دانلود پایان نامه با موضوع شهرستان رشت، بخش مرکزی شهر، خدمات آموزشی، حل اختلاف

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[ روستایی
تعداد
۳۵
۷
۰
۴
۳
۰
درصد
۱۰۰
۲۰٫۰
۰٫۰
۵۷٫۱
۴۲٫۹
۰٫۰
بهورز
تعداد
۱۶۱
۳۴
۷
۷
۱۳
۷
درصد
۱۰۰
۲۱٫۱
۲۰٫۶
۲۰٫۶
۳۸٫۲
۲۰٫۶
دامپزشک
تعداد
۱۲
۵
۰
۰
۵
۰
درصد
۱۰۰
۴۱٫۷
۰٫۰
۰٫۰
۱۰۰٫۰
۰٫۰
تکنسین دامپزشکی
تعداد
۳
۱
۰
۰
۱
۰
درصد
۱۰۰
۳۳٫۳
۰٫۰
۰٫۰
۱۰۰٫۰
۰٫۰
آزمایشگاه و رادیولوژی
تعداد
۱
۰
۰
۰
۰
۰
درصد
۱۰۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
غسالخانه
تعداد
۱۳۳
۱۲
۵
۳
۲
۲
درصد
۱۰۰
۹٫۰
۴۱٫۷
۲۵٫۰
۱۶٫۷
۱۶٫۷
سامانه جمع آوری زباله
تعداد
۹۸
۲۸
۶
۵
۱۲
۵
درصد
۱۰۰
۲۸٫۶
۲۱٫۴
۱۷٫۹
۴۲٫۹
۱۷٫۹
ماخذ : مرکز آمار ایران ، ۱۳۹۰
شکل ۳-۱۴- وضعیت خدمات بهداشتی – درمانی دهستان های بخش مرکزی شهرستان رشت
۳-۳-۵-۵-خدمات آموزشی :
خدمات آموزشی موجود در بخش مرکزی شهرستان رشت شامل روستا مهد ، دبستان ، مدرسه راهنمایی شبانه روزی پسرانه ، مدرسه راهنمایی پسرانه ، دخترانه و مختلط ، دبیرستان شبانه روزی پسرانه ، دبیرستان نظری دخترانه هنرستان فنی و حرفه‌ای پسرانه می باشد که در دهستانهای بخش پراکنده شده اند .
بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴ روستا مهد ، ۳۸ دبستان ، ۲ مدرسه راهنمایی شبانه روزی پسرانه ، ۶ مدرسه راهنمایی پسرانه ، ۵ دخترانه و ۶ مختلط ، یک دبیرستان شبانه روزی پسرانه ، ۳ دبیرستان نظری دخترانه ، یک هنرستان فنی و حرفه‌ای پسرانه می باشد . در جدول زیر تمامی خدمات آموزشی شهرستان رشت و بخش مرکزی به تفکیک دهستان و ذکر درصد آورده شده است .
جدول ۳-۱۶- تعداد مراکز آموزشی در مقاطع مختلف بخش به تفکبک دهستان در بخش مرکزی شهرستان رشت
بخش مرکزی شهرستان رشت
رشت
بخش مرکزی
دهستان پسیخان
دهستان پیربازار
دهستان حومه
دهستان لاکان
روستا مهد
تعداد
۶۳
۱۴
۳
۳
۶
۲
درصد
۱۰۰
۲۲٫۲
۲۱٫۴
۲۱٫۴
۴۲٫۹
۱۴٫۳
دبستان
تعداد
۱۷۳
۳۸
۷
۹
۱۶
۶
درصد
۱۰۰
۲۲٫۰
۱۸٫۴
۲۳٫۷
۴۲٫۱
۱۵٫۸
مدرسه راهنمایی شبانه روزی پسرانه
تعداد
۳
۲
۰
۰
۰
۲
درصد
۱۰۰
۶۶٫۷
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۱۰۰٫۰
مدرسه راهنمایی پسرانه
تعداد
۵۴
۶
۱
۲
۲
۱
درصد
۱۰۰
۱۱٫۱
۱۶٫۷
۳۳٫۳
۳۳٫۳
۱۶٫۷
مدرسه راهنمایی دخترانه
تعداد
۵۰
۵
۱
۲
۱
۱
درصد
۱۰۰
۱۰٫۰
۲۰٫۰
۴۰٫۰
۲۰٫۰
۲۰٫۰
مدرسه راهنمایی مختلط
تعداد
۱۱
۶
۰
۰
۵
۱
درصد
۱۰۰
۵۴٫۵
۰٫۰
۰٫۰
۸۳٫۳
۱۶٫۷
دبیرستان شبانه روزی پسرانه
تعداد
۲
۱
۰
۰
۰
۱
درصد
۱۰۰
۵۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۱۰۰٫۰
دبیرستان شبانه روزی دخترانه
تعداد
۱
۰
۰
۰
۰
۰
درصد
۱۰۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
دبیرستان نظری پسرانه
تعداد
۸
۰
۰
۰
۰
۰
درصد
۱۰۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
دبیرستان نظری دخترانه
تعداد
۱۱
۳
۱
۱
۱
۰
درصد
۱۰۰
۲۷٫۳
۳۳٫۳
۳۳٫۳
۳۳٫۳
۰٫۰
دبیرستان کاردانش پسرانه
تعداد
۳
۰
۰
۰
۰
۰
درصد
۱۰۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
دبیرستان کاردانش دخترانه
تعداد
۳
۰
۰
۰
۰
۰
درصد
۱۰۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
هنرستان فنی و حرفه‌ای پسرانه
تعداد
۴
۱
۰
۰
۰
۱
درصد
۱۰۰
۲۵٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۱۰۰٫۰
هنرستان فنی و حرفه‌ای دخترانه
تعداد
۱
۰
۰
۰
۰
۰
درصد
۱۰۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
ماخذ : مرکز آمار ایران ، ۱۳۹۰
شکل ۳-۱۵- وضعیت خدمات آموزشی دهستان های بخش مرکزی شهرستان رشت
۳-۳-۵-۶- فرهنگی ، ورزشی و مذهبی :
خدمات موجود در این بخش شامل یک بوستان روستایی ، ۳ کتابخانه عمومی ، ۲۵ زمین ورزشی ، یک سالن ورزشی ، ۶۱ مسجد ، ۲۵ امامزاده ، ۴ مکان مذهبی مسلمانان و ۲ امام جماعت راتب می باشد که به تفکیک در جدول زیر آمده است .

جدول ۳-۱۷- تعداد مراکز فرهنگی ، ورزشی و مذهبی به تفکبک دهستان در بخش مرکزی شهرستان رشت
بخش مرکزی شهرستان رشت
رشت
بخش مرکزی
دهستان پسیخان
دهستان پیربازار
دهستان حومه
دهستان لاکان
بوستان روستایی
تعداد
۱۰
۱
۰
۰
۰
۱
درصد
۱۰۰
۱۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۱۰۰٫۰
کتابخانه عمومی
تعداد
۲۵
۳
۱
۱
۰
۱
درصد
۱۰۰
۱۲٫۰
۳۳٫۳
۳۳٫۳
۰٫۰
۳۳٫۳
زمین ورزشی
تعداد
۹۸
۲۵
۶
۵
۹
۵
درصد
۱۰۰
۲۵٫۵
۲۴٫۰
۲۰٫۰
۳۶٫۰
۲۰٫۰
سالن ورزشی
تعداد
۵
۱
۰
۰
۰
۱
درصد
۱۰۰
۲۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۱۰۰٫۰
مسجد
تعداد
۲۵۵
۶۱
۱۰
۱۶
۲۲
۱۳
درصد
۱۰۰
۲۳٫۹
۱۶٫۴
۲۶٫۲
۳۶٫۱
۲۱٫۳
امام‌زاده
تعداد
۱۱۶
۲۵
۵
۵
۱۱
۴
درصد
۱۰۰
۲۱٫۶
۲۰٫۰
۲۰٫۰
۴۴٫۰
۱۶٫۰
سایر اماکن مذهبی مسلمانان
تعداد
۲۳
۴
۰
۱
۲
۱
درصد
۱۰۰
۱۷٫۴
۰٫۰
۲۵٫۰
۵۰٫۰
۲۵٫۰
امام جماعت راتب
تعداد
۲
۲
۰
۰
۲
۰
درصد
۱۰۰
۱۰۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۱۰۰٫۰
۰٫۰
ماخذ : مرکز آمار ایران ، ۱۳۹۰
شکل ۳-۱۶- وضعیت خدمات فرهنگی – ورزشی و مذهبی دهستان های بخش مرکزی شهرستان رشت
۳-۳-۵-۷- اداری و سیاسی :
خدمات اداری و سیاسی در بخش مرکزی شامل ۶۹ شورای اسل
امی روستا ، ۵۲ دهیار ، ۳ پاسگاه نیروی انتظامی ، ۵ مرکز خدمات جهاد کشاورزی ، ۷ مروج کشاورزی ، ۳ شورای حل اختلاف و ۱۲ شرکت تعاونی روستایی می باشد .
جدول ۳-۱۸- تعداد مراکز اداری و سیاسی به تفکبک دهستان در بخش مرکزی شهرستان رشت
بخش مرکزی شهرستان رشت
رشت
بخش مرکزی
دهستان پسیخان
دهستان پیربازار
دهستان حومه
دهستان لاکان
شورای اسلامی روستا
تعداد
۲۶۷
۶۹
۱۱
۱۹
۲۵
۱۴
درصد
۱۰۰
۲۵٫۸
۱۵٫۹
۲۷٫۵
۳۶٫۲
۲۰٫۳
دهیار
تعداد
۲۳۹
۵۲
۹
۱۴
۱۹
۱۰
درصد
۱۰۰
۲۱٫۸
۱۷٫۳
۲۶٫۹
۳۶٫۵
۱۹٫۲
پاسگاه نیروی انتظامی
تعداد
۷
۳
۰
۱
۱
۱
درصد
۱۰۰
۴۲٫۹
۰٫۰
۳۳٫۳
۳۳٫۳
۳۳٫۳
مرکز خدمات جهاد کشاورزی
تعداد
۹
۵
۲
۱
۱
۱
درصد
۱۰۰
۵۵٫۶
۴۰٫۰
۲۰٫۰
۲۰٫۰
۲۰٫۰
مروج کشاورزی
تعداد
۲۴
۷
۲
۲
۲
۱
درصد
۱۰۰
۲۹٫۲
۲۸٫۶
۲۸٫۶
۲۸٫۶
۱۴٫۳
شورای حل اختلاف
تعداد
۳۶
۳
۰
۱
۲
۰
درصد
۱۰۰
۸٫۳
۰٫۰
۳۳٫۳
۶۶٫۷
۰٫۰
شرکت تعاونی روستایی
تعداد
۷۹
۱۲
۳
۲
۳
۴
درصد
۱۰۰
۱۵٫۲
۲۵٫۰
۱۶٫۷
۲۵٫۰
۳۳٫۳
ماخذ : مرکز آمار ایران ، ۱۳۹۰

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه ارشد رایگان درموردa، language، not، repetition

شکل ۳-۱۷ وضعیت خدمات اداری – سیاسی دهستان های بخش مرکزی شهرستان رشت
۳-۳-۵-۸- بازرگانی و خدمات :
خدمات بازرگانی و تجاری موجود در بخش مرکزی شامل یک پایگاه آتش‌نشانی ، ۲۹ نمایندگی پخش نفت سفید ، ۲۲ نمایندگی پخش سیلندر گاز ، ۹ فروشگاه تعاونی ، ۶۸ بقالی ، ۵۵ نانوایی ، ۱۵ گوشت فروشی ، ۶۶ قهوه‌خانه ، ۴ بانک ، ۲۱ تعمیرگاه ماشین‌آلات کشاورزی ،۱۷ تعمیرگاه ماشین‌آلات غیر کشاورزی ، ۳ جایگاه سوخت می باشد که سهم هر دهستان در جدول زیر مشخص شده است .

جدول ۳-۱۹ : تعداد مراکز بازرگانی و خدمات به تفکبک دهستان در بخش مرکزی شهرستان رشت
بخش مرکزی شهرستان رشت
رشت
بخش مرکزی
دهستان پسیخان
دهستان پیربازار
دهستان حومه
دهستان لاکان
پایگاه آتش‌نشانی
تعداد
۵
۱
۰
۱
۰
۰
درصد
۱۰۰
۲۰٫۰
۰٫۰
۱۰۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
نمایندگی پخش نفت سفید
تعداد
۱۴۴
۲۹
۶
۲
۱۳
۸
درصد
۱۰۰
۲۰٫۱
۲۰٫۷
۶٫۹
۴۴٫۸
۲۷٫۶
نمایندگی پخش سیلندر گاز
تعداد
۸۴
۲۲
۴
۱
۱۱
۶
درصد
۱۰۰
۲۶٫۲
۱۸٫۲
۴٫۵
۵۰٫۰
۲۷٫۳
فروشگاه تعاونی
تعداد
۷۸
۹
۳
۱
۱
۴
درصد
۱۰۰
۱۱٫۵
۳۳٫۳
۱۱٫۱
۱۱٫۱
۴۴٫۴
بقالی
تعداد
۲۶۱
۶۸
۱۲
۱۸
۲۴
۱۴
درصد
۱۰۰
۲۶٫۱
۱۷٫۶
۲۶٫۵
۳۵٫۳
۲۰٫۶
نانوایی
تعداد
۲۲۱
۵۵
۸
۱۳
۲۰
۱۴
درصد
۱۰۰
۲۴٫۹
۱۴٫۵
۲۳٫۶
۳۶٫۴
۲۵٫۵
گوشت فروشی
تعداد
۵۸
۱۵
۲
۴
۷
۲
درصد
۱۰۰
۲۵٫۹
۱۳٫۳
۲۶٫۷
۴۶٫۷
۱۳٫۳
قهوه‌خانه
تعداد
۲۵۱
۶۶
۱۲
۱۷
۲۳
۱۴
درصد
۱۰۰
۲۶٫۳
۱۸٫۲
۲۵٫۸
۳۴٫۸
۲۱٫۲
بانک
تعداد
۲۷
۴
۱
۲
۰
۱
درصد
۱۰۰
۱۴٫۸
۲۵٫۰
۵۰٫۰
۰٫۰
۲۵٫۰
تعمیرگاه ماشین‌آلات کشاورزی
تعداد
۸۳
۲۱
۴
۶
۸
۳
درصد
۱۰۰
۲۵٫۳
۱۹٫۰
۲۸٫۶
۳۸٫۱
۱۴٫۳
تعمیرگاه ماشین‌آلات غیر کشاورزی
تعداد
۷۷
۱۷
۳
۵
۵
۴
درصد
۱۰۰
۲۲٫۱
۱۷٫۶
۲۹٫۴
۲۹٫۴
۲۳٫۵
جایگاه سوخت
تعداد
۱۳
۳
۰
۱
۲
۰
درصد
۱۰۰
۲۳٫۱
۰٫۰
۳۳٫۳
۶۶٫۷
۰٫۰
ماخذ : مرکز آمار ایران ، ۱۳۹۰
شکل ۳-۱۸- وضعیت بازرگانی و خدمات دهستان های بخش مرکزی شهرستان رشت

این مطلب را هم بخوانید :  تحقیق رایگان دربارهاجرای مجازات، ارتکاب جرم، کرامت انسان، کرامت انسانی

۴-۱- مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان :
۴-۱-۱-جنس :
از ۳۸۷ پرسشنامه روستائیان ، با توجه به تعداد جمعیت در هشت روستای مورد مطالعه ، ۸/۳۸ درصد آن از دهستان پسیخان ، ۴/۲۰ درصد از دهستان حومه و ۸/۴۰ درصد از دهستان پیربازار بوده است . از مجموع پاسخ دهندگان ۴/۶۵ درصد مرد و ۶/۳۴ درصد زن بوده اند .
جدول ۴-۱- ترکیب پاسخگویان بر حسب جنس
شرح
فراوانی
درصد فراوانی
زن
۱۳۴
۶/۳۴
مرد
۲۵۳
۴/۶۵
کل
۳۸۷
۱۰۰
ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۱- درصد ترکیب پاسخگویان بر حسب جنس
۴-۱-۲-سن :
با توجه به اطلاعات بدست آمده ۱/۳ درصد پاسخگویان کمتر از ۲۰ سال ، ۷/۳۷ درصد پاسخگویان در گروه سنی ۴۰- ۲۰ سال ، ۹/۵۰ درصد پاسخگویان در گروه سنی ۶۰-۴۰ سال و ۳/۸ درصد پاسخگویان از گروه سنی ۶۰ سال و بالاتر هستند .
جدول ۴-۲ ترکیب پاسخگویان بر حسب سن
سن پاسخگویان
فراوانی
درصد
کمتر از ۲۰ سال
۱۲
۱/۳
۴۰ – ۲۰ سال
۱۴۶
۷/۳۷
۶۰ – ۴۰ سال
۱۹۷
۹/۵۰
۶۰ سال و بالاتر
۳۲
۳/۸
کل
۳۸۷
۱۰۰
ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۲- درصد ترکیب پاسخگویان بر حسب سن
۴-۱-۳-تعداد افراد خانوار :
با توجه به مطالعات میدانی از کل نمونه ها در مورد تعداد افراد خانوار ۸/۲ درصد افراد در خانوار ۲ نفره ، ۶/۴۰ درصد افراد در خانوار ۳ نفره ، ۸/۴۶ درصد افراد در خانوار ۴ نفره ، ۷ درصد افراد در خانوار ۵ نفره و ۸/۲ درصد افراد در خانوار بیش از ۵ نفر زندگی می کنند . همانطور که آمار نشان می دهد اغلب افراد در خانوار ۴ نفره زندگی می کنند .

جدول ۴-۳- ترکیب پاسخگویان بر حسب بعد خانوار
تعداد افراد خانوار
فراوانی
درصد
۲ نفر
۱۱
۸/۲
۳ نفر
۱۵۷
۶/۴۰
۴ نفر
۱۸۱
۸/۴۶
۵ نفر
۲۷
۷
بیش از ۵ نفر
۱۱
۸/۲
کل<b
r />387
100
ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۳- درصد ترکیب پاسخگویان بر حسب بعد خانوار
۴-۱-۴-میزان تحصیلات:
سطح تحصیلات یکی از شاخصهای توسعه یا عدم توسعه ی هر منطقه است و هر جا که دارای تعداد افراد تحصیلکرده ی بیشتری باشد به تبع آن سطح آگاهی در آن منطقه افزوده شده و فرصت های مطلوب تری برای دست یابی به رشد وتوسعه فراهم می گردد. با توجه به اهمیت سواد در میزان آگاهی مردم که یک از فرضیات این پژوهش است این گزینه را مورد پرسش قرار داده ایم و دیده شده است در جامعه آماری مورد مطالعه ۲/۱۳ درصد بیسواد و ۸/۸۶ باسواد هستند که از این تعداد باسواد ۷/۵۸ درصد دارای مدرک دیپلم ، ۲/۲۰ درصد دارای مدرک کاردانی ، ۷ درصد دارای مدرک کارشناسی و یک درصد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر می باشد . که نشانگر افزایش سطح سواد در روستاهای گیلان به ویژه بخش مرکزی شهرستان رشت می باشد.
جدول ۴-۴- ترکیب پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات
میزان تحصیلات پاسخگو
فراوانی
درصد
بیسواد
۵۱
۲/۱۳
دیپلم
۲۲۷
۷/۵۸
کاردانی
۷۸
۲/۲۰
کارشناسی
۲۷
۷
کارشناسی ارشد و بالاتر
۴
۱
کل
۳۸۷
۱۰۰
ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲

شکل ۴-۴- درصد ترکیب پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات
۴-۱-۵-وضعیت اشتغال:
اشتغال نیز به نوبه ی خود می تواند تأثیر به سزایی در روند توسعه داشته باشد. به این شکل که مردم وقتی در جامعه ای احساس امنیت ورضایت داشته باشند. راحت تر اقدام به مشارکت در امور مختلف خواهند نمود وثمره این اقدام ضمن ابعاد مختلفی که دارد باعث می شود زمینه برای ایجاد اشتغال و فرصت های جدید شغلی در جامعه بوجود آید که این خود منجر به توسعه و پیشرفت جامعه در سطوح مختلف می‎شود
درمحدوده مورد]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *