رشته مدیریت-دانلود پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک

<![CDATA[ تبلیغات مناسب محصولات و تولیدات این صنعت، می‌توان جایگاه آنها را در بازارهای هدف […]

<![CDATA[

تبلیغات مناسب محصولات و تولیدات این صنعت، می‌توان جایگاه آنها را در بازارهای هدف تثبیت کرد و توان رقابت کشور با تولیدات سایرکشورها را ارتقا داد. تاکید مدیریت بازاریابی بیشتر تعیین محصولات بر مبنای نیاز و خواسته‌های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات، توزیع موثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است.( روستا، ونوس، ابراهیمی،۱۳۸۹، ص ۱۶).

۱-۴٫ فرضیات (یا سئوالات پژوهشی)
سوالات تحقیق:
آیا اجرای آمیخته‌های بازاریابی راهی برای توسعه بازار صنایع دستی می‌باشد؟
آیا حمایت دولت بر توسعه صادرات صنایع دستی موثر می‌باشد؟
آیا تجارت الکترونیک می‌تواند کمکی به توسعه بازار صنایع دستی کند؟

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

۱-۵٫ اهداف پژوهش
هدف اصلی:
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه بازار صنایع دستی استان تهران
اهداف فرعی:
تعیین تأثیر محصول بر فروش و صادرات صنایع دستی

تعیین تأثیر تجارت الکترونیک بر فروش و صادرات صنایع دستی
تعیین تاثیر حمایت دولت بر فروش و صادرات صنایع دستی

۱-۶٫ شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق
۱-۶-۱٫ صنایع دستی
صنایع دستی چه در بیان عادی و چه در اصطلاح فنی مفاهیم متعددی دارد، به این معنا که گاهی حاکی از نحوه ساخت کالاست مانند (دست ساز) و گاه بازگوکننده ویژگی هر محصول است، مانند صنعت دستی، هنری و غیره.
در « داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ » ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﻨﺎی واژه ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ: « ﻣﻬﺎرت، ذوق و ﺑﯿﻨﺶ اﻧﺴﺎن درﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد» و ازدﯾﺪﮔﺎه اﺳﺘﺎد «ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮدﻫﺨﺪا» ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، از ﭘﺎرﭼﻪ و ﻗﺎﻟﯽ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻓﻠﺰی و ﻏﯿﺮه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ « ﻣﺤﻤﺪﻣﻌﯿﻦ» را ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ «ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ‌ﻫﺎﯾﯽﮐﻪ دﺳﺖ در آن دﺧﯿﻞ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ و ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮد است». به ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ آنﮔﺮوه از ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻃلاق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ: «ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎی آن ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﯿﻨﺶ‌ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ذوق و ﻫﻨﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻫﺮﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاثﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ آﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ اﯾﺮان اراﺋﻪﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.: ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ازهنر ـ صنعت اطلاق می‌شود که به طور عمده با استفاده از مواد اولیه بومی و اﻧﺠﺎم ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪﮐﻤﮏ دﺳﺖ و اﺑﺰار دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮلاﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ واﺣﺪ آن ذوق ﻫﻨﺮی و ﺧلاﻗﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮلات از ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای اﺳﺖ (عمرانی، ۱۳۹۰، ص ۳).
صنایع دستی در لغت نامه دهخدا عبارتست از آن چه که با دست ساخته می‌شود از قالی، پارچه و ساخته های فلزی و غیره (لغت نامه دهخدا، ص۲۸۰).

۱-۶-۲٫ تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی از طریق شبکه جهانی اینترنت بیان کرد. این امور می تواند شامل عمده فروشی و خرده فروشی در کالاهای فیزیکی و غیرفیزیکی، ارائه سرویس‌های مختلف به مشتریان و دیگر امور تجاری باشد. (کمالی رضایی و آقانبی، ۱۳۸۸، ص ۲۰)
تجارت الکترونیک فرایند خرید، فروش یا مبادله کالا، خدمات، اطلاعات را از طریق شبکه‌های کامپیوتری از جمله اینترنت تشریحمی کند.(مانیان و زندی‌منش، ۱۳۹۱، ص ۱۴)

۱-۶-۳٫ آمیخته بازاریابی
آمیخته بازاریابی شامل ۴ عنصر اصلی قیمت، محصول، مکان و ارتقای فروش می‌باشد، که همه خریدارن تحت تاثیر عناصر گوناگون آمیخته بازاریابی‌اند و تصمیم گیری آنها وابسته به نوع محصول و ویژگی‌های آن، شیوه‌های قیمت گذاری و روش‌های پرداخت، امکانات و تسهیلات توزیع و روش‌های ترغیبی و ترفیعی شرکت هاست.(روستا و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۱۴۴)
آمیخته بازاریابی شامل تمامی متغیرهای است که سازمان می تواند در ارتباط با بازار هدف و نیز برای ارضای تقاضای بازار، آنرا کنترل کند. زمانی که گروه خاص مشتریان (بازار) مشخص شده و مورد تحلیلی قرار گرفته باشند، سازمان می‌تواند بطور مستقیم فعالیت‌های خود را در جهت برطرف کردن نیازهای بازار بشکلی سودمند آغاز کند.

۱-۶-۴٫ نقش دولت
دولت‌ها نفوذ مستقیم بر روی عوامل تعیین کننده دارند، به صورت غیر مستقیم از طریق سیاست‌های پولی و مالی و به طور مستقیم به عنوان خریدار عمده کالاها و خدمات بر روی شرایط تقاضا اثر می‌گذارد.
دولت به عنوان سیاست گذار موضوعات کارگری، آموزش، تشکیل سرمایه، منابع طبیعی و استانداردهای کالا بر روی منابع اثر می‌گذارد. دولت با تقویت عوامل تعیین کننده، مزیت قابتی شرکت‌ها را در داخل کشور بهبود می‌بخشد. به عبارت دیگر، دولت می‌تواند مزیت رقابتی را بهبود ببخشد و یا آن را کاهش دهد، اما نمی‌تواند نسبت به ایجاد آن اقدام کند.(ابراهیمی، ۱۳۹۰، ص ۲۷۸)

۲-۱٫ مقدمه
در این فصل به مرور مبانی تئوریک و پژوهش در باب مفاهیم مربوط به موضوع خواهیم پرداخت. در بخش اول به بررسی مفاهیم اصول بازاریابی، تجارت الکترونیک و نقش دولت در بخش دوم به طور اجمالی در زمینه تاریخچه صنایع دستی و ماهیت آن، تاریخچه و سیر تطور هنر قلم زنی و در بخش سوم به چارچوب نظری تحقیق خواهیم پرداخت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۲٫ اصول بازاریابی
۲-۲-۱٫ مفاهیم اساسی بازاریابی
مدیریت بازاریابی عبارت است از فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای پندار، قیمت گذاری، تبلیغات پیشبردی و توزیع ایده‌ها، کالاها و خدمات، به قصد انجام مبادلاتی که به تامین اهداف انفرادی و سازمانی منجر می‌گردد (کاتلر، ۱۳۸۸، ص ۵۲).
در طول سه دهه گذشته مفهوم بازارایابی تغییرات عمده‌ای کرده است. مفهوم قدیمی بازاریابی بر روی تولید کالا متمرکز بوده و شرکتها تلاش خود را برای تولید محصولات بهتر و بیشتر متمرکز می‌کردند، هدف شرکتها سود آوری بیشتر و وسیله نیل به آن فروش یا ترغیب مشتریان بلقوه برای خرید کالاهای شرکت بود. مفهوم جدید بازاریابی که از دهه ۱۹۶۰ مورد توجه قرار گرفت، تمرکز بازاریابی از محصول به سوی مشتری تغییر داد. هدف شرکت باز هم سود آوری بیشتر بود، اما وسیله نیل به هدف توسعه یافت و کلیه عناصر آمیخته بازاریابی یا «۴P» یعنی محصول، قیمت، فعالیت‌ های تشویقی و ترغیبی (ترفیعات) و مکان (کانال توزیع) را در برگرفت (ابراهیمی، ۱۳۹۰، ص ۲۱).
دلایل اصلی برای اینکه ترکیب بازاریابی یک مفهوم قدرتمند است این می باشد که باعث میشود اداره و کنترل بازاریابی آسان به نظر برسد امکان جداسازی بازاریابی از دیگر فعالیت‌های شرکت وسنجش وظایف بازاریابی برای متخصصان را فراهممی کند،ومولفه های ترکیب بازاریابی میتوانند موقعیت رقابتی شرکت را تغییر دهند. همچنین مفهوم ترکیب بازاریابی دو منفعت مهم هم دارد .نخست آنکه یک ابزار مهم برای توانمند کردن فرد به کار می رود تا او را قادر سازد ببیند که آیا کار مدیران بازاریابی تا حد زیادی تنها به معنی فداکردن منافع پایداری رقابتی یک نفر در ترکیب بازاریابی به معنای کسب منافع دیگران می باشد یانه. دومین مزیّت ترکیب بازاریابی این است که به آشکار ساختن ابعاد دیگر کارمدیر بازاریابی کمک میکند. همه مدیران باید منابع موجود را به تقاضای مختلف اختصاص دهند و مدیر بازاریابی به ترکیب این منابع موجود را در میان ابزارهای رقابتی مختلف ترکیب بازاریابی اختصاص خواهد داد در انجام یک چنین کاری این مسئله به القای فلسفه‌ی بازاریابی در سازمان کمک خواهد کرد. (گوی ، ۲۰۰۲، ص ۲)

۲-۲-۲٫آمیخته بازاریابی
متغییرهای قابل کنترلی که شرکت می تواند با استفاده و ترکیب مناسب آنها بازار هدف خود را اراضی نماید.(مک کارتی و پرالتی، ۱۹۸۷) پس از آن با تغییر جزیی این تعریف توسط آرمسترانگ بیان شد:”مجموعه ای از متغییرهای قابل کنترل بازاریابی که شرکت در هم می‌آمیزد تا پاسخی را ایجاد کند که می خواهد به بازار هدفارائه نماید”. (کاتلر و آرمسترانگ ، ۱۹۸۹)
برنامه‌ریزی ترکیب عناصر بازاریابی با تعیین چیزی برای عرضه به بازار که نیازها و خواسته‌های مشتریان را تامین کند آغاز می‌شود. مشتری بر مبنای ارکان سه گانه‌ای درباره‌ی آن چیزی که به بازار عرضه می‌شود قضاوت می‌کنند. این ارکان سه گانه ویژگی‌‌های کالا و کیفیت آن، ترکیب خدمات و کیفیت آن و مطلوب بودن قیمت فروش محصول است.(کاتلر، ۱۳۸۸، ص ۴۶۸).
ترکیب بازاریابی بکار رفته در یک شرکت خاص بر اساس منابع، شرایط بازاری و نیازهای درحال تغییر ارباب رجوع ها متغیر خواهد بود. اهمیت برخی عناصر در ترکیب بازاریابی در هر نقطهای از زمان متغیر خواهد بود. تصمیمات نمی توانند بر مبنای یک عنصر ترکیب بازاریابی و بدون بررسی تاثیر آن بر روی عناصر دیگر اتخاذ شوند (لو و کاک ۱۹۹۷). همانگونه مک کارتی۱۹۶۰، خاطرنشان ساخت که” تعدادی از راهبردهای احتمالی ترکیب بازاریابی نامحدود است”(گوی، ۲۰۰۲، ص ۴-۲).

۲-۲-۲-۱٫محصول
محصول یا کالا هر آن چیزی است که برای تامین یک خواسته یا نیاز در بازار عرضه می‌شود.(کاتلر، ۱۳۸۸، ص ۴۶۹).
محصول شامل ترکیبی آمیخته کالاهاوخدماتی است که شرکت به ﺑازارهدف خودارائه می‌دهد. این عنصر دربرگیرنده هشت جزء به شرح ذیل می‌باشد.. (کاتلر،۱۳۸۵،ص۱۳۳ – ۱۳۱)

۲-۲-۲-۱-۱٫تنوع کالا
تنوع به موجود بودن محصول درمدلها، تیپها و به طرحهای مختلف مطابق با خواسته‌ها و انتظارات مصرف کنندگان، دلالت دارد. باتوجه به اینکه مصرف کنندگان دارای رده‌های مختلف سنی، جنسی، طبقاتی و غیره می‌باشند و میزان درآمد آن‌ها و همچنین خواسته‌ها و انتظاراتشان، نیز متفاوت است، بنابراین نیاز به کالاهایی با تنوع مورد نیاز است)جانگ یونگ کیم و دیگران ،۲۰۰۳، ص ۱۰۰۱).

۲-۲-۲-۱-۲٫ کیفیت کالا
در نگرش سنتی، کیفیت محصولات در پرتو ویژگی‌ها صفات فیزیکی آن از قبیل استحکام و قابل اعتماد بودن ارزیابی می‌شود، ولی امروزه بسیاری از شرکت‌ها مفهوم کیفیت را مورد بررسی مجدد قرار داده‌اند. این شرکت‌ها متوجه شدند که مطلوبترین و موفق‌ترین محصول در جهان اگر نیازها، خواسته‌ها و انتظارات مشتریان را برآورده نکند ایده‌آل محسوب نمی‌شود، تعریف جدید کیفیت در چاچوب این مفاهیم چنین است: «درجه‌ای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد» (روستا و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۲۴۹)، در تعریف امروزی کیفیت به معنای مطابقت با استاندارد های برتر و برآورده ساختن نیازهای مشتریان است (گلوبال و پرودا ، ۲۰۰۷، ص ۲۴۵).
کیفیت کالا توانایی وقابلیت‌های کالادرانجام وظایف محوله رانشان می‌دهد.کیفیت، ویژگی‌هایی نظیر دوام یا استحکام، قابلیت اعتماد، دقت، سهولت استفاده، تعمیرپذیری آسان، کیفیت عملکرد، کیفیت انطباق وسایر صفات ارزشمند کالا را در بر می‌گیرد .اندازه‌گیری بعضی از این صفات، به طور عملی
امکان‌ پذیر است. از نظر بازاریابی، کیفیت برمبنای برداشت‌های ذهنی خریداران، اندازه‌گیری می‌شود)فیلیپ کاتلر،۱۳۸۵، ص۳۲۰).

۲-۲-۲-۱-۲-۱٫ مهر اصالت یونسکو
یکی از برنامه‌های بهبود بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات است و کیفیت بالاتر، شرط لازم و کافی برای ارتقای بهره‌وری محسوب می‌شود. همان گونه که فعالیت‌های اقتصادی پیوسته در حال توسعه است، انتظارات و نیازمندی‌های مشتریان نیز در حال دگرگونی است. افراد همواره خواهان کیفیت بهتر هستند. از سوی دیگر صنایع دستی به عنوان بخشی مهم و تأثیرگذار در ساختار اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی، نقش مهم و ارزنده‌ای در توسعه اقتصادی و فعالیت‌های فقرزدایی کشورها (به ویژه جهان سوم) ایفا می‌کند. مهر اصالت سازمان یونسکو در خصوص صنایع دستی- که در صورت احراز شرایطی چون اصالت، هویت ملی، ابداع و نوآوری، رعایت جنبه‌های کاربردی و مسائل زیست محیطی و قوانین کار و حقوق مالکیت معنوی و نیز داشتن بازار مناسب به منظور تداوم تولید و حضور در بازارهای مقصد و در نهایت ارتقای کیفیت و بسط و توسعه صنایع دستی، اعطا گردیده و در راستای صیانت از کیان فرهنگی و هنری ملت‌ها امری مهم و ممدوح و شایسته توجه و تاکید دست اندرکاران است.
این برنامه به اهدافی چون تداوم و تقویت دانش سنتی و مهارت‌های هنری که در نهایت به حفاظت و صیانت از تنوع فرهنگی ملت‌ها (مناطق مختلف) منتج می‌شود. کیفیت مفهومی‌گنگ و نامأنوس دارد و نمی‌توان برای آن تعریف و استاندارد مشخصی تعیین و تبیین نمود و برخی نیز تطابق محصول نهایی با استانداردهای کیفی را مترادف با تعریف کیفیت تلقی می‌کنند و گروهی نیز معتقدند کیفیت به معنی تطابق خواسته مشتری با محصول نهایی است. در جهان رقابتی امروز، کیفیت، پیش نیاز ضروری در تلاش‌ها و نبردهای تجاری است و غفلت از آن باعث افت محصول، کاهش حضور در بازار، تقلیل بهره‌وری و سودآوری و در نتیجه عقب نشینی در مقابل رقبا می‌شود.
کیفیت جزو فرهنگ تولید است و بر عنصر «رقابت آمیزی» دلالت دارد. پس باید تمهیدات لازم برای ایجاد، بسط و توسعه آن تهیه شود و اقدامات مقتضی برای توجه به موضوع کیفیت و اشاعه فرهنگ کیفیتگرایی و نیز تغییر نگرش تولیدکنندگان به ویژه در عرصه‌های دارای فرهنگ بومی‌ و سنتی صورت پذیرد، تا از این رهگذر هنرمندان و صنعتگران و دست اندرکاران صنایع دستی بتوانند با اخذ مهر اصالت برای مصنوعات تولیدی خود، زمینه حضور و تداوم فعالیت در بازارهای جهانی را فراهم و تقویت نمایند.
مهر اصالت، گواهینامه‌ای است که یونسکو و دفترهای فرهنگی – هنری منطقه‌ای مشترکاً برای حفظ، احیا و تداوم فعالیت حِرَف و ارزش‌های بومی‌ و سنتی، به صنایع دستی اصیلی اعطا می‌کند که هنرمندان و صنعتگران با مهارت‌های حرفه‌ای، الگوها و مفاهیم سنتی را ابداع و نوآوری نمایند. در حال حاضر ۳۰ کشور آسیایی در برنامه مهر اصالت عضویت دارند (حاجی‌پور شوشتری، ۱۳۸۶، ص۱۵۵- ۱۵۷).

۲-۲-۲-۱-۲-۲٫ اهداف مهر اصالت
الف) تأمین بازار و فرصت‌های تجاری جهت حصول اطمینان از تداوم حضور و فعالیت صنایع دستی
مهر اصالت با توجه به اهمیت صنایع دستی در اقتصاد محلی و نقش مهم آن در فعالیت‌های فقرزدایی، ایجاد بازارهای جدید به منظور دستیابی به شبکه پیشرفته ارتباط تولیدکننده و خریداران، و نفوذ در بازارهای مقصد را از طریق مشارکت در نمایشگاه‌های تجاری تعقیب می‌کند.
ب) ایجاد استانداردهای لازم برای اقلام صنایع دستی کیفی و برتر
یونسکو قصد دارد از طریق اعطای مهر اصالت، به مکانیسم کنترلی دقیق برای استانداردهای مربوط به کیفیت عالی اقلام صنایع دستی دست یابد تا از این رهگذر، اطمینان حاصل شود که خریدار با خرید صنایع دستی دارای مهر اصالت به اقلام فرهنگی و اصیلی که در تولید آن‌ها مسائل زیست محیطی و قوانین کار و کارگر رعایت شده باشد، دست یافته است.
ج) ترغیب به ابداع و نوآوری
در جایی که مهر اصالت یونسکو، تداوم و توسعه مهارت‌های حرفه‌ای و سنتی را تعقیب و از ابداع و نوآوری حمایت می‌کند، بستر لازم برای بقا و حفاظت از صنایع دستی دارای بازار مطمئن در زندگی مدرن امروزی فراهم می‌گردد.
د) ارائه آموزش و خدمات حمایتی
مهر اصالت یونسکو در نظر دارد به وسیله برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ظرفیت سازی، مساعدت لازم را از طریق ارتقای سطح طراحی و بازاریابی و توسعه بازارها و صیانت از حقوق مالکیت فکری به تولیدکنندگان صنایع دستی ارائه نماید.
مزایای مهر اصالت یونسکو برای تولیدکننده‌ای که موفق به اخذ مهر می‌شود عبارت است از:
الف) گواهی ارتقا (ترفیع نامه)
هر کالا که موفق به اخذ مهر اصالت شود، گواهینامه ای دال بر ارتقای کیفیت و ممتاز بودن آن دریافت می‌کند که می‌تواند به عنوان مدرکی مبنی بر تأیید کیفیت اصالت محصول تلقی شود.
ب) مشارکت در نمایشگاه‌های فرهنگی و بازرگانی
صنعتگرانی که موفق به اخذ مهر اصالت شوند، می‌توانند اقلام تأیید شده را به منظور معرفی در نمایشگاه‌های بازرگانی عرضه نمایند. همچنین از مشورت‌های لازم درباره نحوه مشارکت در نمایشگاه‌های تجاری نیز برخوردار خواهند شد.
ج) بازاریابی و توسعه بازار
تولیدکنندگا

]]>