارگرفت تا نظر پرسش‌شوندگان در خصوص این روش‌ها استخراج و طبقه‌بندی گردد. در قسمت سوم از بخش اول با طرح ۱۳پرسش به عنوان موانع احتمالی عدم تجدید ارزیابی در ایران، به شناسایی موانع موجود در مسیر ارائه و افشاء ارزش نهفته دارایی‌ها پرداختیم. لازم به‌ذکر است که این موانع از مطالب مندرج در متون حسابداری و تحقیقات پیشین و با راهنمایی اساتید راهنما و مشاور استخراج گردیده است. بخش دوم به اطلاعات عمومی اختصاص دارد که در ارتباط با رشته تحصیلی، آخرین مدرک تحصیلی، عنوان پست سازمانی و میزان تجربه کاری پرسش شوندگان می باشد.
۳-۷٫ پایایی و روایی ابزار اندازه‌گیری
۳-۷-۱٫ روایی ابزار اندازه‌گیری
مفهوم اعتبار (روایی) به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه‌گیری ممکن است برای اندازه‌گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی‌که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ‌گونه اعتباری برخوردار نباشد. روش‌های متعددی مانند برای اعتبار محتوا، اعبتار ملاکی، اعتبار سازه تعیین اعتبار ابزار اندازه‌گیری وجود دارد که در این جا به اختصار در مورد هر یک توضیح داده خواهد شد.
در این پژوهش، روایی محتوایی پرسشنامه به روش صوری و سیگمای شمارشی با استفاده ازقضاوت ۱۳ تن که شامل ۴ تن از اساتید رشته حسابداری و ۲ تن از دانشجویان دوره دکتری حسابداری دانشگاه شیراز و ۷ تن از مدیران اعضای نمونه پژوهش، بدست آمده است.
چون امکان تهیه و تنظیم تعدادی سؤال که همه آنها برای هر خواننده‌ای واضح و روشن و قابل هضم باشد، بسیار کم است. برای رفع این نقص قبل از اجرای توزیع پرسشنامه در گروه اصلی به مطالعه‌ای کوچکتر و جنبی (Pilot study) مبادرت گردید و بعد از آن که سؤال‌ها در گروه جنبی بررسی شد و سؤالات غیر قابل فهم اصلاح گردید آنگاه آن در گروه اصلی به مرحله اجراء گذاشته شد.
۳-۷-۲٫ پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه‌گیری
قابلیت اعتما
د که واژه‌هایی مانند پایایی، ثبات و اعتبار برای آن به کار برده می‌شود، است.که یکی از ویژگی‌های ابزار اندازه‌گیری (پرسشنامه یا مصاحبه یا سایر آزمون های علوم اجتماعی) می‌باشد. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. از جمله تعریف‌هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده است می‌توان به تعریف ارائه شده توسط ایبل و فریسبی (۱۹۸۹) اشاره کرد: «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است.» با توجه به این امر معمولاً دامنه ضریب قابلیت از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد.
لازم به ذکر است که قابلیت اعتماد در یک آزمون می‌تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱٫ اجرای دوباره آزمون (روش بازآزمایی)
۲٫ روش موازی (همتا)
۳٫ روش تنصیف (دو نیمه کردن)
۴٫ روش کودر- ریچاردسون
۵٫ روش آلفای کرونباخ
در این پژوهش به منظور سنجش قابلیت اعتماد ابزار پژوهش از روش آلفای کرونباخ، با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند بکار می‌رود. در این‌گونه ابزارها، پاسخ هر سؤال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. ضریب آلفای کرونباخ به‌دست آمده در این پژوهش ۷/۹۰% می‌باشد که نشان دهنده این امر است که ابزار تحقیق از قابلیت اعتماد لازم برخوردار است.
۳-۸٫ روش گردآوری اطلاعات
از آنجایی که احتمال می‌رفت پرسش‌شوندگان (مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره، مدیران مالی، معاونان مالی و سرمایه‌گذاری و رئیس حسابداری) به دلیل مشغله زیاد به پرسشنامه پستی پاسخ ندهند، ضمن تماس تلفنی و هماهنگی‌های صورت گرفته، به صورت حضوری به پرسش‌شوندگان تحویل و متعاقباً طی دو مرحله به جمع‌آوری آن‌ها پرداخته شد.
در این تحقیق پرسشنامه‌های ارسالی در دو نوبت جمع‌آوری گردید. چنانچه پرسشنامه توزیع شده در مرحله اول تکمیل نگردیده بود، مجدداً پرسشنامه دیگری در اختیار پرسش‌شوندگان قرارگرفت. به‌هنگام تحویل پرسشنامه به پرسش‌شوندگان، به آنها اطلاع داده شده که پاسخ‌های آن‌ها صرفاً در قالب نتایج آماری انتشار خواهد یافت و پرسشنامه‌های تکمیل شده به پاسخ‌دهندگان قابل ردیابی نخواهد بود. همچنین ذکر گردید چنانچه پاسخ‌دهندگان تمایل به دریافت نتایج تحقیق دارند، آدرس خود را ارائه نمایند. این جمله به منظور تشویق پرسش‌شوندگان به تکمیل و استرداد پرسشنامه‌ها و در نتیجه افزایش تعداد پرسشنامه‌های تکمیل شده ذکر گردیده بود.
۳-۹٫ نارسایی‌های ابزار اندازه‌گیری و شیوه‌های رفع آن
استفاده از پرسشنامه همراه با یک سری نارسایی‌های ذاتی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به پایین بودن درصد استرداد پاسخ‌نامه‌ها و عدم پاسخ پرسش‌شوندگان، اشاره نمود. در این تحقیق پرسشنامه‌های تحویلی در دو نوبت و به فاصله زمانی ۲۰ روز بین اعضای نمونه تحقیق توزیع گردید. نارسایی دیگر پرسشنامه آن است که جواب‌های بالقوه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *