دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده بازار، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادارتهران

<![CDATA[ر تهران است (مدهوشی و اصغر نژاد امیری ، 1388 ،ص101)1. نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

۶-۱-۶-۲) همتی، هدی (۱۳۸۸)
در نهایت هدی همتی در رساله دکتری خود از طریق مقایسه شش مدل سنجش سرمایه فکری به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با متغیرهای نوین سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش آفرینی از جمله ارزش افزوده اقتصادی۲ ، ارزش افزوده بازار۳ و ارزش افزوده سهامدار۴ پرداخته است.
نتایج حاصل از تحقیق مبین وجود رابطه بین مقیاس سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار بوده است. (رود پشتی و هدی همتی ، ۱۳۸۸،ص۱۱۱)۴٫

۷-۱-۶-۲) ابراهیمی، شهلا(۱۳۸۸)
شهلا ابراهیمی در پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته حسابداری) به برسی تاثیرسرمایه فکری برعملکرد مالی جاری و آینده شرکتها پرداخته است در این تحقیق سرمایه فکری از طریق مدل پالیک سنجش شده و از شاخصهای بازده دارایی ،سود هر سهم و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام بعنوان معیارهای بازده مالی استفاده شده است.
فرضیه های در نظر گرفته شده دراین تحقیق بشرح ۱- بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران رابطه معنی داری وجود دارد و ۲- بین سرمایه فکری و عملکرد مالی آتی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد، می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنا دار مثبت بین سرمایه فکری وعملکرد مالی جاری وآینده شرکت هم در سطح کلیه شرکتها و هم در سطح صنایع وجود دارد وبین اندازه شرکت و عملکرد جاری و آتی رابطه منفی وجود دارد(نمازی وابراهیمی، ۱۳۸۸،ص۴)۱٫

۲-۶-۲) پژوهش های مشابه انجام شده در خارج از کشور
۱-۲-۶-۲) کوجان سیوو ۲(۲۰۰۵)
سرمایه فکری۳ به قابلیت های رقابت پذیری بسیاری از شرکتها صرف نظر از صنعت اطلاق
می شود. سرمایه فکری شامل منابع غیر مادی مانند قابلیت های کارکنان ، منابع سازمانی ، روش عملیاتی و روابط ذینفعان است. به سرمایه فکری اهمیت داده می شود. چرا که شرکتها به اطلاعات مربوط به آن احتیاج دارند.اندازه گیری عملکرد موجود اساسا روی جنبه های مالی و فیزیکی شرکتها متمرکز شده است و سیستم های اندازه گیری بدون اطلاعات مربوط به عملکرد سرمایه فکری ناقص است.به هر حال ، در سال های اخیر ، ابزارها و روشهای خاص بسیاری برای اندازه گیری و مدیریت IC گسترش یافته است.این مقاله اطلاعاتی بر عملکرد شرکتهای فنلاندی ، بکاربرنده یکی از این روشهای جدید را ارایه می کند. متدلوژی ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری ، توسعه یافته توسط آنت پالیک برای اندازه گیری عملکرد کل یک شرکت بکار می رود.
در این تحقیق مفهوم تبعی ضریب ارزش افزوده فکری ، کارایی سرمایه فکری۴ ، جهت اندازه گیری عملکرد سرمایه فکری درون یک شرکت بکار می رود. این روش بر این اســاس ساخته شده است که ایجاد ارزش از دو دسته منبع اولــیه مشتق می شود: منابع سرمایه فیزیکی و منابع سرمایه فکری . داده های مورد نیاز برای محاسبه را می توان در سیستم های مالی موجود شرکت یافت.
مطالعه کمی و بر اساس داده های گردآوری شده اداره مرکزی آمار فنلاند است و شامل اطلاعات از سیستم های مالی شرکتهای فنلاندی در طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ می باشد.
رویهم رفته ، در هر سال ، تقریبا ۲۰۰۰۰ شرکت مطالعه شدند. ۱۱ تا از بزرگترین صنایع مشمول مطالعه بودند و مورد مقایسه قرار گرفتند.
از نقطه نظر کاربردی ، این مطالعه جهت شناخت اهمیت یا توانایی صنایع مختلف مهم است . بر پایه نتایج ، تفاوتهای بزرگی میان دو مقیاس (VAIC , ICE)در شرکتها در صنایع مختلف وجود دارد. نتایج نشان می دهد که شرکتهای خدماتی بیشترین استفاده موثر را از همه منابعشان می برند. در عوض ، کمترین کارایی را در این میانگین ، شرکتهای صنایع جنگل کاری و صنایع شیمیایی داشتند.بر طبق نتایج ice شرکتهای بخش عرضه برق ، گاز و آب بیشترین کارایی را در استفاده از IC شان داشتند . از بعد علمی، مقاله شواهد تجربی از کاربرد یک ابزار اندازه گیری خاص ارایه می کند ; بعلاوه این مقاله دانش عملکرد و بویژه عملکرد IC را در شرکتهای فنلاندی افزایش می دهد.
به هر حال ، سرمایه فکری بایستی در محاسبات بکار رود ، هر چند باز سوالات بسیاری در رابطه با روش ضریب ارزش افزوده فکری وجود دارد و اینکه چه روشی برای اندازه گیری IC درست و بی عیب است جای سوال دارد.

۲-۲-۶-۲) چن گوه ۱۳۲(۲۰۰۵)
سرمایه فکری منبع کلیدی خلق ارزش شده است؛ این مطلب بخصوص در علم راهبردی اقتصاد صحیح است مانند بانکداری ، جائیکه ارزش افزوده موسسات، سازمان ها و اشخاص مستقیما در ارتباط با دانش وسرمایه فکری آنهاست.این مقاله عملکرد سرمایه فکری بانک های تجاری مالزی را در طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ اندازه گرفته ، با بکار بردن ضرب کارایی که ضریب ارزش افزوده فکری (توسط پالیک توسعه یافته) نامیده می شود. داده های مورد نیاز برای محاسبه کارایی سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه بکار رفته از گزارشات سالانه بدست آمدند.
این مقاله اولین مطالعه بر روی عمکرد سرمایه فکری بانک های مالزی است.این مقاله به بانکها این امکان را می دهد که مبنای خودشان را جهت الویت بندی و توسعه طرحهای استراتژیک ، براساس سطح کارایی تعیین کنند.همچنین یافته ها به ذینفعان و سرمایه گذاران در تشخیص پتانسیل ایجاد ارزش بانک ها و به سیاست گذاران جهت فرمول بندی و ایفای سیاستها برای تاسیس یک بخش بانکداری ارتجاعی کمک می کند.
این مطالعه نشان داده که توانایی خلق ارزش بانک های داخلی و خارجی مالزی تا حد زیادی وابسته به کارایی سرمایه انسانی۱۳۳ است. آن بدین معنی است که سرمایه
گذاری در سرمایه انسانی بازده نسبتا بالاتری را نسبت به سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی و ساختاری دارد. این مقاله همچنین نشان می دهد که بانکهای خارجی ، بانک های کارامدتری بودند اما در شرایط خلق ارزش ، بانک های داخلی ارزش افزوده بیشتری را نسبت به بانک های خارجی خلق کرده اند. بانک Hong Leong با بالاترین ضریب فکری ، کارامدترین بانک داخلی بود. May Bank بزرگترین بانک از نظر دارایی ، سود خالص و ROE ، سرمایه هایش را به کارامدی بانک Hong Leong بکار نبرد.
این مطالعه برخی تفاوت ها را در طبقه بندی بر اساس مقیاس های حسابداری سنتی و کارامدی نشان داد.
بانک های بزرگی مانند BCB, RHB بانکهای کارامدی نبودند این یافته ها در راستای مطالعات انجام شده توسط پالیک در “اتریش” می باشد. ترکیب فعالیت ها در سال ۲۰۰۱ ، که به منظور بهبود کارایی و اثر بخشی بانک ها ، افزایش ساختاری زیادی در بخش بانکداری مالزی موجب شده است.
تنها بانکهای Hong Leongو Eon ، May Bank بهبود کارایی داشتند.در حالی که سایر بانکها هنوز در کشاکش با منابع تکراری هستند این بانکها لازم است تا در جهت تجدید ساختار تلاش کنند به طوری که زوائد را حذف کرده و کارایی و توانایی خلق ارزش خود را بهبود بخشند.

۳-۲-۶-۲) آپوهامی ۱۳۴(۲۰۰۷)
هدف این مقاله تحقیق اثر خلق ارزش در افزایش قیمت سهام سرمایه گذاری است. نویسنده از اطلاعات جمع آوری شده از دو منبع زیر استفاده کرده است : ۱ – شرکتهای لیست شده در بورس تایلند ۲- ضریب ارزش افزوده فکری۱۳۵ توسعه داده شده جهت تحقیق اثر کاترایی و خلق ارزش شرکت بر افزایش قیمت سهام سرمایه گذاران ، بعنوان مقیاس سرمایه فکری و مدل رگرسیون چندگانه .
تحقیق از گزارشات سالانه حسابرسی شده قیمت بازار سهام بورس تایلند استفاده می کند. جامعه آماری تحقیق شامل ۳۳ شرکت بیمه ، مالی و بانکداری بورس تایلند در سال ۲۰۰۵ می باشد.
تحقیق تجربی نشان داد که سرمایه فکری شرکت یک رابطه معنی داری با افزایش قیمت سهام سرمایه گذاران دارد. یافته ها دانش پایه سرمایه فکری را افزایش می دهدا و مفهوم سرمایه فکری را در بدست آوردن ضریب رقابتی در اقتصاد پایدار مانند تایلند توسعه می دهد. بدینگونه یک شرکت باتوجه به نتایج این تحقیق می تواند استراتژی های تجاری اش را جهت افزایش کارایی منابعش و دست یافتن به مزایای رقابتی پایدار فرم بندی کند(آپوهامی ،۲۰۰۷،ص ۱۰۵) ۱۳۶٫

۴-۲-۶-۲) ویلیامز۱۳۷ (۲۰۰۰)
این تحقیق با ادبیات قبلی بر روشهای آشکار سازی سرمایه فکریدر دو روش عمده تفکیک شده است . نخست این تحقیق یک آزمون طولی از روشهاسی آشکار سازی سرمایه فکری در گزارشات سالانه از FTSE 100، شرکتهای لیست شده از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ آماده می کند دوم ، این مقاله رابطه میان عملکرد سرمایه فکری و میان آشکار سازی سرمایه فکری را تحقیق می کند.
با توجه به اینکه اولین هدف اصلی این مقاله به نتیجه رسیده است ، بر اساس یافته های گزارش شده که در مقایسه نتایج سالانه دوره بررسی بدست آمده این تحقیق یک افزایش عمده در میزان افشاء سازی سرمایه فکری در گزارشات سالانه شرکتهای سهامی عام در بریتانیای کبیر از FTSE 100 بود .
در ارتباط با دومین هدف اصلی این تحقیق ، یافته های تجربی یک رابطه منظمی بین عملکرد سرمایه فکری و میزان افشاء در طی دوره بررسی نشان نداد. نتایح بهر حال اظهار می کند اگر عملکرد سرمایه فکری مقدار بالایی باشد افشاء سازی کاهنده است.
در آخر بطور خلاصه این مقاله، بینشی با ارزش جهت راهنمایی ادبیات تحقیق سرمایه فکری تهیه می کند. راهنمایی ها عبارتند از :
یک نشان از تغییرات روشهای افشاء سرمایه فکری شرکتهای سهامی عام از بریتانیای کبیردرطول دهه ۱۹۹۰٫
عامل های تاثیر گذار بر روشهای افشاء سرمایه فکری در طی دوره مزبور.
توجیه متدولوژی ضریب ارزش افزوده فکری بعنوان یک تکنیک مناسب برای اندازه گیری عملکرد سرمایه فکری شرکتها.

۵-۲-۶-۲)چین چن و دیگران
هدف این مقاله بررسی به صورت عملی رابطه بین سرمایه فکری شرکت و ارزش بازاری و عملکرد مالی شرکت است. سرمایه فکری معمولا از عوامل مهم رشد ملی تشخیص داده شده است.”کاپلان” و “نورتن” در سال ۲۰۰۴ در مورد سرمایه فکری اینطور بیان می کند:بسیاری از کشورها مانند ونزوئلا و عربستان سعودی منابع طبیعی فراوانی دارند اما این کشورها سرمایه گذاری ضعیف تری روی کارکنان و سیستم ها دارند در نتیجه با توجه به منابعشان درآمد سرانه کم و نرخ رشد کمتری دارند، در عوض در کشورهایی مانند سنگاپور و تایوان که منابع طبیعی کمتری دارند سرمایه گذاری آنها در زمینه نیروی انسانی و سرمایه اطلاعاتی بیشتر می باشد و لذا درآمد سرانه آنها بالاتر است.در این کار تحقیقی اطلاعات شرکت های بورس تایوان و مدل ارزش افزوده سرمایه فکری پالیک ، بعنوان معیار اندازه گیری سرمایه فکری (IC) و مدل های رگرسیون جهت امتحان رابطه بین سرمایه فکری شرکت و ارزش بازاری و عملکرد مالی شرکت ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق ، شرکت هایی هستند که در بورس تایوان در طول سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ فعالیت داشتند و در کل ۴۲۵۴ شرکت برای این مطالعه در نظر گرفته شده است.
سرمایه فکر به طور گسترده بعنوان معیار ارزیابی استراتژیک مهم برای مزیت های رقابتی تشخیص داده شده است. مطالعات تجربی نشان می دهد که سرمایه
]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *