تحقیق رایگان درمورد قیمت تمام شده

<![CDATA[

مطالعه ای تحت عنوان بررسی رشد و عوامل موثر بر توان رقابتی پسته ایران در بازار جهانی انجام داد . نتایج نشان داد که اثر توزیع بازار واثر رقابتی نقش مهمی در میزان صادرات پسته کشور در دوره زمانی ۱۳۷۸- ۱۳۷۵ داشته اند. در حالیکه اثر ترکیب محصول و توزیع بازار از مهمترین عوامل تغییر در میزان صادرات پسته کشور در دوره زمانی ۱۳۸۲- ۱۳۷۹ بوده اند. سالم (۲۰۰۵)، بازاریابی پسته دراستان یزد را مورد بررسی قرار داد. نتایج این مطالعه نشان داد که سیستم بازاریابی پسته کارآمد نبوده است. همچنین خدمات انجام شده روی این محصول به طور عمده توسط تولیدکنندگان انجام شده است و کمترین خدمات توسط عمده فروش و خرده فروشان صورت گرفته است.
از آنجا که پسته یکی از محصولات بزرگ صادراتی ایران (مخصوصا در بخش صادرات غیر نفتی) بوده و از طرفی یکی از محدود محصولاتی است که در شرایط خشک و کم آب ایران و حتی در بسیاری از خاکهای نا مرغوب این کشور توانائی رویش دارد و جایگزینی آن با محصولات دیگر سخت و در بعضی از مناطق غیر ممکن می باشد، لزوم حفظ و ارتقاء آن روز به روز بیشتر می شود. از طرفی اجرای برنامه های مناسب در خصوص تولید، فرآوری و صادرات این محصول بیشتر از هر زمانی در کشورمان احساس می شود.
بنابراین انجام تحقیقات کاربردی در زمینه تاثیر نوع فرآوری و فروش بر کاهش هزینه ها و ریسک فروش ضروری به نظر می رسد. مروری بر ادبیات پژوهش نشان داد که پژوهش های انجام شده درباره وضعیت نوع فرآوری و فروش و ارتباط آن با دیگر متغیرها مورد نظر این پژوهش ازجمله کاهش رقابت پذیری، کاهش هزینه ها، ریسک فروش و کاهش آفلاتوکسین در ایران بسیار محدود است این در حالی است که تاریخچه پژوهش های مرتبط با این موضوعات در خارج از کشور نیز به بیش از سه دهه پیش بر می گردد. افزون بر فراوانی نه چندان زیاد پژوهش های قبلی در این زمینه، بررسی های انجام شده نشان می دهد که در پژوهش های داخل کشور در مورد رابطه متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق بحثی به میان نیامده است. بنابراین انجام تحقیقی در این زمینه جهت مشخص کردن تاثیر نوع فرآوری و فروش بر کاهش رقابت پذیری، کاهش هزینه ها، ریسک فروش و کاهش آفلاتوکسین ضروری به نظر می رسد .

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

اضافه بر مورد فوق که خلاء موجود در پژوهش های قبلی را روشن می سازد، از لحاظ کاربردی نیز می توان به پاره ای از ضرورت ها جهت انجام پژوهش حاضر اشاره نمود. از جمله اینکه نوع فروش از مؤلفه های بسیار مهم در رقابت پذیری، کاهش ریسک، آلودگی به آفلاتوکسین و… محسوب می شوند. اهمیت کاربردی پژوهش حاضر از این لحاظ افزایش می یابد که بدنبال شناسایی پاره ای از عوامل موثر در کاهش ریسک، رقابت پذیری، کاهش آلودگی به سم آفلاتوکسین و کاهش هزینه فرآوری و فروش می باشد.
۱-۵- جنبه نوآوری تحقیق
با توجه به راه اندازی سیستم فرآوری وفروش مشارکتی در چند سال گذشته و انجام بررسی در خصوص مقایسه این روش با سیستمهای غیر مشارکتی ،تحقیقات خاصی در این زمینه ملاحظه نگردید، بنابراین این تحقیق یکی از اولین تحقیقاتی می باشد که در این زمینه صورت می گیرد.
۱-۶- قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق را در سه بخش موضوعی، مکانی و زمانی می توان بیان نمود. به لحاظ موضوعی، تحقیق در حیطه مدیریت بازاریابی و به خصوص مبحث رفتار مصرف کننده می باشد. از نظر مکانی، قلمرو تحقیق کشاورزان شهرستان رفسنجان، و به لحاظ زمانی نیز تجزیه تحلیل ها بر اساس داده های بدست آمده در سال ۱۳۹۰ صورت خواهد گرفت.
۱-۶-۱ چارچوب موضوعی تحقیق
به لحاظ موضوعی، تحقیق در حیطه مدیریت بازاریابی و فروش محصول می باشد.
۱-۶-۲ چارچوب مکانی تحقیق
از نظر مکانی، قلمرو تحقیق کشاورزان پسته کار شهرستان رفسنجان می باشند.
۱-۶-۳ چارچوب زمانی تحقیق
و به لحاظ زمانی نیز تجزیه تحلیل ها بر اساس داده های بدست آمده در سال ۱۳۹۰ صورت خواهد گرفت.
۱-۷- تعاریف واژه های عملیاتی تحقیق
۱-۷-۱- فرآوری: کلیه عملیاتی که منجر به پوست گیری، شستشو، جداسازی، خشک کردن و درجه بندی (جدا کرد ن پسته های خندان از ناخندان) محصول می گردد، فرآوری نام دارد(مهرنژاد و جوانشاه،۱۳۸۹).
۱-۷-۲- ریسک: ریسک از نظر تئوری به معنای احتمال انحراف از نیل به هدف مطلوب. در تئوری ریسک ، اصطلاحاتی نظیر عدم قطعیت یا نا مشخص بودن وضعیت و شرایط عدم اطمینان از آینده نیز هم ارز با اصطلاح ریسک به کار می رود(عوض خواه، محبی ۱۳۸۹).
۱-۷-۳- آفلاتوکسین: آفلاتوکسین ها، توکسین(سم) کپکهای خاصی هستند که به طور طبیعی هنگام رشد روی برخی از مواد تولید می شوند. اگرچه بیشترین خطر آلودگی به آفلاتوکسین مربوط به ذرت ، بادام زمینی و پنبه است اما سایر محصولات نظیر میوه های خشکباری نیز گاهی اوقات آلوده می شوند. آلودگی میوه های پسته به آفلاتوکسین، درکالیفرنیا پایین بوده و حدود ۱ در ۱۰۰۰۰ میوه پسته است (صداقتی و همکاران۱۳۸۸).
۱-۷-۴- نوع فرآوری و فروش: منظور از نوع فرآوری و فروش این است که کشاورز محصول خود را به روش مشارکتی فرآوری می کند یا غیر مشارکتی.
۱-۷-۵- روش مشارکتی: منظور از روش مشارکتی روشی است که در آن یک شرکت به صورت تعاونی با دریافت هزینه حدود ۵ درصدی از قیمت کل محصول ازکشاورزان پسته خام را از آنها برداشته و کلیه عملیات فرآوری و همچنین فروش آن را در بازارهای داخلی و خارجی برعهده می گیرد و در پایان با توجه به قیمت تمام شده پول محصول کشاورز را پرداخت می کند و در این روش خود کشاورز مستقیماً با عملیات فرآوری و فروش ارتباط ندارد.
۱-۷-۶- روش غیر مشارکتی: منظور از روش غیر مشارکتی روشی است که در آن خود کشاورز محصول خود را از مزرعه برداشته و کلیه عملیات فرآوری آن را با نظر و شیوه خود(یادر ترمینال های فرآوری) انجام داده و محصول نهایی را شخصاً در بازار داخلی یا خارجی به فروش می رساند.
۱-۸- خلاصه فصل اول
در این فصل مسئله اصلی تحقیق و اهمیت و ضرورت آن تشریح شد، با توجه با اینکه تحقیقات قابل توجهی در ارتباط با تاثیر نوع فرآوری و فروش بر ریسک پذیری در ایران صورت نگرفته است و با توجه به مسئله رقابت پذیری، ریسک و آلودگی با سم آفلاتوکسین این یک مسئله اساسی و با اهمیت می باشد، همچنین در این فصل به اهداف تحقیق اشاره شد و در پایان تعاریف متغیرهای اساسی ذکر شد.
۱-۹- مباحث فصول آینده:
درفصل دوم مباحث نظری مختلف در خصوص فرآوری محصول پسته و مراحل انجام آن، صادرات و بازاریابی ، روش های مشارکتی و غیر مشارکتی فعال در فرآوری و فروش ، ریسک فروش محصول و آفلاتوکسین و اثر آن بر تولید و فروش این محصول آورده می شود، در فصل سوم ضمن ارائه فرضیه های تحقیق،روش جمع آوری اطلاعات و روش تحلیل وآزمونهای آماری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.در فصل چهارم ضمن توصیف داده ها، نتایج تجزیه وتحلیل آنها و وضعیت ثبوت یا رد فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق خواهد آمد. در فصل پنجم نتیجه گیری، پیشنهادات ومحدودیتهای تحقیق مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
فصل دوم:
مبانی نظری
تحقیق
۲-۱- مقدمه

 
 
تحقیق امری گروهی است، هر مطالعه ضمن آنکه مبتنی بر مطالعات قبلی است، خود نیز مقدمه و پایه‌ای برای مطالعات بعدی است. هر قدر تعداد ارتباط‌ها و پیوندهای ممکن یک دانش بیشتر باشد، اهمیت و سهم آن مطالعه در بست دانش آدمی بیشتر خواهد بود. این پرسش مطرح است که اندیشه‌ها و مفاهیم اصلی تحقیق از کجا می‌آید و چگونه می‌توان آنها را برای تدوین فرضیه ها به یکدیگر ربط داد. این اندیشه‌ها و مفاهیم تا حدودی از نظر خود محقیق و در حد قابل توجهی نیز از کارهای قبلی که نوشته‌ها، ادبیات، یا نشریات تحقیقی نامیده می‌شود، استخراج می‌گردد. کارهای قبلی در حقیقت نقطه جهشی است برای کارهایی که هم باید مبتنی بر آن باشد و هم آن را گسترش دهد. از این گذشته، بررسی دقیق مطالعات عمده در یک زمینه مورد علاقه می‌تواند از لحاظ کمک به تفسیر یافتههای قبلی، انتخاب بین توضیحات متفاوت، یا نشان دادن کاربردهای مفید نیز رهنمودهای با ارزشی در اختیار پژوهشگر قرار داده؛ همپوشیها، تگناها و شکافهای موجود در یک زمینه خاص را روشن سازد (هومن، ۱۳۷۴). بنابراین در این فصل به مبانی نظری مرتبط با تحقیق پرداخته شده است.
۲-۲- فرآوری محصول پسته
۲-۲-۱- تعریف فرآوری

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پسته برداشت شده آبدار و دارای پوسته خارجی است که در صورت خشک نشدن ظرف مدت کوتاهی فاسد می شود .کلیه عملیاتی که منجر به پوست گیری، شستشو، جداسازی، خشک کردن و درجه بندی (جدا کرد ن پسته های خندان از ناخندان) محصول می گردد، فرآوری نام دارد که در ترمینال های فرآوری(واحدهای ضبط) استان انجام می شود .علاوه بر خدمات فرآوری فوق، گاهی پسته را سرخ کرده و با ادویه های مختلف بویژه نمک آغشته می کنند تا بازارپسندی و ماندگاری بیشتری پیدا کند. (اردستانی وموذنی،۱۳۹۰) بدلیل سودآوری مناسب و صادرات روزافزون پسته در استان کرمان و در نتیجه نیاز بازار، بتدریج صنعت گران نیز به طراحی و ساخت سیستم های مکانیزه فرآوری علاقمند گشته اند. میانگین ظرفیت کاری هر خط ترمینال در یک کارگاه ضبط پسته در طول سال با در نظر گرفتن یک شیفت کاری معمولا یک تن پسته خشک در ساعت است. بنابراین در یک روز حدود ۸ تن پسته خشک و بطور میانگین یک ماه تا ۴۰ روز کار سالانه به رقم فرآوری ۳۲۰ تن پسته خشک خواهیم رسید و در نتیجه ۳۱۴ خط موجود قادر به ضبط سالانه بیش از ۱۰۰۰۰۰تن پسته خشک خواهند بود که به لحاظ مشکلات زیاد یک با حدود نیمی از توان یک شیفت کاری عمل می نماید(مهرنژاد و جوانشاه، ۱۳۸۹، ۵۱۴ ).
۲-۲-۲- لزوم فرآوری پسته
دلائل متعددی برای این امر وجود داردکه مهمترین آنها عبارتند از:
نگهداری محصول به منظور فراهم شدن بازار فروش: چون پسته تازه قابلیت انبارداری طولانی مدت را ندارد، بنابراین باید تا زمانی که بازار فروش فراهم می شود به طریقی نگهداری شود که به کیفیت آن لطمه ای وارد نشود. خشک کردن پسته، امکان نگهداری طولانی تر پسته را فراهم می کند.
آماده سازی برای ارائه به بازار: در شربطی که بازار برای جذب محصول تولیدی آمادگی ندارد، پسته باید به روشی برای مدتی نگهداری شود.
افزایش کیفیت: یکی از دلایل فرآوری محصول، افزایش کیفیت است. به طور مثال با بهره گرفتن از دستگاه های درجه بندی، پسته را درجه بندی می کنند(شاکر اردکانی،۱۳۸۶، ۱۷).
۲-۲-۳-تقسیم بندی سیستم های فرآوری پسته
به طور کلی به تمام عملیاتی که بر روی پسته برداشت شده از درخت تا مرحله بسته بندی پسته خام انجام می شود فرآوری پسته گفته می شود، که در محلی به نام پایانه یا ترمینال انجام می گیرد.
بر طبق نظر بعضی ازکارشناسان سیستم های که عملیات بعد از برداشت پسته را در ایران انجام می دهندبه سه گروه تقسیم می شوند:
۲-۲-۳-۱- سیستم های غیر مکانیزه (سنتی)
استفاده از ماشین های فرآوری در این روش بسیار محدود است و اغلب تنها دستگاه مورد استفاده چرخ پوست گیری است. بقیه کارها با بهره گرفتن از وسایل ابتدایی، به طور دستی و توسط کارگران انجام می شود. حجم کار در این واحدها بسیار کم است و به واحد های سنتی و یا خانگی معروف هستند(شاکر اردکانی،۱۳۸۶، ۱۸). حدود ۵۰% از پسته های تولیدی به این روش فرآوری می شوند. و این امر به دلیل کم بودن پایانه های (محل فرآوری) مکانیزه و نیز دور بودن محل تولید تا محل پایانه ها وعدم استقبال زیاد باغداران از پایانه هابه علت مشکلات اجرایی و از طرفی وجود آفتاب فراوان در فصل برداشت و امکان خشک کردن سریع پسته این روش برای باغداران بیشتر مقرون به صرفه می باشد. در این روش هر باغدار از یک دستگاه ساده پسته پوست کنی پیچی که بر مبنای سایش کار می کند، استفاده می کند. در این روش پسته با پوست نرم آن در داخل یک استوانه عمودی و به صورت خشک ریخته می شود. با دوران استوانه که به طور معمول با دست انجام می شود، پسته ها با جدار شیار داخلی استوانه برخورد نموده و باعث جدا شدن پوست نرم آنها می شود. بلافاصله پس از پوست گیری پسته ها در حوض های آب ریخته می شوند. در این مرحله ضمن شستشو، پسته های پوک و نارس به علت وزن حجمی کمتر روی سطح آب قرار گرفته و جدا می شوند. به این پسته ها، رو آبی گفته می شود. پسته های سنگین هم به علت وزن حجمی بیشتر در ته حوض ته نشین می شوند که به آنها زیر آبی گفته می شود. پسته های زیر آبی، جمع آوری و در آفتاب خشک می شود(شاکر اردکانی، ۱۳۸۷).
۲-۲-۳-۲- سیستم های نیمه مکانیزه:
در این واحد ها دستگاه های ساخته شده برای پوست گیری، تمیز کردن و آماده سازی پسته به صورت خطوط فراوری مستقر شده اند. پسته پس از عبور از دستگاه های نم گیری که در انتهای خط قرار دارند در میدان های وسیع ودر زیر نور آفتاب پهن می شوند(شاکر اردکانی، ۱۳۸۶، ۱۸). در این روش علاوه بردستگاه پوست گیری از دستگاه های دیگری نیز درجریان فرآوری استفاده می شود. به عنوان مثال پسته های پوست گیری نشده در مرحله اول با بهره گرفتن از دستگاه گوگیر پوست گیری می شوند. در مواردی در این کارگاهها از خشک کن استفاده می شود که معمولا این خشک کن ها از نوع واگنی می باشند، که البته در این سیستم ها خشک کردن پسته به صورت ترکیبی از خشک کن و میدان آفتابی است. پایانه های نیمه مکانیزه به طور معمول فاقد باسکول، سوله مناسب و کافی و سیستم های خروج نخاله و مکانیزمهای خندان جدا کن، انبار و … می باشند(شاکر اردکانی، ۱۳۸۷).
۲-۲-۳-۳- سیستم های تمام مکانیزه:
تفاوت این سیستمها با سیستم های نیمه مکانیزه در نحوه خشک کردن محصول می باشد. در این سیستم ها دستگاه های خشک کن برای خشک کردن محصول مورد استفاده قرار می گیرند(شاکر اردکانی، ۱۳۸۶، ۱۸). با پیشرفت فناوری فرآوری پسته در سالهای اخیر احداث پایانه های فرآوری پسته توسعه چشم گیری داشته است. در این روش پوست گیری و سایر فرآیندهای لازم مان
ند خندان جدا کنی و درجه بندی و حتی بسته بندی
در
یک محل بنام پایانه یا ترمینال مستقر گردیده است در این روش از نیروی کارگر بسیار کم استفاده می شود و در صورت اعمال مدیریت صحیح پسته های حاصله از بالاترین کیفیت عمل آوری برخوردار دارند(نخعی نژاد، ۱۳۸۷).
۲-۲-۴- مشکلات فرآوری
فصلی بودن وکوتاه بودن فعالیت صنایع مرتبط، وجود واحدهای فرآوری خانگی غیر رسمی، پراکنش نامنظم واحدهای صنعتی، تاخیردر عملیات فرآوری و عدم رعایت مسایل بهداشتی (که منجر به آلودگی پسته به قارچها و افت کیفیت آن می گردد)، از عمده مشکلات موجود در مرحله فرآوری محصول به شمار می آیند(اردستانی وموذنی،۱۳۹۰).
۲-۲-۵- ویژگی های بهداشتی پایانه فرآوری پسته
در مورد ویژگی های بهداشتی کارگاه های فرآوری پسته ، ازقبیل وضعیت ساختمان کارگاه ها، سالن کار، سالن غذاخوری، حمام، توالت، وضعیت بهداشتی لوازم وماشین آلات ، تهویه، نور، وضعیت آب و فاضلاب، وسایل امدادی

]]>