دانلود پایان نامه درباره اندرزنامه، اوشنر دانا

<![CDATA[ مشهورترین موبد عهد ساسانی و از مقدسین میدانند.62 نام او به صورتهای آتروپات ماراسپندان، آذربد مهراسپند، آدرباد ماراسپند، آذرپاد مهرسفندان نیز ذکر گردیده است. از خدماتی که آذرباد مهرسپندان نسبت به جامعه زرتشتی انجام داد، همین بس که او اوستای پراکنده را جمع کرد. پس از حمله اسکندر به ایران، چیز قابل توجهی از اوستا باقی نماند تا آن که آذرباد مهراسپندان آن را جمع آوری و حفظ کرد که اکنون در ایران نامه آموزش و اندرز است. چنانچه مشهور است، آذرباد مهراسپندان پس از جمع نمودن اوستا، برای ساکت نمودن مخالفان خود دست به آزمایش وَر63 آتش زد و فلز گداخته را بر سینه خود ریخت تا همگان صحت ادعا و کار او را باور نمایند.64 از اقدامات دیگر او میتوان به تدوین خرده اوستا که مجموعهای از دعاهای روزانه است اشاره نمود.
اما از آذرباد مهرسپندان چند اندرز بر جای مانده است که در زیر به آنها اشاره میگردد.
الف. اندرز آذرباد مهرسپندان. این اندرز یکی از بلندترین اندرزهای پهلوی و از ۱۵۴ بند و حدود ۱۷۳۰ کلمه تشکیل شده است.۶۵ این اندرز در دو جا ذکر گردیده است: یکی به زبان پهلوی است که در مجموعه متنهای پهلوی جاماسپجی دستور منوچهرجی جلد اول گرد آمده و از صفحات ۵۸- ۵۱ این کتاب را تشکیل میدهد. مورد دوم بخشهایی از این اندرز است که مسکویه آنها را در حکمت خالده ذکر کرده است و این متن کمتر از چیزی است که در نسخه پهلوی جاماسب آسانا آمده است. ظاهراً فقط بخشی از کتاب اندرزهای آذرباد مهرسپندان امروزه در دسترس است و بخش دیگری از آن را در اختیار نداریم. وست معتقد است که این کتاب می بایست حدود ۳۰۰۰ کلمه بوده باشد.۶۶
آنچه از مقدمه این اندرز بر میآید آن است که آذرباد مهرسپندان را فرزند نمیشد اما او با اعتماد به یزدان صاحب فرزند شد و او را زرتشت نام نهاد.۶۷ این اندرزها نصایحی است که آذرباد مهرسپندان خطاب به فرزند خود زرتشت کرده است و بیشتر بر جنبههای عملی و تجربی و اخلاق عمومی تأکید دارد.۶۸ یکی از ویژگیهای این اندرز اختصار و پر مغز بودن تکتک واژهها است. شاید از همین روست که چند ضربالمثل امروزی را هم میتوان در میان آنها یافت. مثلا در بند ۹۹ آمده است: “شب خیز باش که کار روا باشی”۶۹ یا در جای دیگر آمده است “هر که همالان( حریفان) را چاه کند خود اندر افتد”۷۰٫ نکته دیگر درباره این اندرزنامه، گنجاندن روزهای هر ماه و اعمال مخصوص به آن در این اندرز است که به نظر میرسد اصلی مستقل داشته است۷۱ این اندرز ظاهراً با آنچه در حکمت خالده آمده مطابق است. زیرا عنوان متنی که مسکویه آورده است اینچنین است: “مواعظ آذرباد قال لابنه یعظه۷۲”.۷۳
ب. سخنی چند از آذرباد مهرسپندان: در مقدمه این اندرز آمده است که زمانی که مرگ بر آذرباد مهرسپندان چیره شد، او این سخنان را خطاب به عموم مردم ایراد کرد: “این یک چند واژه را آذرباد مهرسپندان هنگام درگذشت به جهانیان گفت و آموخت که به خاطر داشته باشید و آن را به کار گیرید چیزی را انبار نکنید که شما را نیاز بر نرسد چه (کسی که چیزی را ) انبار کرد نیاز به (او) کم نرسد(= بسیار نیازمند خواهد شد)”.۷۴ محتوای بیشتر اندرزها تجربی و عملی است، هرچند که گاهی اندرزهای دینی هم در آن قابل مشاهده است مثلاً در بند ۶۴ آمده است: “بر آب و آتش و گاو سگ و سگسانان گناه مکنید که راه شما به بهشت و گرودمان بسته نشود”.۷۵ این متن دارای ۷۸ بند است و در صفحات ۱۴۴- ۱۵۳ جلد دوم متون پهلوی که جاماسب جی گردآوری کرده آمده است.
ج. ده اندرز به نام آذرباد مهرسپندان و دیگر پوریوتکیشان: این متن در دینکرد سوم و در کرده ۱۹۹ و آمده است و شامل دوازده اندرز بر پایه باید و نباید است. بدین گونه که کرده ۱۹۹ حاوی ده اندرزی است که یک بهدین باید به آنها عمل کند همانند این که میهمان را بپذیرید یا کینه ورزی نکنید. در مقابل در کرده ۲۰۰ ضد این صفات اخلاقی آورده شده است.
د. اندرزهایی که از آذرباد مهرسپندان در دینکرد ششم نقل شده است. او در این فراز امور گیتی را به پنج بخش تقسیم نموده بخشی را به بخت و بخشی را به عمل، بخشی به خوی و بخشی جوهر و در آخر بخشی را هم به وراثت تقسیم میکند. او همچنان دربار? شناخت خیم بد، خوبی و بدی دیگران نسبت به انسان و کارهای نیک سخنانی را ایراد میکند.۷۶ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
هـ. اندرز انوشگ روان آذرباد مهرسپندان: این متن در روایات پهلوی گنجانیده شده است. بنابر روایت تفضلی در آغاز متن آمده است که شاگرد آذرباد از او تقاضای نصایحی کرده بود تا با کاربست آنها بتواند روانی بهتر داشته باشد. آذرباد نیز گفتار استاد خود مهراورمزد۷۷ را برایش نقل کرد.۷۸ از ویژگیهای این متن توصیف اعمال اخلاقی است که در دیگر متونی که از آذرباد سراغ داریم کمتر یافت میشود.
۶٫۳٫ چید? اندرز پوریوتکیشان
از اندرزنامههایی که بیشتر رنگ و لعاب دینی دارند میتوان به چیده اندرز پوریوتکیشان۷۹ اشاره نمود. این اندرزنامه که گاهی از آن به “پندنامه زرتشت” یاد می شود از ۵۹ بند ترکیب شده که با این پرسش همیشگی آمده است که آدمی از کجا آمده و برای چه آمده و باز به کجا خواهد رفت. این پرسشها مخاطب را به درون سیار? درون خود برده و او را به تأمل وا میدارد. آنچه از متن بر میآید هم همین احساس را در خواننده بر میانگیزاند که انگار پوریوتکیشان نیز لختی درنگ کردهاند و سپس لب به سخن گشودهاند. این اندرز همانند بسیاری دیگر از اندرزها بدون تاریخ است. با این حال برخی احتمال دادهاند که پس از فروپاشی دولت ساسانی نوشته شده باشد.۸۰ گرچه قالب چید? اندرزهای پوریوتکیشان را اندرزهای دینی تشکیل میدهد اما اینگونه نیست که از اندرزهای عمومی و اخلاقی هم غفلت شده باشد.۸۱
چیده اندرز پوریوتکیشان بر مسئله میانهروی تأکید داشته و اعتدال را توازن میان امور گیتی و مینوی میداند. روح حاکم این اندرز همان اعتدال است که باید در سطح طبیعی و اخلاقی مراعات گردد. زنر در توصیف این اندرز می نویسد:
پس در سطح طبیعی، فضیلت و پارسایی مترادف است با باروری و ثمربخشی و رذیلت و بدی مترادف است با سترونی … در سطح اخلاقی تأکید همه بر راستی و درستی – زیرا اهریمن یعنی دیو دروغ که تجسم و تجسد شر و بدی است- و بر انجام دادن کارهای نیک است و هرمز خود در کردار نیک سامان دارد. زیرا نویسنده متن کوچک ما (=چکیده پوریوتکیشان) از روی کمال عقل میگوید که کردار یگانه معیاری است که بر پایه آن بر انسان داوری میشود.۸۲
این اندرزنامه به چند زبان آلمانی، انگلیسی، فرانسه و گجراتی نیز ترجمه شده و نیبرگ نیز واژهنامهای از آن را تهیه کرده است.۸۳ این اثر به زبان فارسی نیز توسط ماهیار نوابی برگردان شده و سعید عریان آن را در مجموع? متنهای پهلوی به فارسی ترجمه کرده است.
۷٫۳٫ اندرز اوشنر دانا
دین زرتشتی ارتباط محکمی با دولت دارد و در میان متون زرتشتی تأکیدهای زیادی بر شهریاری و آئین و الزامات آن شده است. پادشاه میباید خرد کافی داشته باشد تا بتواند میان ارکان حکومت توازن را برقرار سازد. از ابزارهایی که میتواند وی را در نیل به چنین اعتدالی یاری نماید، همصحبتی و همنشینی با نیکان است. نیکانی که آراسته به خوبیها و سمبلی از نیروی اهوراییاند. یکی از این نیکان، اوشنر۸۴ است که ما بیشتر او را با نام اوشنر دانا میشناسیم. نام اوشنر در فروردین یشت و برخی متون پهلوی همچون دینکرد، دادستان دینیگ و بندهش آمده است. ظاهراً او نوه دختری پااوواجیریای۸۵ مزدا پرست است. در کیش زرتشتی، یکی دیگر از مواردی که ما شاهد زوج پادشاه- وزیر هستیم، همین اوشنر دانا است. دینکرد هفتم او را دارای فرّ میداند که در شکم مادر با او سخن گفته و مادر را تعلیم میداد. او نخست وزیر کاووس بود و بسیار به مردم چیزها آموخت و آنان را سود رسانید۸۶ و سرانجام توسط بدخواهی دیوان کشته شد.۸۷ این اندرز ۵۴ بندی، توسط رشید یاسمی،۸۸ و رحیم عفیفی۸۹ به فارسی برگردانده شده است.
این اندرز، همانند برخی دیگر از اندرزها از یک طلب آغاز میشود. درخواستی از یک شاگرد. شاگرد از اوشنر میخواهد تا او را پند دهد. استاد نیز که نمادی از خرد دانشمندی فرزانه است. خوبی و بدی را برای او توصیف مینماید و حتی گاهی نیز پرسشهایی را که برای شاگرد پیش آمده را پاسخ میگوید.
۸٫۳٫ اندرز خسرو قبادان
اندرز خسرو قبادان۹۰، اندرزی است که به خسروی دوم یا خسرو انوشیروان منسوب است. این اندرزنامه که در مجموعه متون پهلوی جاماسب آسانا گرد آمده از ۱۳ بند تشکیل شده است.
این اندرز را باید از سنخ اندرزهایی دانست که به نوعی وصیتنامه یک پادشاه به حساب میآید. در بند اول چنین آمده است: “ایدون گویند که انوشه روان خسرو قبادان اندر زمانی (که) پرگاه بود، پیش از آن که جان از تن جدا بود به اندرز به گیهانیکان (گیهانیان) را گفت که چگونه (چونکه) این جان از تن من جدای بود، این تخت من را بر دارید و به اسپانور۹۱ برید و به اسپانور بر نهید و بر سر گیهانیان بانگ کنید که …”۹۲
۹٫۳٫ پنج خیم روحانیان
پنج خیم روحانیان۹۳ اندرزی است که از ۱۶ بند تشکیل شده است. جاماسب آسانا آن را در متون پهلوی به چاپ رسانده است. موضوعات این اندرز را میتوان به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول به پنج خیم روحانیان همچون بیگناهی، اخلاص، از بر نمودن کلام دینی و .. اختصاص دارد و دسته دوم شامل ده اندرز است که ظاهراً خطاب به روحانیان بوده است۹۴ و به مسائلی همچون رابطه با نیکان و کینه نداشتن نسبت به آنها و پیکار با دروج در ذهن و .. است. تفضلی میگوید تحریر دیگری از این متن در کتاب پهلوی گزیده زادسپرم نیز موجود است.۹۵
۱۰٫۳٫ اندرز دانایان به مزدیسنان
اندرز دانایان به مزدیسنان۹۶ از سنخ اندرزهای دینی است که پیرامون مسائل دینی دور میزند و ابتدای آن با اندرزهای اورمزد و اهریمن آغاز میگردد. این متن از ۲۰ بند تشکیل یافته است و درباره مرگ، بستن کستی، بی ثباتی جهان مادی و ثروت، وفای به عهد و پیمان، بیثباتی جسم، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک و موضوعات دیگر است.۹۷ این متن نیز از جمله متونی است که جاماسب آسانا آن را در مجموعه خود گردآوری نموده است.
۱۱٫۳٫ اندرز دستوران به بهدینان
اندرز دستوران به بهدینان۹۸ را باید از زمر? اندرزهای دینی دانست که طلیعه آن، درباره چگونگی آغاز یک روزِ شخصِ متدین است. بخشهای دیگر این اندرزنامه پرسشهایی است که با جمله “اگر پرسیده شود” آغاز میگردد و پاسخهایی به آنها داده میشود. این اندرز ۳۵ بند دارد و در مجموعه متن های پهلوی جاماسب آسانا آمده است.۹۹ و سعید عریان در متنهای پهلوی این اندرز را به فارسی ترجمه نمودهاند.
۱۲٫۳٫ خیم و خرد فرخ مرد
خیم و خرد فرخ مرد۱۰۰ نیز یکی از اندرزنامههایی است که جاماسب آسانا در مجموعه متون پهلوی گنجانده است. این متن که از تشبیههای زیبایی بهره میبرد و زبانی شاعرانه دارد؛۱۰۱ از ۱۹ بند درست شده و بیشتر به اندرزهای عملی تکیه دارد و با بر شمردن ویژگیهای فرخ مرد آغاز میگردد و چون تأکید زیادی بر خرد دارد از سوی ویراستار متون، به این نام خوانده شده است.
۱۳٫۳٫ اندرز بهزاد فرخ پیروز
مطابق آنچه که تفضلی میگوید هویت بهزاد فرخ پیروز۱۰۲ شناخته نیست و نام او در هیچ جای دیگر نیامده است. اما این احتمال وجود دارد که او در اواخر دوره ساسانی میزیسته است.۱۰۳ این اندرز از ۳۱ بند تشکیل شده است و در وسط آن قطعه شعری گنجانده شده است. متن با اشاره به موضوع خرد آغاز میشود و چند موضوع دیگر نیز اشارههایی میشود.
در میان متون اندرزی، اندرزنامههای دیگری هستند که حجمشان میان چند خط تا دو-سه صفحه متغیر است. اندرزنامههایی همچون داروی خرسندی۱۰۴ که با ذوقی خیالی بر شمارنده صفات نیکو است. خویشکاری ریدگان۱۰۵ که]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *