دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

تکه ای از متن پایان نامه :

قانون مجازات اسلامی مقررات راجع به معاونت عبارتند از:

ماده ۴۳- اشخاص زیرمعاون جرم محسوب و با در نظر داشتن شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ وتهدید و درجات تعزیر، تعزیر می­شوند:

۱- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید، و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم گردد.

۲- هرکس­با­علم­وعمد­وسایل­ارتکاب­جرم­را­تهیه­کندویا­طریق­ارتکاب­آن­را­با­علم به­قصد مرتکب ارائه دهد.

۳- هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره۱: برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدّم و یا اقتران زمانی بین اقدام معاون و مباشر جرم شرط می باشد.

تبصره ۲: درصورتی که برای معاونت جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد گردید.

ماده ۴۴- درصورتی­که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب ویا اجرای حکم­مجازات او به جهتی از­جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در­حق معاون جرم نخواهد داشت.

ماده ۴۵- سردستگی دو یا چند نفردرارتکاب جرم اعم از اینکه اقدام آنان شرکت در جرم یا معاونت درجرم باشد، از علل مشدّده­ مجازات می باشد.

بدین ترتیب حکم ماده ۴۳ ق.م.ا سال ۱۳۷۰ که ناسخ ضمنی ماده ۲۸ راجع به مجازات اسلامی می باشد در  وضع کنونی موجد آثارحقوقی زیر می باشد:

یک- حکم ماده ۴۳ ق.م.ا به عنوان یک قاعده کلی و حاکم بر سیستم جزایی جمهوری اسلامی ایران، شامل معاونت­درکلیه­جرایم، اعم ازجرایم مشمول مجازات­حدود،قصاص،دیات،تعزیرات­و­بازدارنده­خواهد گردید.

دو- درمواردی که درقوانین ومقررات مدون جزایی مجازات اشخاص برای معاونت در ارتکاب جرم پیش بینی شده باشد، دادگاه ­باید مجازات معاون جرم را براساس آن تعیین کند ودرغیراین صورت یعنی در مواردی که درقوانین جزایی مجازاتی برای معاونت در ارتکاب جرم پیش بینی نشده باشد،     ­دادگاه­معاون جرم را به­یکی از مجازات­های تعزیری مندرج در­ماده ۴۳ ق.م.ا محکوم می­کند.

تا پیش­از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵، مجازات معاون جرم بر طبق ماده ۴۳ ق.م.ا در  اختیار قاضی محکمه بود که «با در نظر داشتن شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر» میزان آن را تعیین می­کرد. در مواردی که هم قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را در این قانون و قوانین خاص دیگر تعیین و تصریح کرده بود (مانند ماده ۱۷۵، تبصره ۲ ماده ۲۰۱، تبصره ماده ۲۰۳، ماده ۲۰۷ تبصره ماده ۲۰۸، تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۶۹ ق.م.ا) دادگاه­ها در حدود مقررات به صدور حکم مجازات مبادرت می­کردند. با وضع ماده ۷۲۶ ق.م.ا تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم

]]>