رسالت و اهداف دانشگاه

<![CDATA[

رسالت و اهداف دانشگاه

نویسندگان به صورتهای متنوعی به دسته بندی دیدگاه های کلی درباره رسالت‌ها و اهداف دانشگاه پرداخته‌ان که عموماً از نظر بیان و اصطلاحات به کار گیری شده متفاوت ولی از نظر معنی تو یه جهت قرار دارن. نمونه هایی از این دسته بندیها بطور خلاصه در جدول (۱) نشون داده شده. (عارفی، ۱۳۸۴، ص ۸۹)

دسته بندی اول:

گزارش هاروارد[۱]

۱- رویکردهای سنتی[۲]

۲- رویکردهای پراگماتیک[۳]

دسته بندی دوم:

بوتز، فریمن و کرمین[۴]

۱- راه و روش عقل گرا[۵]

۲- راه و روش تجربه گرا[۶]

۳- راه و روش بازسازی گرا[۷]

دسته بندی سوم:

کامیل ام. کرک[۸]

۱- راه و روش مدنی[۹]

۲- راه و روش تجاری[۱۰]

دسته بندی چهارم:

دانیل بلاندل[۱۱]

۱- راه و روش بر اساس خدمات عمومی[۱۲]

۲- راه و روش بر اساس بازار[۱۳]

دسته بندی پنجم:

بروباخر[۱۴]

۱- راه و روش بر اساس ملاحظات معرفت شناسی[۱۵]

۲- راه و روش بر اساس ملاحظات سیاسی[۱۶]

          جدول -۲-۲ نمونه هایی از دسته بندی رویکردهای کلی درباره اهداف و رسالتهای دانشگاه

اینم بگیم به غیر از رویکردهای موجود در جدول (۱) دیدگاه دیگری هم هست که با عنوان، دیدگاه یا راه و روش ترکیبی، بیان می شه (Kirk، ۲۰۰۰، ص ۱۵، به نقل از عارفی، ۱۳۸۴، ص ۹۰). به هر حال توجه رویکردهای اشاره شده نشون میده که دو تمایل کلی در بین اونا دیده می شه که با اصطلاحات متنوعی بیان شدن. پس میشه رویکردهای مطرح شده رو در سه دسته کلی قرار داد:

تمایل اول، تمایل غیر ابزاریه که با عناوینی مثل راه و روش سنتی، راه و روش عقل گرا، راه و روش مدنی، راه و روش بر اساس خدمات عمومی و راه و روش بر اساس ملاحظات معرفت شناختی بیان می شه که بر مواردی مثل ارزش ذاتی علم بدون توجه به سود و زیان اقتصادی و سود و تکامل و پرورش توانایی‌های آدم تأکید داره.

تمایل دوم، تمایل ابزاریه که با عناوینی مثل راه و روش پراگماتیک، راه و روش تجربه‌گرا و بازسازی‌گرا، راه و روش تجاری، راه و روش بر اساس بازار و راه و روش بر اساس ملاحظات سیاسی معرفی شده و بر مواردی مثل آماده کردن دانشجویان واسه اجرای نقش اقتصادی در جامعه و عرضه آموزش بر مبنای نیازای جامعه تأکید داره.

تمایل سوم، تمایل تلفیقیه که به دنبال ترکیب جنبه ها و رویکردهای موجود در تمایل اول و تمایل دومه و یعنی، هر دو تمایل رو دوروی یه سکه می دونه.

جدول ۳-۲ دسته بندی رویکردهای کلی درباره اهداف و رسالتهای دانشگاه (همون، ص ۹۰)

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

راه و روش اول راه و روش دوم راه و روش سوم
راه و روش غیر ابزاری یا راه و روش ابزاری فردگرایانه راه و روش ابزاری یا راه و روش جمع گرایانه راه و روش ترکیبی

 

[۱] . Harvard report

[۲] . Classical

[۳] . Pragmatic

[۴] . Butts, R. Freeman, Cremin

[۵] . Intellectualist

[۶] . Experimentalist

[۷] . Reconstructionist

[۸] . Camille M. Kirk

[۹] . Civic- oriented

[۱۰] . Commercial- oriented

[۱۱] . Danielle Blondel

[۱۲] . Public- service- approach

[۱۳] . Market- approach

[۱۴] . Brubacher

[۱۵] . Epistemological- base

[۱۶] . Political- base

]]>