تلفن همراه، ارتکاب جرم، استفاده از تلفن همراه، انتخاب عاقلانه

<![CDATA[ وسیله نقلیه
۵۰۰ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۱
۸۰۶۵۰۰
۴۹
خراب بودن سرعت سنج وسیله نقلیه
۲۵۰

۴۰۳۲۵۰
۵۰
رانندگی از غروب تا طلوع خورشید بدون چراغ (رانندگی در شب)
۷۵۰
۲
۱۲۰۹۷۵۰
۵۱
طول غیر مجاز برای وسیله نقلیه
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۵۲
عرض غیر مجاز برای وسیله نقلیه
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۵۳
ارتفاع غیر مجاز برای وسیله نقلیه
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
سوار کردن مسافر بیش از حد مجاز برای تاکسی
۵۴
۱ تا ۵ نفر بیشتر
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۵۵
۶ تا ۱۰ نفر بیشتر
۱۰۰۰
۳
۱۶۱۳۰۰۰
۵۶
بیشتر از ۱۱ نفر
۱۵۰۰
۵
۲۴۱۹۵۰۰
سوار کردن مسافر بیش از حد مجاز برای اتوبوس
۵۷
۱ تا ۱۰ نفر بیشتر
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۵۸
۱۰ تا ۱۵ نفر بیشتر
۱۰۰۰
۳
۱۶۱۳۰۰۰
۵۹
بیشتر از ۱۶ نفر
۱۵۰۰
۵
۲۴۱۹۵۰۰
تجاوز از حداکثر بار مجاز براساس محورها
۶۰
بار بیشتر از ۹۹/۳%
۲۵۰

۴۰۳۲۵۰
۶۱
بار بیشتر بین ۴ تا ۹۹/۵%
۵۰۰
۱
۸۰۶۵۰۰
۶۲
بار بیشتر بین ۶ تا ۹۹/۷%
۷۵۰
۲
۱۲۰۹۷۵۰
۶۳
بار بیشتر بین ۸ تا ۹۹/۹%
۱۰۰۰
۳
۱۶۱۳۰۰۰
۶۴
بار بیشتر بین ۱۰ تا ۹۹/۱۱%
۱۲۵۰
۴
۲۰۱۶۲۵۰
۶۵
بار بیشتر بین ۱۲ تا ۹۹/۱۳%
۱۵۰۰
۵
۲۴۱۹۵۰۰
۶۶
با بیشتر از ۹۹/۱۳%
دادگاه
۶

ایالات متحده آمریکا- کالیفرنیا
ایالت کالیفرنیا یک منطقه جغرافیائی به نسبت وسیع شامل میلیونها راننده میباشد. جهت کاهش تخلفات ترافیکی، علاوه بر جریمههای نقدی، یک سیستم امتیاز منفی برای هر تخلف در نظر گرفته میشود. جمع شدن نمرات منفی، در نهایت با جریمههائی نظیر شرکت در کلاسهای آموزشی، تعلیق و ابطال گواهینامه همراه خواهد بود. رانندهای که به نمره منفی ۴ در طی ۱۲ ماه، نمره ۶ در ۲۴ ماه و نمره ۸ در ۳۶ ماه برسد، مسامحهکار خوانده شده و گواهینامه وی به حالت تعلیق درمیآید و لازم است وی برای مدت یکسال در یک دوره آموزش حضور یابد(شامل ۶ ماه تعلیق گواهینامه) و حتی در مواردی ممکن است براساس نظر دادگاه گواهینامه راننده باطل شود. پس از اتمام دوره تعلیق، راننده بایستی مجدد برای دریافت گواهینامه اقدام نماید.
جدول(۱۱-۲): انواع و میزان جریمههای ترافیکی ایالات متحده- کالیفرنیا
ردیف
تخلفات
جریمه نقدی (دلار)
نمره منفی
کلاس آموزشی
زندان
تعلیق گواهینامه
جریمه نقدی(ریال)
۱
رانندگی تهاجمی
بیش از ۲۰۰ دلار
۲
نظر دادگاه
نظر دادگاه
نظر دادگاه
۲۴۵۲۰۰۰
۲
رانندگی تحت تأثیر الکل
تا ۱۰۰۰ دلار
۲
باید شرکت کند
تا ۶ ماه
تا ۶ ماه
۱۲۲۶۰۰۰۰
۳
رانندگی با گواهینامه معلق
بیش از ۲۰۰ دلار
۲
نظر دادگاه
نظر دادگاه
ادامه تعلیق گواهینامه
۲۴۵۲۰۰۰
۴
رانندگی بدون چراغ جلو
۲۰۰
۱
نظر دادگاه

نظر دادگاه
۲۴۵۲۰۰۰
۵
بی توجهی به علامت احتیاط
۲۰۰
۱
نظر دادگاه

نظر دادگاه
۲۴۵۲۰۰۰
۶
بی توجهی به علائم ترافیکی
۲۰۰
۱
نظر دادگاه

نظر دادگاه
۲۴۵۲۰۰۰
۷
کوتاهی در توجه به علائم ایست
۲۰۰
۱
نظر دادگاه

نظر دادگاه
۲۴۵۲۰۰۰
۸
زدن و فرار از صحنه
براساس جرائم جنائی
۲
نظر دادگاه

نظر دادگاه
۹
سبقت غیر مجاز
۲۰۰
۱
نظر دادگاه

نظر دادگاه
۲۴۵۲۰۰۰
۱۰
دور زدن ممنوع
۲۰۰
۱
نظر دادگاه

نظر دادگاه
۲۴۵۲۰۰۰
۱۱
رانندگی بدون گواهینامه
۲۰۰
۲
نظر دادگاه
نظر دادگاه
نظر دادگاه
۲۴۵۲۰۰۰
۱۲
عبور از چراغ قرمز
۵۰ تا ۱۰۰
۱
نظر دادگاه

نظر دادگاه
۱۲۲۶۰۰۰
۱۳
رانندگی با بی ملاحظگی
۲۰۰
۲
نظر دادگاه
نظر دادگاه
نظر دادگاه
۲۴۵۲۰۰۰
۱۴
تغییر خط خطرناک
۲۰۰
۱
نظر دادگاه

نظر دادگاه
۲۴۵۲۰۰۰
۱۵
سرعت بیش از ۱۰۰ مایل بر ساعت
۷۶۰
۲
۹۳۱۷۶۰۰
۱۶
سرعت بیش از ۱ تا ۱۵ مایل بر ساعت نسبت به سرعت مجاز
۱۴۶

۱۷۸۹۹۶۰
۱۷
سرعت بیش از ۱۶ تا ۲۵ مایل بر ساعت نسبت به سرعت مجاز
۲۶۶

۳۲۶۱۱۶۰
۱۸
سرعت بیش از ۲۵ مایل برساعت نسبت به سرعت مجاز
۳۸۰

۴۶۵۸۸۰۰
۱۹
رانندگی با تلفن همراه بدون هندزفری (نوبت اول)
۱۴۸

۱۸۱۴۴۸۰
۲۰
رانندگی با تلفن همراه بدون هندزفری (نوبت های بعدی)
۲۵۶

۳۱۳۸۵۶۰
۲۱
رانندگی بدون کمربند ایمنی
۱۴۸

۱۸۱۴۴۸۰
ایران
میزان نمرات منفی در نظر گرفته شده برای برخی تخلفات ترافیکی در ایران در جدول زیر گزارش شده است. در ادامه میزان جریمه در نظر گرفته شده برای متخلفین براساس نمرات منفی کسب شده آمده است:
جدول(۱۲-۲): جدول نمرات منفی(برای تخلفات رانندگی پر خطر)
ردیف
عنوان تخلف رانندگی
نمره منفی

وسایل نقلیه شخصی
وسایل نقلیه عمومی
۱
هر گونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا زدن یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ
۸
۱۰
۲
تجاوز از سرعت مجاز(بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)
۱۰
۱۵
۳
سبقت غیر مجاز در راههای دوطرفه
۵
۱۰
۴
عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی
۵
۱۰
۵
حرکت به طور مارپیچ
۳
۵
۶
حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراهها
۵
۷
۷
رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی
۱۰
۲۰
۸
تجاوز از سرعت غیر مجاز(بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)
۵
۱۰
۹
عبور از محل ممنوع
۴
۶
۱۰
تجاوز به چپ از محور راه
۵
۹
۱۱
عبور وسایل نقلیه از پیاده رو
۵
۷
۱۲
عدم رعایت
حق تقدم عبور
۴
۶
۱۳
دور زدن در محل ممنوع
۳
۵
۱۴
استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلیومتر
۳-
۵
۱۵
نقص فنی یا نقص در سامانه(سیستم)روشنایی در شب
۳
۶
۱۶
عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک
۸
۸
۱۷
رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز

۷
۱۸
عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص
۳
۷
۱۹
عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبان عبور و مرور محصلان یا پلیس مدرسه
۳
۵
۲۰
عدم رعایت مقررات حمل بار
۵
۸
منبع:(محمدی، ۱۳۹۱)
جدول(۱۳-۲):جریمه متخلفین براساس نمرات منفی کسب شده
میزان نمره منفی
نوع جریمه
۳۰ نمره منفی
۳ ماه ضبط گواهینامه برای بار اول و پرداخت ۴۰ هزار تومان جریمه
۲۵ نمره منفی برای بار دوم
۶ ماه ضبط گواهینامه و پرداخت ۶۰ هزار تومان
۲۰ نمره منفی برای بار سوم
ابطال گواهینامه و پرداخت ۱۰۰ هزار تومان
مرور نظری
هدف از تدوین یک چارچوب تئوریکی آن است که محقق از مطالعه دانشمندانی که در موضوع مورد تحقیق بررسی کرده‌اند، کمک بگیرد و بر اساس مطالعه آنها بداند که در تحقیق مورد نظرش به دنبال چه متغیرها و فرضیه‌هایی باشد. هدف نظریه‌های جامعه شناسی تبیین واقعیت‌های اجتماعی می‌باشد. نظریه‌ها نیز جهت تبیین واقعیت‌های اجتماعی ارائه شده‌اند که خود عبارتند از قانون‌هایی که بر مبنای قواعد منطق با یکدیگر در ارتباط بوده، مبین بخشی از واقعیت باشند(توسلی، ۱۳۷۶: ۲۵).
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر اعمال نمره منفی بر رفتارهای ترافیکی مردم می‌باشد و به علت اعتقاد به وجود روابط پیچیده میان عوامل و پدیده‏های اجتماعی و به طور کلی پیچیدگی روابط میان پدیده‏های انسانی به رویکرد نظری واحدی تکیه نخواهد شد، بلکه در تبیین مسأله فوق از نظریه‌های متعددی استفاده خواهد شد تا در نهایت به یک مدل تحلیلی ـ تبیینی دست پیدا کند که در ادامه به خلاصهای از نظریات مورد استفاده اشاره میشود:
-نظریه انتخاب عقلانی و تفسیرهای موقعیتی جرم
بسیاری از تئوریهای کجروی، به رفتار کجروانه به عنوان عملی عمدی و حساب شده اهمیت چندانی نمیدهند و بیشتر عمل کجروانه را به عنوان واکنش به محیط پیرامون می نگرند تا به عنوان یک کنش عمدی.نظریه انتخاب عقلانی فرض میکند که افراد تنها به سوی فعالیتهای خلاف قانون رانده نمیشوند، بلکه فعالانه دست زدن به این اعمال را انتخاب میکنند.آنها صرفاً فکر میکنند که این کار ارزش خطر کردن دارد. افرادی که ذهنیت مجرمانه دارند،کسانی هستند که با آگاهی از خطر گرفتار شدن تصور میکنند از موقعیتهایی که قانون را نقض میکنند، میتوانند مزایایی را کسب کنند (گیدنز،۱۳۸۶: ۱۶۴).
الگوی تبیینی انتخاب عاقلانه یک اصل محوری و یک رشته شیوههای تحلیلی دارد. آن اصل این است که رفتار آدمیان هدفدار و سنجیده است. فرض بر این است که آدمیان در چند راهیها ، راهی را که با اغراضشان موافق است، اختیار میکنند. برای رفتن به هر راهی، محاسبه سود و زیان میکنند و پس از بررسی ادله موافق و مخالف به راهی میروند. عملی عاقلانه و سنجیده است که در چارچوب اطلاعات مشخص از شقوق مختلف، وسیله مناسبی برای رسیدن به هدفی مناسب باشد(لیتل،۱۳۷۰ :۶۴).
این نظریه فرض را بر این میگیرد که هر فاعلی، دستگاهی سامان یافته و بی تناقض از اهداف دارد که یا از حیث فایده بخشی و یا از حیث اولویتبندی، آنها را خردپسند ساخته است و همچنین هر فاعل عاقلی، همواره و مختارانه به دستهای از افعال و عواقبشان میاندیشد و سپس بر حسب سهمی که اعمال در برآوردن غایت او دارند، یکی را انتخاب میکنند. سپس ناچاراً باید توجه خود را معطوف اهداف و اعتقادات و قواعد اختیار کند. چون فاعل عاقل به کمک اینها، شقی را از میان شقوق عدیده اختیار میکند. بدین ترتیب باید از مساله تعیین هدف شروع کنیم، یعنی مصالح و فوایدی که عمل در پی تحصیل آنهاست. افراد در مقام عمل،اهداف گوناگونی دارند. تحصیل، درآمد، فراغت، فرهیختگی و امثال آن. و در عمل محتمل خسارات و زحماتی میشوند:کار زیاد،درباختن مزد،استقبال خطر و … حال تصمیمگیری عاقلانه در باب اعمال مختلف منوط به سنجش منافع و مضار ناهمگون آنهاست؛ چراکه پاره ای از مضار و منافع، لازمه مشترک همه کارهای ممکن و متصور است. قائلان به نظریه اختیار عاقلانه، مفهوم فایده را بر مبنای مقایسه دخل و خرجها و مضار و منافع ناهمگون قرار دادهاند(همان: ۱۳۷۰).
خلافکاران نیز برای ارتکاب بز
ه، هم موقعیت تحقق بزه و احتمال به نتیجه رسیدن آنرا میسنجند و هم توانایی و مهارتها و نقاط ضعف خود را.حاصل آنکه دست یازیدن یا نیازیدن به یک رفتار کجروانه تا حد زیادی بستگی به نسبت نهایی تفاضل میان منافع و مقررات حاصل از رفتارهای بزهکارانه و غیر بزهکارانه دارد( سلیمی و داوری،۳۸۲:۱۳۸۰).
در واقع کجرو پس از ملاحظه متغیرهای شخصی(مانند نیاز به پول، انتقام، هیجان و تفریح) و موقعیتی(مانند نحوه محافظت از قربانی جرم، کارامد نبودن نیروهای پلیس و…) و همچنین سنجیدن خطراتی مانند خطر دستگیری و سخت بودن مجازات و امثال آن تصمیم میگیرد خطر کجروی را تجربه کند(همان :۳۷۹).
از جمله مشهورترین نظریهپردازان نظریه انتخاب عقلانی میتوان به کلارک و مایهیو اشاره کرد که دو نکته در نظریه آنها وجود داردکه آن را از سایر نظریه‌ها متمایز میکند:<br
/>اول آنکه افراد باآگاهی و اراده و اختیار دست به انحراف می‌زنند.
نکته دیگر اینکه افراد،قبل ازدست زدن به انحراف،به حسابگری وسبک وسنگین کردن فواید و زیانهای ارتکاب انحراف می‌پردازند و همیشه بدون اندیشه وآگاهی وبه طور ناخواسته،مرتکب انحراف نمی‌شوند. کلارک و مایهیو،هرگونه تلاش برای تمییز رفتار مجرمانه از رفتار غیرمجرمانه را بیمعنی و واهی دانسته و معقدندکه”جرم شکل بهنجاری از رفتار مخاطرهآمیز است که افراد ممکن است در هر زمان در پیش گیرند.هرقدر پاداش‌های مفروض زیادتر باشد،افراد بیشتر آمادگی تن در دادن به خطر را دارند و بالعکس هر قدر احتمال خطر زیادتر باشد،ارتکاب جرم از سوی افراد کمتر می‌شود.هرکسی ارتکاب جرم را دارد، مگر اینکه عوامل دیگری مداخله کنند.
مدل انتخاب عقلانی کلارک، مایهیو و گیدنز
نظریه مبادله اجتماعی۱۵ و کژرفتاری جورج هومنز۱۶
از صاحبنظران برجسته نظریه مبادله می‌توان جرج هومنز و پیتر بلاو را نام برد. نظریه مبادله، متأثر از نظریه رفتارگرایی اسکینر است. نقطه عزیمت نظریه اسکینر متکی بر این فرض است که رفتار با توجه به نتایج آن شکل می‌گیرد و ادامه می‌یابد. اعمالی که از ارگانیزم سر می‌زند، متأثر از محیط است و این تأثیرات به صورت محرک و انگیزه، دوباره ارگانیزم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر رفتاری عوامل تقویت کننده مثبت یا منفی را به دنبال داشته باشد، احتمال تکرار آن بیشتر خواهد بود. هومنز با تکیه بر نظریه اسکینر در اصل اول خود می‌گوید:
* “هر رفتاری که پاداش بیشتری برای فرد به دنبال داشته باشد یا آن فرد معتقد باشد که چنین پاداشی در انتظار اوست، احتمال این که آن رفتار از فرد سر بزند، بیشتر خواهد بود”(توسلی، ۱۳۶۹: ۳۸۲).
* طبق اصل دوم نظریه مبادله هومنز، چنانچه هر کوششی یا رفتاری از سوی فرد با تشویق و پاداشی پاسخ داده شود و رفتار تقویت شده مرتبط با برخی از جنبه‌ها و زمینه‌های محیطی و بستری که در آن بستر و زمینه تقویت شده است، باشد، فرد همواره به یافتن همان زمینه و بستر تمایل خواهد داشت.
* طیق اصل سوم هومنز، اگر چنانچه کیفیت و ارزش پاداش از دیدگاه فرد بالا باشد، میزان تلاش و مجاهدت فرد در کسب آن به همان نسبت بالاست.
* طبق اصل چهارم، اگر چنانچه نیازهای فرد به سرعت و بدون مانعی ارضاء شوند، احتمال این که فرد کوششی مشتاقانه جهت ارضاء آن نیازها مبذول دارد، پایین است(محسنی تبریزی،۱۳۷۱: ۲۷).
پیش فرض قابل قبول در نظریه مبادله چنین است که اکثریت افراد در جامعه، رفتاری حسابگرانه و معقول دارند. به عبارت دیگر، فرد در هنگام انجام هرگونه عمل، محاسبه‌ای در خصوص منافع حاصل از انجام آن در مقابل هزینه‌ای که باید بپردازد، انجام می‌دهد و در صورتی که کفه منافع سنگین‌تر از کفه هزینه باشد، آن عمل را انجام می‌دهد. رفتار فرد در اساس حسابگرانه بوده، ولی این امر بدین معنی نمی‌باشد که وی در محاسبه هزینه و منافع خطا نمی‌کند.
نکته مهم که باید مورد ملاحظه قرار گیرد، موضوع “هزینه” و “منفعت” است. هزینه و منفعت قبل از آن که یک موضوع خارجی باشد، یک امر درونی و ناشی از دیدگاه فرد است. لذا جهت مطالعه رفتار افراد، ضرورت دارد نگرش و ارزش‌ها و خواسته‌های آنان مورد بررسی قرار گیرد. گرچه ملاک‌های افراد در تحلیل هزینه و منفعت با یکدیگر متفاوت بوده، در مجموع دارای شباهت‌های فراوانی است. ملاک‌های مذکور تابعی از تحولات اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و نگرش‌های فردی است. با توجه به اصول مطرح فوق به بررسی جرم و موقعیت افراد نسبت بدان از دیدگاه نظریه مبادله می‌پردازیم.
موقعیت افراد نسبت به ارتکاب جرم
به طور کلی موقعیت افراد نسبت به پدیده ارتکاب جرم را می‌توان در سه حالت ترسیم کرد:
الف ـ فرد هیچگونه تمایلی به]]>

این مطلب را هم بخوانید :  منبع پایان نامه ارشد دربارهاستان لرستان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *