دانلود پایان نامه درباره ۰٫۰۱، متغیرهای، ضرایب، متغیر

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[ (مستطیل) یا مشاهده‌شده به گونه‌ای مستقیم به وسیله پژوهشگر اندازه‌گیری می‌شود، در حالی که متغیرهای مکنون (بیضی) یا مشاهده‌نشده به گونه‌ای مستقیم اندازه‌گیری نمی‌شوند، بلکه براساس روابط یا همبستگی‌های بین متغیرهای اندازه‌گیری شده استنباط می‌شوند.

نمودار ۷-۴- مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد

متغیرهای مکنون بیان‌گر یک‌سری سازه‌های تئوریکی هستند، مانند مفاهیم انتزاعی که مستقیماً قابل‌مشاهده نیستند و از طریق سایر متغیرهای مشاهده‌شده ساخته و مشاهده می‌شوند. متغیرهای مکنون به نوبه خود به دو نوع متغیرهای درون‌زا۲۷۲ یا جریان‌گیرنده۲۷۳ و متغیرهای برون‌زا۲۷۴ یا جریان‌دهنده۲۷۵ تقسیم می‌شوند. هر متغیر در سیستم مدل معادلات ساختاری می‌تواند هم به عنوان یک متغیر درون‌زا و هم یک متغیر برون‌زا در نظر گرفته شود. متغیر درون‌زا متغیری است که از جانب سایر متغیرهای موجود در مدل تأثیر می‌پذیرد. در مقابل متغیر برون‌زا متغیری است که هیچ‌گونه تأثیری از سایر متغیرهای موجود در مدل دریافت نمی‌کند بلکه خود تأثیر می‌گذارد. در این مدل متغیرهای رفتارهای مبتنی بر اشتیاق، یکپارچگی خود برند، پیوند عاطفی مثبت، رابطه درازمدت با برند، اندوه ناشی از جدایی از برند، نگرش کلی، اعتماد/اطمینان به برند و حس تعلق به جامعه برند متغیرهای برون‌زا (مستقل) و شیفتگی به برند (وابسته) متغیر درون‌زا می‌باشند. در این نمودار اعداد و یا ضرایب به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ اول تحت عنوان معادلات اندازه‌گیری هستند که روابط بین متغیرهای پنهان (بیضی) و متغیرهای آشکار (مستطیل) را نشان می‌دهند. این معادلات را اصطلاحاً بارهای عاملی۲۷۶ گویند. دسته‌ دوم معادلات ساختاری هستند که نشان‌دهنده روابط بین متغیرهای پنهان و پنهان می‌باشند و برای آزمون فرضیات استفاده می‌شوند. به این ضرایب اصطلاحاً ضرایب مسیر۲۷۷ گفته می‌شود. اعداد درون بیضی شاخص ضریب تعیین (R-Square) را نشان می‌دهد.

نمودار ۸-۴- مدل اصلی معادلات ساختاری در حالت معناداری(t-value)
نمودار ۸-۴ مدل معادلات ساختاری را در حالت معناداری ضرایب (t-value) نشان می‌دهد. این مدل در واقع تمامی معادلات اندازه‌گیری (بارهای عاملی) و معادلات ساختاری را با استفاده از آماره t، آزمون می‌کند. بر طبق این مدل، ضریب مسیر و بار عاملی در حالت استاندارد در سطح اطمینان ۹۵% معنادار می‌باشند اگر مقدار آماره‌ی t خارج بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گیرد. مقادیر محاسبه شده t برای هر یک از بارهای عاملی هر نشانگر با سازه یا متغیر پنهان خود بالای ۹۶/۱ است. لذا می توان همسویی سوالات پرسشنامه برای اندازه‌گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد. در واقع نتایج جدول فوق نشان می‌دهد آنچه محقق توسط سوالات پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است توسط این ابزار محقق شده است. لذا روابط بین سازه‌ها یا متغیرهای پنهان قابل‌استناد است. برای آن‌که نشان دهیم این مقادیر به‌دست آمده تا چه حد با واقعیت‌های موجود در مدل تطابق دارد باید شاخص‌های برازش مورد مطالعه قرار گیرد.
به منظور تحلیل ساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل‌دهنده هر سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی در جدول ۳-۴ خلاصه شده‌اند. بارهای عاملی مرتبه اول مربوط به سازه‌‌های تحقیق همگی در سطح خطای ۵ درصد آزمون شده‌اند، تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان ۹۵% معنادار شده‌اند (آماره t خارج بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گرفته‌اند) و توانسته‌اند سهم معناداری در اندازه‌گیری سازه مربوطه ایجاد کنند. شاخصی که بار عاملی بالاتری داشته باشد، سهم بیشتری در اندازه‌گیری سازه مربوطه ایفا کرده است. مقادیر محاسبه‌شده t برای هر یک از بارهای عاملی هر نشانگر با سازه یا متغیر پنهان خود بالای ۹۶/۱ است. لذا می‌توان همسویی سوالات پرسشنامه برای اندازه‌گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد. در واقع نتایج فوق نشان می‌دهد آنچه محقق توسط سوالات پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است توسط این ابزار محقق شده است. لذا روابط بین سازه ها یا متغیر های پنهان قابل استناد است.
جدول ۳-۴- نتایج تحلیل عاملی تأییدی (loading factor)
متغیرهای پنهان
متغیرهای مشاهده شده
بارعاملی
آماره t-value
سطح معناداری
نتیجه
شیفتگی به برند
Y1.1
0.607
11.746
0.01
معنادار است

Y2.1
0.633
13.651
0.01
معنادار است

Y3.1
0.624
12.046
0.01
معنادار است

Y4.1
0.582
10.784
0.01
معنادار است

Y5.1
0.556
10.423
0.01
معنادار است
رفتارهای مبتنی بر اشتیاق

X101
0.774
30.031
0.01
معنادار است

X1.10
0.691
17.958
0.01
معنادار است

X1.11
0.484
10.250
0.01
معنادار است

X1.2
0.748
26.077
0.01
معنادار است

X1.3
0.739
22.427
0.01
معنادار است

X1.4
0.737
22.296
0.01
معنادار است

X1.5
0.791
33.483
0.01
معنادار است

X1.6
0.647
15.042
0.01
معنادار است

X1.7
0.646
15.364
0.01
معنادار است

X1.8
0.656
15.176
0.01
معنادار است

X1.9
0.657
17.958
0.01
معنادار است
یکپارچگی خود برند

X2.1
0.607
14.718
0.01
معنادار است

X2.2
0.600
13.349
0.01
معنادار است

X2.3
0.650
15.521
0.01
معنادار است

X2.4
0.803
30.754
0.01
معنادار است

X2.5
0.768

۲۵٫۱۷۲
۰٫۰۱
معنادار است

X2.6
0.763
25.018
0.01
معنادار است

X2.7
0.745
21.819
0.01
معنادار است

X2.8
0.774
25.716
0.01
معنادار است
پیوند عاطفی مثبت

X3.1
0.596
11.199
0.01
معنادار است

X3.2
0.540
9.425
0.01
معنادار است

X3.3
0.771
24.517
0.01
معنادار است

X3.4
0.819
35.158
0.01
معنادار است

X3.5
0.812
33.622
0.01
معنادار است

X3.6
0.812
28.933
0.01
معنادار است

X3.7
0.769
23.707
0.01
معنادار است
رابطه درازمدت با برند

X4.1
0.920
81.455
0.01
معنادار است

X4.2
0.938
112.908
0.01
معنادار است
اندوه ناشی از جدایی از برند

X5.1
0.908
117.508
0.01
معنادار است

X5.2
0.939
64.398
0.01
معنادار است
نگرش کلی

X6.1
0.890
63.191
0.01
معنادار است

X6.2
0.875
61.545
0.01
معنادار است

X6.3
0.885
62.627
0.01
معنادار است
اعتماد/اطمینان به برند

X7.1
0.783
22.001
0.01
معنادار است

X7.2
0.810
27.081
0.01
معنادار است
حس تعلق به جامعه برند
X8.1
0.790
16.450
0.01
معنادار است

X8.2
0.735
12.290
0.01
معنادار است

X8.3
0.749
14.274
0.01
معنادار است

X8.4
0.514
5.170
0.01
معنادار است

۷-۴- بررسی ضرایب روایی و ماتریس همبستگی
یک نوع از روابط متغیرهای مکنون در مدل معادلات ساختاری بر مبنای همبستگی۲۷۸( هم‌خوانی) می‌باشد. همبستگی رابطه‌ای است میان دو متغیر در یک مدل اما غیر جهت‌دار۲۷۹ و ماهیت این نوع رابطه به وسیله تحلیل همبستگی۲۸۰ مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. جدول ۴-۴ ضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه‌ میان متغیرهای پنهان را به صورت دو به دو نشان می‌دهد. روی قطر اصلی این ماتریس عدد یک واقع شده است به این منظور که هر متغیر با خودش همبستگی کامل دارد. تمامی این ضرایب همبستگی در سطح اطمینان ۹۵% مثبت و معنادار هستند (مقدار سطح معناداری کمتر از ۵ درصد می‌باشد و علامت پشت ضرایب همگی مثبت هستند). ضریب مثبت نشان‌دهنده رابطه‌ مثبت و مستقیم و ضریب منفی نشان‌دهنده رابطه عکس و غیرمستقیم بین دو متغیر می‌باشد. ردیف آخر وضعیت توصیفی هر متغیر را نشان می‌دهد. با توجه به این‌که در این تحقیق از طیف لیکرت ۷تایی استفاده شده است می‌توان گفت که مقیاس عدد ۴ در نظر گرفته شده است. بنابراین متغیرهایی که مقدار میانگین پاسخ‌ها برای آن بیشتر از ۴ شده باشد، از وضعیت نسبتا رضایت‌بخشی برخوردار هستند و مطلوبیت دارند اما شاخص‌هایی که مقدار میانگین برای آنها زیر ۴ به‌دست آمده باشد، در وضعیت نامطلوب و نارضایت‌بخشی قرار دارند. نتایج نشان می‌دهد که تمامی شاخص‌ها در وضعیت مطلوبی در جامعه آماری مورد نظر قرار دارند. بهترین سطح رضایت‌بخشی را شاخص نگرش کلی نسبت به برند آدیداس داشته است و نشان از مطلوب‌بودن نگرش افراد نسبت به این برند بوده است. ضعیف‌ترین سطح رضایت را حس تعلق افراد به جامعه برند داشته است.

جدول شماره ۴-۴ : ضرایب همبستگی پیرسون، شاخص‌ توصیفی
متغیرهای پنهان
(۱)
(۲)
(۳)
(۴)
(۵)
(۱)رفتارهای مبتنی بر اشتیاق
۱

(۲)یکپارچگی خود برند
۰٫۵۳۹
۱

(۳)پیوند عاطفی مثبت
۰٫۴۹۶
۰٫۴۴
۱

(۴)رابطه درازمدت با برند
۰٫۳۵۱
۰٫۳۱۸
۰٫۳۵۲
۱

(۵)اندوه ناشی از جدایی از برند
۰٫۳۳۴
۰٫۳۹۲
۰٫۳۳۴
۰٫۳۳۹
۱
(۶)نگرش کلی
۰٫۴۲
۰٫۴
۰٫۲۹۲
۰٫۲۰۵
۰٫۲۲۲
(۷)اعتماد/اطمینان به برند
۰٫۴۳۸
۰٫۴۳۶
۰٫۴۹۵
۰٫۶۳۴
۰٫۳۵۲
(۸)حس تعلق به جامعه برند
۰٫۳۰۶
۰٫۲۵۵
۰٫۲۷۷
۰٫۲۳۳
۰٫۱۷۲
(۹)شیفتگی به برند
۰٫۴۶۲
۰٫۶۳
۰٫۵۷۹
۰٫۴۹۵
۰٫۵۰۱
میانگین
۵٫۲۷۷
۴٫۹۰۹
۵٫۰۲۴
۵٫۷۰۰
۴٫۶۶۳
** تمامی ضرایب در سطح اطمینان ۹۵% معنادار هستند

ادامه جدول شماره ۴-۴ : ضرایب همبستگی پیرسون، شاخص توصیفی
متغیرهای پنهان
(۶)
(۷)
(۸)
(۹)
(۶)نگرش کلی
۱

(۷)اعتماد/اطمینان به برند
۰٫۳۲۹
۱

(۸)حس تعلق به جامعه برند
۰٫۱۸۲
۰٫۳۱۳
۱

(۹)شیفتگی به برند
۰٫۵۱۶
۰٫۶۰۹
۰٫۳۲
۱
میانگین
۵٫۸۷۶
۵٫۸۱۲
۴٫۳۱۷
۵٫۰۷۲
** تمامی ضرایب در سطح اطمینان ۹۵% معنادار هستند
جدول ۵-۴ شاخص میانگین واریانس تبیین‌شده، پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ را نشان می‌دهد. علاوه بر روایی سازه که برای بررسی اهمیت نشانگرهای انتخاب‌شده برای اندازه‌گیری سازه‌ها به کار می‌رود، روایی تشخیصی۲۸۱ نیز در تحقیق حاضر مورد نظر است به این معنا که نشانگرهای هر سازه در نهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازه‌گیری نسبت به سازه‌های دیگر مدل فراهم آورند. به عبارت ساده‌تر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازه‌گیری کند و ترکیب آنها به‌گونه‌ای باشد که تمام سازه‌های به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند. با کمک شاخص میانگین واریانس استخراج‌‌ شده مشخص شد که تمام سازه‌های مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج شده۲۸۲(AVE)، بالاتر از ۵/۰ هستند. شاخص‌های پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده می‌شوند و لازمه تایید پایایی بالاتر بودن این شاخص‌ها از مقدار ۷/۰ می‌باشد. تمامی این ضرایب بالاتر از ۷/۰ می‌باشند و نشان از پایا‌بودن ابزار اندازه‌گیری می‌باشند.

جدول شماره ۵-۴-: ضرایب پایایی و روایی متغیرهای پنهان
متغیرهای پنهان
میانگین واریانس تبیین شده
پایایی تر
کیبی
آلفای کرونباخ
رفتارهای مبتنی بر اشتیاق
۰٫۵۸۰
۰٫۹۰۹
۰٫۸۹۰
یکپارچگی خود برند
۰٫۵۱۵
۰٫۸۹۴
۰٫۸۶۲
پیوند عاطفی مثبت
۰٫۵۴۶
۰٫۸۹۲
۰٫۸۵۶
رابطه درازمدت با برند
۰٫۸۶۳
۰٫۹۲۶
۰٫۸۴۲
اندوه ناشی از جدایی از برند
۰٫۸۵۴
۰٫۹۲۱
۰٫۸۳۰
نگرش کلی
۰٫۷۸۰
۰٫۹۱۴
۰٫۸۶۰
اعتماد/اطمینان به برند
۰٫۶۳۴
۰٫۷۷۶
۰٫۷۱۶
حس تعلق به جامعه برند
۰٫۵۹۷
۰٫۷۹۴
۰٫۷۱۸
شیفتگی به برند
۰٫۵۹۷
۰٫۷۳۹
۰٫۷۲۲

۸-۴- تفسیر و تعبیر مدل
به طور کلی در کار با برنامه لیزرل، هر یک از شاخص‌های به دست آمده برای مدل به تنهایی دلیل برازندگی مدل یا عدم برازندگی آن نیستند، بلکه این شاخص‌ها را باید در کنار یکدیگر و با هم تفسیر کرد. برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی و مدل مسیر چندین مشخصه برازندگی وجود دارد. در این پژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی از شاخص‌های کای دو()، میانگین مجذورات باقیمانده(RMR)، شاخص برازندگی (GFI)، شاخص تعدیل برازندگی(AGFI)، شاخص نرم‌شده برازندگی (NFI)، شاخص نرم‌نشده برازندگی (NNFI)، شاخص برازندگی فزاینده (IFI)، شاخص برازندگی تطبیقی (CFI) و شاخص بسیار مهم ریشه دوم]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *