دانلود پایان نامه درمورد حقوق صاحبان سهام

<![CDATA[ بحرانی کسب و کار میباشد (آپوهامی،2007،ص29)2. نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

۱۵-۱-۴-۲) مدل کارگزار فناوری
مدل کارگزار فناوری که توسط بروکینگ توسعه داده شده است، دانش سازمانی را به چهار طبقه : دارائیهای انسان-محور،دارائیهای زیرساختی، دارائیهای فکری و دارائیهای بازار تقسیم بندی میکند و ارزش سرمایه فکری سازمان را طی یک فرآیند ارزیابی مشخص میکند. هر بخش از مدل بوسیله پرسشنامه های ممیزی مخصوص درباره متغیرهای مرتبط با طبقه دارائی بررسی میشود. بخش اول پرسشنامه مشتمل بر ۲۰ سئوال است که بر نیاز به تقویت سرمایه فکری تاکید دارد و در ادامه پرسشنامه شامل ۱۷۸ سئوال است که مرتبط با چهار طبقه نامبرده از سرمایه فکری میباشد. در مقایسه با سایر چهارچوب ها، این مدل بخش دوم (سرمایه ساختاری یا ساختار داخلی) را به سرمایه زیرساختی (فرآیندها، روشها و فناوریها) و دارائیهای فکری (مالکیت معنوی، ابداعات ثبت شده، علامات تجاری و رموز تجاری) تفکیک میکند . قابل توجه است که شباهتهای زیادی بین سئوالات ممیزی سرمایه فکری کارگزار فناوری و اندازه های سرمایه فکری هدایت کننده اسکاندیا وجود دارد (همان منبع،ص۹۲)۳٫

۱۶-۱-۴-۲)روش ارزشگذاری جامع
روش ارزشگذاری جامع که توسط مکفرسون۹۰ توسعه یافت، ارتباط مابین اندازه گیری ارزش شرکت، سرمایه فکری و مقادیر پولی را به منظور ارزشگذاری جامع کسب و کار مورد استفاده قرار میدهد. این روش سه دسته ارزش زیر را مورد استفاده قرا میدهد:
• ارزش اصلی: که نمایش دهنده اثربخشی داخلی شرکت است؛
• ارزش فرعی: که توسط اثربخشی توزیع شرکت اندازه گیری میشود؛ و
• ارزش ابزاری: که نشان دهنده فشارها در محیط رقابتی میباشد.
روش ارزشگذاری جامع، سعی در تهیه کردن ارزش جامع کسب و کار میکند که ماحصل مجموع سرمایه فکری و جریانهای نقدی شرکت میباشد به عبارتی در این روش ارزش افزوده مرکب، حاصل ترکیب ارزش افزوده پولی با ارزش افزوده ناملموس است.

۲-۴-۲) ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری
جدول (۳-۲) نتایج تحلیلی – تطبیقی روش های مختلف سنجش و اندازه گیری سرمایه فکری ارائه
می نماید. هر یک از این روش ها بر حسب کمی یا کیفی بودن ، مبتنی بر عملکرد گذشته و یا آینده بودن و قابل الگوبرداری بودن یا نبودن مورد مقایسه قرار می گرفته اند.

جدول ۳-۲ مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری(رودو و لیلرت)۹۱
روش
کمی یا کیفی
عملکرد تاریخی یا آینده
قابلیت استفاده در الگوگیری
ترازنامه نامرئی
سرمایه ساختاری
سرمایه فردی
تاحدی کمی
مبتنی بر هزینه های تاریخی
خیر
کنترل دارایی های ناملموس
دید بیرونی
دید درونی
شایستگی افراد
دارایی های ناملموس

کیفی

هردو

خیر

کارت نمره متوازن
دید مالی
دید مشتری
دید فرایند
دید نوآوری و یادگیری

کیفی

هردو

خیر
ارزش افزوده اقتصادی
طرح ریزی مالی
بودجه بندی
هدف گذاری ،جبران

کمی

مبتنی بر هزینه های تاریخی

فقط درونی
شاخص سرمایه فکری
استراتژی و معیارهای مالی و غیر مالی

تک معیاره
مبتنی بر عوامل بالقوه ایجاد
ارزش کننده
محدوده
کارگزار تکنولوژی
دارایی های بازار
دارایی های انسانی
مالکیت معنوی داراییهای زیر بنائی

از کیفی به
کمی شدن

هر دو نگرش (هزین،بازار)

محدود
نرخ بازده دارایی ها
عملکرد کلی دارایی ها
تک معیاره
مبتنی بر هزینه های تاریخی
بلی
سرمایه فکری مستقیم
بازار
مالکیت معنوی
تکنولوژی
دارایی های انسانی

کمی

مبتنی بر اجزای دارایی های بازار

بلی
جهت یابی تجاری اسکاندیا
مالی ، مشتری
فرایند انسانی
توسعه

تا حدی کمی

هردو

خیر
روش های مالی
انسانی
سرمایه مشتری و ساختاری و اشتراک این دو

کمی

مبتنی بر قیمت بازار

بلی

منبع: (چن گوه ،۲۰۰۵ ،ص۳۹۲)۹۲
۳-۴-۲) طبقه بندی شیوه های اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلاینت و دارن
شیوه های اندازه گــیری برای دارایــی های نامشهود در درون چهــار مقوله اصلی از شیوه های اندازه گیـری مطرح داده شده است. این طبقه بندی ها با توسعه طبقه بندی های ویلیام۹۳ز)۲۰۰۰) و لیوتی۹۴ (۱۹۹۸) توسط کلاینت و دارن ۹۵پیشنهاد شده اند (گلی صدقی ،۱۳۸۶،ص ۴۸)۴٫

۱-۳-۴-۲) روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری۵
برآورد ارزش دلاری دارایی های نامشهود بوسیله شناختن اجزاء مختلف آن می باشد. یکبار این اجزاء مشخص می شود ، آنهایی که می توان بطور مستقیم عرضه کرد، بطور جداگانه و یا بصورت یک ضریب جمع شونده ، ارزیابی می شود (همان منبع، ص۲۵)۶٫

۲-۳-۴-۲) روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه ۷
تفاوت برآورد شده بین ارزش بازاری سرمایه یک شرکت و حقوق صاحبان سهام بعنوان ارزش سرمایه فکری و یا دارایی های نامشهود می باشد.

۳-۳-۴-۲) روش های برگشت دارایی ها۸
میانگین عایدات بعد از مالیات یک شرکت برای یک دوره زمانی ، تقسیم بر میانگین دارایی های مشهود شرکت شود نتیجه ROA شرکت است که پس ازآن با میانگین صنعت مقایسه می شود.تفاوت ایجاد شده با میانگین دارایی های مشهود شرکت در برآورد یک میانگین درآمد سالانه از دارایی های نامشهود است
،با تقسیم کردن میانگین درآمد ها مذکور بر میانگین هزینه های سرمایه شرکت یا یک نرخ بهره ، می توان برآوردی از ارزش دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری استنتاج کرد.

۴-۳-۴-۲) روش های کارت امتیاز۹۶
اجزای مختلف دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری شناخته شده اند و مقیاس ها و شاخص های ساخته شده در برگه های امتیازی گزارش شده اند و یا بصورت نمودار نشان داده شده اند. روش های SC شبیه روش های DIC هستند که هیچ برآورد دلاری از دارایی های نامشهود ندارند.

جدول ۴-۲ خلاصه روشهای اندازه گیری سرمایه فکری به شرح جدول زیر ارایه شده است:

(منبع: جعفری و همکاران،۱۳۸۷،ص۱۰)۱
جدول ۵-۲ روش های ارزشیابی سرمایه فکری IC ( گردآوری اریک سویبی) ۲
توصیف نحوه اندازه گیری
طــبقه
استدلال کننده اصلی
اصطـــلاح
سال توسعه تقریبی
ترکیبی از چهار شاخص : هویت ،سرمایه انسانی،سرمایه دانش و شهرت.توسط مشاورین “گروه سرمایه انسانی” نروژ توسعه داده شده است.

SC

Sandvik
2004

Topplinjen/ Business IQ

۲۰۰۴
پیشنهادی از طرح پژوهشی مورد حمایت دولت که موسسات دانمارکی چگونه دارایی های نامشهود خود را گزارش نمایند.سرمایه فکری عبارت است از : ۱)شرح دانش، ۲) مجموعه توانایی مدیریت، ۳) تعداد ابتکارات ، ۴) شاخص های مربوطه

SC

Mouritzen ,Bukh & al. 2003

Danish Guidelines
(رهنمودهای دانمارکی)

۲۰۰۳
توسعه چارچوب جهت دهنده اسکاندیا و ترکیب آن با تفکر مانیتور دارایی های نامشهود: نرخ کارایی ، تجدید و ریسک

SC

Edvinsson 2002

IC Rating
نرخ سرمایه فکری
۲۰۰۰
یک ماتریس از شاخص های غیر مالی در سه طبقه مطابق سیکل توسعه مرتب شده است: اکتشاف (یادگیری) ، پیاده سازی (انجام )،تبدیل بصورت بازرگانی (تجاری کردن)

SC

Lev B
2002
Value Chain Scoreboard
(تابلوی امتیازات زنجیری ارزش)

۲۰۰۲
از یک طرح پژوهشی مورد حمایت EU ، چارچوبی برای مدیریت و افشای دارایی های نامشهود حاصل شده است. ۱)تعریف اهداف استراتژیک،۲)تعریف منابع نامشهود۳)اقدام جهت توسعه منابع نامشهود. سه دسته دارایی های نامشهود: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطات.

SC

Meritum Guidelines 2002

Meritum guidelines
رهنمودهای مریتم

۲۰۰۲
یک روش برای تشخیص دادن شش بعد علمی از توانایی های یک سازمان در چهار قدم است:۱)دارایی های کلیدی دانش را تعریف کنید ، ۲)فرایندهای کلیدی دانش را مشخص کنید ،۳)برنامه ریزی اقدامات روی فرایند دانش،۴)بهبود اسباب اجرا ونظارت ، سپس بازگشت به مرحله ۱

SC

Marr & Schiuma
2001

Knowledge Audit Cycle
(سیکل حسابرسی دانش)

۲۰۰۱
متدولوژی حسابداری بوسیله KMPG برای حسابگری و اختصاص دادن ارزش جهت ۵ نوع دارایی نامشهود پیشنهاد شد: ۱)داراییها و اوقاف، ۲)مهارتها و دانش ضمنی، ۳)ارزشهای جمعی و هنجارها، ۴)تکنولوژی و دانش آشکار، ۵)فرایندهای مدیریت و فرایندهای اصلی.

DTC

Andriessen
&
Tiessen
2000

The value ExplorerTM
(جستجوی ارزش)

۲۰۰۰
متدولوژی برای تعیین کردن ارزش دارایی فکری

DTC

Sullivan
2000
Intellectual
asset valuation
(ارزشیابی دارایی فکری)

۲۰۰۰

طرحی است که توسط یک موسسسه کانادایی بنیاد نهاده شده است . TVC نقدینگی به صورت نزولی برنامه ریزی شده را بکار می برد تا چگونگی تاثیر حوادث بر فعالیت های با برنامه را آزمایش کند.

DTC

Anderson
& Mcleen
2000
Total Value Creation, TVCTM
(ایجاد ارزش کل)

۲۰۰۰
درآمدهای سرمایه دانش بعنوان بخشی از کل درآمدهای عادی برآورد شده اند وبیش از درآمدهای قابل استناد دراییهای دفتری مورد انتظار می باشد.

ROA

Lev
1999
Knowledge Capital Earnings
(منابع سرمایه دانش)

۱۹۹۹
سلسله مراتب مصارف شاخص های وزنی که ترکیب شده اند و ترجیحا روی ارزشهای نسبس متمرکز شده اند تا روی ارزشهای مطلق .ارزش افزودنی ترکیبی = ارزش افزوده پولی + ارزش افزوده داراییهای نامشهود

DTC

McPherson
1998
Inclusive valuation Methodology (IVM)
(متدولوژی ارزشیابی فراگیر)

۱۹۹۸
یک سیستم نزولی برنامه ریزی شده است. تفاوت مابین ارزش AFTF در آخر و شروع دوره ،ارزش افزوده در طی دوره است.

DTC

Nash H
1998
Accounting for the future
(AFTF)
(حسابداری برای آینده)

۱۹۹۸
تعبیر کردن ارزش خالص شرکت به ارزش بازاری سهام آن و تقسیم آن بصورت
سرمایه مشهود + { IC درک شده + تحلیل IC + SCA(مزیت رقابتی قابل توجه )}

MCM

Standfield
1998
Investor assigned market value (IAMV TM)
(ارزش بازاری تعیین شده توسط سرمایه گذار)

۱۹۹۸
ارزش سرمایه فکری ،تفاوت میان ارزش بازاری سهام شرکت و ارزش دفتری آن
می باشد.

MCM
Stewart 1997
Luthy 1998)
Market -to-
Book Value
)ارزش بازاری به دفتری)

۱۹۹۷

بوسیله تعدیل سود اعلام شده شرکت با هزینه های مرتبط با دارایی های نامشهود ، حساب شده است. تغییرات در تهیه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) نشانه ای از سرمایه فکری شرکت است، خواه تولیدی یا غیر تولیدی.

ROA

Stewart
1997

Economic Value Added (EVATM)
(ارزش افزوده اقتصادی)

۱۹۹۷
بازده اضافی بر دارایی های ثابت را محاسبه می کند آنگاه این صورت را بعنوان نسبتی از بازده مربوط به دارایی های نامشهود بکار می برد.

ROA
Stewart
1997

Luthy
1998
Calculated Intangible Value
)ارزش دارایی نامشهود برآورد شده)

۱۹۹۷

میزان و کیفیت کارایی سرمایه فکری بکار رفته در خلق ارزش بر اساس سه مولفه اصلی زیر اندازه می گیرد: ۱) سرمایه بکاررفته ،۲) سرمایه انسانی، ۳) سرمایه ساختاری
ROA
(don’t quite fit any of the catagories)

Pulic
1997
Value Added
Intellectual
Coefficient
(VAICTM)
(ارزش افزوده کارایی فکری)

۱۹۹۷
یکی کردن همه شاخص های فردی ارائه دهنده خصوصیات و مولفه های فکری در یک شاخص واحد می باشند. تغییرات در شاخص هستند که منجربه تغییرات درارزش بازاری شرکت می گردند.

SC
Roos , Roos , Dragonetti
And
Edvinsson
1997

Ic-IndexTM
)شاخص سرمایه)

۱۹۹۷
ارزش سرمایه فکری یک شرکت بر اساس تحلیل تشخیصی از پاسخ یک شرکت به ۲۰ سوال، شامل چهار مولفه اصلی سرمایه فکری تعیین
می شود.

DIC

Brooking
1996

Technology Broker
)تکنولوژی بروکر)

۱۹۹۶

سرمایه فکری عملکردد آن بر اساس تماس توسعه تلاش های پژوهشی روی یک سری از شاخص]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *