تولید ناخالص ملی

<![CDATA[

استاندارد

دارایی جاری
۱۳۰
۹۷۳۵
۷۴٫۸۸
۲٫۲۱۹
تراز مالی موسسه
۱۲۹
۸۹۵۵
۶۹٫۴۲
۲٫۵۲۷
۷۲٫۱۵=۲/۱۴۴٫۳ ۱۴۴٫۳=۶۹٫۴۲+۷۴٫۸۸
۴٫۶۱=۱۰۰/۶*۷۲٫۱۵
بنابراین FS برابر با ۶۱/۴ خواهد بود.
ت) نمودار مربوط به ES:
در مورد ES، چهار متغیر تولید ناخالص ملی، درآمد ملی، نرخ رشد جمعیت و امید به زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند و به عنوان گویه های موثر در تغییر در تقاضا و کشش تقاضا تحلیل شده اند.
جدول ۱۰: میانگینES
تعداد پاسخ
جمع
میانگین
آمار نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
آمار
آمار
خطای استاندارد
درآمد ملی
۱۳۰
۹۲۱۰
۷۰٫۸۵
۲٫۱۰۰
نرخ رشد جمعیت
۱۳۰
۹۱۸۹
۷۰٫۶۸
۲٫۱۵۷
امید به زندگی
۱۳۱
۸۷۶۹
۶۶٫۹۴
۲٫۴۰۶
تولید ناخالص ملی
۱۳۰
۸۲۷۸
۶۳٫۶۸
۲٫۲۹۴
۱٫۹۲- =۶-۴٫۰۸ ۴٫۰۸=۱۰۰/۶*۶۸٫۰۴ ۶۸٫۰۴=۴/۲۷۲٫۱۵
همانطوریکه ملاحظه می گردد ES برابر با ۹۲/۱- خواهد بود.
برای تعیین نقطه ورد نظر روی محور افقی دو شاخص IS وCA را با هم جمع جبری می کنیم که به صورت زیر خواهد بود:
۷۳/۱ =(۵۲/۲-)+۲۵/۴
۶۹/۲ =(۹۲/۱ -)+۶۱/۴
نقاط به دست آمده مختصات نقطه ای از خطی هستند که از مبدا مختصات و محل تلاقی دو محور عبور می نماید.
به همین صورت، دو شاخص ES وFS را نیز جمع جبری می کنیم که ماحصل آن را بر روی محور عمودی تعیین می کنیم.
چارچوب نظری:
بسترهای اقتصادی

وضعیت مالی موسسه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درآمد ملی

مذهب و فرهنگ

قیمت و مدیریت هزینه
کیفیت واکسن

شکل ۵: چارچوب نظری
محدودیتهای پژوهش:
در طول گزدآوری داده ها، محدودیتهایی برای جمع آوری اطلاعات از همه مدیران، به دلیل مشغله زیاد کاری وجود داشت.
ملاحظات اخلاقی:
در کلیه مراحل جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه، رعایت محرمانه بودن اطلاعات فردی و نیز پاسخ افراد به سوالاتشان گردیده است.
نتایج پژوهش
مقدمه:
هدف کلی این پژوهش بررسی وضعیت فروش و تدوین استراتژی برای صادرات واکسن هپاتیت ب می باشد. بدین منظور برای پاسخگویی به اهداف پژوهش، مطالعه اکتشافی صورت گرفته و با توجه به مدل ارزیابی استراتژیک SPACE به تحلیل وضعیت فروش واکسن هپاتیت ب و انستیتو پاستور ایران به عنوان تولید کننده این محصول پرداخته شده و به تعیین استراتژی متناسب برای توسعه صادرات این کالا پرداخته شده است.
یافته های این پژوهش در قالب جداول زیر بیان می گردد:
اهداف اختصاصی
وضعیت دموگرافیک
وضعیت دموگرافیک پژوهش انجام یافته بیانگر آن است که آن است که بیشتر پاسخ دهندگان در رده سنی ۳۵ سال و۶۱ % مردبوده، غالب پرسش شوندگان بالای لیسانس بوده و ۲۲٫۱ % از کل پاسخ دهندگان دارای مدرک دکتری و بالاتر بوده اند. از نظر شغلی ۱۵ درصد این افراد ۱۰سال سابقه کار را داشته و بیشتر افراد دارای وضعیت استخدامی رسمی بوده اند.

جدول۱۱ : اطلاعات پایه پاسخ دهندگان
ا
جنسیت
سن
سوابق شغلی
نوع استخدام
تحصیلات
پاسخهای معتبر
۱۳۱
۱۲۶
۱۲۴
۱۳۰
۱۳۱
بدون جواب
۰
۵
۷
۱
۰
میانگین
۱٫۳۸
۳۷٫۳۲
۱۰٫۷۲۶
۳٫۱۷
۲٫۵۳
میانه
۱٫۳۸a
36.00a
9.150a
3.26a
2.52a
مد
۱
۳۵
۱۰٫۰
۴
۲
واریانس
.۲۳۸
۵۵٫۴۸۲
۵۲٫۲۵۳
۱٫۲۵۸
۱٫۰۵۱
نتایج حاصله از تحلیل عاملی
با توجه به این که KMO برابر با ۰٫۸۳ بوده و این امر بیانگر امکان انجام تحلیل عاملی بوده است، لذا با دوران واریماکس گویه ها نتایج زیر به دست آمده است.همانگونه که ملاحظه می گردد ۶ دسته عامل وجود دارد که هر کدام از آنها در بردارنده تعدادی از متغیرها هستند.
عامل اول شامل ۱۰ گویه است.
عامل دوم شامل ۴ گویه.
عامل سوم شامل ۴گویه.
عامل چهارم شامل۴گویه.
عامل های پنجم و ششم هرکدام شامل ۲ متغیر هستند.
جدول ۱۲: ماتریس دوران یافته به روش واریماکس
اجزا
۱
۲
۳
۴
۵
۶
.۸۵۹
.۱۸۶
.۰۰۸
.۱۰۳
.۱۷۵

]]>