دانلود پایان نامه درمورد حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار سهام

<![CDATA[ ها مانند تعداد حق اختراعات و بهای تمام شده حق اختراعات تا برگشت حاصل […]

<![CDATA[ ها مانند تعداد حق اختراعات و بهای تمام شده حق اختراعات تا برگشت حاصل از فروش آن ، که حق اختراعات شرکت توصیف می گردد، اندازه گیری می شود. نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

DIC
Bontis
1996
Citation-Weighted Patents
۱۹۹۶
سرمایه فکری بواسطه تحلیل بیش از ۱۶۴ معیار استاندارد (۹۱ تا اساس فکری، ۷۳ استاندارد تجاری ) اندازه گیری می شود که ۵ مولفه زیر را پوشش می دهد،
۱)مالی ،۲)مشتری۳)فرآیندی ۴)تجدید و توسعه ۵) انسانی
DIC
Edvinsson
And Malone
1997

Skandia
Navigator
(رهنمودهای اسکاندیا)

۱۹۹۶
میزان شاخص ها را بر اساس اهداف استراتژیک شرکت انتخاب می کنند تا چهار جنبه از ارزش خلاقیت از سه کلاس دارایی های نامشهود مشخص شده را اندازه بگیرند.(شایستگی افراد ، ساختار داخلی ، ساختار خارجی).جنبه های خلق ارزش:۱) رشد، ۲) تجدید ،۳) بهره وری/ کارایی، ۴)کاهش خطر/ثبات

SC

Sveiby
1997

Intangible Asset Monitor
(مانیتور دارایی نامشهود)
۱۹۹۴
عملکرد یک شرکت توسط شاخص هایی که چهار جنبه اصلی زیر را پوشش می دهند اندازه گیری می شود:۱) جنبه مالی ۲) جنبه مشتری ۳) جنبه یادگیری.
شاخص ها براساس اهداف استراتژیک شرکت هستند.

SC
Kaplan & Norton
1992
Balanced Score Card
(کارت توزیع نامتوازن)
۱۹۹۲
یک تجربه مدیریتی از HRCA بطور گسترده در فنلاند است.در حساب سود و زیان HR ، هزینه های مربوط به کارکنان به سه کلاس از هزینه های منابع انسانی تقسیم می شوند : هزینه های تجدید، هزینه های توسعه ، هزینه های فرسایش . در سال ۱۹۹۹ ، ۱۵۰ شرکت بورس فنلاند یک صورت حساب HR تهیه کردند.

DIC
Ahonen
1990

HR Statement
(صورت حساب HR)
۱۹۹۰
تفاوت میان ارزش بازاری سهام یک شرکت و ارزش دفتری آن توسط سه خانواده مرتبط از سرمایه ها بصورت زیر شرح داده می شود: سرمایه انسانی ، سرمایه سازمانی و سرمایه مشتری. این طبقه بندی برای اولین بار در این کتاب بصورت استاندارد منتشر شد.

MCM
Sveiby
1989
Theinvisible Balance Sheet
(ترازنامه نامرئی(

۱۹۸۹
تاثیر پنهان HR با هزینه هایی که منافع یک شرکت را کاهش می دهد را محاسبه
می کند.سرمایه فکری بوسیله محاسبه سهم دارایی انسانی نگه داشته شده توسط شرکت تقسیم بر هزینه های حقوق و دستمزد اندازه گیری
می شود.

DIC

Johansson
1996
Human Resource Costing & Accounting(HRCA)
(حسابداری و قیمت گذاری منابع انسانی)

۱۹۸۸
پیش گام بر حسابداری HR است.یک تعداد از روش ها برای محاسبه ارزش منابع انسانی می باشد.
DIC
Flamholtz
1985
Human Resource Costing & Accounting(HRCA)
(حسابداری و قیمت گذاری منابع انسانی)
۱۹۷۰s
“q” ارزش بازاری سهام شرکت تقسیم بر هزینه جایگزینی دارایی های آن است .تغییرات در qمقیاسی برای اندازه گیری موثر بودن یا نبودن عملکرد سرمایه فکری یک شرکت است که توسط دو اقتصادان
) laureate N & Tobin J) در ۱۹۵۶ توسعه داده شده است.

MCM

Tobin J.

Tobins q

۱۹۵۰s


منبع: (گلدی صدقی،۱۳۸۶،ص۱۷۵)۱

۵-۲) نحوه محاسبه سرمایه فکری (با استفاده از مدل پالیک) و شاخصهای عملکرد مالی شرکتها
۱-۵-۲) محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک
همانطور که در بخش های قبل هم ذکر شد روش های گوناگونی برای محاسبه و سنجش سرمایه فکری وجود دارد که مزایا و معایب هر یک بیان گردید. در این کار تحقیقی برای محاسبه و سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک استفاده شده که از دلایل استفاده از این روش راحتی آن در محاسبه سرمایه فکری است که از طریق صورت های مالی و یاداشت های همراه آن جهت این کار استفاده می شود و همانطور که می دانیم صورتهای مالی آنچه را که در واقعیت وجود دارد نشان می دهد و ساخته و پرداخته ذهن و تخیل نیست و به آنچه که در شرکت وجود دارا از دیدگاه مالی (ریالی) نگاه می کند.
پالیک در سال ۱۹۹۸و۲۰۰۰ ارزش افزوده سرمایه فکری۹۷ را جهت اندازه گیری سرمایه فکری شرکت ها ارائه کرد. در روش ضریب ارزش افزوده فکری پالیک، برای بدست آوردن اطلاعات درباره ارزش کارایی ایجاد شده از دارایی های عینی و غیر عینی درون یک شرکت تهیه شده است. این مدل با توانایی شرکت نسبت به اجاد ارزش افزوده شده۹۸ شروع می شود. ارزش افزوده تفاوت بین IN,OUT است .
منظور از OUT کل درآمد حاصل از فروش تولیدات خدمات و سرویس های ارائه شده به بازار می باشد و منظوراز IN تمام هزینه هایی است که جهت تولید کالاها، خدمات و سرویس ها هزینه شده است.
باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که در این مدل (پالیک) هزینه کار (کل هزینه حقوق ، دستمزد و مزایای آن) و هزینه استهلاک ، جزء هزینه های IN شامل نمی شود. حقوق و دستمزد نسبت به نقش فعالیت در فرایند ایجاد شده ارزش، عامل بالقوه ( که توسط هزینه های کار ایجاد می شود) به عنوان یک هزینه محسوب نمی شود. بدین گونه رمز اساسی در مدل پالیک رفتار کار بعنوان ارزش ایجاد شده شرکت تجاری است. این نتیجه آن است که ارزش اضافه شده توسط سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری منعکس می شود.هزینه استهلاک نیز به دلیل اینکه وجوهی از شرکت خارج نمی شود در VA جزء IN محسوب نمی شود.بنابراین VA را می توان بصورت معادله زیر نوشت:
سود عملیاتی + هزینه حقوق و دستمزد+ هزینه استهلاک = VA
در این تحقیق هزینه حقوق و دستمزد کل کارکنان EC از متن صورتهای مالی و
یادداشتهای بهای تمام شده (دستمزد مستقیم و سربار تولیدی ) ، هزینه اداری و هزینه فروش استخراج شده است.
همچنین مجموع هزینه استهلا ک دارایی مشهود و نامشهود از جدول تطبیق جریان وجوه نقد عملیاتی استخراج شده است
الف) محاسبه کارایی سرمایه فیزیکی۹۹:
نسبت ارزش افزوده VA به سرمایه فیزیکی بکار کرفته شده را، کارایی سرمایه فیزیکی می گویند که این شاخص برای نشان دادن ارزش افزوده ایجاد شده بوسیله سرمایه فیزیکی است
دارایی مشهود/ ارزش افزوده CEE=VA/CE=
دارایی های نامشهود= دارایی های نامشهود – کل دارایی ها= CE
CEE بیان کننده توانایی فکری شرکت ها نسبت به بکارگیری سرمایه فیزیکی جهت ایجاد ارزش افزوده است. زمانی که گروههای مختلف شرکت ها با هم مقایسه می شوند، شرکت هایی که CEE بالاتری دارند نشان می دهد که نسبت سرمایه فیزیکی شان ارزش افزودهVA بیشتری کسب کردند.
ب) محاسبه کارایی سرمایه انسانی ۱۰۰
کارایی سرمایه انسانی نشان می دهد که چه میزان VA در قبال هر ریال صرف شده برای هزینه حقوق و دستمزد در شرکت ایجاد شده است. نسبت VAبه HC ، توانایی HC را نسبت به ایجاد ارزش در یک شرکت بیان می کند. نامتناقض با نظریه های دیگر رهبران نویسنده سرمایه فکری (ادوینسون،۱۹۹۷)۱۰۱ .پالیک بیان می کند که کل هزینه های حقوق و دستمزد شاخصی از یک شرکت است. پالیک فرض می کند که چون بازار حقوق و دستمزد را مشخص می کند که همان نتایج عملکرد است، پس نسبت VAبه HC ، توانایی HC را برای ایجاد ارزش در شرکت بیان می کند.
(هزینه حقوق و دستمزد کل شرکت)/(ارزش افزوده) HCE=VA/HC=
کل حقوق ودستمزد پرداختی به منابع انسانی HC =
به طور مشابه وقتی که HCE در سطح یک گروه از شرکت ها مقاسه می شوند؛HCE یک شاخص از کیفیت منابع انســانی شرکت و توانای هاش نسبت به ایجاد VA برای هر ریال صـــرف شده بر HC می باشد. و شرکت هایی که HCE بالاتری دارند نشان دهنده این است که به نسبت هزینه های حقوق و دستمزد ارزش افزوده بیشتری حاصل شده است . یعنی کارایی کارکنان آن شرکت بالا است.
ج) محاسه کارایی سرمایه ساختاری۱۰۲
سومین ارتباط “کارایی سرمایه ساختاری” است که سهم سرمایه ساختاری را در ایجاد ارزش نشان می دهد. در مدل پارلیک SC‌ برابر است با VA منهای HU. در اندازه گیری SCE مقداری از SC مورد نیاز نسبت به تولید یک دلار از VA است و آن شاخصی از چگونگی موفقیت SC در خلق ارزش است. بر خلاف VA, CEE, HCE مقسوم علیه برای SCE است. بدین گونه سومین ارتباط بین SC , VA بصورت زیر محاسبه می شود:
(ارزش افزوده)/(سرمایه ساختاری) SCE=SC/VA=
SC=VA-HC=(کل هزینه حقوق و دستمزد شرکت)- (ارزش افزوده)
آخرین نسبت محاسبه توانایی فکری از یک شرکت است و آن خلاصه ای از کارایی های مورد توجه پیشین است . این نتایج در یک شاخص جدید و واحد همان ضریب ارزش افزوده فکری است.
VAIC=CEE+ HCE + SCE
۲-۵-۲) شاخصهای عملکرد مالی
بحث ارزیابی عملکرد۱۰۳ شرکت از دیرباز به عنوان یک ساله سهم مطرح بوده است و مباحث متعددی در حسـابداری و مدیریت به بحث عملکرد شرکت ها اختصاص یافـته و بیشترین نوشتهــای تئوریک در این زمینه است که کدام یک از معــیارهای ارزیــابی عملــکرد شرکتــها از اعتبــار بیشتری برخوردار است (خـوش طینت و فلاحتی ،۱۳۸۶،ص ۱۳)۳ . برخی معتقدند یک شاخص ایده آل برای سنجش عملکرد شرکتها وجود ندارد . برای اندازه گیری و سنجش عملکرد و تعیین ارزش شرکت روشهای مختلفی وجود دارد که هر کدام دارای معایب اساسی بوده چنانچه این روشها بعنوان معیاری برای اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت در نظر گرفته شود قطعا منجر به تعیین ارزش واقعی شرکت نخواهد شد .حال آنکه ارزیابی عملکرد شرکت یک ضرورت است و برای انجام آن باید از معیــارهای پذیرفته شده ای استفاده شود که تا حد امکــان ، جنبه های متفاوت از لحاظ محدودیت در فعالیت ها و امکان بهره مندی از امکانات را مورد توجه قرار دهد . در یک تقسیم بندی کلی معیارهای سنجش و عملکرد را می توان به دو گروه معیارهای مالی و غیر مالی تقسیم کرد (همان منبع،ص۱۳)۴ .
معیار غیر مالی شامل معیارهای تولیدی ، بازاریابی ،اداری و معیارهای اجتماعی است و نسبت های مالی از جمله تکنیک هایی است که بعنوان معیار مالی پیشنهاد شده است . برخی از پژوهشگران امور مالی پیشنهاد نموده اند که باید از شاخص ترکیبی( مالی و غیرمالی) استفاده شود .با این حال این معیارها هم منمودار است زیرا تعیین نوع معیارها ،نوع همبستگی بین آنها و نیز تعیین ارزش و وزن هر یک از آنها در مجموع معیارها ،کار ساده ای نیست توجه به این موضوع که ارزیابی عملکرد از چه دیدگاهی و چه منظوری می باشد ،ضروری است.
اشخاص و گروهای مختلفی به ارزیابی عملکرد شرکتها پرداخته و از نتایج آن در تصمیم گیری های خود استفاده می کنند بنظر ایجری یوجی ،معیارهای مورد نظر هر کدام از افراد ذینفع ممکن است منطبق و همسو با سایر ذینفعان نباشد. در این تحقیق تمرکز اصلی بر دیدگاه سرمایه گذاران و ارزیابی آنها از علمکرد شرکت است. برای محاسبه عملکرد مالی شرکتها در این تحقیق از هشت شاخص مالی در پنج گروه بعنوان نماینده اندازه گیری ها برای عملکرد مالی شرکت ها انتخاب شده است (خوش طینت،۱۳۸۶،ص ۱۵)۱٫
جدول ۶-۲ شاخصها و گروهای سنجش عملکرد مالی شرکتها
ردیف
گروه عملکرد
شاخص عملکرد
نحوه اندازه گیری
۱
ارزش بازار شرکت
MB
نسبت ارزش
بازار سرمایه به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
MB=MV/BV

Tobin q
ارزش دفتری کل داراییها / (ارزش دفتری بدهی ها+ ارزش بازار سهام عادی)
Q=(M.V.S+B.V.D)/B.V.A

P/E
سود هر سهم / قیمت سهام
P/E
2
سودآوری
ROA
نسبت سود عملیاتی به ارزش دفتری جمع داراییها
ROA= OP / TE
3
فعالیت
ATO
نسبت کل درآمد به جمع داراییها
ATO= TR / TAS
4
بازده سرمایه
ASR
بازده سهام سالانه
ASR =(p1-p0 + D)/ p0

ROE
نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام
ROE= OP / TAS
5
مبتنی برارزش آفرینی
EVA
ارزش افزوده اقتصادی
EVA=(R-C)Capital
ارزش بازار به دفتری یکی از روشهای عمومی شناخته شده جهت اندازه گیری دارایی
ناملموس و سرمایه فکری است نسبت MB]]>