رشته‌های علوم انسانی

دانلود پایان نامه

افزارها فقط می توانند برای داده هایی که به گونه پیوسته اندازه گیری شده است تحلیل عاملی انجام دهد. از دیگرسو، وقتی تحلیل عاملی خطی برای داده های چند ارزشی (مانند داده های طبقه ای مرتب شده) به کار می رود نتایج تورش داری به دست می دهد ( هومن،حیدر علی؛عسگری،علی , 1384)بنابراین، جهت تعیین میزان تاثیر متغیرها از پاسخ دهندگان خواسته شد که از صفر تا 100، عددی را برحسب اعتقادشان بر شدت اهمیت آنها، انتخاب و درج نمایند.

مقیاس سنجش
نقش متغیر
نوع متغیر
نام متغیــــــــر
ردیف
نسبتی
مستقل
کمی پیوسته
قیمت
1
نسبتی
مستقل
کمی گسسته
اندازه واکسن
2
نسبتی
مستقل
کمی پیوسته
استاندارد واکسن
3
اسمی
وابسته
کیفی
عنوان حلال
4
نسبتی
مستقل
کمی پیوسته
تراز مالی
5
اسمی
مستقل
کیفی
ثبات مدیریت
6
نسبتی
مستقل
کمی پیوسته
دارایی جاری
7
اسمی
مستقل
کیفی
قوانین اداری مالی موسسه
8
اسمی
مستقل
کیفی
قوانین گمرکی
9
اسمی
مستقل
کیفی
قوانین صادراتی
10
اسمی
مستقل
کیفی
تشابهات فرهنگی
11
اسمی
مستقل
کیفی
زبان
12
اسمی
مستقل
کیفی
مذهب
13
اسمی
وابسته
کیفی
محدودیتهای گمرکی
14
اسمی
وابسته
کمی پیوسته
حجم مبادلات تجاری
15
اسمی
مستقل
کیفی
وابستگی علمی
16
نسبتی
مستقل
کمی پیوسته
توسعه یافتگیراه ها
17
نسبتی
مستقل
کمی پیوسته
تولید ناخالص ملی
18
نسبتی
مستقل
کمی پیوسته
درآمد ملی
19
نسبتی
مستقل
کمی پیوسته
امید به زندگی
20
نسبتی
مستقل
کمی پیوسته
نرخ رشد جمعیت
21
جدول متغیرها
جدول 6:جدول متغیرها

آزمودن برازش ابزار پژوهش: روایی و پایایی پرسشنامه
روایی تعیین می کند که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد مفهوم خاص، را اندازه می گیرد. روایی معین می کند که یک ابزار اندازه گیری تا چه میزان سازگاری و مفهوم موردنظر را اندازه می گیرد.
جهت روایی پرسشنامه، سوالات بر حسب متغیرهای مورد نظر(26 متغیر) طرح گردیده و بین 7 نفر از اساتید دانشگاهها، صاحب نظران رشته های مختلف دانشگاهی و نیز ریاست و معاونین انستیتو پاستور ایران توزیع گردید و پس از کسب نظر و ایجاد تغییرات لازم حسب صلاحدید این افراد، پرسشنامه نهایی تهیه گردید.
پایاییبدین معناست که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد و پایدار است. پایایی در یک آزمون می تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشند.(دکتر محمد رضا ملکی-دکتر سیدجمال الدین طبیبی, 1385)
در تحقیق صورت یافته جهت سنجش پایایی پرسش – ارزش آلفای کرونباخ استفاده شده است که مهم ترین و پرکاربردترین روش محاسبه میزان پایایی ابزار اندازه گیری در نرم افزار SPSS است. روش آلفای کرونباخ مستلزم تنها یکبار اجرای آزمون است. با توجه به اینکه چنانچه مقدار آلفا بیشتر از 70/0 باشد می توان گفت ابزار دارای پایایی بالایی است و در این پژوهش این ضریب 0.893 بود، لذا پرسشها از پایایی مطلوبی برخوردار است. (پیوست 2)
همچنین در این پژوهش از روش دو نیمه کردن نیز استفاده شد. به این ترتیب که پرسش نامه به دو نیمه سوالات زوج و فرد(دو نیمه) تقسیم شده و به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفتبا عنایت به اینکه در صورتیکه ضریب همبستگی بین آنها 30 تا 50 صدم باشد،همبستگی متوسط و اگر بیش از 50صدم باشد، همبستگی صرف نظر از جهت، قوی محسوب می شود و در این آزمون نتیجه حاصله، 0.87 بود، لذا پرسش از پایایی بالایی برخوردار بود. (پیوست2)
مکان و زمان پژوهش
با در نظر گرفتن این نکته که تنها کارخانه تولید کننده واکسن هپاتیت ب در ایران، انستیتو پاستور ایران می باشد، لذا، مکان پژوهش مجتمع تحقیقاتی تولیدی انستیتو پاستور ایران بوده و زمان تحقیق نیز فاصله تیر تا شهریور ماه سال 1391 بوده است.
روش تحلیل داده ها
معمولا”در تحقیقات اقتصادی و اجتماعی به دلیل ماهیت کار و مقیاس متغیرهای موردسنجش، با حجم زیادی از گویه ها روبرو هستیم. روش تحلیلعاملی یکی از متداولترین روش ها جهت تعیین میزان اعتبار سازه در ابزار اندازه گیری می باشد.
در انجام تحلیل عاملی، ابتدا بایستی از این مسئله اطمینان حاصل کنیم که آیا می توان داده های موجود را تقلیل، و به چندین عامل پنهانی کاهش داد و یا خیر؟ در انجام تحلیل عاملی، برای این مقصود، از دو آزمون KMO و بارتلت استفاده می کنیم که هر این دو آزمون نشان می دهند آیا داده های موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟
آزمون KMO مشخص می کند که آیا می توان گفت که واریانس مجموعه متغیرها ناشی از یک سری عوامل پنهانی و بنیادی است و نه تمامی این متغیرها؟
مقدار آماره این آزمون بین (0) تا (1) نوسان دارد. به طوریکه می توان سه طیف برای این نوسان تعریف کرد و در هر مورد تصمیم به انجام یا عدم انجام تحلیل عاملی گرفت.
1- مقادیر 49/0 و پائینتر: در اینصورت، انجام تحلیل عاملی پیشنهاد نمی شود
2- مقادیر 50/0 تا 69/0: در اینصورت، انجام تحلیل عاملی در صورت اصلاحات داده ها پیشنهاد می شود.
3- مقادیر 70/0 و بالاتر: در اینصورت، انجام تحلیل عاملی پیشنهاد می شود.
آزمون کویت بارتلت نیز درصدد برآوردن هدف دوم تحلیل عاملی می باشد. آزمون بارتلت این فرض صفر را آزمون می کند که آیا ماتریس همبستگی داده ها یک ماتریس واحد و همسانی است یا خیر؟
البته شایان ذکر است که هرچه مقدار آزمون KMO بالاتر (به خصوص از مقدار 70/0) باشد، در آن صورت از میزان همسانی و واحد بودن ماتریس همبستگی داده ها کاسته می شود. در آزمون انجام یافته KMO برابر با 0.835 بوده است. همچنین تست بارتلت نیز در سطح 2309.6 بوده است. (پیوست4)
با توجه به اینکه تحقیق انجام یافته در رشته‌های علوم انسانی است و در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی چون پدیده‌ها عموماً چند بعدی و چند سطحی‌اند، بنابراین، عوامل از همبستگی بالایی برخوردارند. به همین جهت از چرخش متمایل جهت نقد پاسخ مناسب می توان استفاده نمود.اما به جهت آنکه در روش متعامد،روش واریماکس نیز دارای نتایج بسیار نزدیکی به روش متمایل می باشد از این رو در این مطالعه این نتایج حاصله مورد استناد قرار گرفته است.
در مرحله بعد، برای شناخت سهم مجموعه عاملها در تبیین واریانس هر گویه، نتایج اشتراکات، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور مقدارواریانس هر متغیر که مجموعه عامل مورد نظر توانسته‌اند آنرا تبیین کنند مورد مطالعه قرار گرفت. هر چه مقادیر به عدد (1) نزدیکتر باشند، بهتر است و مقادیر کوچکتر هر متغیر نشان از آن دارد که متغیر مورد نظر به اندازه کافی برای تحلیل عاملی مناسب نمی‌باشد.
به عنوان مثال، 7/58 % از واریانس استاندارد واکسن و 7/83 % از واریانس متغیر توسعه یافتگیراه های زمینی با سایر متغیرهای مجموعه مشترک است. ضمناً، با توجه به اینکه همه متغیرها توانسته‌اند بالاتر از 50% از تغییرات عوامل را تعیین کنند، از این رو هیچکدام از مجموعه متغیرها، حذف و یا تعدیل نگردیدند.
در مرحله بعد، به این مسئله پرداخته شده است که هر عامل چند درصد از واریانس مجموعه متغیرها را توانسته‌اند تعیین کند. بدین منظور نتایج جدول کل
واریانس تبیین شده (Total variance explained) مورد بررسی قرار گرفته است. (پیوست4)
از این جدول براساس معیار کیزر، تنها عواملی انتخاب می‌شوند که مقدار ویژه آن ها بالاتر از 1 باشد در این تحلیل، 6 عامل دارای تعداد ویژه بالاتر از 1 هستند. بنابراین، از مجموع 26 گویه‌ها می‌توان 6 عامل را ساخت و آنها را به این 6 عامل یا فضاهای مفهومی خاص که محقق انجام می‌دهد، تقلیل داد. سایر عوامل از مجموع عاملها حذف شده و در نظر گرفته نمی‌شوند.
نکته دیگر آنست که سهم هر عامل در تبیین واریانس 26 گویه مربوط به عوامل موثر در فروش واکسن هپاتیت ب متفاوت و به صورت نزولی است. یعنی عامل اول بیشترین سهم 836/38% و با تعداد ویژه 097/10، عامل دوم برابر با 020/9% برای عامل سوم 599/7% ، برای عامل چهارم 685/6%، برای عامل پنجم 777/5% و برای عامل ششم 878/4% می باشد. در مجموع، تمامی 6 عامل با مقادیر ویژه بالاتر از یک توانسته‌اند 755/72% از واریانس 26 متغیر مربوط به موضوع تحقیق را تبیین کنند. (پیوست4)
نمودار سنگ ریزه (Screen plot) نیز نتایج جدول قبلی مبنی بر تعداد مناسب عاملها را به صورت تصویری نشان می‌دهد.(پیوست ). همانطوریکه ملاحظه می‌گردد 6 عامل دارای مقادیر ویژه بالاتر از یک هستند. یعنی مجموع 26 گویه مربوط به عوامل موثر در فروش واکسن هپاتیت ب قابل تقلیل به 6 عامل می‌باشند. (پیوست5)
جهت شناخت ماتریس همبستگی بین گویه‌ها و عامل‌ها و دسته بندی هر گویه در هر عامل، از نتایج جدول با عنوان (rotated component matrix) استفاده شده است(پیوست 4) که ماتریس همبستگی بین گویه‌ها و عامل‌ها را بعد از چرخش نشان می‌دهد. این جدول، ماتریس همبستگی بین گویه‌ها و عامل‌ها را بعد از چرخش نشان می‌دهد. براساس این جدول، براساس بزرگ‌ترین و عاملی تک تک گویه‌ها، به دسته‌بندی آن‌ها با توجه به میزان همبستگی به یکدیگر، پرداختیم. (پیوست4)
دسته‌بندی در عاملها نیز معمولاً براساس اولین متغیر از عامل‌ها و معنای حتمی آن انجام می‌گیرد.چنانچه متغیری هیچگونه بار معنی‌داری روی هیچکدام از عاملها نداشته باشد، از مدل و در نتیجه تحلیل حذف می‌شود.
مرحله بعد، شناخت بزرگی یا کوچکی ماتریس علل چرخشی است که برای فهم آن از جدول ماتریس تبدیل عامل استفاده می‌کنیم. این ماتریس، برای محاسبه ماتریس عامل چرخش یافته از ماتریس عامل اصلی (چرخش نیافته) به کار می‌رود.
گویه‌هایی که دارای مقادیر بزرگتر از 50% باشد گویای چرخش بزرگ‌تر در آن گویه خواهد بود مثل گویه اول در عامل 1 / 72% می‌باشد که بیانگر چرخش بزرگتری در قیاس با متغیر پنجم که 8/5% است.

ارزیابی استراتژیک انستیتو
برای تدوین استراتژی نیاز به ارزیابی عوامل و به نوعی مقایسه وضعیت سازمان می‌پردازیم. گرچهروش های گوناگونی از قبیل ماتریس تهدیدات، فرصت‌ها، نقاط ضعف، نقاط قوت، ماتریس گروه مشاوران بُستن، ماتریس عوامل داخلی و خارجی و ماتریس استراتژی اصلی وجود دارند، اما جهت این مطالعه از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE) استفاده گردیده است. باتوجه به نتایج تحلیل عاملی و همانگونه که در نمودار مربوط به ماتریس چرخش داده شده مشاهده میشود(پیوست5 )،6 عامل اصلی به دست آمد که هر کدام شامل تعدادی گویه بودند که عبارتند از:
– راههای دریایی، هوایی، زمینی، راه‌آهن، وابستگی‌های پزشکی، نرخ تجارت، قوانین گمرکی کشور وارد کننده، محدودیتهای گمرکی کشور وارد کننده، قوانین صادراتی ایران و قوانین گمرکی ایران
– دین، زبان، تشابهات فرهنگی، حلال بودن
– GNP ، درآمد ملی، نرخ رشد جمعیت، امید به حیات کشور وارد کننده
– دارایی جاری، تراز مالی موسسه
– استاندارد واکسن، اندازه واکسن، بسته بندی واکسن، امور اداری انستیتو
– قیمت واکسن، تداوم و ثبات مدیریتی
با توجه به اینکه جهت ارزیابی استراتژیک SPACE نیاز به 4 دسته از عوامل داریم و با توجه به این نکته مهم که دیوید بیان می دارد که با توجه به نوع سازمان برای هر یک از ابعادی که بر روی محورهای ماتریس در نظر گرفته می شوند، می توان از متغیرهای زیادی استفاده کرد و با توجه مثال ارائه شده در کتاب مدیریت استراتژیک این صاحب نظر ،که ارزیابی خود را بر عواملی برآمده از متن گزارش حسابداری استوار کرده و به ارزیابی آنها پرداخته، لذا نسبت به ادغام عوامل نزدیک به هم اقدام شد و در نتیجه، عوامل نهایی جهت ارزیابی استراتژیک SPACE به شکل زیر درآمد:
راههای دریایی، هوایی، زمینی، راه‌آهن، وابستگی‌های پزشکی، نرخ تجارت، قوانین گمرکی کشور وارد کننده، محدودیتهای گمرکی کشور وارد کننده، قوانین صادراتی ایران و قوانین گمرکی ایران، قیمت واکسن،تداوم و ثبات مدیریتی IS
دین، زبان، تشابهات فرهنگی، حلال بودن، GNP، درآمد ملی، نرخ رشد جمعیت، امید به زندگی کشورواردکنندهCA
دارایی جاری، تراز مالی موسسه FS
استاندارد واکسن، اندازه واکسن، بسته بندی واکسن، امور اداری انستیتو ES
جهت ارزیابی استراتژیک هر یک از این عاملها، مجموع میانگین متغیرهای این عوامل را به صورت درصدی از 6 محاسبه نموده و نتایج حاصله را بر روی نمودار استخراج می نماییم.قابل ذکر است که در این پژوهش جهت محاسبه عوامل از روش دانکن استفاده شده است.بنابراین خواهیم داشت:
الف)میانگین مربوط به IS :
دراین جدول معیارهای استفاده بهینه از منابع ، توان رشد، سهولت ورود به بازار و توان سودآوری مد نظر قرار گرفته و متغیرهای مورد پژوهش معادل این معیارها سنجیده شده اند. بهعنوان مثالمجموعه قوانین و محدودیتهای قانونی به عنوان عوامل سهولت ورود به بازاردر نظر گرفته شده است. همچنینراه ها بع عنوان متغیرهای استفاده بهینه از منابع در نظر گرفته می شود.
جدول 7: میانگینIS
تعداد پاسخ
جمع
میانگین
آمار
آمار
آمار
خطای استاندارد
قوانین صادراتی ایران
129
10435
80.89
1.781
قیمت واکسن
131
10350
79.01
1.883
قوانین گمرکی ایران
129
10173
78.86
1.973
ثبات مدیریتی
131
10285
78.51
1.927
وابستگی های علمی و پزشکی
129
9488
73.55
2.342
قوانین گمرکی کشور وارد کننده
131
9594
73.24
2.268
محدودیتهای گمرکی کشور واردکننده
129
9340
72.40
2.160
نرخ تجارت
130
8782
67.55
2.445
خطوط هوایی
131
8825
67.37
2.364
راههای آبی
130
7880
60.62
2.403
راههای زمینی
130
7691
59.16
2.391
راه آهن
130
7524
57.88
2.510

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در مورداختلالات روانی

894=57.88+59.16+60.62+67.37+67.55+72.40+73.24+73.55+78.51+78.86+79.01+80.89
4.25 =100/6*70.75 70.75 =12/894
بنابراین IS برابر با 25/4 خواهد بود.
پ) نمودار مربوط به CA
در مورد متغیرهای مربوط به CA نظیر متغیرهای IS، گویه های فرهنگی و دینی به عنوان متغیرهای ایجاد کننده وفاداری مشتریان و امور اداری انستیتو، به عنوان متغیری برای اعمال کنترل بر عرضه کننده و توزیع کننده در نظر گرفته شده است.استاندارد، اندازه و بسته بندی نیز به عنوان متغیرهای مربوط به کیفیت محصول دیده شده است.
جدول 8: میانگینCA
تعداد پاسخ
جمع
میانگین
آمار
آمار

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آمار
خطای استاندارد
شباهتهای فرهنگی
129
7298
56.57
2.650
درج عنوان حلال
126
6169
48.96
2.832
زبان
128
5576
43.56
2.804
دین
130
5545
42.65
2.792
استاندارد واکسن
131
12584
96.06
.699
امور اداری انستیتو
131
9802
74.82
2.074
بسته بندی واکسن
130
9281
71.39
2.101
سایز واکسن
128
7818
61.08
2.416
به همین ترتیب در خصوص CA خواهیم داشت:
61.88=8/495.09
3.48=100/6*57.99 2.52- = 6- 3.48
با توجه به محاسبات CA برابر با 52/2- می باشد.
پ) نمودار مربوط به FS :
با توجه به اهمیت مسایل مالی و نیزوجود این عامل به عنوان یکی از شاخصهای ازیابی استراتژیک در مدل SPACE ، دو متغیر دارایی جاری و نیز وضعیت ترازنامه مالی انستیتو به دلیل آنکه به کمک این دو گویه، توان و یا ضعف مالی موسسه به خوبی قابل بررسی است، مورد سوال قرار گرفت.
جدول 9: میانگینFS
تعداد پاسخ
جمع
میانگین
آمار
آمار
آمار
خطای

Leave a Comment