رابطه عدالت سازمانی باخشنودی شغلی

<![CDATA[ رابطه عدالت سازمانی باخشنودی شغلی: کارشناسان علوم اجتماعی از مدتها پیش به اهمیت عدالت […]

<![CDATA[

رابطه عدالت سازمانی باخشنودی شغلی:

کارشناسان علوم اجتماعی از مدتها پیش به اهمیت عدالت سازمانی به عنوان پایه ای اساسی و لازم واسه تاثیر فرآیندهای سازمانی و خوشحالی شغلی کارکنان اونا فهمیدن. اینجور توجهی به عدالت در سازمانا امر غیر منتظره ای نیس، چون ادعا شده که عدالت اولین عامل سلامتی موسسات اجتماعی حساب می شه (گرینبرگ،۱۱۱:۱۹۹۰).با در نظر گرفتن اینکه در تحقیق حاضر، عدالت سازمانی طبق نظریه گرینبرگ در سه بعد؛ عدالت توزیعی، عدالت روش هایی و عدالت دوستی ای تعریف گردیده، بنابر این به رابطه هر کدوم از جنبه های عدالت سازمانی با خوشحالی شغلی پرداخته می شه.

۲-۱-۴۴-۱- رابطه عدالت توزیعی با خوشحالی شغلی:

بلگن و مالز۱ (۱۹۹۳) در تحقیقی با عنوان خوشحالی شغلی پرستاران به این نتیجه رسیدن که پخش مساوی درآمد اتحاد مثبت معنی داری با خوشحالی شغلی سرپرستان داره. عدالت توزیعی، به مساوی بودن نتیجه های شغلی متفاوت مثل درآمد،برنامه های شغلی ومسئولیتهای شغلی اشاره داره. لاولر۲(۱۹۷۷)، برآنه پخش پاداشهای سازمانی نظیرپرداخت، پیشرفت، پستهای سازمانی، ارزیابیهای کارکرد و تصدی بعضی مشاغل، دارای رابطه ای قوی با رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری، واثربخشی سازمانیه. فولگروکونوسکی (۲۰۰۵) به این نتیجه رسیدن درک درموردعدالت توزیعی به شکل معناداری باافزایش رضایت ازپرداخت وخشنودی شغلی ربط داره.در نتیجه؛ هر چی حقوق و امتیازات و برنامه ها و مسئولیتای شغلی وحجم کاری محوله افراد درسازمان عادلانه باشه،رضایت و خوشحالی اونا از شغل بیشترخواهد بود(گرینبرگ،۱۱۲:۱۹۹۰).

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 

 

  1. Belgen&malse
  2. Lawler

۲-۱-۴۴-۲- رابطه عدالت روش هایی باخشنودی شغلی:

عدالت روش هایی به مساوی بودن روشهای مورد به کار گیری واسه تعیین نتیجه های شغلی اشاره داره (فولگر۱ وگرینبرگ،۱۹۸۵: ۱۴۷). یعنی عدالت روش هایی معنی گسترده ایه که واسه مساوی بودن روشهای مورد به کار گیری واسه تصمیمای چگونگی پخش امکانات اشاره میکنه. درک غیرمنصفانه بودن روش ها،حتی می تونه بیشترازپیامدهای غیرعادلانه منجربه ناراحتی وخشم کارکنان شه. درحالیکه روش های عادلانه موجب میشودافراد هنگام مواجه شدن باپیامدهای بد، احساس خوشحالی بیشتری کنه. پس هر چی مدیران در در پیش گرفتن تصمیمات شغلی و ارائه اطلاعات عادلانه و بدون بی عدالتی اقدام کنه،کارکنان احساس خوشحالی بیشتری می کنن. (گرینبرگ،۱۱۴:۱۹۹۰).

۲-۱-۴۴-۳- رابطه عدالت دوستی ای باخشنودی شغلی:

عدالت دوستی ای به برخورد مساوی ای میگن که با یه فرد شاغل به شکل روشهای رسمی تصویب شده به عمل میاد. هر چی مدیر در تصمیم گیریها و نتیجه های اون به حقوق و تکالیف کارکنان و نیازای اونا توجه بیشتری داشته باشه و در تعاملات خود، راستی و احترام و اعتماد رو رعایت کنه، افراد نگاه مثبتی به شغل خود داشته و خوشحالی شغلی رو بوجود میاره (همون منبع).

]]>