دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد ویژگیهای شخصیت

<![CDATA[- ساماندهی تحقیق نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
پایاننامه حاضر در سه فصل ارائه گردیده است که حاصل مراجعه به منابع مختلف اعم از کتب و مجلات و پایاننامه میباشد.
فصل اول: که در قالب کلیات بیان میگردد به تبیین مفاهیم و مبانی نظری شخصیت و تحولات تشکیل پرونده شخصیت مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل دوم: در این فصل به شرایط و شیوههای تشکیل پرونده شخصیت پرداخته شده است.
فصل سوم: در فصل سوم آثار و نتایج پرونده شخصیت و چالشهای اجرایی را مورد بررسی قرار گرفته است.
و در پایان نیز نتیجهگیری به عمل آمده و منابع و مآخذ مورد استفاده در پایاننامه ذکر گردیده است.
فصل دوم
کلیات
مسلماً هیچیک از افراد، دارای شخصیت یکسان با دیگران نیستند و شخصیت هر فردی با دیگری متفاوت است. ولی چگونه میتوان شخصیتهای متفاوت را از هم تشخیص داد و آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. هر چند پیچیدگی شخصیت انسان، دسترسی به کنه ضمیر آدمی را غیر ممکن میسازد و شناخت واقعی شخصیت آدمی را مشکل میکند، ولی با توجه به موقعیت، و وضعیت و فاکتورهای مختلف زندگی افراد، درک اجمالی شخصیت واقعی افراد ممکن است و وصول به عدالت و تحقق اهداف مجازات بویژه اصلاح و تربیت مجرمین، درک صحیح از ویژگیهای شخصیت انسانی به طور اعم و شناخت شخصیت مجرمین به معنی اخص میباشد. بدون توجه به شخصیت مجرمین و بدون نگرش مثبت و با دید عزت و کرامت به همه انسانها حتی مجرمین و برقراری ارتباط صحیح با آنان و جلب اعتمادشان، توقع اصلاح و تربیت آنان بینتیجه خواهد بود. در این فصل به بررسی مفاهیم و مبانی نظری تشکیل پرونده شخصیت و تحولات تشکیل پرونده شخصیت در مکاتب و حقوق موضوعه ایران میپردازیم.
مبحث اول: مفاهیم و مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت
در این مبحث، به بیان مفهوم شناسی واژههای شخص، شخصیت و پرونده شخصیت و هم چنین مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت و تحولات پرونده شخصیت در دوران معاصر و حقوق موضوعه ایران میپردازیم.
گفتار اول: مفاهیم شخصیت و پرونده شخصیت
قبل از هر چیز لازم است واژههایی مانند شخص و شخصیت مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد تا به طور دقیقتر حدود و دامنه مباحث قابل طرح، مشخص و روشن شود. شخصیت به مجموعه خصلتهای یک فرد گفته میشود، که او را از دیگران متمایز میکند. در این گفتار تعریف لغوی و اصطلاحی شخصیت، شخصیت از منظر قرآن، شخصیت در اصطلاح روانشناسی و مفهوم پرونده شخصیت را توضیح میدهیم.
بند اول: مفهوم شخصیت
انسان همانگونه که دارای ظاهر و شکل متفاوت بوده، از نظر باطن و درون نیز دارای ویژگیهای خاص خود میباشند. و از نظر کمالات انسانی و آراستگی به اخلاقیات حسنه یکسان نیستند. اشخاص با توجه به این کمالات انسانی، اخلاق، رفتار و منشها، در جامعه از موقعیتهای متفاوتی برخوردار بوده و نگرش افراد نسبت به آنها متفاوت میشود. در این بند به مفهوم لغوی و اصطلاحی شخصیت میپردازیم.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف مفهوم لغوی شخصیت
معنای لغوی شخصیت در لغت نامه دهخدا اینگونه آمده است: شخصیت از نظر لغوی به معنای شرافت، رفعت، بزرگواری، مرتبه و درجه است. هم چنین به معنای صاحب وجود، دارا بودن موجودیت حقوقی نیز معنا گردیده است.
در فرهنگ لغت معین نیز شخصیت به معنای: سجیه مختص هر شخص، خاصه هر فرد.
در فرهنگ لغت عمید نیز شخصیت به معنای: ذات هر شخص، خلق و خوی مخصوص هر کس، مجموعه خصایص یک فرد که او را از دیگران متمایز میکند و شرافت و بزرگواری گفت.
و شخصیت در اصطلاح عامه معانی متفاوتی دارد. که هیبت یا «جربزه» است. از اینرو آدمی که نظر و اراده خود را بر افرادی دیگر تحمیل کند، آدمی با شخصیت به شمار می‌رود. و معنی اصطلاحی دیگر شخصیت این است. هر نوع صفات اخلاقی مانند (شجاعت اخلاقی، قوت، اراده، مناعت طبع) که موجب برتری و امتیاز شخص میشود و او را به دلیل آن صفات می‌ستایند، و میشناسند. «مانندشخصیت‌های کشوری، لشکری، علمی و…»
لغت شخصیت در زبان لاتین (personalite) و در زبان انگلوساکسون (personality) خوانده میشود، ریشه در کلمه لاتین پرسونا دارد. این کلمه به نقاب یا ماسکی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که در یونان قدیم، بازیگران تئاتر بر چهره خود می‌زدند؛ همین که تماشاچی نقابش را میدید شخصیت مربوطه را میشناخت. بنابراین مفهوم اصلی و اولیه شخصیت، تصویری ظاهری و اجتماعی است که بر اساس نقشی فرد در جامعه بازی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، شکل مییابد. یعنی در واقع، فرد به اجتماع خود شخصیتی را ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد تا جامعه بر اساس آن وی را ارزیابی کند. اما برداشتهای متفاوت از مفهوم شخصیت، به وضوح نشان میدهد که با گذشت زمان، معنای شخصیت از مفهوم اولیه آن که تصویری ظاهری و اجتماعی بود، بسیار گستردهتر شده است. در حال حاضر، شخصیت به روند اساسی و پایدار درباره انسان اطلاق میشود. و به دیگر سخن شخصیت عبارت است از مجموعه سازمان یافته و واحدهای متشکل از خصوصیات نسبتاً پایدار که بر رویهم، یک فرد را از فرد دیگر متمایز میسازد.
ب- مفهوم اصطلاحی شخصیت
واژههای شخص و شخصیت در رشتههای دیگر غیر از حقوق از جمله روانشناسی و جامعهشناسی بکار میرود. و در هر رشته معنای مخصوص به خود را دارد و علیرغم تعاریف متعدد و متنوعی که از آن شده است، شاید هنوز یکی از غامضترین واژهها باشد و گاهی به نظر میرسد نه تنها این تعاریف متنوع در شناخت و واضع ساختن این مفهوم کمک مؤثری نکردهاند بلکه بر پیچیدگی و مبهم بودن آن افزودهاند.
ریموند گسن در این باره مینویسد: « مفهوم شخصیت، مفهوم بنیادی است، مع ذلک تعریف آن در پرده ابهام باقی مانده است زیرا تفسیرهای مختلفی درباره آن به عمل آمده است».
با توجه به پیچیدگی مفهوم شخصیت، تعاریف متعددی از آن ارائه میگردد تا شاید ما را در شناخت شخصیت راهنمایی کند.
۱ – شخصیت از منظر قرآن
از نظر قرآن، شخصیت انسان همان چیزی است که رفتار او را شکل و جهت میدهد. برای مفهوم شخصیت در قرآن ابتدا به معنای شاکله و ارتباط آن با شخصیت میپردازیم.

«شاکله از ماده «شکل» به معنای مهار کردن حیوان است و« شکال» به خود مهار میگویند و از آنجا که روحیات و سجایای و عادات هر انسانی او را مقید به رویهای میکند به آن «شاکله» میگویند و کلمه «اشکال» به سؤالها و نیازها و کلیه مسائلی گفته میشود که به نوعی انسان را مقید میسازد».

از این رو منشأ اعمال انسانها شاکله آنها است، با توجه به این نکته میتوان شاکله را معادل مفهوم شخصیت در روانشناسی دانست. قرآن مجید شخصیت انسان را به گونهای بیان نموده است که هم متمایز از حیوانات است و هم انسانها را تنها به خاطر ویژگیهای جسمانی در یک جایگاه به شمار نمیآورد. بلکه انسانها را با ویژگیهای روحی و روانی در یک جایگاه شخصیتی معرفی مینماید.
در آیه ۸۴ سوره اسراء خداوند میفرماید: «به حق بگو: هر کس به مقتضای شخصیت شکل یافته خود عمل خواهد کرد و خدای شما بر آن که راه هدایت یافته از همه کس آگاهتر است.»
این آیه به نقش روحیات و خلقیات انسانها در کردار و رفتار آنها اشاره کرده، که شیوه و عمل و رفتار آنها به وسیله خلق و خوی و خصلتهای درونی معین میگردد. از این آیه ما میآموزیم که رفتار انسان، آینه شخصیت فکری و ویژگیهای روحی و اخلاقی اوست از کوزه همان برون تراود که در اوست. چون رفتارها افکار و نیات پلید، زمینه رفتارهای نادرست را فراهم میکند پس باید از آنها پرهیز کرد. آدمی دارای یک شاکله نیست بلکه شاکلهها دارد. یک شاکله آدمی زائیده نوع خلقت و خصوصیات ترکیب مزاج اوست. آدمی بر هر شاکله باشد و هر صفت روحی داشته باشد اعمال مطابق همان شاکله و موافق با ریشه در حالات و عادات دارد باید از روحی داشته باشد اعمال مطابق همان شاکله و موافق با ریشه در حالات و عادات دارد باید از انگیزهها و خوگرفتن نابجا پرهیز کرد. صفات و ویژگیهای هر فرد است که میتواند شخصیت او را تشکیل دهد و با شناختن این صفات و ویژگیها میتوانیم شخصیت وجودی خود را بهتر و کاملتر بشناسیم و با نقایص و کاستیها در وجود خودمان مبارزه کنیم.
۲- شخصیت در اصطلاح روانشناسی
از جمله مباحث مهم در روانشناسی، موضوع شخصیت می‌باشد. از آنجا اهمیت دارد که از طریق شناخت شخصیت و تبیین آن می‌توان به صورت علمی رفتار‌های انسان را توصیف و تبیین و به آنان کمک کرد و از بسیاری از رفتار‌های ناسازگار، کجروانه و اختلالات روانی پیشگیری و البته درمان کرد. روانشناسان در تعریف شخصیت، بیش از هر چیز به تفاوتهای فردی توجه دارند، یعنی ویژگی هایی که یک فرد را از افراد دیگر متمایز می‌کند. و روانشناسان در مورد تعریف دقیق شخصیت اتفاقنظر ندارند، علت این مسئله ناشی از نظریه‌های گوناگونی است که صاحبان آن نظریه‌‌ها دربارۀ چگونگی تحول شخصیت و مفاهیم انگیزشی رفتار آدمی دارند. در حال حاضر تعریف واحدی از شخصیت که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد.
واژه شخصیت در روانشناسی کنونی بسیار به کار رفته و اصطلاحی است که معنای آن احتمالاً بیش از هر واژه دیگری دستخوش تغییرات بوده است. آلپورت، روانشناس آمریکایی بعد از آنکه پنجاه تعریف برای شخصیت ارائه داد. که از طرف مراجع مختلف روانشنا‌سی مورد انتقاد قرار گرفت. وی کوشید که تعریف جامعی را عنوان نماید، بدین معنی که شخصیت انسان را ساز‌مان دینامیک و قوام یافته‌ای میداند که سیستم‌های پسیکوفیزیک درونی شخص متشکل شده و نحوه سازش منحصر به فرد و بی همتایی دارد. برخی از جنبه‌های این تعریف قابل توجه است مانند اصطلاح «سازمان دینامیک» که به این معنا است که شخصیت در حالیکه پیوسته در حال بالیدگی و تحول می‌باشد، و اجزاء متشکله آن بر یکدیگر بسیار مؤثرند و سازمانی را تشکیل می‌دهند. و اصطلاح «پسیکو فیزیک» نیز مبین توجه به همبستگی روان و تن آدمی است، و اصطلاح «منحصر به فرد» یا «بی همتا» توجه به فردیت آدمی است. به عقیده وی هیچ دو نفری دارای شخصیت مشابه نیستند، بدلیل اینکه نحوه سازش دو نفر با محیط یکسان نمی‌باشد.
تعریف دیگر از واژه شخصیت به مجموعه پیچیدهای از صفات عاطفی و رفتاری اشاره دارد که به موازات حرکت فرد از وضعیتی به وضعیت دیگر، نسبتاً ثابت باقی میماند. تعریفی که استاد فقید مرحوم کینیا از شخصیت مطرح کرده‌اند در مقایسه با سایر تعاریف جامع‌تر و کامل‌تر می‌باشد: «شخصیت عبارت از سازمان متکا‌مل، مرکب از خصائص بدنی و روانی‌ آدمی، اعم از ذاتی و اکتسابی که جمعاً معرف هویت فرد آدمی است و او را از سایر افراد جامعه، بطور روشن، متمایز می‌سازد. شخصیت حقیقتی است واحد و غیر قابل‌ تقسیم که چگونگی سازگاری اختصاصی فرد آدمی را با محیط‌ اجتماع، تعیین می‌کند».
شخصیت در مفهوم کلی یعنی تمامیت جسمی، روانی و اجتماعی هر فرد، شخصیت وی را تشکیل میدهد. منظور از تمامیت تکامل نیست بلکه مقصود آن است که فرد پس از پشت سر گذراندن دوران بلوغ و رسیدن به سن تکلیف اجتماعی، دارای جایگاه اجتماعی معینی شده است. و میتواند دارای مسئولیت اخلاقی در ارتباط با دیگران بشود.
بند دوم – مفهوم پرونده شخصیت
از آنجا که بزهکاری معلول عوامل فردی و اجتماعی میباشد، اعمال واکنش کیفری مؤثر به نحوی که بتواند زمینه اصلاح و بازپروری بزهکار را فراهم آورد، مستلزم بررسی و شناخت اوصاف شخصیتی وی خواهد بود مجموعه این اطلاعات در پروندهای موسوم به (پرونده شخصیت) جمعآوری و جهت مطالعه قاضی و آگاهی او به ویژگیهای جسمی، روحی و شرایط اجتماعی متهم در اختیار وی قرار میگیرد.
پرونده شخصیت از دستاوردهای جرمشناسی بالینی است که با ارائه ویژگیهای شخصیتی بزهکار میتواند در مراحل مختلف دادرسی مؤثر واقع گردد. زیرا یکی از اهداف مجازاتها، اصلاح و بازپروری و دوباره اجتماعی کردن بزهکار است و این امر ممکن نیست مگر با مطالعه و شناخت شخصیت بزهکار پرونده شخصیت بزهکاران از نظر اصولی بایستی با شروع تحقیقات
توسط تیمی مرکب از پزشک، روانپزشک، مددکار اجتماعی و متخصصین علوم اجتماعی با بررسی وضعیت جسمانی، فردی، اجتماعی و روانی متهم و محکوم صورت گیرد. (ماده ۲۰۳ قانون جدید آییندادرسی کیفری). تنها از این طریق است که کشف ارتباط میان ساختمان فکری مجرم، رشد عاطفی و زیستی او و جرمارتکابی امکانپذیر میگردد و متعاقب آن کشف عوامل جرمزا و نحوه برخورد با آنها را محقق میکند. معمولاً نکات مهمی که بایستی در پرونده شخصیت آورده شود عبارتند از ۱) سن و جنس متهم ۲) ساختمان بدنی، جسمی و زیستشناسی متهم ۳) معاینه وی از لحاظ روحی و روانی ۴) وضع اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی.
بنابراین پرونده شخصیت عبارت است از: «پروندهای متضمن اطلاعاتی در رابطه با عوامل فردی و محیطی، ویژگیهای فردی، شرایط و سوابق اجتماعی و خانوادگی متهم یا مجرم که جهت مطالعه قاضی یا افراد ذیسمت دیگر در اختیار آنان قرار میگیرد».
با توجه به تعاریف فوق درباره شخصیت به این نتیجه میرسیم که همانگونه شناخت دقیق انسان کار دشواری است، تعریف دقیق از شخصیت نیز امری مشکل و دشوار میباشد. از این جهت که در حوزههای علمی مختلف نسبت به تعریف و شکلگیری شخصیت افراد، نظرات متفاوت ابراز شده است. در نتیجه میتوان گفت که از نظر علمی همه افراد با شخصیت هستند ولی در عین حال اختلافاتی هم آنها را از یکدیگر مشخص و متمایز میکند به گونهای که حتی دو نفر را نمیتوان یافت که از هر حیث یکسان باشند. و هر مجرم دارای شخصیت جداگانه و منحصر به فرد میباشد، چرا که انسانها از نظر ساختمان جسمی و روانی با یکدیگر متفاوتند و با توجه به این اختلافات، دستیابی به ملاک واحدی برای شناخت شخصیت مجرمین و بزهکاران ممکن نیست. جرمشناسان عقیده دارند که جرم یک پدیده اجتماعی است که هم با شخصیت مجرم ارتباط دارد و هم با تأثیرات اجتماعی ناشی از محیط زیست، لذا نمیتوان برای همه مجرمان و بزهکاران، یک نوع واکنش در نظر گرفت، از اینرو توجه به شخصیت هر مجرمی لازم و ضروری است. بنابراین در تشکیل پرونده شخصیتی مجرم باید به خصوصیات ظاهری و جسمانی و حالات روانی بزهکار توجه شود و تمایزی که در جسم و جان هر فرد وجود دارد روشن گردد. در پرونده شخصیتی سعی در بررسی جرم نیست بلکه شناخت کلی مجرم مطرح است. خلاصه برای تشکیل پرونده شخصیت همکاری روانشناس، روانکاو، پزشک، روانپزشک و مددکار اجتماعی لازم است و هریک در زمینه تخصص خود گزارشی تهیه میکنند که مجموع آنها پرونده شخصیت را تشکیل میدهد. تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکار از اقدامات اساسی و سودمند در امر قضاوت است، یکی از پدیدهای بزرگ قرن بیستم است.
گفتار دوم: مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت
در این گفتار، توجه به کرامت انسانی، دادرسی عادلانه، فردی کردن مجازات و اصلاح و درمان از مبانی توجه به شخصیت مجرم برشمرده شده است که در ذیل به توضیح و تبیین هریک از موارد خواهیم پرداخت.
بند اول: ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و کرامت انسانی
بدون شک یکی از مهمترین مبانی لزوم تشکیل پرونده شخصیت موضوع کرامت انسانی است چرا که انسان موجود برگزیده خلقت که تمامی موجودات حتی فرشتگان در مقابل این مخلوق سر تعظیم فرود آورده و او را تکریم نمودند. با توجه به این مراتب انسان هرچند خطاکار و مجرم باشد نباید کرامت انسانی و اشرف مخلوقات بودن او مورد غفلت بشود و در هر حال باید کرامت وی مورد توجه باشد.
کرامت در لغت به معنای ارزش، حرمت، حیثیت، بزرگواری، عزت، انسانیت، شأن، منزلت، موقعیت، نزاهت از فرومایگی و پاک بودن از آلودگی‌ها، احسان، بخشش، جوانمردی و سخاوت آمده است و اندیشمندان دو نوع کرامت را برشمردهاند، و در تعریف کرامت انسان میگویند:
کرامت ذاتی یا طبیعی: آن نوع شرافت و حیثیتی است که همه انسان‌ها به جهت استقلال ذاتی، توانایی تعقل و تفکر و وجهه نفخه الهی که دارند، به طور فطری و یکسان از آن برخودارند.
کرامت اکتسابی یا ارزشی: آن نوع شرافت و حیثیتی است که انسانها به طور ارادی و یا به کار انداختن استعدادها و توانایی ذاتی در مسیر رشد و کمال کسب می‌کنند .
ازنظر تاریخی اندیشه کرامت انسانی به عنوان مبنای]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *