دانلود پایان نامه با موضوع …………………………………………………………………………، گره‌‌‌های، ارسال-، مدولاسیون

<![CDATA[E 802.16……………………………………………………………………. ۵۱ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۳-۴-۲زیرفریم کنترلی………………………………………………. ………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۴-۳زیرفریم دیتا………………………………………………. ………………………………………………………………………… ۵۴
۳-۴-۴نحوه ورود یک گره‌‌‌ به شبکه………………………… ………………………………………………………………………… ۵۶
۳-۵الگوی زمانبندی مبتنی بر استاندارد IEEE 802.16………………………………………………………………………… ۵۷
۳-۵-۱زمان‌بندی متمرکز…………………………….. ……. ………………………………………………………………………… ۵۹
۳-۶جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۴-فصل چهارم مدل، چالش‌ها و روش‌های زمان‌بندی متمرکز در شبکه‌های مش بی‌سیم……………………….. ۶۱
۴-۱مقدمه…………………………………………………………. ………………………………………………………………………… ۶۱
۴-۲نیازمند‌های طراحی الگوریتم های زمانبندی………………………………………………………………………… ۶۲
۴-۲-۱تداخل میان لینکهای بی‌سیم……………………………. ………………………………………………………………………… ۶۲
۴-۲-۲سربار………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ۶۴
۴-۲-۳تأخیر………………………………………………………. ………………………………………………………………………… ۶۵
۴-۲-۴استفاده مجدد فرکانسی……………………………… ………………………………………………………………………… ۶۶
۴-۳دسته‌بندی الگوریتم‌های زمان‌بندی………………………………………………………………………… ۶۸
۴-۴معرفی الگوریتم‌های زمان‌بندی با رویکرهای‌مختلف………………………………………………………………………… ۷۰
۴-۵نتیجه‌گیری……………………………………………………. ………………………………………………………………………… ۷۶
۵- فصل پنجم الگوریتم پیشنهادی بر پایه‌ی الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………… ۷۸
۵-۱مقدمه…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… ۷۸
۵-۲الگوریتم ژنتیک…………………………………………… ………………………………………………………………………… ۷۹
۵-۲-۱تاریخچه…………………………………………………….. ………………………………………………………………………… ۷۹
۵-۲-۲ساختار الگوریتم‏های ژنتیکی……………………………………………………………………………………………………… ۸۰
۵-۲-۳عملگرهای الگوریتم ژنتیک…………………….. ………………………………………………………………………… ۸۲
۵-۲-۴کدگذاری و همگرایی الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………… ۸۶
۵-۳الگوریتم پیشنهادی……………………………………… ………………………………………………………………………… ۸۷
۵-۴شبیه سازی…………………………………………………… ………………………………………………………………………… ۹۶
۵-۴-۱محیط شبیه سازی…………………………. ………………………………………………………………………… ۹۶
۵-۴-۲نتایج حاصل از شبیه‌سازی…………………………….. ………………………………………………………………………… ۹۸
۵-۵جمع بندی…………………………………………………. ……………………………………………………………………….. ۱۱۱ Error! Bookmark not defined.
فصل ششم نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………..۱۱۲
مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ‏۱۱- شبکه‌ی مش بی‌سیم ۳
شکل ‏۱۲- انتقال ترافیک SS به BS از طریق رله‌ها ۴
شکل ‏۲۱- شبکه‌ بی‌سیم مش ۱۲
شکل ‏۲۲- کاربران مش (چهار عکس سمت راست) و مسیریاب‌های مش (دو عکس سمت چپ)[۳] ۱۲
شکل ‏۲۳- شبکه مش BWN-Mesh تست شده در دانشگاه جورجیا[۳] ۱۳
شکل ‏۲۴- توپولوژی شبکه نقطه به نقطه[۲۳] ۱۴
شکل ‏۲۵ توپولوژی شبکه نقطه به چند نقطه[۲] ۱۵
شکل ‏۲۶- توپولوژی شبکه ی مش[۲] ۱۶
شکل ‏۲۷- تقسیم بندی شبکه‌های چند گامی[۲۳] ۱۶
شکل ‏۲۸- ساختار شبکه مش زیربنایی[۲۲]. ۱۸
شکل ‏۲۹- ساختار WMN کاربران [۲۲] ۱۹
شکل ‏۲۱۰- WMN ترکیبی [۲۲]. ۲۰
شکل ‏۲۱۱ – رادیو شناختگر ۲۲
شکل ‏۲۱۲- مشکل ترمینال مخفی در A و C ۲۳
شکل ‏۲۱۳- WMNها برای شبکه باند گسترده خانگی[۲۲] ۳۴
شکل ‏۲۱۴- WMNها برای یک شبکه مجتمع و همسایگی‌ها[۲۲] ۳۵
شکل ‏۲۱۵- WMNها برای یک شبکه تجاری[۲۲] ۳۶
شکل ‏۲۱۶- WMNها برای یک شبکه MAN[22] ۳۶
شکل ‏۲۱۷- WMNها برای سیستم حمل و نقل [۲۲] ۳۷
شکل ‏۲۱۸- WMNها برای سیستم اتوماسیون یک ساختمان [۲۲] ۳۷
شکل ‏۲۱۹- موقعیت گره‌‌‌های بکار رفته ۳۸
شکل ‏۳۱- اینترفیس های فیزیکی مختلف در استاندارد ۸۰۲٫۱۶[۳۶] ۴۳
شکل ‏۳۲- باندهای فرکانسی در FDM ۴۴
شکل ‏۳۳ – باندهای فرکانسی در OFDM ۴۴
شکل ‏۳۴- باندهای فرکانسی در OFDMA ۴۵
شکل ‏۳۵- گروه بندی در uplink[36] ۴۶
شکل ‏۳۶- زنجیره فرستنده و گیرنده در WiMAX[36] ۴۶
شکل ‏۳۷- مدولاسیون دیجیتال ۴۷
شکل ‏۳۸- مدولاسیون BPSK ۴۷
شکل ‏۳۹- مدولاسیون QPSK ۴۸
شکل ‏۳۱۰- مدولاسیون ۱۶-QAM ۴۸
شکل ‏۳۱۱-تطبیق لینک [۳۷] ۵۰
شکل ‏۳۱۲- ساختار عمومی فریم در مد مش IEEE 802.16 ۵۱
شکل ‏۳۱۳- تخصیص پنجره های خرد در روش پارتیشن کردن ۵۵
شکل
‏۳۱۴-مراحل ورود یک گره‌‌‌ به شبکه[۳۶] ۵۶
شکل ‏۴۱-انواع تداخل‌های موجود در شبکه‌های بی‌سیم ۶۳
شکل ‏۴۲-درخت زمان‌بندی شبکه مش به همراه گراف تداخل ۶۴
شکل ‏۴۳- نحوه‌ی محاسبه تأخیر انتها به انتها ۶۵
شکل ‏۴۴- زمان‌بندی ارسال نمونه برای ۳ گره‌‌‌ با ۲ رله ۶۶
شکل ‏۴۵- توپولوژی شبکه‌ی مش نمونه با ۴ گره‌‌‌ رله ۶۶
شکل ‏۴۶-توپولوژی شبکه مش زنجیره‌ای شامل ایستگاه مرکزی و گره‌‌‌های رله ۶۷
شکل ‏۴۷-چهارچوب دسته‌بندی برای بررسی الگوریتم‌های زمان‌بندی ۶۸
شکل ‏۴۸- چهارچوب دسته‌بندی برای بررسی الگوریتم‌های زمان‌بندی بر حسب شرایط اولیه ۶۸
شکل ‏۴۹- چهارچوب دسته‌بندی برای بررسی الگوریتم‌های زمان‌بندی بر حسب ورودی‌ها ۶۹
شکل ‏۴۱۰- چهارچوب دسته‌بندی برای بررسی الگوریتم‌های زمان‌بندی بر حسب اهداف ۶۹
شکل ‏۴۱۱- چهارچوب دسته‌بندی برای بررسی الگوریتم‌های زمان‌بندی بر روش حل مسئله ۷۰
شکل ‏۴۱۲-مثالی برای نشان دادن مفهوم مقیاس بلوک کردن b(path)=2+4+3+4=13[44] ۷۴
شکل ‏۵۱- ساختار الگوریتم ژنتیک ۸۱
شکل ‏۵۲- نحوه ارزیابی شایستگی در چرخ رولت[۸۰] ۸۳
شکل ‏۵۳- یک نمونه ترکیب ۸۴
شکل ‏۵۴- روش ادغام دونقطه‌ای ۸۵
شکل ‏۵۵- مثالی از جهش و نحوه‌ی کارکرد آن ۸۶
شکل ‏۵۶- کد برنامه مجازی الگوریتم ژنتیک ساده و فلوچارت آن ۸۷
شکل ‏۵۷- توپولوژی شبکه-خطوط ممتد: مسیر ارسال- خط چین بین گره‌‌‌ ۲و۱ تداخل نوع اول- ۸۸
شکل ‏۵۸ – یک کروموزوم برای جواب مسئله شکل (۵-۷) ۸۸
شکل ‏۵۹- کروموزومی دیگر برای جواب مسئله شکل (۵-۷) ۸۸
شکل ‏۵۱۰- نمونه‌ای از کروموزوم ناسالم در عمل ترکیب کنترل نشده ۸۹
شکل ‏۵۱۱- کروموزوم حاصل از عملگر جهش ۹۰
شکل ‏۵۱۲ دیاگرام الگوریتم پیشنهادی ۹۱
شکل ‏۵۱۳- نمایش فضای پویش تک بعدی و دوبعدی ۹۲
شکل ‏۵۱۴- نمایش گسترش شبکه به ترتیب برای افزایش تعداد رله های شبکه از ۱ تا ۳ ۹۳
شکل ‏۵۱۵- نمودار سمت چپ : توپولوژی شبکه سمت راست- : بازدهی الگوریتم ژنتیک در درصد تضمین تاخیر انتها به انتها – آبی: دوبعدی قرمز تک بعدی- مدت زمان شبیه سازی دوبعدی: ۶٫۱۲ تک بعدی ۱٫۱۴ (ثانیه) ۹۴
شکل ‏۵۱۶نمودار سمت چپ : توپولوژی شبکه سمت راست- : بازدهی الگوریتم ژنتیک در درصد تضمین تاخیر انتها به انتها – آبی: دوبعدی قرمز تک بعدی- مدت زمان شبیه سازی دوبعدی: ۹۱٫۵۱ تک بعدی: ۴٫۵۶ (ثانیه) ۹۴
شکل ‏۵۱۷- نمودار سمت چپ : توپولوژی شبکه سمت راست- : بازدهی الگوریتم ژنتیک در درصد تضمین تاخیر انتها به انتها – آبی: دوبعدی قرمز تک بعدی- مدت زمان شبیه سازی دوبعدی: ۳۲۱٫۵۶ تک بعدی ۷٫۸۹ (ثانیه) ۹۵
شکل ‏۵۱۸- مراحل تفسیر کروموزوم تک بعدی ۹۶
شکل ‏۵۱۹ توپولوژی شبکه در سناریو ۱- خطوط آبی : مسیر ارسال- خطوطو قرمز: تداخل ارسال ۹۹
شکل ‏۵۲۰ تلاش الگوریتم LA-GA برای یافتن جواب‌های بهتر در سناریو ۱ ۱۰۰
شکل ‏۵۲۱ توپولوژی شبکه در سناریو ۲ خطوط آبی : مسیر ارسال- خطوطو قرمز: تداخل ارسال ۱۰۰
شکل ‏۵۲۲ درصد درخواست با تأخیر انتها به انتهای تضمین شده با افرایش متوسط تأخیر مجاز در سناریو ۲ ۱۰۱
شکل ‏۵۲۳ متوسط تأخیر ارسال سایر گره‌‌‌های شبکه با افرایش متوسط تأخیر مجاز ارسال در سناریو ۲ ۱۰۲
شکل ‏۵۲۴ درصد درخواست با تأخیر انتها به انتهای تضمین شده با افرایش متوسط پهنای باند در سناریو ۲ ۱۰۲
شکل ‏۵۲۵ متوسط تأخیر ارسال سایر گره‌‌‌های شبکه با افرایش متوسط پهنای باند در سناریو ۲ ۱۰۳
شکل ‏۵۲۶ – توپولوژی شبکه در سناریو ۳ خطوط آبی : مسیر ارسال- خطوط قرمز: تداخل ارسال ۱۰۳
شکل ‏۵۲۷ د
رصد درخواست با تأ
خیر انتها به انتهای تضمین شده با افرایش متوسط تأخیر مجاز در سناریو ۳ ۱۰۴
شکل ‏۵۲۸ متوسط تأخیر ارسال سایر گره‌‌‌های شبکه با افرایش متوسط تأخیر مجاز ارسال در سناریو ۳ ۱۰۴
شکل ‏۵۲۹ درصد درخواست با تأخیر انتها به انتهای تضمین شده با افرایش متوسط پهنای باند در سناریو ۳ ۱۰۵
شکل ‏۵۳۰ متوسط تأخیر ارسال سایر گره‌‌‌های شبکه با افرایش متوسط پهنای باند در سناریو ۳ ۱۰۵
شکل ‏۵۳۱- توپولوژی شبکه در سناریو ۴ خطوط آبی : مسیر ارسال- خطوط قرمز: تداخل ارسال ۱۰۶
شکل ‏۵۳۲ درصد درخواست با تأخیر انتها به انتهای تضمین شده با افرایش متوسط تأخیر مجاز در سناریو ۴ ۱۰۶
شکل ‏۵۳۳ متوسط تأخیر ارسال سایر گره‌‌‌های شبکه با افرایش ]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *