دانلود پایان نامه درباره ACT

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[ن همه چیزها را بدتر نمایاند و کسی را که اکومن پیشوا باشد پس راه به دوزخ برد.133
در چنین شرایطی چنانچه انسانی خود را به ایزدان بسپارد، او نیکیهای ایزدانی را که بیپایان و سراسر سودند دریافت خواهد کرد. این بیان شاید در بدو امر و برای انسان امروزی، سخنی عامیانه به نظر برسد؛ اما گوینده این سخنان هر کسی که باشد؛ با این زبان تلاش داشته که به انسان معاصر خویش یادآوری نماید که انسان جنب? الهی دارد و او میتواند واجد ویژگیها و نمونهای از یک ایزد به شمار آید. در نقط? مقابل هم، کسی که خود را به دیوان و موجودات شرور دهد، هرچه را بدی است در خود میهمان خواهد نمود که موجبات گریز نیکی از او را فراهم خواهد آورد.۱۳۴ خلاصه آن که یک بهدین برای آن که طعم نجات را بچشد، میبایست از تن خود دژی برای ایزدان بسازد که نتیجه این کار نجات روان است. اما باید توجه داشت که هیچگاه نباید از چنین چیزی جبر را برداشت نمود؛ زیرا حضور مینوان در شخص آدمی نه علت که معلول یا شاید نشانهای از مرتبه اخلاقی و یا دینی آدمی است.۱۳۵
gUfT EsTEd kU (sPAsdArih Ud) pAsdArih Ed bawEd k? EN TaN dIz mANAg b? kUNEd, U-C pAs abar frAz kUNEd, U-C yazd aNdar dArEd Ud dEw aNdar aw?C N? hIlId. k? mardOmih asT EG-?C az pas i aw? abAyEd BudaN k?-C bozICN i rUwAN NIMAYEd.
گفته شده است که سپاسداری و پاسداری آن باشد که این تن را همانند کوشکی ساخته و از آن نگهبانی کند و ایزد [را] در آن دارد و دیوان را درون آن راه ندهد. که مردمی است از پس آن باید بود که نجات روان نماید.۱۳۶
۲٫ تن و روان
پس از مفهوم مینو و گیتی مفهوم دوگان? تن و روان یکی از اساسیترین مفاهیم به حساب میآیند. واژه روان در اوستایی به صورت (URVAN) و در پهلوی به صورت(rUwAN) آمده است. روان یکی از کلماتی است که بیشترین نقش را در ادبیات اندرزی ایفا مینماید. این کلمه در دینکرد ششم ۷۵ بار، در اندرز بزرگمهر ۱۷ بار، مینوی خرد ۳۰ بار، اندرز پوریوتکیشان ۶ بار تکرار شده است.۱۳۷
متون زرتشتی به شرحی از اجزای آدمی پرداختهاند.۱۳۸ بنابر اوستا روح آدمی از پنج بخش اهو (جان) دئنا (وجدان) بئوذه (نیروی ادراک) روان و فروشی ترکیب یافته است.۱۳۹
در گزیدههای زادسپرم انسان، مرکب از نیروهای تنی، جانی، دانشی و روانی معرفی شده است. زادسپرم روان را به سه بخش تقسیم میکند: روان اندر تن، روان بیرون از تن – که به آن، روان اندر راه نیز میگویند- و روان اندر جهان مینویان. روان تنی خود مینوی تن است که همانند سپاهبد به رزم دشمنان میرود اندیشه و گفتار و آرزو محصول این بخش از روان است. همین روان است که پاداش و پادافر? گناهان را دریافت میدارد. روان اندر راه مینویی است که خوب و پاک سرشت است و با نفس لوامه در سنت اسلامی قرابت نزدیکی دارد. هنگامی که تن به خواب میرود، روانی که در تن است از بدن جدا میشود و روان اندر راه را ملاقات میکند، چنانچه روان تن مرتکب گناهی شده باشد، روان اندر راه او را سرزنش نماید و با اندرزِ نیک راه راست را به او نشان دهد.۱۴۰ هرچند که زاداسپرم چیزی درباره روان اندر جهان مینویان ارائه نمیدهد اما با قرائن دیگر میتوان فهمید که مقصود از این روان فروهر است. با تمام این اوصاف به نظر میرسد چنین اندیشهای برگرفته از فضای مانوی یا اسلامی باشد.۱۴۱
بندهش نیز تقسیمی از بخشهای بدن را ارائه میدهد و بیان میدارد که اورمزد: “مردم را به پنج بخش فراز آفرید: تن، جان، روان، آیینه و فروهر؛ چون تن، آن که ماده است؛ جان آن که با باد پیوسته، دم آوردن و بردن؛ روان آن که با بوی در تن است: شنود، بیند و گوید و داند؛ آیینه آن که به خورشد پایه ایستد؛ فروهر آن که پیش هرمزد خدای است. بدان روی چنین آفریده شد که در (دوران) اهریمنی، (چون) مردم میرند، تن به زمین، جان به باد، آیینه به خورشید، روان به فروهر پیوندد، تا روان ایشان را توان مردن نباشد.”۱۴۲ هرچند که چنین تقسیمی به نظر کمی مشوش به نظر میرسد -مثلا آیینه یا ایونگ به درستی معنا نگردیده است- اما به نظر میرسد نظر گوینده از چنین سخنانی بیشتر به ارتباط اجزای بدن انسان با جهان بوده است و نه تقسیم بندی عقلی یا تجربی بخش های انسانی.
تقسیم سومی هم در متن متاخرتر یعنی صد در بندهش آمده است که:
اندر دین مازدیسنان آن گوید که اندر مردم پنج چیز مینو هست، یکی را جان خوانند، یکی را روان، یکی اخو نام و یکی را بوی نام و یکی را فروهر و این هر یکی را ایزد تعالی در تن مردم به کاری گماشته است و چیزی نگاه میدارند. بوی را در تن کار آن است که عقل و فهم و خرد و هوش [و] حفظ هر یکی به جای خویش نگاه دارد … فروهر را کار آن است که طعامی و چیزی که خورنده را نصیب خویش دهد [کذا] و هرچه ثقیل و ثقله است بیرون اندازد و هضم کند و روان را کار آن است که از بدیها نگاه دارد، در وقت سخن گفتن را [کذا] میفرماید که فلان چیز گوی، فلان چیز مگوی و چیزها اندیشد … و جان را کار آن است که تن میدارد و ذوق و تمییز و وخش و پایندگی و جنبیدن …. و اخو را کار آن است همیشه تن را و روان را و دیگر همگنان [کذا] را نصیحت میکند که نیکی کنید و بدی مکنید و ….۱۴۳
اما ظاهراً دینکرد سوم تقسیم منظمتری را از اجزای انسان ارائه می دهد و انسان را به روان، جان، فروهر و بوی تقسیم می نماید.۱۴۴ در این متن روان برترین این بخش هاست که اختیاردار قوای دیگر نیز هست و آنها را همچون ابزارها و نیروهای خود به کار میگیرد تا فرد را برای نبرد با دیوان آماده سازد.
(۱) hAd az w?hdEN NIgEz aNdar CAyEd kU sAmAN az AfUrICN Ud dahICN i mENogAN i aNdar mardOm TaN kArigar mAyagwar EN?z cahAr asT, rUwAN, jAN, frawehar, boy
(2) rawAN asT axw xwadAy i abar TaN cEON kadag-xwadAy kadag, Ud aspwAr asp, rAyENidAr i TaN. Ud jAN, Boy Ud frawahr hammIsT waxC i padEC Ud aNdarCAN abzaromaNd rUwAN.
(1) از تعلیم دین بهی شاید (دانستن) که حد(؟) از آفرینشهای مینوهای (=روحانیانی) که در تن مردم مؤثرند اساساً این چهار است: روان و جان و فروشی و بوی
(۲) روان سرور و خدای است بر تن، چون خانه خدایی بر خانه و سواری بر اسب. و تدبیرگر تن میکند و جان و بوی و فروهر همه روحهایی هستند در او و در میان آنها نیرومندشان روان است.۱۴۵
همانگونه که شاکد خاطر نشان کرده است این فهرستها توجه ما را به نکتهای اساسی رهنمون میسازد و آن اینکه در آن دوران، پیرامون این مسائل نقطه نظرهای متفاوتی وجود داشته است که همگی به جریان اصلاحطلبی در درون دین زرتشتی متعلق بوده اند که نحلههای گوناگونی را در درون دین سنتی به ارائه این تقسیمات پرداختهاند. از همین رو میتوان چنین گفت که هیچیک از این تقسیمها ارتدکسیتر از دیگری نبودهاند.۱۴۶
نکتهای که در اینجا باید به آن متذکر شد آن است که در تمام این تقسیمها، روان و فروهر هرکدام به عنوان مقسمی از انسان به حساب آمدهاند. برای توضیح این مطلب باید اذعان نمود که فروشی، آن بخش از وجود آدمی است که وظیفه حیاتبخشی به تن را برعهده دارد در حالیکه روان مسئول کنترل تمام اجزای آدمی است. در این بیان فروشی تقریباً شبیه آن چیزی است که افلاطون نام مُثُل را بر آن نهاده بود.۱۴۷ برخی از حکمای پس از اسلام نظیر سُهروردی نیز در مصنفات خود به همین امر اشاره دارند که: “در نزد بسیاری از متقدمین (رزتشتیان) هر نوعی از انواع مادی مثال و صورتی وجود دارد که در ماده اخذ نمیشود و آن جوهری عقلی است است که مطابق است با معنی معقول از حقیقت. و چه بسا دلیل آورده شود به امکان اشراف و گفته شود که این انواع صورت و نقش و سایهای از آنها هستند و حقیقت اصلی همان معنی معقول است و این مثل افلاطون است و به اتفاق متقدمین برای عقول کثرت زیادی وجود دارد۱۴۸”.۱۴۹
در بندهش آمده است که فروشی در تن آفریده شد تا خویشکاری را بیافریند و تن برای خویشکاری آفریده شده است. اما روان پیش از تمام اینها آفریده شد و این روان است که خویشکاری را در تن فرمان دهد۱۵۰ به بیان دیگر روان، دارای اختیار و اراداه است و هر عملی که از او سر میزند، ارادی است و از همین رو میباید پاسخگوی اعمالی که مرتکب می شود نیز باشد. در حالیکه فروشی به طبیعت تعلق دارد و اعمالش طبیعی شمرده میشوند.۱۵۱
در نظام اخلاقی زرتشتی، روان همراه با بدن خلق نگردیده، بلکه از جهان مینوی داخل در بدن شده است.۱۵۲ روان صبغهای مینوی دارد و متعلق به اورمزد است و هوش و ویر و دریافت ، اندیشه دانش و فهم چون آن شش امشاسپنداند که در پیش اورمزد فراز ایستند و دیگر نیروهای مینوی تن چون دیگر ایزدان مینویاند.۱۵۳ این روان است که پاداش اعمال نیک و یا پادافره گناهان را دریافت میدارد. از این رو سعی یک زرتشتی به نجات روان از دست اهریمن و نیروهای او خلاصه میگردد. در این راه میباید به گونهای عمل نمود که نیایش ایزدان باشد و نه دیوان.۱۵۴ اساساً نقطه کانونی در باره انسان همان روان اوست و از همین رو دین مزدیسنی سعی بسیاری در پررنگ نمودن آن دارد. به خاطر همین نیز برنامههایی را برای نجات روان به مزدیسنان ارائه میدهد. پس یکی از چیزهایی که میتواند به یک زرتشتی در نجات روان او کمک نماید، همانا اهمیت به دین و موضوعات دینی است. اما دین را باید از روحانیان فرا گرفت، زیرا روحانیون بیتردید به اندیش? مینوی نزدیکترند. از این رو در اندرزهای پهلوی هیربدستان باعث دینداری مردم خواهد گردید.
U-CAN EN-?z a’oN dACT kU k? abar Erbad?sTAN-E frAz kUNid U-C abar TUxCAg bawEd Ud b? girEd abE-gUmANih i pad dEN i yazdAN Eg-?C TawAN rUwAN bUxTaN.
ایشان نیز اینگونه گفتند که هیربدستان فراز کنید و در برپایی آن کوشا باشید و بر [این] بیگمان باشید که با دین یزدان میتوان روان را نجات بخشید.۱۵۵
یکی از آموزههای بسیار مهم در فهم آموزههای زرتشتی مسئله اشه۱۵۶ است. اشه هم در سطح عالم کبیر فعال است و هم در عالم صغیر. اشه مفهومی است که ریشههای آن را میتوان تا پیش از زرتشت نیز پیدا نمود. رته۱۵۷ در هند هماوردی جدی برای این مفهوم قلمداد میگردد. در نظر بهدینان اشه توجیهی برای اتفاقاتی است که در عالم اتفاق افتاده و یا خواهد افتاد. اشه در بر دارنده مفهوم علیت نیز هست که در عالم صغیر و در بعد اخلاقی نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد. قانون علیت بیان کننده آن است که چون اعمال آدمی برخاسته از روان او هستند، پس این روان است که مواهب و یا عواقب اعمال خود را دریافت خواهد داشت. در این مفهوم اگر کسی کار نیکی را انجام دهد، به روان خود کمک نموده است و چنانچه کار بدی از او سر زند، روان خویش را تباه ساخته است.
UCAN ENIz owON dACT kU kas-?z mardOm NEsT k? cIC-E kUNEd U-C hAN cIc N? xwEc rAy kard bawEd frAroN ayAb, c? harw k? aNdar kuNEd rUwAN i xwEC abzAyEd ayAb kAhEd, U-CAN harw EwENG Pad rUwAN i xwEC kard bawEd. Ud amAh mardOMAN abEr TUxCAg abAyEd budaN kU xwEC rUwAN rAy N?wagih xwAhEm NE aNAgih.
ایشان نیز اینگونه گفتند که کسی از مردم نیست که چیزی را انجام دهد که آنچیز را – چه نیک و یا بد- برای خویش نکرده باشد. چه هر کسی کاری کند یا روان خویش را افزاید و یا بکاهد، ایشان هر آیینه برای روان خویش کاری کردهاند. ما مردم باید سعی کنیم تا بخاطر روانمان میل به خوبی داشته باشیم نه بدی.۱۵۸
حتی بدیهایی هم که از سوی اهریمن متوجه انسان میشود، نه تنها متوجه روان انسان نمیگردد؛ بلکه بدن انسان این بدیها را تحمل خواهد کرد. آذرباد مهراسپندان در هنگام مرگ، اندرزی را از خود به یادگار گذاشته که در آن میگوید:
چه برای من آذرباد مهراسپندان بدی نیست که فراز آمده]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *