دانلود پایان نامه : رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : تحول

عنوان :  رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد

دانشگاه آزاداسلامی

واحدنراق

   پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد(M.A)

 رشته مدیریت دولتی

    گرایش تحول

   عنوان:

  رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امدادامام خمینی(ره)استان ایلام

    استادراهنما:

 دکتر عبدالله توکلی

  استادمشاور:

 دکترعباس کاظمی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………2

                                         فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….3

2-1بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………4

3-1مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………………….5

4-1اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….6

5-1علت انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………………….7

6-1اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….8

7-1سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..9

8-1متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….10

9-1فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………11

10-1چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………12

11-1قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….13

12-1تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………..15

13-1تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………….18

                                 فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..21

بخش اول اتومایسیون اداری

1-1-2اتومایسیون اداری……………………………………………………………………………………………23

2-1-2اطلاعات………………………………………………………………………………………………………..24

3-1-2عصراطلاعات…………………………………………………………………………………………………25

4-1-2اطلاعات ویژه سازمانی…………………………………………………………………………………….26

5-1-2سیستم اطلاعات مدیریت………………………………………………………………………………….26

6-1-2فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….27

7-1-2کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان………………………………………………………………28

8-1-2مشکلات دبیرخانه سنتی…………………………………………………………………………………..29

9-1-2مزایای استفاده از سیستم مکانیزه………………………………………………………………………..31

10-1-2مشکلات پیش روی سیستم اتومایسیون اداری…………………………………………………….32

11-1-2قابلیت های ویژه سیستم اتومایسیون اداری………………………………………………………..33

12-1-2اینترنت……………………………………………………………………………………………………… 37

13-1-2تاریخچه اینترنت…………………………………………………………………………………………..38

14-1-2شکل گیری اینترنت……………………………………………………………………………………….38

15-1-2اینترانت……………………………………………………………………………………………………….39

16-1-2تلفن داخلی……………………………………………………………………………………………….. 40

17-1-2اکسترانت…………………………………………………………………………………………………….41

18-1-2ایمیل…………………………………………………………………………………………………………..41

19-1-2مودم…………………………………………………………………………………………………………..42

20-1-2خدمات انتقال فایل………………………………………………………………………………………..42

21-1-2دورنگار(فکس)…………………………………………………………………………………………….42

22-1-2اپراتورها……………………………………………………………………………………………………..43

23-1-2سیستم…………………………………………………………………………………………………………43

24-1-2نظریه سیستمی………………………………………………………………………………………………44

25-1-2مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………..44

بخش دوم: بهبودعملکرد

1-2-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………47

2-2-2عملکرد…………………………………………………………………………………………………………48

3-2-2رابطه بین بهبودعملکردبامدیریت منابع انسانی………………………………………………………49

4-2-2نقش مدیریت عملکرددرموقعیت استراتژیک سازمان……………………………………………..51

5-2-2عوامل موثر برعملکردکارکنان…………………………………………………………………………..52

6-2-2رابطه بین رضایت و پاداش باعملکرد…………………………………………………………………55

7-2-2ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………56

8-2-2بهره وری………………………………………………………………………………………………………56

9-2-2کارآیی………………………………………………………………………………………………………….56

10-2-2اثربخشی……………………………………………………………………………………………………..56

11-2-2ارتباطات……………………………………………………………………………………………………..58

12-2-2فراگردارتباطات…………………………………………………………………………………………….58

13-2-2دبیرخانه………………………………………………………………………………………………………59

14-2-2انواع سیستم های دبیرخانه………………………………………………………………………………60

15-2-2نامه های اداری…………………………………………………………………………………………….62

16-2-2انواع نامه های اداری ازنظر علوم رفتاری…………………………………………………………..62

17-2-2تحویل پرونده هابه مقامات مافوق……………………………………………………………………63

18-2-2کنترل نامه هااز نظرتایپ…………………………………………………………………………………63

19-2-2کنترل دفتراندیکاتور………………………………………………………………………………………64

20-2-2رضایت……………………………………………………………………………………………………….64

21-2-2ارگونومی درمکانیزاسیون اداری……………………………………………………………………….65

22-2-2صحت…………………………………………………………………………………………………………66

23-2-2اقتصادی بودن………………………………………………………………………………………………66

24-2-2دقت……………………………………………………………………………………………………………66

25-2-2سرعت………………………………………………………………………………………………………..66

26-2-2سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………66

27-2-2همکاران………………………………………………………………………………………………………67

28-2-2مهارت………………………………………………………………………………………………………..67

29-2-2سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………..67

30-2-2سیستم کارکنان دانشی……………………………………………………………………………………67

31-2-2تعریف واژه هاواصلاحات دقیق………………………………………………………………………68

32-2-2دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………..70

33-2-2اهداف دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………71

34-2-2دولت الکترونیک وامکان سنجی استقرارآن درایران……………………………………………..72

35-2-2موانع گسترش دولت الکترونیک………………………………………………………………………74

36-2-2ارتباطات سازمانی…………………………………………………………………………………………74

37-2-2انواع تکنولوژی اطلاعات……………………………………………………………………………….76

38-2-2جهانی شدن…………………………………………………………………………………………………78

39-2-2تاثیرفن آوری اطلاعات برهزینه های سازمانی…………………………………………………….79

بخش سوم: پیشینه تحقیق

1-4-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………81

2-4-2تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………..82

3-4-2تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….91

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

1-3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….98

2-3تحقیق از نوع هدف…………………………………………………………………………………………….99

3-3تحقیق از نوع روش…………………………………………………………………………………………..100

4-3تحقیق ازنظر افق زمانی………………………………………………………………………………………102

5-3واحدتجزیه وتحلیل…………………………………………………………………………………………..102

6-3روش و ابزارجمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………..102

7-3نحوه امتیازبندی پرسش نامه………………………………………………………………………………..105

8-3روش های غیرمستقیم درجمع آوری اطلاعات………………………………………………………..106

9-3روایی ابزارسنجش…………………………………………………………………………………………….106

10-3پایایی ابزارسنجش…………………………………………………………………………………………..108

11-3شاخص های پرسش نامه………………………………………………………………………………….110

12-3جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….112

13-3روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………112

14-3مراحل تفصیلی تحقیق……………………………………………………………………………………..113

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..116

2-4تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..117

3-4انواع تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….117

4-4جنسیت……………………………………………………………………………………………………………119

5-4میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………….120

6-4وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………………………..121

7-4وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………….122

8-4سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………123

9-4تحلیل های استنباطی………………………………………………………………………………………….127

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

1-5مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..134

2-5نتیجه گیری برمبنای فرضیه………………………………………………………………………………….135

3-5پیشنهادهایی مبتنی بر فرضیه هاویافته های تحقیق……………………………………………………142

4-5پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده……………………………………………………………………..147

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………..148

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..162

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………165

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………167

عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….168

چکیده

ارتباطات سازمانی،همواره از مباحث عمده و مورد توجه در سازمان ها بوده است. با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگرفی در این حوزه در سازمان ها به وجود آمد.طی سالهای اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری، کشور ما را فرا گرفته است، و بسیاری از سازمان ها تمایل زیادی به بهره گیری و استفاده از این سیستم ها از خود نشان می دهند. وحاضرند مبالغ کلانی را در جهت استقرار و بکارگیری این سیستم ها صرف نمایند. اما باید بررسی نمود که چنین سیستم های اطلاعاتی تا چه اندازه عملکرد کارکنان را تحت الشعاع قرار داده و باعث بهبود کیفیت خدمات ارائه شده می شود.این پژوهش در زمینه بررسی رابطه سیستم های اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان می باشد. روش تحقیق انجام شده بر اساس هدف کاربری و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی -همبستگی از شاخه میدانی است.به این منظور سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام به عنوان واحد نمونه انتخاب گردید، وجامعه آماری متشکل از کارکنان سازمان کمیته امداد در نظرگرفته شد، که با بهره گرفتن از روش کوکران 70 نفرازکارکنان به عنوان نمونه انتخاب گردید، پس ازتوزیع 75/0ازپرسشنامه هابرگشت داده شد، که بر اساس نتایج حاصل با بهره گرفتن از نرم افزارspss بر وجودرابطه بسیار بالا بین استفاده از اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبودعملکردکارکنان دلالت دارد.

کلمات کلیدی : اتوماسیون اداری، بهبودعملکرد کارکنان، فن آوری اطلاعات.

 1-1مقدمه

 درشرایط دائم درحال تغییرمانیز باید تغییرنماییم.وگر نه بهای سنگینی بابت عدم تغییرخواهیم پرداخت.(دکتر نوردال، 2002).

فناوری درقرن بیست ویکم نقش حیاتی ایفاخواهدکرد (الینسون[1]،2002،ص307 ) به طوری که اکثرسازمان هامجبور به استفاده ازیکی از انواع تکنولوژی به عنوان راهی برای نوسازی قابلیت تولید وافزایش رقابت پذیری و انعطاف پذیریشان خواهندشد.(سالانوا[2]ودیگران،2004،ص43-42).

پایه واساس ایجادموضوعات مختلف برمبنای سرعت انتقال داده ها ازجایی به جای دیگروامکان دسترسی سریع وآسان به داده ها پایه ریزی می شوند.لذاخودموضوع ارتباطات نیزازاین موضوع مستثنی نبوده واز اهمیت ویژه ای برخوردار است. وچون بخش مهمی از ارتباطات هرسازمان را، مکاتبات آن سازمان تشکیل می دهد، لذااهمیت این موضوع در مکاتبات سازمان نیز خود را نشان می دهد.

داشتن اطلاعات دقیق، مرتبط، بهنگام، تسریع در امور، افزایش دقت و صرفه جویی در زمان جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهدگرفت.در این برنامه زمانی، یک مدیرکارآمدبدون داشتن اطلاعات مورد نیاز خودقادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست..

سیستم اتومایسیون اداری تاثیر بسزایی در صحت، دقت، اقتصادی بودن، بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران وحوزه ستادی داشته و عملکرد کارکنان را بهبود می بخشد. در این تحقیق ارکان سیستم اتوماسیون اداری ازقبیل اینترنت، اینترانت، تلفن های داخلی ورابطه شان بابهبودعملکرد کارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی (ره) استان ایلام مورد بررسی قرار می گیرد.

 2-1بیان مسأله

اتوماسیون اداری، مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی وغیر رسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل وخارج موسسه وبالعکس مربوط می شود. کلمه اصلی که اتوماسیون اداری را از داده پردازی، سیستم اطلاعات مدیریت وسیستم پشتیبانی تصمیم متمایزمی سازد، ارتباطات است.اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت شفاهی و

کتبی است.(ریموند[3]،1998).

اتوماسیون اداری عبارت است از کاربرد وسایل الکترونیک در فعالیت های دفتری به منظور افزایش کارآیی، کارآیی افزایش یافته ناشی از تکامل تبادل اطلاعات بهتر برای تصمیم گیری می تواندبه مدیرسودبرساند.(بهشتیان،1378).

نرم افزارهای اتوماسیون اداری با نگرش بر مدیریت گردش کار، به گونه ای طراحی گردیده اندتا کلیه کارهای مکاتباتی در جریان یک سازمان را منجر و به تولید و گردش اطلاعات و مستندات در سطح سازمان و حتی در سطحی فراتر از یک سازمان خواهدشد، را مدیریت نماید.

درباره سودمندی اتوماسیون شرکت ها و ادارات بحث های بسیار مطرح شده است، امابیشترکارشناسان برای اثبات آن به ابعاداقتصادی و مدیریتی آن پرداخته اند، امکان تبادل سریع مکاتبات، جلوگیری از ثبت چندباره، جلوگیری ازتکثیر بی مورد مکاتیات، امکان طبقه مندی مکاتبات در رده گوناگون و جستجوسریع آنها، امکان بررسی عملکردکارکنان و بخش های گوناگون سازمان، حذف کاغذ در جریان مکاتبات و امکان سازماندهی درست دستگاه هابا توجه به اطلاعات دقیق جریان مکاتبات و فعالیت ها دلایلی هستند که از همین دیدگاه سرچشمه می گیرند. این پژوهش رابطه اتوماسیون اداری با بهبود عملکرد کارکنان در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره)استان ایلام را موردبررسی قرار می دهد.

مزایای استفاده ازاتوماسیون اداری مهمترین شرط کاربردو استفاده از آن در اکثر سازمان ها می باشد.که این امر منجر به گسترش مجاری ارتباطات باسرعت بیشتراست. در این پژوهش مشخص می شود که آیامیان استفاده از اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد؟

3-1 مدل تحلیلی تحقیق :

با توجه به وجود معیارهای متفاوت برای انتخاب به عنوان ارکان اساسی اتوماسیون، محقق بر آن شد که با کارشناسان فن آوری سازمان مورد پژوهش ارکان کلیدی این سیستم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. که پس از بحث های فراوان و با نظر اساتید محترم (اینترنت، اینترانت و تلفن داخلی)به عنوان ارکان اساسی این سیستم برای انجام پژوهش انتخاب گردیدند.

نمودار(1-1)مدل تحلیلی تحقیق

بهبود عملکرد کارکنان
اینترانت
اینترنت
تلفن های داخلی

 4-1اهمیت و ضرورت تحقیق

آینده جایی نیست که به آن جا برویم بلکه جایی است که آن را به وجودمی آوریم. آن هم با راه هایی که به آینده می سازیم. مزیت ملی در کشورهایی پدید می آید که مدیران تنها درصددافزایش کارآیی نباشندبلکه حرکت های سازمانی شان در راستای استراتژی کلی باشد.

((اگر مدیران گمان می کنندکه می تواننددر ده سال آینده شرکت خودراطوری اداره کنندکه در ده سال گذشته کرده اند، سخت در اشتباهند، برای توفیق در آینده باید وضع موجود را به هم بریزند))(بنیس[4]،1381،ص1).

متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمان ها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشدسریعی برخوردار است. که دیگر فرایندهای کندوزمان بر اداری برروال پیشین پذیرفتنی نیست.

براین اساس ضرورت داردتا ابزاری فراهم شودکه با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت و کاهش هزینه ها به انجام فرایندهای اداری پرداخت. بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریانات کار سرعت می بخشدو از سوی دیگربا جمع آوری اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان وطبقه بندی آنها، بسترمناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد.

مفهوم اطلاعات در سراسر تاریخ سازمان حیاتی بوده است. تاریخ پراست از مواردی که وجود اطلاعات دقیق و به موقع مجموعه ای از اتفاقات در محیط نامطمئن را به طور شگفت آوری تغییرداده است.(دیبرل و میلر[5]،2002،ص620).

به طور کلی استفاده از اتوماسیون اداری در سازمان باعث افزایش دقت، صحت، سرعت شده و همچنین توزیع به هنگام اطلاعات را فراهم می سازد.

5-1علت انتخاب موضوع

ترسیم چشم انداز در حقیقت آینده دور یک کشور و بیانگر ارزشها، آرمان ها وتفکرات سیاستگذاران کشور می باشد. تصمیمات استراتژیک و ملی مبتنی بر ایجاددولت الکترونیک، چشم اندازایران 14700وبه تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز وتبیین اهداف و سیاست های کلی واجرایی در برنامه های چهارم توسعه وتبیین چالش ها و راهکارهای دستیابی به اهداف، الزامات دهکده جهانی  در امر ارتباطات، استانداردسازی عملیات و بهبود عملکردکارکنان و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین علاقه مندی ایران به ورود در جرگه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا، حضور چشمگیر ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی و تاکید بندچهارم سند فرابخشی بر گسترش آگاهی عمومی و توسعه فنآوری و تحقیقات مقدماتی را پیش آوری سیستم سازمانی می نهندکه روی آوری به اتوماسیون اداری یکی از آنهاست.(خاکی، 1997).

در طول نیم قرن گذشته سازمان های مدرن سرمایه گذاری روی فن آوری اطلاعات را افزایش داده اند زیراعقیده دارندکه فن آوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی عملکردسازمانی دارد.(میوآتا و دیگران،2003 ،ص1).

در سال 1997ایالات متحده آمریکا به تنهایی بیش از پانصدبیلیون دلاردر سخت افزار، نرم افزار، شبکه ها و خدمات فناوری اطلاعات سرمایه گذاری کردو در سرتاسر جهان این سرمایه گذاری به عددیک تریلیون دلار رسید.(مرلین و الیکانگاس،[6]1998،ص28).

این در حالی است فناآوری اطلاعات اغلب به عنوان یک نیروی محرک در جهت تمایز طرح های استراتژیک و سازمانی عصر پسافوردیست[7] مدنظر قرار گرفته است.(ماسیون1999[8]،ص360).

در نهایت باید متذکر شد که امروزه کاربرد فناآوری اطلاعات یک ویژگی مشترک بافت های سازمانی است. در حال حاضرفناوری اطلاعات خود را به عنوان یک عامل حیاتی در موفقیت تعداد بیشماری از سازمانها نشان می دهد.(مک کلا وین،[9]2005،ص8).

بنابراین انجام تحقیقات و پژوهش های مختلف درزمینه تحلیل رابطه کاربرد اتوماسیون اداری با سازمان ها به منظور کاستن از پیامدهای نامطلوب احتمالی در رابطه با استفاده کورکورانه سازمانها از این تکنولوژی نوین لازم و ضروری به نظرمی رسد، که پژوهش حاضر نیز در راستای جامه عمل پوشیدن به چنین ضرورتی صورت می گیرد.

 6-1اهداف تحقیق

1-6-1هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این تحقیق ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام از طریق به کارگیری اتوماسیون اداری می باشد.که آگاهی از این موضوع می تواند دانش مدیران و کارکنان را به رابطه اتوماسیون اداری با بهبودعملکرد کارکنان را افزایش دهد. به طور کلی نگرش سیستمی به این موضوع زمینه ای را فراهم می سازد که بتوان اتوماسیون اداری وابعاد بهبودعملکرد کارکنان و تعاملات آن دو را بررسی کرد.درضمن هدف های فرعی ذیل را می توان برای آن د برشمرد.

  -6-1 اهداف فرعی

1-بررسی وجودرابطه استفاده ازاتوماسیون اداری،در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان.

2- استفاده از اتوماسیون اداری تا چه اندازه پیش بینی کننده میزان بهبود عملکردکارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام می باشد.

3- تعیین میزان دستیابی سازمان به اهدافی مانند افزایش کیفیت ارائه خدمات ،سرعت و دقت در ارائه خدمات از طریق اتوماسیون اداری.

تعداد صفحه :186

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147193]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com