دانلود پایان نامه درباره ابزار پژوهش، آرامش خاطر، مواد مخدر

<![CDATA[ بطور تصادفی انتخاب شده بودند با یکدیگر از نظر میزان شیوع اختلالات روانی مورد مقایسه قرا گرفتند . نتایج بدست آمنده از این تحقیق نشان داد که در تمام موارد نه گانه مورد بررسی در آزمون Scl90‌ اختلالات معناداری در بین دو گروه در میزان شیوع اختلالات روانی مشاهده شده . (طاهری ۱۳۸۴) همچنین در یم بررسی همه گیر شناختی اختلالات روانی در جانبازان ساری که توسط ضرعامیو همکاران (۱۳۷۶) بر روی حدود ۲۰ درصد (۲۰۰نفر)‌از جانبازان با از کارافتادگی ۲۵ درصد (یابیشتر)‌شهرستان ساری و با استفاده از آزمون Scl90 و یک پرسشنامه شناختی انجام شد که ۸۵ درصد از افراد مورد بررسی دچار نوعی اختلال روانی بودن و بین سن تأهل و بیکاری و مجروحیت بوسیله ترکش یا ابتلاء به اختلالات روانی ارتباط معنی داری وجود داشت و اکثر مبتلایان سابقه مراجعه به مراکز روانپزشکی را داشته اند .
در یک بررسی وضعیت روانی ـ اجتماعی ، اقتصادی و اپیدمیولوژیک جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان شهرستان همدان با استفاده از آزمون ScL90 یک پرسشنامه شناختی انجام شد .اکثر جانبازان مورد بررسی دچار نوعی اختلال بودند و بین وضعیت اقتصادی و موقعیت اجتماعی با ایتلا به اختلال روانی ارتباط معنی داری وجود داشت .
فصل سوم
روش تحقیق
روش تحقیق
روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می باشد.
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است! برای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد برای بررسی توزیع ویژگی های آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می رود. این نوع تحقیق می تواند برای پاسخ به سئوالهای پژوهشی از نوع زیر استفاده شود.
الف ) ماهیت شرایط موجود چگونه است ب ) چه رابطه ای میان رویداد وجود دارد. ج ) وضعیت موجود گونه است . بر حسب حجم جامعه مورد مطالعه می تواند به دو دسته تحقیق پیمایشی در مقیاس کوچک یا درمقیاسبزرگ به کار رود.
جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران می باشد.
نمونه آماری
نمونه آماری در این پژوهش نمونه ای است به حجم ۳۰ نفر به طور تصادفی از کلیه کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران هستند.
حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه آماری در این تحقیق نمونه ای است به حجم ۳۰ نفر به طور تصادفی از کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران ، به عنوان گروه آزمودنی انتخاب شدند و سپس آزمودنیها با آزمون Sc190 سنجیده شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده می شود. روش نمونه گیری به صورت کاملاً تصادفی بود. نمونه گیری تصادفی به این علت است که اساس آن استفاده از روشهای آمار استنباطی است و بر بنابر روشها ترجیح دارد. با استفاده از آمار استنباطی می توان برخی از پارامترهای جامعه را بر اساس اندازه های محاسبه شده از نمونه برآورد کرد.
روش اجرای پژوهش
روش کار برای کلیه آزمودنی ها به این شکل بود که ابتدا با آزمودنی مصاحبه مقدماتی به عمل می آمد و پس از جویا شدن از نظر وی مبنی بر رضایت از شرکت کردن در آزمون دستور العمل آزمون برای وی خوانده می شد و سپس سئوالات آزمون وبرگه پاسخنامه همراه با مداد و پاک کن در اختیار آنها قرار داده می شد و از آنها خواسته می شد تا با دقت به صورت انفرادی به سئوالات پاسخ دهند در صورتیکه سئوالاتی در مورد آزمون داشتند و جملات برای آنها نامفهوم بود در حد آشنایی با آن لغت یا اصطلاح برای آنها توضیح داده می شد .زمان آزمون محدود نبود البته عده ای که به دلیل مشغله ای که داشتند و اظهار خستگی و بی حوصلگی می کردند و قادر به پاسخگویی نبودند لذا از آنها خواسته می شد تا در منازلشان به سئوالات پاسخ دهند در این پژوهش عده ای هم از آزمودنی ها وجود داشتند که به مشارکت خود تا آخر ادامه ندادند .
ابزار تحقیق
در این تحقیق ابزار پژوهشی پرسشنامه Sc190 رانز بوده است که این آزمون شامل نود سئوال در مقیاس که فرم اولیه توسط الگوتسین لیپمن و کوری ۱۹۷۳ و فرم تجدید نظر شده آن توسط اگوتسین و ریلکزوراک ۱۹۷۶ تهیه شده و فرم فارسی این آزمون از آخرین چاپ آن ۱۹۳۸ که توسط آگوستین و لئونارد در ایالات متحده آمریکا تهیه شده اقتباس شده است. این آزمون که پاسخ های ۵ درجه ای ( بر اساس میزان ناراحتی ) از صفر تا چهار از هیچ تا به شدت شامل می شود، ابعاد نه گانه مختلف : ۱ ـ پارانویا ۲ ـ فوبیا ۳ ـ خصومت ۴ ـ اضطراب ۵ ـ افسردگی ۶ ـ حساسیت بین فردی ۷ ـ خودبیمارانگاری
۸ ـ روان پریشی ۹ ـ افکار پارانویایی را می سنجد.
کاربرد عمده این آزمون در ایالات متحده در سایر کشورها در ارزیابی درمان بیماران روانی بوده و همچنین در ارزیابی افراد معتاد به الکل، مواد مخدر، بیماران سرطانی و مبتلایان به نارسایی قلبی و… به عنوان یک سند خوب مورد استفاده قرار می گیرد.
از ویژگیهای اساسی این آزمون این است که به عنوان یک سرند معتبر می تواند توسط پرستارتگنسین و مصاحبه کننده بالینی اجرا شود. از نقاط ضعف این آزمون عدم کارایی دقیق آن در سرند نمودن بیماران روان پریشی حاد ، افراد دچار ضایعات عضوی و عقب ماندگی ذهنی است( ناتالی، ۱۹۷۰، به نقل از سراوانی ۱۳۸۳ ).
شاخص های کلی آزمونscL90-R
در آزمون scl-90-R سه شاخصی کلی ناراحتی وجود دارد که عملکرد هر کدام از این شاخص های کلی یا نمره ای، سطح و یا عمق وضعیت آسیب شناسی فرد را نشان میدهد. این شاخص های کلی عبارتند از :
۱ ـ ضر
یب کلی علائم مرضی ( GSI) 10
این شاخص بهترین نشان دهنده سطح و یا عمق اختلال می باشد و اطلاعاتی را راجع به تعداد علائم و شدت ناراحتی به دست می دهد، در مواردی که احتیاج به یک سنجش خلاصه باشد از این شاخص استفاده می شود. ضریب کلی علائم مرضی را می توان با جمع کل نمره های خام (۹ بعد و سئوالهای اضافی ) و تقسیم آن بر ۹۰ ( تعداد کل سئوالات ) بدست آورد.
۲ـ معیار ضریب ناراحتی ( PSDI)11
این شاخص یک سنجش خالص از شدت ناراحتی است. برای محاسبه معیار ضریب ناراحتی جمع کل نمرات خام بر جمع علائم مرضی (PST) تقسیم می کنند تا ضریب ناراحتی مشخصی شود.
۳ ـ جمع علائم مرضی (PST) 12
این شاخص به طور ساده شما روش تعداد علائمی است که آزمودنی به صورت مثبت گزارش می کند جمع علائم مرضی با شمارش تعداد پاسخهایی که نمره ای غیر از صفر دارند بدست می آید.
جمع علائم مرضی علائم هر بیماری را نشان می دهد.
سئوالات اضافی
در پرسشنامه SCL-90-R 7 سئوال نیز مطرح شده است که تحت هیچ یک از ابعاد نه گانه دسته بندی نشده اند، این سئوالها از نظر بالینی دارای اهمیت بوده به شاخص های کلی آزمون کمک می کنند و تمایل بر این است که به طور تجمعی استفاده شوند این سئوالها به عنوان یکی از ابعاد مجزا در پرسشنامه نمره گذاری نمی شوند اما به شدت ضریب کلی ناراحتی اضافه می گردند.
ملاحظات اخلاقی
ـ در این پژوهشی ابتدا توسط محقق دلائل و اهداف انجام پژوهشی برای آزمودنیها توضیح داده می شد و با رضایت آگاهانه آزمودنیها و آزادی در شرکت کردن آزمون اجازه گرفته می شد که در این پژوهشی شرکت کنند که این عمل باعث افزایش اعتبار و پایایی بیشتر نتایج می شد.
ـ در این پژوهش با توجه به اینکه تعداد سئوالات پرسشنامه زیاد بود ( ۹۰ سئوال) و آزمودنی به علت شغل یا حوصله نداشتن حاضر به پاسخ دادن آنها نبود ناچار به تکمیل بعضی از پرسشنامه ها در منازل آزمودنیها بودیم که در این شرایط آزمودنیها در زمان مناسب و با دقت تو آرامش و حوصله اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند. این کار به نوبه خود بر اعتبار بیشتر نتایج تأثیر گذار بود.
ـ به علت اینکه نوشتن نام آزمودنیها بر روی پاسخنامه ضرورتی نداشت که این امر باعث محرمانه بودن اطلاعات و پنهان بودن هویت آزمودنی می شود و در نتیجه باعث می شد که آزمودنی با آرامش خاطر بیشتر و صداقت به سئوالها پاسخ دهد که می تواند بر اعتبار نتایج اثر گذار باشد.
فصل چهارم
یافته های آماری تحقیق
مقدمه
این تحقیق با هدف بررسی میزان شیوع اختلالهای روانی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران و مقایسه آن با افراد عادی انجام شده است. نمونه مورد مطالعه شامل دو گروه ۳۰ نفری از کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران و افراد عادی می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده اند و پرسشنامه SCL90 توسط آنها تکمیل گردیده است. در این پژوهش دوازده فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد که شامل ابعاد نه گانه پرسشنامه و نیز مقایسه شاخص های کلی آزمون در دو گروه مورد بررسی می باشد. داده ای این تحقیق در سطح ۹۵/۰ = و در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است که در زیر به بررسی و توصیف داده های بدست آمده از دو گروه می پردازیم.
توصیف و تحلیل داده ها
جدول (۱ـ ۴) توصیف داده های بدست آمده از دو گروه افراد عادی و کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
مجموع نمرات
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
شاخص ها
گروه ها
۳۵۷۷
۴۶۹۵
۳۵۲/۲۹
۳۰۳/۶۸
۲۳/۱۱۹
۵۰/۱۵۶
۳۰
۳۰
افراد عادی
کارکنان راهنمایی و رانندگی
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد عادی به ترتیب ۲۳/۱۱۹ و ۳۵۲/۲۹ بود و میانگین و انحراف استاندارد نمرات در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران به ترتیب ۵/۱۵۶ و ۳۰۳/۶۸ می باشد.
جدول ( ۲ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات در افراد عادی
فراوانی درصدی تراکمی
فراوانی درصدی
فراوانی
نمرات
۳/۳
۷/۶
۱۰
۳/۱۳
۷/۱۶
۲۰
۳/۲۳
۷/۳۶
۳۰
۳/۳۳
۷/۳۶
۴۰
۳/۴۳
۵۰
۳/۵۳
۷/۵۶
۰/۶۰
۷/۶۳
۷/۶۶
۷۰
۳/۷۳
۷/۷۶
۸۰
۳/۸۳
۷/۸۶
۹۰
۳/۹۳
۷/۹۶
۱۰۰
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۷/۶
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۲
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱۱
۹۶
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۶
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۵
۱۱۷
۱۱۹
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۶
۱۲۹
۱۳۵
۱۳۷
۱۴۵
۱۴۶
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۳ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۱۶۱
۱۷۵
۱۰۰
۳۰
مجموع
جدول ( ۳ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
فراوانی درصدی تراکمی
فراوانی درصدی
فراوانی
نمرات
۳/۳
۷/۶
۱۰
۳/۱۳
۷/۱۶
۳/۲۳
۷/۲۶
۳/۳۳
۷/۳۶
۴۰

۳/۴۳
۷/۴۶
۵۰
۳/۵۳
۷/۵۶
۳/۶۳
۷/۶۶
۷۰
۳/۷۳
۷/۷۶
۸۰
۳/۸۳
۷/۸۶
۹۰
۳/۹۳
۷/۹۶
۱۰۰
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۷/۶
۳/۳
۷/۶
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۷/۶
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۳/۳
۱
۱
۱
۱
۱
۲
۱
۲
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۲
۱
۱
۱]]>