دانلود پایان نامه مدیریت درباره 7/4

دانلود پایان نامه

بوده که 150نفر به صورت تصادفی از گروه دوم انتخاب شود تا مقایسه متغیرها بین دو گروه صورت پذیرد.
3-5- برآورد حجم نمونه
تعیین حجم نمونه اهمیت فراوانی در قابلیت تعمیم نتایج آزمون به جامعه دارد. روش های مختلفی جهت تعیین حجم نمونه وجود دارد، که هرکدام از آنها با توجه به اهداف تحقیق و جامعه آماری آن می تواند مبنای تعیین تعداد نمونه باشد. چون تحقیق حاضر یک تحقیق علی – مقایسه ای بوده یعنی هدف تحقیق مقایسه متغیرهای تحقیق بین دو گروه بوده پس باید تا حد ممکن تعداد دو گروه با هم برابر باشد، با توجه به اینکه تعداد کل افرادی که محصول پسته خود را به بصورت مشارکتی به فروش رسانده اند 150 نفر بودند سعی محقق براین بود که کلیه این 150 نفر جزء گروه نمونه تحقیق باشد و به همین تعداد از افراد گروه دوم یعنی کسانی که محصولات خود را به روش غیر مشارکتی فرآوری و به فروش رسانده اند انتخاب شود، یعنی در مجموع 300 نفر به عنوان تعداد نمونه انتخاب شود. ولی با توجه به همه تلاشهای محقق از افراد گروه اول 125 نفر فقط در دسترس بودند و به پرسشنامه های تحقیق جواب دادند و 25 نفر از این گروه به دلایل مختلف یا قابل دسترسی نبودند و یا به پرسشنامه پاسخ ندادند، پس تعداد نهایی کسانی که از گروه اول به پرسشنامه پاسخ دادند 125 نفر بودند، و با توجه به این که تعداد افراد گروه دوم زیاد و قابل دسترس بودند جهت اینکه تعداد نمونه کل تحقیق به 300 نفر برسد 175 نفر از آنها به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. بنابراین تعداد کل نمونه انتخاب شده برای این تحقیق 300 نفر (125 نفر کشاورز که محصول پسته خود را به بصورت مشارکتی فرآوری و به فروش رسانده اند و 175 نفر که غیر مشارکتی عمل کرده اند) بوده است.
3-6- روش گردآوری اطلاعات :
یکی از مراحل اساسی تحقیق، گردآوری اطلاعات است که به کمک آن می توان فرضیات تحقیق را ارزیابی کرد. روش های جمع آوری اطلاعات را به طور کلی می توان به دو طبقه تقسیم کرد که عبارتند از : روش کتابخانه ای و روش میدانی ، که از هر دو روش در این تحقیق استفاده شده است . در این تحقیق با کمک منابعی از قبیل مقالات و کتب فارسی ، پایان نامه ها و منابع اینترنتی ، مطالعات گسترده ای در خصوص روش های فرآوری و فروش و… انجام گرفت و با کمک این مطالعات مدل تحقیق مد نظر قرار داده شد و با روش میدانی ( پرسشنامه ) به جمع آوری داده ها برای بررسی فرضیه ها و مدل تحقیق پرداخته شده است.
3-7- ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات

پرسشنامه‌ای که برای تعیین تاثیر نوع فرآوری و فروش بر کاهش ریسک فروش، کاهش هزینه ها، کاهش آلودگی به آفلاتوکسین، و بالا بردن رقابت پذیری در این تحقیق استفاده شده، پرسشنامه 36 ماده‌ای محقق ساخته و بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت ( خیلی زیاد ، زیاد، متوسط، کم ، خیلی کم ) بوده است. این پرسشنامه شامل چهار مولفه رقابت پذیری (سوال 16 تا 25)؛ کاهش هزینه (سوال 26 تا 30) کاهش آلودگی به آفلاتوکسین (سوال 31 تا 36) و کاهش ریسک فروش (1 تا 15) می باشد، هرچه نمرات پاسخگو در این پرسشنامه با لا باشد یعنی آن متغیر بیشتر اتفاق افتاده است. بطور مثال هرچه نمره پاسخگو در سوالات مربوط به کاهش هزینه ها زیاد باشد یعنی روش مورد استفاده در فرآوری و فروش او در کاهش هزینه ها موثر بوده است.
3-8- روایی و پایایی پرسشنامه
ابزار سنجش به دو دسته تقسیم می شوند : 1) استاندارد یا میزان شده 2) محقق ساخته . ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آنها ، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سؤال تحقیق پاسخ دهد . ابزار سنجش استاندارد معمولاً از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند ، ولی ابزارهای محقق ساخته فاقد چنین اطمینانی هستند و محقق باید از روایی و پایایی آنها اطمینان حاصل کند. منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار و سوالات مندرج در ابزار ، دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد (حافظ نیا، 1387،154). روش های متعددی برای تعیین روایی مورد استفاده قرار می گیرد که مهمترین آنها روش منطقی می باشد . روش منطقی شامل دو روش است :
الف – ظاهری : نشان دهنده روایی ظاهری پرسشنامه می باشد . یک پرسشنامه حداقل باید دارای روایی ظاهری باشد .
ب- محتوایی : در این حالت کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان مورد بررسی قرار می گیرد
( مؤمنی، 1387).
در تحقیق حاضر ابتدا با مراجعه به ادبیات تحقیق ، و مبانی نظری موجود پرسشنامه ای تدوین شد که از نظر محتوایی وسازه ای دارای روایی بالایی باشد. سپس بعد از تدوین نهایی پرسشنامه روایی صوری این پرسشنامه به روش سیگمای شمارشی با نظر 4 تن از اساتید دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر 89 % بدست آمده است. بنابراین روایی صوری و محتوایی این تحقیق مناسب می باشد.
پایایی ابزار عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش صفتی ساخته شده ، در شرایطی مشابه در زمان یا مکانی دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایجی مشابه از آن حاصل شود (حافظ نیا ،1387،155 ).
روش های تعیین پایایی ، متنوع اند. در تحقیق حاضر از ضریب آلفای کرونباخ( در نرم افزار SPSS )جهت سنجش پایایی کل پرسشنامه استفاده شده است . پایایی کل آزمون به روش آلفای کرونباخ را 73/0 به دست آمده است. که نشان از پایا بودن پرسشنامه برای موقعیت مورد نظر می باشد.
3-9- متغیرهای تحقیق
متغیرها بر اساس رابطه ای که با یکدیگر دارند به دو گروه زیر تقسیم می شوند :
متغیرهای مستقل : این متغیرها همان متغیرهای غیر وابسته هستند که به عنوان عامل بوجود آورنده یک پدیده مورد مطالعه قرار می گیرند. در این تحقیق نوع فرآوری و فروش محصول پسته (مشارکتی، غیر مشارکتی) متغیرهای مستقل بوده است
متغیرهای وابسته : این متغیرها مبین صفات و ویژگی های یک پدیده می باشند و در واقع وضع آن را توضیح می دهند. این متغیرها به صورت های کمی و کیفی می باشند (حافظ نیا ،1387،44). در این تحقیق ریسک فروش، هزینه ها فرآوری و فروش، آلودگی به آفلاتوکسین و رقابت پذیری متغیرهای وابسته بوده اند
دسته ای دیگر از متغیرها وجود دارند که جزء موضوع اصلی تحقیق نمی باشند اما در صحنه تحقیق به شکل های مختلفی حضور دارند و محقق اقداماتی را در مورد آنها انجام می دهد . به این دسته از متغیرها، متغیرهای جانبی می گویند که عبارتند از : متغیرهای تعدیل کننده ، متغیرهای کنترل و متغیرهای مداخله گر .
در این تحقیق علاوه بر متغیرهای مستقل و وابسته گفته شده متغیرهای تعدیل کننده که بیانگر ویژگی های پاسخگویان می باشند مانند سن ، شغل اصلی، شغل فرعی و میزان سواد نیز وجود دارد .
البته مدل مفهومی این تحقیق در نگاره شماره 1-3 نشان داده شده است که متغیرها و جهت روابط در آن مشهود است.
نگاره شماره 2-3- نمودار مدل مفهومی تحقیق
3-10- فرضیات تحقیق
فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط پدیده ها ، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید . بنابراین فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد (حافظ نیا ،1387،110).
فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشند :
3-10-1- فرضیه های اصلی
که هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی این فرضیه ها می باشد.
فرضیه اصلی اول – نوع فرآوری و فروش محصول در رقابت پذیری عرضه محصول پسته در سطح بازارهای داخلی و خارجی تاثیر دارد.
فرضیه اصلی دوم – نوع فرآوری و فروش محصول در کاهش هزینه ها تاثیر دارد.
فرضیه اصلی سوم – نوع فرآوری و فروش محصول در کاهش آلودگی پسته به سم آفلا توکسین تاثیر دارد.
فرضیه اصلی چهارم – نوع فرآوری و فروش محصول در کاهش ریسک فروش محصول تاثیر دارد.
3-10-2- فرضیه های فرعی
همچنین با توجه به داده های بدست آمده رابطه بین سبک پردازش افراد با متغیرهایی همچون سن، میزان سواد، شغل اصلی و شغل فرعی نیز مورد بررسی قرار گر
فت که فرضیه های آن به ترتیب عبارتند از :
فرضیه فرعی اول – بین سن پاسخگویان و نوع فروش محصول پسته آنها رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم – بین میزان سواد پاسخگویان و نوع فروش محصول پسته توسط آنها رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم – بین شغل اصلی پاسخگویان و نوع فروش محصول پسته توسط آنها رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم – بین شغل فرعی پاسخگویان و نوع فروش محصول پسته توسط آنها رابطه وجود دارد.
3-11- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
پس از آنکه محقق داده ها را گردآوری ، استخراج و طبقه بندی نمود و جداول توزیع فراوانی و نسبت های توزیع را تهیه کرد ، باید مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است، آغاز شود . این مرحله در تحقیق ، اهمیت زیادی دارد زیرا نشان دهنده تلاش و زحمات فراوان گذشته است . در این مرحله ، محقق با بهره گرفتن از روش های مختلف سعی می کند اطلاعات و داده ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد . در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه مهم است این است که محقق اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق ، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و ارزیابی فرضیه های خود مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . به طور کلی در تجزیه و تحلیل داده ها ، یک بعد کمی وجود دارد که آن محاسبات آماری خاص است و یک بعد کیفی که آن تحلیل ها ، استدلال ها و استنتاج ها می باشد (حافظ نیا ،1387،231).برای تجزیه و تحلیل دادها، از روش های آماری توصیفی واستنباطی استفاده شده است.
– روش های آماری توصیفی: شامل محاسبه میانگین، انحراف معیار، فراوانی، درصد فراوانی، نمودار ستونی و جعبه ای، جدول .
– روش های آماری استنباطی : شامل آزمون لون، آزمون کلموگروف – اسمیرنوف، آزمون t مستقل و آزمون u – مان ویتنی و آزمون کای دو بوده است.
3-12- خلاصه فصل سوم
در این فصل به بیان کامل روش تحقیق پرداخته شد . این تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء تحقیقات علی – مقایسه ای می باشد . برای تهیه فرضیات از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و جهت بررسی فرضیات از روش میدانی ( پرسشنامه ) استفاده شده است . نمونه آماری این تحقیق شامل 300 نفر از کشاورزان پسته کار شهرستان رفسنجان بوده است. پرسشنامه تحقیق، محقق ساخته و حاوی 36 سؤال می باشد . روایی صوری این پرسشنامه به روش سیگمای شمارشی با نظر 4 تن از اساتید دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر 89 % بدست آمده است. پایایی کل آزمون به روش آلفای کرونباخ را 73% به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل دادها، از روش های آماری توصیفی واستنباطی استفاده شده است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل
داده ها
4-1- مقدمه
در این فصل ، داده های جمع آوری شده به کمک روش های آماری ، به اطلاعات تبدیل شده و فرضیات تدوین شده با بهره گرفتن از نرم افزارهای Spss18 مورد آزمون قرار می گیرند تا صحت فرضیات و سطح معناداری و روابط بین متغیر ها مشخص گردد . در بخش اول ، اطلاعات مربوط به مشخصات عمومی پاسخ دهندگان نظیر سن میزان سواد، شغل اصلی و فرعی پاسخگویان با کمک شاخص های آمار توصیفی بیان می گردد و نتایج به شکل جداول توزیع فراوانی نشان داده می شوند . در بخش دوم با بهره گرفتن از آزمون های استنباطی نظیر آزمون لون، آزمون t مستقل و کای دو اقدام به آزمون صحت فرضیه های تحقیق می نماییم .
4-2- توصیف شاخص های دموگرافیک (بررسی ویژگی های عمومی)
4-2-1- وضعیت سن پاسخگویان
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها 12 درصد (36 نفر) از پاسخگویان مورد بررسی در گروه نمونه کمتر از 30 سال،7/49 درصد (149 نفر) 30 تا 50 سال و 3/38 درصد (115 نفر) بیشتر از 50 سال سن داشتند(نگاره شماره 4-1 و 4-2).
نگاره شماره 4-1: جدول توزیع فراوانی وضعیت سن پاسخگویان
درصد فراوانی
فراوانی
سن
12
36
کمتر از 30 سال
7/49
149
30 تا 50 سال
3/38
115
بیشتر از 50 سال
100
300
کل
نگاره شماره 4-2: نمودار توزیع درصدی وضعیت سن پاسخگویان
4-2-2- وضعیت میزان سواد
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها از بین پاسخگویان مورد بررسی 44 درصد (132 نفر) سیکل و پایین تر، 7/30 درصد (92 نفر) دیپلم، 7/4 درصد (14 نفر) فوق دیپلم، 3/17 درصد (52 نفر) لیسانس، 7/2 درصد (8 نفر) فوق لیسانس و 7/0 درصد (2 نفر) دکتری بوده اند (نگاره شماره 4-3 و4-4).
نگاره شماره 4-3: جدول توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات پاسخگویان
درصد فراوانی
فراوانی
میزان تحصیلات
44
132
سیکل و پایین تر
7/30
92
دیپلم
7/4
14
فوق دیپلم
3/17
52
لیسانس
7/2
8
فوق لیسانس
7/0
2

 
 
دکتری
100
300
کل
نگاره شماره 4-4: نمودار توزیع درصدی میزان تحصیلات پاسخگویان
4-2-3- وضعیت شغل اصلی پاسخگویان
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها از بین پاسخگویان مورد بررسی در گروه نمونه 7/4 درصد (14 نفر به این سوال پاسخ نداده اند، شغل اصلی 14 درصد (42 نفر) آزاد، 2 درصد (6 نفر) فرهنگی، 64درصد (192 نفر) کشاورزی، 5 درصد (15 نفر) بازنشسته، 3/9 درصد 19 نفر) کارمند، ، 3 درصد (1 نفر) کارگر، 3/1 درصد (4 نفر) مهندس ساختمان، 3/0 درصد (1 نفر) مهندس راه آهن ، و 7/0 درصد (2 نفر) تعمیر کار بوده است (نگاره شماره 4-5 و4-6).
نگاره شماره 4-5: جدول توزیع فراوانی وضعیت شغل اصلی پاسخگویان
درصد فراوانی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فراوانی
شغل اصلی
7/4
14

Leave a Comment