تقسیم بندی ویژگی شخصیتی//پایان نامه درباره شخصیت برند

“آل پورت[۱] “ویژگی شخصیتی را در ۳ نوع طبقه بندی کرد:

  نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 1. ویژگی شخصیتی اصلی
 2. ویژگی مرکزی
 3. ویژگی ثانویه

“کاتل”[۲] (۱۹۴۳) ویژگی شخصیتی را به ۲ دسته تقسیم کرد:

 • ویژگی سطحی
 • ویژگی منشاء

 

 

“آی سنک” [۳](۱۹۷۵) ویژگی شخصیتی را به ۳ دسته تقسیم کرد:

 • برون گرایی
 • روان رنجورخویی
 • روان پریش

“مک کرا”[۴]  (۱۹۸۶) ویژگی شخصیتی را به ۵ عامل طبقه بندی کرد:

 • برون گرایی ۲- موافق  ۳- باوجدان  ۴- روان رنجورخویی   ۵- صراحت

این ۵ عامل معمولا الگوی ۵ بزرگ خوانده می‌شوند که امروزه بطور گسترده ای مورد استفاده قرار می‌گیرند (لین، ۲۰۱۰).

ویژگی‌های شخصیتی برند معنای نمادین یا ارزش های احساسی فراهم می‌کند که می‌تواند به ترجیحات برند مصرف‌کنندگان کمک کند، اما مصرف‌کنندگان اغلب تمایل به استفاده از برندهایی با شخصیت قوی دارند تا بتوانند با آن رابطه برقرار سازند و شخصیت خود را به نمایش بگذارند (عزیزی و همکاران، ۱۳۹۱).

نظریه ویژگی  شخصیتی یکی از مهم ترین محدوده نظری در مطالعه شخصیت است.بر اساس این نظریه، شخصیت افراد از خصوصیات و صفات گسترده ای ترکیب یافته است. منظور از” ویژگی”یک خصوصیت نسبتا پایداراست که باعث می‌شود افراد بر شیوه خاصی رفتار کنند (احمدی کمرپشتی،۱۳۹۲).

شخصیت یک مجموعه از خصوصیات و فرایندهایی است که ترکیب نسبتاً پایداری از رفتارها را در واکنش به افراد اشیاء و عقاید در محیط برقرار می‌سازد (ادیب و همکاران، ۱۳۸۹).

باترا و همکاران[۵] (۱۹۹۳) ویژگی‌های شخصیتی انسانی توسط عوامل چند بعدی مانند رفتار فردی، ظاهر، نگرش و اعتقادات، وخصوصیات دموگرافیک مشخص می‌شود. بر اساس نظریه صفت، مشاهده می‌شود که پنج بعد شخصیتی پایدار وجود دارد، همچنین این ابعاد شخصیت انسان را ” پنج بزرگ” نامیدند ” پنج عامل بزرگ” ابعاد شخصیت انسانی برون گرایی/درون گرایی، سازگاری، آگاهی (هوشیاری)، ثبات عاطفی (استواری هیجانی)، و فرهنگ هستند. بر اساس این ابعاد شخصیت انسان، آکر ابعاد جدید: ” پنج بزرگ” مربوط به نام‌های تجاری را شناسایی کرد. این‌ها صداقت، هیجان، شایستگی، پیچیدگی (دلفریبی)، و ناهمواری (پستی و بلندی) هستند. این الگو نشان می‌دهد که این ابعاد شخصیتی برند ممکن است به روش های مختلف بر اولویت مصرف‌کننده به دلایل مختلف عمل کنند یا تأثیر بگذارند. صداقت، هیجان و شایستگی بخشی ذاتی از شخصیت انسانی را نشان می‌دهند در حالی که پیچیدگی و ناهمواری ابعادی از تمایلات فردی هستند. از این رو، گزاره زیر در نظر گرفته شده است به عنوان نام‌های تجاری آشنای مشتریان که شباهت دارد به شخصیت خودشان و نشان داد نزدیکی واژه‌های روانشناختی و ویژگی‌های عاطفی (گنجی‌نیا و اخوان، ۲۰۱۱).

[۱]– ALL PORT

[۲]– COTTLE

[۳]– I sank

[۴]-MC CRAE

[۵]– batra etal

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: 

بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مصرف‌کننده بر شخصیت برند و وفاداری به برند مطالعه موردی:شرکت‌های بیمه استان گیلان