خوشه های صنعتی

<![CDATA[ فرایندی که به واسطه آن خوشه توسعه می یابد و عملکرد توسعه خوشه می […]

<![CDATA[

فرایندی که به واسطه آن خوشه توسعه می یابد و عملکرد توسعه خوشه می باشد، که این عناصر بر اقدامات خوشه تاثیر می گذارند. نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
اهداف(تحقیق و شبکه سازی ، اقدامات سیاسی، همکاری تجاری، اموزش و مهارت آموزی، نوآوری و تکنولوژی، گسترش خوشه)
اهداف(تحقیق و شبکه سازی ، اقدامات سیاسی، همکاری تجاری، اموزش و مهارت آموزی، نوآوری و تکنولوژی، گسترش خوشه)
فرایند( راه اندازی و برناکه ریزی، اداره کردن و تامین مالی، کثرت عضویت ، منابع و تسهیل کننده ها )
فرایند( راه اندازی و برناکه ریزی، اداره کردن و تامین مالی، کثرت عضویت ، منابع و تسهیل کننده ها )

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محیط( محیط کسب و کار، سیاست، قوت ها خوشه)
محیط( محیط کسب و کار، سیاست، قوت ها خوشه)

عملکرد خوشه ( رقابت پذیری، رشد، دسیابی به اهداف)

شکل ۲-۹: مدل ارزیابی خوشه ( solvell et al . 2003)
اندرسون و همکاران(۲۰۰۴) ، در کتاب خود در زمینه خوشه ها موارد زیر را مورد توجه قرار داده اند:
الف) میزان و شدت توسعه یافتگی خوشه : تعداد بنگاه ها، میزان استخدام ، میزان تولید، میزان صادرات، عملکرد و … و نیز میزان رشد این متغیر ها.
ب) تاثیرات خوشه: ایجاد شرکت های جدید، میزان رشد در تولید، سود و صادرات، میزان نوآوری های به دست آمده در همکاری ها و … . اگرچه شناخته شده ترین مشکل در این زمینه ، ایجاد یک رابطه علی بین موجودیت خوشه و اثرات آن است. به کارگیری گروه کنترلی از شرکت های خوشه ای نشده می تواند راه حلی برای این مساله باشد.
ج) تاثیر خط مشی خوشه : در مطالعات موجود به طور کلی از متغیرهایی مشابه آنچه ذکر شد، همراه با سوالاتی در میزان رضایت ذی نفعان خط مشی خوشه استفاده شده است.
۵٫ اندرسون و همکاران(۲۰۰۴) همچنین در تبیین مدل توسعه خوشه های صنعتی ، همانطور که در بخش پیشین به تفضیل مورد بحث قرار گرفت، چهار مرحله اساسی را مطرح نموده اند، که هر یک می توانند به شاخص هایی قابل سنجش تقسیم گردند:
سرمایه اجتماعی
توسعه پیوند های استراتژیک
چشم اندازی و استراتژی
اقدامات اجرایی توسعه خوشه
سرمایه اجتماعی به اعتمادسازی و همکاری و رقابت تواماً کنش گران خوشه اشاره دارد. پیوندهای استراتژیک نیز به شبکه های همکاری و ارتباطات رسمی و غیر رسمی میان اعضای خوشه می پردازد.تدوین چشم انداز و استراتژی جمعی برای خوشه، حاکی از جریان توسعه خوشه تحت مراقبت یک نهاد یا نماینده برای توسعه آن خوشه است. اقدامات توسعه خوشه که در برنامه های مشخص تعیین می گردند شامل مواردی است که اندرسون و همکاران به صورت زیر طبقه بندی نموده اند، گرچه نویسندگان تاکید می کنند که این موارد در تناسب با شرایط و مقتضیات خوشه تعیین شده و مورد به مورد متفاوت خواهند بود:
الف) پویایی های خوشه: تکنولوژی های جدید، رشد بنگاه ها، توسعه شبکه ها ، همکاری های تجاری ، تجزیه و تحلیل خوشه ، بازاریابی خوشه

ب) بهبود محیط پیرامون خوشه: تامین نیروی کار متخصص، بازار سرمایه، چاچوب قانونی، زیرساخت ها ، سرمایه اجتماعی ، چارچوب تحقیق و توسعه.
۶٫ کوچیکی (۲۰۰۵)، رهیافت فلوچارت را برای شکل دهی یک خوشه صنعتی ارائه داد .وی در مدل خود مراحل شکل گیری و توسعه خوشه ها را مورد تجزیه تحلیل قرار می دهد. وی در مدل خود با استفاده از نمودار جریان ، عوامل شکل گیری و توسعه خوشه ها را که عبارتند از نواحی صنعتی ، ظرفیت سازی و بنگاه های محوری مورد توجه قرار می دهد.نواحی صنعتی باید مستعد تولید و صادرات کالا باشند و از دسترسی مناسبی به بازارهابرخوردار باشند. ظرفیت سازی به وسیله ترکیب تأسیسات مربوط به زیرساخت فیزیکی، اصلاحات نهادی، توسعه منابع انسانی و آماده سازی شرایط زندگی انجام می شود. اصلاحات نهادی شامل خدمت تک ایستی و مقررات زدایی از رویه های سرمایه گذاری است.بنگاه های محوری، شرکت هایی هستند که قطعات و لوازم مورد نیاز خود را ازتأمین کننده ها خریداری می کنند. این شرکت ها به دنبال حداقل سازی هزینه کل خود (شامل هزینه حمل و نقل ) . شکل زیر مدل ارائه شده توسط این نویسنده می باشد.
بازار یا محل استقرار
بازار یا محل استقرار

منطقه صنعتی

منطقه صنعتی
منطقه پردازش صادرات
منطقه پردازش صادرات
صادرات
صادرات
داخلی
داخلی

ظرفیت سازی
ظرفیت سازی

الف)زیرساخت ها ب)نهادها
ج)منابع انسانی د)شرایط زندگی
الف)زیرساخت ها ب)نهادها
ج)منابع انسانی د)شرایط زندگی

لنگربنگاه
لنگربنگاه

بنگاه های مرتبط
بنگاه های مرتبط

خوشه صنعتی
خوشه صنعتی

رشد اقتصادی منطقه
رشد اقتصادی منطقه

شکل۱۰-۲:رویکرد مراحل توسعه خوشه(kuchiki, 2005)
کارائو و همکاران (۲۰۰۷) ، توسعه خوشه های صنعتی را مورد تجزیه تحلیل قرار داده و به منظور کشف رابطه میان رقابت پذیری بنگاه های درون خوشه و عوامل توسعه خوشه های صنعتی ، مدلی را ارائه نموده اند. آنها در مدل خود برخی از عوامل را به عنوان پیش نیازهای شکل گیری و توسعه خوشه های صنعتی مطرح نموده اند و مواردی را به عنوان سنجه ها و بروندادهای توسعه خوشه ها که رقابت پذیری بنگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد برشمرده اند. کارائو و همکاران نیز نزدیکی و هم مکانی جغرافیایی، اعتماد آفرینی یا شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی ، تراکم قابل توجه بنگاه ها و فرهنگ کارآفرینی را به عنوان عوامل توسعه خوشه های صنعتی مطرح نموده اند. براساس مدل این نویسندگان، پرونده هایی که به صورت سنجه هایی قابل اندازه گیری از فرآیند توسعه خوشه ها قابل بحث می باشد
شامل افزایش بهره وری، تخصص یافتگی ، نوآوری، کاهش هزینه ها و تشدید اعتماد می باشند که منجر به افزایش رقابت پذیری بنگاه ها می گرد
سنجه ها و بروندادهای رقابت پذیری
سنجه ها و بروندادهای رقابت پذیری

پیش نیازهای شکل گیری خوشه ها در منطقه
پیش نیازهای شکل گیری خوشه ها در منطقه

نزدیکی جغرافیایی
نزدیکی جغرافیایی
بهره وری
بهره وری

فرهنگ کارآفرینی
فرهنگ کارآفرینی
تخصص یافتگی
تخصص یافتگی

تراکم بنگاه ها
تراکم بنگاه ها
نوآوری
نوآوری

رقابت پذیری
خوشه ها

اعتماد آفرینی
اعتماد آفرینی
هزینه ها
هزینه ها

؟
؟
؟
؟

؟
؟
؟

اعتماد

شکل ۱۱-۲ : رابطه میان رقابت پذیری و عوامل توسعه خوشه ( karavev et al, 2007)
سون و همکاران (۲۰۰۹) نیروهای پیش برنده برای رشد و توسعه خوشه های صنعتی را مورد مطالعه قرار داده و جهت انتخاب بهترین سیاست برای توسعه خوشه های صنعتی، روش رتبه بندی سیاست های توسعه ای با استفاده از AHP فازی را به کار بردند. بنابراین درمطالعات این محققین ، نیروهای پیشران توسعه خوشه ، به عنوان شاخص های تصمیم و سیاست های توسعه خوشه به نیروهای پیشران توسعه خوشه در این مطالعات عبارت بودند از : ۱) شرایط عوامل، ۲) شرایط تقاضای محلی ، ۳) صنایع مرتبط و پشتیبان ، ۴) ساختار، استراتژی و هم چشمی شرکت ها ، ۵)پشتیبانی دولت، ۶) فرهنگ
سیاست های توسعه خوشه نیز به ۵ نوع تقسیم می گردند : ۱) سیاست واسطه گری ، ۲)سیاست جانب تقاضا، ۳) سیاست آموزش ، ۴) سیاست ارتقای پیوند های بین المللی، ۵) سیاست چارچوب گسترش دهنده.
گاگنه و همکاران (۲۰۱۰) توسعه و تکامل خوشه ها را مورد توجه قرار داده و در مطالعات خود عوامل توسعه را بررسی نموده اند. شایان ذکر است که موضوع پژوهش نویسندگان، به طور مشخص خوشه های تکنولوژی است. آنان نتیجه گیری نموده اند که سرعت توسعه و شکل گیری خوشه تحت تاثیر عوامل درون زا و برون زا می باشد. محققین ، عوامل توسعه خوشه را زیر چهار گروه با عناوین سرمایه انسانی، سرمایه مالی ، سرمایه اجتماعی و سرمایه فیزیکی دسته بندی نموده اند.
الف) سرمایه انسانی: نیروی کار ماهر، تکنولوزی نوآورانه و انتقال تکنولوژی
ب) سرمایه مالی: حمایت دولتی، هزینه های تحقیق و توسعه و خدمات پشتیبان کسب و کار
ج) سرمایه اجتماعی: شبکه سازی، منبع دانش بیرونی، رهبری ، تسهیل کننده ارتباطات و نام تجاری خوشه
د) سرمایه فیزیکی: مهارت آموزی تخصصی و زیرساخت های آموزشی
پیراسته (۱۳۸۸)، خوشه های صنعتی را مصداق تئوری رشد منطقه ای می داند. وی متذکر می شود صادرات ناشی از تقاضای خارج از منطقه موجب تزریق درآمد به منطقه شده و این تزریق با توجه به جریان ضریب فزاینده اقتصاد پایه ( اثر بر سایر بخش ها با شدت فزاینده) موجب رشد اقتصاد منطقه ای خواهد شد.وی معتقد است وجود تجمع های صنعتی در درون مناطق، تاثیر بسیار زیادی در سرعت رشد (آهسته یا سریع ) آن منطقه دارد. مناطقی که دارای تمرکز بالای صنعتی هستند نسبت به نواحی دیگر گرایش شدیدتری به رشد دارند.روشن است که در کنار تجمع صنعتی عصر رقابت ( اثر رقابتی) نیز می تواند عاملی در گرایش شدید به رشد تلقی شود و مجموع رشد حاصل از رقابت و تجمع ، تشکیل دهنده نرخ کلی در یک منطقه خواهد بود، لذا او شاخص تفکیک اثر رقابتی و تجمع صنعتی از روند رشد ملی را در ساختار صنعتی منطقه موثر می داند.
( گزارش سازمان صنایع کوچک ۱۳۸۲)، بیان می کند برای فعالیت های صنعتی یک منطقه وجود اثر مزیت رقابتی و مزیت تجمعی باید بررسی شود تا در صورت وجود این مزیت ها بتوان به ارزیابی وضعیت همکاری و رقابت ، فعالیت های پشتیبانی و زیر ساخت های جانبی پرداخت . لذا دو اثر ذکر شده به عنوان شاخص های تعیین پتانسیل های خوشه صنعتی باید محاسبه شود.
( ۲۰۰۲Stimson et al,) ، معتقد است تمامی مناطقی که به دنبال تشکیل خوشه های صنعتی هستند باید توجه ویژه ای به شاخص های رقابت های اصلی ، زیرساخت های اساسی و سیستم های اطلاع رسانی جهت دقیق بازار نمایند.
بارکلی وهنری (۲۰۰۲) معتقدند خوشه های صنعتی چهار مزیت را برای کشورایجاد می نمایند:
وجود خوشه های صنعتی به توسعه و بهره برداری بیشتر از پتانسیل موجود در صنعت کمک می کند.
ضریب فز اینده تأثیر یک بنگاه درون خوشه ، خیلی بیشتر از وضعیتی است که بنگاه به تنهایی فعالیت نماید ؛ یعنی تأثیرات غیرمستقیم بیشتری را در منطقه ایجاد می نماید.
وقتی بنگا ه ها در داخل خوشه قرار می گیرند قابلیت استخدام نیروی کار برای آنها افزایش مییابد.
خوشه های صنعتی نسبت به سایر تشکل ها یا بنگاه های مجتمع ، توان و تمایل بیشتری به گرد هم آوردن بنگاه ها و پیوند آنها با یکدیگر دارند
(ندوی و اشمیتز ،۱۳۸۱) ، بیان می کنند چون در خوشه های صنعتی رقابت در عین همکاری صورت می گیرد کسب اطلاعات عقلایی از بازار جهت دستیابی به مزیت های تولید انبوه ، مزیت های هدف هم در تداوم حرکت خوشه موثر است و هم در زمینه تحکیم رقابت و همکاری در داخل خوشه اثر گذار خواهد بود. عامل اساسی دیگر در تشکیل خوشه های صنعتی این است که پس از فعالیت های دارای قابلیت خوشه ای شدن و ارزیابی زیرساخت های مناسب باید در زمینه تکمیل زنجیره تولید مرتبط با خوشه و رفع نواقص زیرساختی ظرفیت سازی نمود. پس از طی کردن مراحل قبل و انجام اقدامات مرتبط با آنها باید راهکاری اتخاذ نمود که از تمام امکانات و منابع حداکثراستفاده صورت گیرد تا هم هزینه فرآیندهای تولیدی در خوشه صنعتی حداقل گردد و هم اینکه تا حد امکان قابلیت های منطقه مورد نظر در زمینه تشکیل خوشه صنعتی و بهبود عملکرد آن نمایان شود.
(Pyke,2002) شاخص بسیار مهم در تشکیل خوشه های صنعتی را وجود همکاری آگاهانه بین واحدهای صنعتیمی داند ، زیرا دستیابی به توانمندی های نیروی ماهر، ابداعات، نوآوری ها و توانایی های تکنولوژیک بین بنگاه ها نیاز به وجود فضاهای مناسب همکاری دارد و در غیر اینصورت هیچ بنگاهی نمی تواند از امکانات یاد شده بهره مند شود.

با توجه به عوامل ذکر شده
و مطالعات انجام شده شاخص های موثر بر موفقیت خوشه های صنعتی که باید در نظر گرفت در جدول زیر گرد آوری شده است:
جدول ۴-۲ شاخص های استخراج شده از مرور ادبیات
شاخص
منبع
نیروی انسانی
وجود ذخیره ای از نیروی کار ماهر و متخصص
پورتر(۱۹۹۰) . پایک (۱۳۸۱) . رابلوتی( ۱۹۹۵) . یونیدو (۲۰۰۳). Baptistsa R. and Swann 1998)). اندرسون (۲۰۰۴). سون و همکاران (۲۰۰۹)
تولید کننده و مواد اولیه
حضور تولید کنندگان کالاهای واسطه
پورتر(۱۹۹۰). پایک (۱۳۸۱). اشمیتز و ندوی( ۱۹۹۵). رابلوتی (۱۹۹۵).
تکنولوژی مورد استفاده در خوشه
Addams (2000). Carpinetti(2007)
وضعیت دسترسی،کیفیت و قیمت مواد اولیه
قاسمی ۱۳۸۸٫ سازمان صنایع کوچک و متوسط
همجواری جغرافیایی و دسترسی به بازار محصول
پورتر(۱۹۹۰). همفری و اشمیتز( ۱۹۹۵). پایک (۱۳۸۱). اشمیتز و ندوی(۱۹۹۵). رابلوتی (۱۹۹۵). یونیدو (۲۰۰۳).گزارش سازمان صنایع
وجود اطلات صحیح و بر اساس محاسبات مستند برای شناسایی فعالیت های صنعتی
Stimson , Robert( 2002)
تقاضا
وجود تقاضاهای بالا برای محصول
پورتر(۱۹۹۰). ). پایک (۱۳۸۱). اشمیتز و ندوی(۱۹۹۵).. Ketels (2007)سون و همکاران (۲۰۰۹).(Mckeownb and Thomas 1998)
تقاضا محوری و مشتری نگر بودن بنگاه ها
پورتر(۱۹۹۰). همفری و اشمیتز( ۱۹۹۵). پایک (۱۳۸۱). اشمیتز و ندوی(۱۹۹۵). رابلوتی (۱۹۹۵). یونیدو (۲۰۰۳)
نسبت ارزش افزوده یا تولید خوشه به کل ارزش افزوده یا تولید استان ( منطقه)
سازمان صنایع کوچک و متوسط
میزان صادرات ناشی از تقاضای خارج از منطقه
پیراسته (۱۳۸۳)
میزان انعطاف پذیری در برار تغییرات و نیازهای مشتری
ندوی و اشمیتز(۱۳۸۱)
همکاری و رقابت
رقابت بین شرکت ها در زمینه کیفیت و نوآوری
پورتر(۱۹۹۰). همفری و اشمیتز( ۱۹۹۵). پایک (۱۳۸۱). اشمیتز و ندوی(۱۹۹۵). رابلوتی (۱۹۹۵).التیرگ و استامر(۱۹۹۹). نصیری (۱۳۸۵). اندرسون (۲۰۰۴).سون و همکاران (۲۰۰۹)
وجود روحیه تجاری و کارآفرینی در منطقه
پایک (۱۳۸۱). اشمیتز و ندوی(۱۹۹۵). رابلوتی (۱۹۹۵).التیرگ و استامر(۱۹۹۹). نصیری (۱۳۸۵)
باز بودن خوشه از نظر ارتباطات بیرونی ،ساختار و توانایی تطبیق آن با تغییرات
پورتر(۱۹۹۰).رابلوتی (۱۹۹۵). یونیدو (۲۰۰۳). نصیری( ۱۳۸۵)
زیرساخت
شکل گیری خدمات کسب و کاری مرتبط همچون خدمات بازایابی ، بیمه ای و ..
پورتر(۱۹۹۰). پایک (۱۳۸۱). اشمیتز و ندوی(۱۹۹۵). رابلوتی (۱۹۹۵). یونیدو (۲۰۰۳). اندرسون (۲۰۰۴)
وجود امکانات و زیرساخت ها
Stimson , Robert( 2002). اندرسون (۲۰۰۴)
موسسات آموزشی قوی که تجزیه و تحلیل های کاربردی – مهارت های فنی و طراحی را عرضه می دارند.مثل دانشگاه ها
پورتر(۱۹۹۰).پایک (۱۳۸۱). اشمیتز و ندوی(۱۹۹۵). رابلوتی (۱۹۹۵). قاسمی ۱۳۸۸
میزان ایجاد

]]>