دانلود پایانامه ارشد : یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

(۸۱-۱) :

 

جواب های روابط (۷۸-۱) تا (۸۰-۱) به ترتیب به شکل زیر نوشته می گردد {۱۹}:

(۸۲-۱ الف ) :

(۸۲-۱ ب) :

(۸۳-۱ الف ) :

(۸۳-۱ ب) :

(۸۴-۱ الف) :

(۸۴-۱ ب) :

همان طور که مشاهده می کنیم به ازای هر معادله ای که شامل یک متغیر می باشد،دودسته جواب داریم. در ارتباط ی (۸۲-۱ الف ) ،  و  به ترتیب توابع بسل[۱] نوع اول و دوم هستند که برای نمایش امواج ایستا بهره گیری می شوند . در ارتباط ی (۸۲-۱ ب )  و  به ترتیب توابع هنکل[۲] نوع اول و دوم هستند که امواج در حال حرکت را نمایش می دهند{۲۶و۱۹} . در ارتباط ی (۸۳-۱ الف) توابع نمائی نشان دهنده ی امواج در حال حرکت و ارتباط ی (۸۳-۱ ب) نشان دهنده امواج(۸۸-۱) :

که این ارتباط ایجاب می کند که :

[۱] Bessel functions

[۲] Hankel functions

 یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

]]>