دانلود پایان نامه درباره صنایع غذایی، زنجیره تامین، مواد غذایی، زنجیره تامین سبز

<![CDATA[ تعهد محیطی، ارزیابی محیطی تأمین کنندگان و همکاری با تأمین کنندگان ارائه دادند. نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ رتبه ﺑﻨﺪیﺷﺎﺧصﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻋﺪاد ﻗﻄﻌﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﻒ اﻋﺪاد ﻓﺎزی ﺗﺎ آﺧـﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣله ﺣﻞ ﻣﺪل و ﻋﺪم قطعی ﺳﺎزی آﻧﻬﺎست.
در یک مطالعه چن و همکاران۱۱۳ (۲۰۱۲) از روش فرایند تحلیل شبکه ای ۱۱۴(ANP) برای انتخاب یک استراتژی و مدل مناسب مدیریت زنجیره تامین، به صورت مطالعه موردی در یک شرکت الکتریکی استفاده کرده اند. در این تحقیق با در نظر گرفتن ابعاد طراحی سبز، خرید سبز، ساخت و تولید سبز، و بازاریابی و خدمات پس از فروش سبز برای مدیریت زنجیره تامین سبز، به ارزیابی استراتژی های بر پایه ریسک، کارایی، نوآوری و استراتژی حلقه بسته پرداختند.
لین۱۱۵ (۲۰۱۳) با استفاده از روش دیمتل فازی با در نظر گرفتن معیارهای خرید سبز، طراحی سبز، همکاری با تامین کنندگان و مشتریان، استفاده مجدد و بازیابی محصولات استفاده شده و قوانین و مقررات، از مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان گروه تاثیر گذار و همچنین معیارهای عملکرد اقتصادی، عملکرد محیطی، و فشار ذینفعان به از عملکردهای مدیریت زنجبره تامین سبز به عنوان گروه تاثیر پذیر به ارزیابی این معیارها پرداختند.
۲-۱۱-۲- مطالعات داخلی
حمیده شکاری (۱۳۸۴)، در تحقیقی با عنوان شناسایی، تدوین و اولویت بندی مولفه های بهره وری سبز با رویکرد مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) که به صورت مطالعه موردی در شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی یزد صورت گرفته است. در ابتدا با توجه به ادبیات تحقیق و اطلاعات در مورد صنعت کابل سازی، مؤلفه های بهره وری سبز را با رویکرد زنجیره تامین سبز استخراج کرده و این مؤلفه ها را برای نهایی شدن از طریق پرسشنامه به نظر خواهی خبرگان گذارده شده است. سپس با استفاده از ﺗﮑﻨﻴﮏ AHP به ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻌﻴﺎﺭها و تکنیک TOPSIS به ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ پرداخته است.
روح اله خداویری (۱۳۸۹)، در تحقیقی با عنوان مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت خودرو سازی ایران، ابتدا با مطالعه و بررسی مقالات و کتب علمی مربوطه، موانع پیش رو و اقدامات اجرایی لازم جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت خودرو سازی، استخراج شده و این اقدامات برای نهایی شدن از طریق پرسشنامه به نظر سنجی خبرگان گذارده شده است. سپس میزان اهمیت نتایج و موانع پیش رو مشخص شده و در نهایت اقدامات اجرایی به کمک روش TOPSIS فازی اولویت بندی شده اند.
سید محمود زنجیرچی(۱۳۹۲)، در تحقیقی با عنوان اراﺋﮥ ﭼﺎرﭼﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺒﺰ ﺑﻮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﯿﻄﯽ و روﯾﮑﺮد ﻓﺎزی (ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردی: ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﺷﯽ، ﻓﻮﻻد و ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد)، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره ﻓﺎزی، ﺳﺒﺰ ﺑﻮدن زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺞ ﻣﻌﯿـﺎر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺒﺰ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺒﺰ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺒﺰ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺒﺰ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺒﺰ، ارزﯾﺎﺑﯽ کرده است. در این تحقیق از روﺷﻬﺎی ﻏﻀﻨﻔﺮی و ﻣﯿﺨﺎﯾﻠﻮف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎری و وزن ﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب، ﺳﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎدر اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺎﺟﯽ، ﻓﻮﻻد و ﮐﺎﺷﯽ، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮفت شده است. که ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﺷﯽ، ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺗﺒﮥ اول ﺗﺎ ﺳﻮم را از ﻧﻈﺮ ﺳﺒﺰ ﺑﻮدن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿـﺰ، ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه است ﺑـﺎ اراﺋـﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎری ﺷﻮد.
محمد علی افشاری (۱۳۹۲)، تحقیقی را با عنوان ارائه مدلی برای سنجش موفقیت سازمان ها در مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد انتخاب تامین کننده سبز انجام داده است. ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎخص های اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ و اراﺋــﻪ مدﻟﯽ در اﯾــﻦ راستا و در ﻧﻬﺎیت اﻧﺘﺨــﺎب بهترین ﺗــﺄﻣﯿﻦ کننده از دﯾــﺪ ﻣﻼحظات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. این تحقیق در دو فاز متفاوت انجام گرفته است؛ در مرحله نخست، شاخص های زنجیره تامین سبز با مطالعه متون علمی و کسب نظر خبرگان صنعت استخراج شده (۳۴ شاخص) و مبنای تهیه پرسشنامه قرار گرفته است. پس از جمع آوری داده ها و تحلیل عاملی، مدل عاملی شامل مؤلفه های مدیریت محیط داخلی، خرید سبز، تولید پاک، بازفرآوری و طراحی محیطی و آلایندگی، جهت سنجش مدیریت زنجیره تامین سبز تدوین شده است. در مرحله دوم، با توجه به مولفه های استخراجی، برای انتخاب تأمین کنندگان شرکت مورد مطالعه، از ترکیب دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تئوری روابط خاکستری استفاده گردیده است. نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۲-۱۲- صنایع غذایی
غذا علاوه بر سلامت و لذتبخشی، سهم قابل ملاحظه ای در هزینه های زندگی دارد. طی سال های اخیر هزینه مواد غذایی در ایران، همواره سهمی بین ۲۲ تا ۲۵ درصد از هزینه های خانوار شهری و تا ۳۷ درصد از هزینه های خانوار روستایی را داشته است (فاطمی امین و مرتضایی،۱۳۹۲).
صنایع غذایی نقش مهمی در اقتصاد دارند. بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی صنایع غذایی در کشور وجود
دارند که ۱۵ درصد از اشتغال بخش صنعت را در بر می گیرند. صنایع غذایی (کد ۱۵ آیسیک) ۲٫۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور و ۱۵ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را در سال ۱۳۸۹ با قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶ تشکیل می دهند (فاطمی امین و مرتضایی، ۱۳۹۲).
از یک طرف افزایش جمعیت به همراه گسترش شهرنشینی و افزایش سطح درآمد سرانه، نیاز به بسته بندی، نگهداری و فرآوری مواد غذایی را روز به روز افزایش داده است و از طرف دیگر، صنایع غذایی به عنوان حلقه واسط بین کشاورزی و دامپروری با مصارف نهایی نقش مهمی در مدیریت زنجیره و توازن تولید و مصرف دارند.
صنایع مواد غذایی در حال حاضر با فشار روز افزون موسسات و انجمن های سبز برای تضمین ملاحظات زیست محیطی در فعالیت هایشان هستند. از سوی دیگر فشارهای داخلی برای برای افزایش سودآوری در رقابت شدید بازار افزایش یافته است. منابع کلیدی در فرآیند صنعت مواد غذایی شامل آب، مواد اولیه (ارگانیک و غیر ارگانیک) و انرژی می باشد (کریشنان۱۱۶، ۲۰۰۸).
مهم ترین موضوعات زیست محیطی در صنایع غذایی شامل(کریشنان، ۲۰۰۸):
ضایعات آب: در صنایع غذایی کیفیت و حجم پساب بسیار متغیر است. به طور کلی پساب این نوع صنایع دارای خصوصیات ذیل است:
الف – کثرت مواد آلی
ب – کثرت مواد زائد نیمه جامد در مواد شناور
ج  – تابعیت از تغییرات شدید فصلی و دمایی
به دلیل آن که در چنین صنایعی از فلزات سنگین و سمی در خط تولید استفاده نمی شود بنابراین پساب این صنایع سمی نیست. به طور کلی پساب صنایع غذایی به سه دسته پروتئینی، روغنی و هیدراتهای کربن قابل تقسیم است. از شاخصهای دیگر پساب صنایع مذکور، غلظت زیاد روغن ، نیتروژن و فسفر در آنها است. اکسیژن خواهی بیوشیمیایی BOD)‏۱۱۷) صنایع ‏‏ نشاسته و تولید نوشابه بسیار زیاد است.
ضایعات جامد: موضوع اصلی نگرانی در این نوع ضایعات شامل ضایعات ارگانیک و بسته بندی می باشد. ضایعات ارگانیک در صنایع مختلف لبنی، اسنک ها، کیک و شیرینی، کنسروی و … متفاوت می باشد که شامل محتویات محصولات می باشد. ضایعات بسته بندی ها عمدتاً شامل مؤلفه های بیشماری می باشد که عمدتاً پلاستیک، مقوا، شیشه و یا فلزی هستند (کریشنان، ۲۰۰۸).
براساس آخرین آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال ۹۰ بالاترین سهم مصرف آب در میان گروه‌های فعالیت صنعتی در بخش صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و تولید فلزات اساسی می باشد. که جمعا بیش از ۴۰ درصد آب مصرفی صنعت را استفاده کرده‌اند. این سه گروه فعالیت تقریبا بیش از ۸۰ درصد آب صنعتی در کارگاه‌های بالاتر از ۱۰ نفر کارکن را استفاده می‌کنند. همچنین طبق همین آمار مصرف آب در صنعت کشاورزی سالیانه بین ۸۰ تا ۹۰ میلیارد متر مکعب تخمین زده شده است.
۲-۱۲-۱- مصرف انرژی و سوخت
صنایع غذایی ۴٫۹ درصد از کل مصرف برق صنعت و ۷٫۸۳ درصد از کل مصرف سوخت در صنعت را به خود اختصاص می دهد.
صنایع غذایی یکی از صنایع عمده مصرف کننده سوخت می باشد. در این صنعت سالیانه بیش از ۱٫۵ میلیون متر مکعب معادل نفت کوره سوخت فسیلی مصرف می شود. ۹٫۷۶ درصد انرژی مصرفی در این صنعت را نفت گاز، ۲۹٫۲۲ درصد را گاز طبیعی و ۶۰٫۹۵ درصد مابقی را سوخت نفت کوره تامین می نماید. این مقدار ناشی از ۳ درصد نفت سفید، ۱۸ درصد گازوئیل، ۵ درصد گاز طبیعی، ۲ درصد گاز مایع، ۱۵ درصد بنزین، ۴ درصد نفت سیاه، ۲۳ درصد زغال سنگ و ۲ درصد زغال چوب مصرفی از کل مصرف صنایع است(فاطمی امین و مرتضایی، ۱۳۹۲).
از سال ۱۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ صنایع غذایی به طور متوسط ۵٫۸ درصد از برق مصرفی کل صنعت را به خود اختصاص داده و در بین مقایسه با سایر صنایع پس از فلزات اساسی، سایر محصولات کانی غیر فلزی و مواد و محصولات شیمیایی در رتبه چهارم مصرف قرار دارد. نمودار (۲-۳) سهم صنایع غذایی از مصرف برق در سال ۱۳۸۹ در صنعت را نشان می دهد.

نمودار ۲-۳ سهم صنایع غذایی از مصرف برق در سال ۱۳۸۹ مأخذ: مرکز آمار ایران
۲-۱۲-۲- آلودگی آب در اثر صنایع غذایی
در حالی که تاکنون در خصوص میزان آلودگی آب در ایران اظهارنظرهای مختلفی ارائه شده است، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از افزایش ۴٠ درصدی آلودگی آب در ایران خبر داد. برپایه این گزارش بانک جهانی اعلام کرد: سهم صنایع در انتشار مواد آلوده کننده در آب های ایران در سال ٢٠٠۹ به ترتیب، صنایع غذا و نوشیدنی ٨/۴٣ درصد، صنایع تولید فلزات اولیه ٢/١٧، صنایع نساجی، ۵/١٢، صنایع مواد شیمیایی، ٨/١٠، کاغذ و خمیر ١/٧، صنایع چوب ٨/٠ صنایع سنگ و سرامیک و شیشه ۶/٠ و سایر صنایع ٢/٧ درصد بوده است.( gsim.blogfa.com)

۲-۱۲-۳- بسته بندی مواد غذایی
بسته بندی صنایع غذایی و نوشیدنی با ارزش ۹۷ میلیون دلار، ۸۵ درصد بازار بسته بندی را به خود اختصاص داده است. بسته بندی صنایع دارویی با ارزش ۱۱ میلیارد دلار و بسته بندی سایر محصولات با ارزش ۶ میلیارد دلار قرار دارند (علیزاد ،۱۳۹۱).
توزیع بسته بندی محصولات مواد غذایی مختلف در سراسر دنیا در نمودار (۲-۴) نمایش داده شده است. همچنین طبق نمودار(۲-۵) که توزیع مواد اولیه مورد استفاده در بسته بندی های مواد غذایی در نشان می دهد می توان دید که کاغذ، پلاستیک و مقوا بیشترین مورد مصرف در تولید بسته بندی های مواد غذایی هستند.

نمودار۲-۴ توزیع بسته بندی مواد غذایی در سراسر دنیا (علیزاد ، ۱۳۹۱)

نمودار ۲-۵ مواد اولیه مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی (علیزاد، ۱۳۹۱)
<b
r />2-13- معرفی شرکت های مورد مطالعه
در این قسمت شرکت هایی که در تحقیق حاضر، زنجیره تامین آنها مورد مطالعه قرار گرفته است به صورت خلاصه معرفی خواهند شد.
۲-۱۳-۱- معرفی شرکت لینا
شرکت لینانیک در سال ۱۳۸۰ تاسیس شده است. این شرکت با هدف تولید و بسته‌بندی مواد غذایی در شهرک شکوهیه قم در زمینی به وسعت ۱۰۰۰۰ متر مربع و زیربنای ۵۳۰۰ متر مربع احداث شده است.
گروه محصولات لینا عبارتند از :
– انواع فرآورده های حجیم شده غلات با نام های تجاری (لینا، لیناپف، لینانچی، برنجک، لوک و …)
– انواع فرآورده های کیک و بیسکویت با نام های تجاری (الی، لیدر، ماریا و ….)
– انواع فرآورده های سرخ شده سیب زمینی با نام تجاری لیندا
– انواع آجیل با نام تجاری الینا
۲-۱۳-۱-۱- چشم انداز
شرکت لینا نیک در سال ۱۳۸۰ با هدف بهبود در کیفیت صنعت ذرت حجیم شده (اسنک ذرت) و ارائه محصولات جدید مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی به بهره برداری رسید. این شرکت در زمینه تولید فرآورده های ذرت حجیم شده موفق گردیده برای اولین بار در ایران اسنک ذرت با رنگ طبیعی و با روغن بدون ترانس و برای اولین بار در جهان اسنک ذرت با خواص پروبیوتیک (پرولینا) را تولید و به بازار عرضه نماید.شرکت]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *