تحقیق با موضوع اجتماعی و فرهنگی

<![CDATA[

دارا می باشد که جغرافیای شخصی او محسوب می شود بدینسان که هر یک ازما با تصویر ذهنی خاص خود ،دارای جهان های منحصر به فردی می باشیم که از اگاهیها ،تجربیاتپایگاه های اجتماعی-اقتصادی ما شکل می گیرد ( شکوئی، ۱۱۵:۱۳۷۸ ).

نمودار۲- ۳ مدل صافی از جهان واقعی و ادراکی راپوپورت

منبع :شکویی ،۱۳۸۷: ۱۱۹

داونز واستی از محققین مکتب جغرافیای رفتاری می گویند :ادراک محیطی در ذهن ما ،در شکل تصویر های ذهنی محیطی ویا نقشه های شناختی ذخیره می شود . این نقشه ها در زندگی کارکردهای دو گانه ای دارند :۱- مسائل مکانی-فضایی را حل می کند ۲-رفتار محیطی را هدایت می کنند گفتنی است که کنش متقابل میان ادراک ورفتار فضایی را ارزشهای افراد کنترل می کنند .(شکوئی،۱۲۸:۱۳۷۸). ویلیام کرک در مطالعات جغرافیایی، به ارزشها ،واقیعتها ،کارکرد ها ،عملکرد ها ،فرایند ها ،و پراکندگی ها اعتبار علمی قایل می شود .چنین نگرشی ،مارا با تجربیات ذهنی مردم و قرار دادن نقش مردم در داخل محیط فیزیکی، جغرافیایی و اجتماعی اشنا می سازد .در واقع ویلیام کرک به مطالعه ان چنان محیطی می پردازد که دران جغرافیدانان به مفهومی کردن – اندیشه ای کردن روابط میان جهان های درونی و بیرونی می پردازد. (همان ،۱۳۳).گالج وبراون در سال۱۹۷۲ پنج حوزه مطالعاتی را درجغرافیا مطرح کردند که یکی از آنها تحقیق درباره ادراک ،تاکید بر ادراک حوادث طبیعی ،شکل گیری صورت ذهنی و نقشه های ذهنی بود .گالج،وسایل ارتباط جمعی را مهمترین منبع اطلاعات و تجربه می شناسد ومعرفت محیطی را در مطالعه اطلاعات ذهنی ،تصویر های ذهنی تاثرات و باور ها جستجو می کند بدانسان که مردم از محیط در یافت می کنند .(همان ،۱۳۸).
نمودار۲- ۴ بعد فرهنگی ادراک و احساس انسانی دی ژان

منبع:شکویی،۱۳۸۷: ۱۱۹

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

کورت کافکا در اثر خود فصل مشترکی میان محیط جغرافیایی که شامل عینیت های طبیعی و انسانی محیط می باشد و محیط رفتاری که دارای عینیت های طبیعی و انسانی ادراکی است بدست می دهد .و این فصل مشترک ،رفتار واقعی رادر داخل ارگانیسم (سازواره )مشخص ،نظام می بخشد .که در نمودار بعد فرهنگی ادراک و احساس انسانی نشان داده شده است .(همان ،۱۱۹).رفتار گرایان ،غالبا تاثیرات سه محیط را در رفتار و فعالیت های انسانی مورد مطالعه قرار می دهند که شامل ۱-محیط پدیداری شامل شهر، محله،دانشگاه و ….۲-محیط شخصی که شامل جغرافیای شخصی افراد (نقشه ذهنی )،نظام اعتقادی ،نگرش ،پایگاه اجتماعی ،اقتصادی و …۳-محیط زمینه ساز که شامل چرخه زندگی بر اساس سن وپایگاه خانوادگی و همچنین سطح زندگی که شاخص ثروت ،محیط زندگی و شیوهی زندگی…) را شامل می شود .(پور احمد،۱۳۸۹: ۱۸۳).تفاوت میان محیط جغرافیایی و محیط عملکردی ،در این است که محیط جغرافیایی برای همهی انسانها یکسان است در حالی که محیط عملکردی از فردی به فرد دیگر ،از ملتی به ملت دیگر ،از قومی به قوم دیگر واز طبقه ای به طبقهی دیگر تفاوت پیدا می کند . نوع محیطی که در جغرافیای انسانی مطالعه می شود همانا عملکردی است.

نمودار۲- ۵ ادراک محیطی در جغرافیای رفتاری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منبع :شکویی،۱۳۷۸: ۱۱۲

محیط ادراکی داخل محیط عملکردی قرار می گیرد و آن بخشی است که انسان به آگاهی می رسد.این اگاهی ممکن است در زمان حال حاصل شود و یا مربوط به تجربیات گذشته باشد . بین محیط واقعی ومحیط ادراکی ،همواره تفاوتهایی دیده می شود .محیط ادراکی ،عبارت است از تصویر ذهنی شخص ازمحیط پدیداری است .این تصویر ذهنی ،از صافی گذاراندن اطلاعات از طریق تجربیات یا اگاهی از محیط پدیداری شکل می گیرد.محیط ادراکی، بخشی ازمحیط واقعی و نه همه محیط واقعی را نشان می دهد .محیط واقعی از طریق صافی فرهنگی،ساختارنگرشها ،تجربیات گذشته و تکنیک ها ،قابل مشاهده است .فرهنگ های مختلف دارای ادراکات مختلف محیطی می باشند . روشن است که در همه فرهنگ ها ،ادراکات محیطی ،در تصمیم گیریهای شخصی ،نقش اساسی دارد (شکوئی،۱۲۵:۱۳۷۸).
۲-۷-مدل تحلیلی پژوهش
با مطالعه تحقیقات پیشین و ارائه دیدگاه های نظری، به نظر می رسد که می توان مجموعه ای از عوامل روانی– اجتماعی را در بررسی ادراک محیطی جوانان، گرد هم آورد. متغیرهای جمعیت شناختی(جنس، درآمدوشغل و سواد سرپرست خانوار، طبقه اقتصادی اجتماعی،تجارب سفر ،معدل درسی ،رشتهی تحصیلی )که در سه محیط (شخصی ،پدیداری و زمینه ساز )می باشند ،با متغیر های وابستهی درک زیستی، درک اقتصادی، درک اجتماعی و فرهنگی ، مجموعه متغیر هایی هستند که در این مدل تحلیلی برای تحلیل ادرک محیطی جوانان ، به کار گرفته شده اند. مدل زیر نحوه ارتباط احتمالی بین متغیر ها را به تصویر می کشد.
نمودار۲- ۶ مدل مفهومی پژوهش

منبع :یافته های پژوهش۱۳۹۳
۲-۸-نتیجه:
در مطالعات جغرافیایی ابعاد روانشناسانهی شرایط اجتماعی محیط و نظریه های مرتبط با تصمیم گیری و رفتار و تبیین پدیده های جغرافیایی ،نقش مهمی دارد .در جغرافیای رفتاری کل مکان علاوه بر اینکه صحنهی عملکرد های اقتصادی ،تاریخی و اجتماعی است ،در عین حال فضای روانشناختی است . این فضا هویت ، ساختار و مفهوم خاص خود رادارد که به مقتضیات خصوصیات فردی (سن ،جنس ،زمان ومحل سکونت ،شغل وپایگاه های اجتماعی –اقتصادی و میزان آگاهی فرد تغییر پیدا می کند (پور احمد ،۱۳۸۹: ۱۸۱). در رویکرد نظامهای مرتبط علومی چون انسان شناسی ،روان شناسی و علوم سیاسی به عنوان عواملی در درک فرهنگ و دیگر ابعاد اجتماعی گردشگری مورد بررسی قرار می گیرند (یاوری و همکاران ،۱۳۹۰: ۲۱). اکوتوریسم، واژه جدیدی است که محققین علوم گردشگری در تعریف آن دچار مشکلات فراوانی می باشند. ولیکن از مجموع نظریات آنها می توان چنین برداشت نمود که اکوتوریسم عبارت است از سفری مسئولیت پذیر به مناطق طبیعی، که از آنها حفاظت می شود و باعث ارتقاء امکانات مردم بومی می شود. بنابر این، بر مبنای این تعریف می توان گفت که در اکوتوریسم تأکید بر این است که باید سعی کرد این انگیزه در گردشگر ایجادشود که با مراقبت از طبیعت و همچنین احترام به فرهنگ های سنتی به حفظ محیط زیست کمک نماید.(آذر نیوند ،۱۳۸۵: ۴). محیط به عنوان رکن اصلی جریان گردشگری، از تبلور فضایی برای جذب گردشگران نقش مهمی ایفا می کندو ابزارهای متنوعی در اختیار می نهد و فعالیتهای اکوتوریستی درجامعه میزبان منجر به آثار مثبت و منفی زیست- محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود . گردشگری پیش از آنکه یک فعالیت اقتصادی باشدگویای یک ارتباط فرهنگی متشکل از عناصر: گردشگر، جامعه میزبان یا مواجهه شوندگان و بستر می باشد (زنگی آبادی و همکاران ،۱۳۸۸: ۷۲). بر اساس آمار، از میان گروه های مختلف مردم، دو طبقه “جوانان” و ” زنان ” از گردشگری سود بیشتری می برند. جوانان بر اثر گردشگری، بسیار متحرک و پرجنب وجوش شده اند(روزنامهی جام جم :۱۳۹۰). با مطالعه تحقیقات پیشین و ارائه دیدگاه های نظری، ومجموعه ای از عوامل روانی– اجتماعی را در بررسی ادراک محیطی جوانان، گرد هم آورد. متغیرهای جمعیت شناختی(جنس، درآمد وشغل و سواد سرپرست خانوار، طبقه اقتصادی اجتماعی،تجارب سفر ،معدل درسی ،رشتهی تحصیلی )که در سه محیط (شخصی ،پدیداری و زمینه ساز )می باشند، با متغیر های وابستهی درک زیستی، درک اقتصادی، درک اجتماعی و فرهنگی ، مجموعه متغیر هایی هستندکه برای تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم که سه فرضیهی پژوهش براساس آن ارائه شده است. برای رد و تایید فرضیه های این پژوهش در فصل های چهارم و پنجم ، به آن پرداخته می شود .

مقدمه
این فصل ازدو بخش تشکیل شده است .بخش اول مباحث مربوط به روش شناسی و بخش دوم مربوط به مطالعه موردی و مشاهده میدانی از منطقه و شناسایی ظرفیت های اکوتوریسم شهرستان میاندرود می باشد
در بخش اول که به روششناسی اختصاص داده شده، ابتدا توضیحاتی در خصوص روش تحقیق و دلایل انتخاب آن ارائه میشود. بعد از آن، تکنیک تحقیق وروش های جمعآوری اطلاعات بیان شده و در ادامه، مباحث مربوط به نمونهگیری توضیح داده میشود.
۳-۱-روش شناسی
۳–۱-۱-روش تحقیق
این پژوهش ازنوع هدف، کاربردی -توسعه ای است. وازنظر روش علمی، توصیفی و تحلیلی است. در این تحقیق با توجه به اهداف آن٬ روش پیمایش اتخاذ شده است. پیمایش شیوه ای است که در آن در مورد جمعیت نمونه که معرف کل جامعهی آماری است مطالعه ای انجام می شود. این روش شامل جمع آوری اطلاعات به طور مستقیم از گروهی افراد است .نمونه مطالعه پیمایشی معمولا بزرگ است به وسیلهی این روش اطلاعات مختلفی را می توان بدست آورد که کلا شامل۳ نوع می باشند .اطلاعات در مورد واقعیتها ،عقاید ،ورفتار ها .واقیعت عبارت است از یک پدیده یا ویژگی که بتوان آن را مشاهده نمود و شامل متغیر هایی نظیر سن ،جنس ،درآمد ،و سالهای تحصیل می باشد وعقیده عبارت از بیان یک احساس و رفتار عمدی است و رفتار شامل عمل است که توسط فرد صورت می گیرد . موسسه گالوپ و پژوهشگران در اقتصاد ،مردم شناسی ،روانشناسی برای بررسی عقاید مردم از این روش استفاده می کنند(علی احمدی وهمکار،۱۳۸ :۳۵). علاوه بر این، برای بررسی ادبیات موضوع مورد نظر از روش تحقیقاتی اسنادی بهره برده ایم که متشکل از مطالعه کتاب ها٬ نشریات٬ پایان نامه ها و تحقیقات داخلی و خارجی و جستجوی اینترنتی می باشد.
۳-۱-۲-تکنیک گرد آوری داده ها
در تحقیقات پیمایشی جمع آوری داده ها به دو شیوهی عمده پرسشنامه و مصاحبه صورت می پذیرد (علی احمدی ،۱۳۸۶ : ۳۰۱). ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق نیز پرسشنامه و مصاحبه است. پرسشنامه تکنیک بسیار ساختمندی برای گردآوری داده هاست که در آن از هر پاسخگویی مجموعهی یکسانی از پرسش ها پرسیده می شود ٬ پرسشنامه این پژوهش از چندین مجموعه سوال که حاوی تعدادی سؤال بر اساس طیف لیکرت با پنج گز ینه، از خیلی زیاد تا خیلی کم درجه بندی شده که در مورد ادراک و تصورات دانش آموزان ازعملکرد گردشگری در شهرستان میاندرود تنظیم شده است . همچنین سؤالاتی در مورد ویژگی های عوامل اجتماعی زمینه ای (نظیر ٬ جنس٬ تحصیلات٬ موقعیت اجتماعی/اقتصادی٬ درآمد ومحل اقامت ،فاصله محل اقامت ،معدل درسی ،و رشته تحصیلی ) تشکیل شده است.

۳-۱-۳-جامعه آماری
مورد مطالعه جوانان شاغل در دبیرستانها و هنرستان های شهرستان میاندرود می باشند که بر طبق گزارش آموزش متوسطهی آموزش و پرورش شهرستان میاندرود،تعداد۱۷ دبیرستان دخترانه و پسرانه در این شهرستان می باشد که مجموع دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع متوسطه دوم،۱۸۵۷ نفر دختر و پسر که در مدارس دولتی ،غیر دولتی(تنها ۲مدرسه ) و نمونهی دولتی(۱مدرسه ) مشغول به تحصیل می باشند (آموزش متوسطه شهرستان میاندورود ، ۱۳۹۳).
۳-۱-۴- حجم نمونه

دربسیاری از بررسی های علوم مختلف از جمله مطالعات جغرافیایی،جمع آوری اطلاعات به طریقه نمونه گیری به کمک فنون خاص آن ،انجام می گیرد .طبیعی است در کلیهی مطالعات اجتماعی ،اقتصادی ،طبیعی که در آنها جامعهی آماری و یا قسمتی از یک جامعهی آماری دخالت دارد ،نمونه گیری می تواند کاربرد داشته باشد ( مهدوی و همکار ،۱۳۸۳ :۳۶ )برای تعیین حجم نمونهی معرف جامعه از فرمول کوکران به شرح زیر استفاده شد:

N: تعداد کل دانش آموزان = ۱۸۷۵
p: نسبت زنان در جمعیت کل =
q: نسبت مردان در جمعیت کل =

d: احتمال خطا = ۰٫۰۵
بر اساس این فرمول٬ حجم نمونه با احتساب جامعهی آماری و جایگذاری سایر موارد٬ ۲۷۵ نفر تعیین گردید.
۳- ۱-۵-روش نمونه گیری
روش نمونه گیری به صورت تصادفی و خوشه ای(براساس رشته تحصیلی ) استفاده شده است به طوری که تمامی دانش آموزان شانس برابر ،برای انتخاب شدن در هر رشته تحصیلی برای پاسخگویی به سوالات داشتند .
۳-۱-۶-پایایی و اعتبار پرسشنامه
دانشمندان و محققان می گویند که بهتر است اعتبار و پایایی معرف ها را قبل از انجام مطالعهی اصلی ارزیابی کرد. بدین منظور باید از آزمون مقدماتی سود جست و پرسش ها را برای نمونه ای مشابه نمونه اصلی ولی کوچک تر از آن مطرح کنیم (دواس٬ ۱۳۸۲: ۶۱).
پایایی: سنجشی دارای پایایی است که در صورت تکرار آن در مواقع دیگر به نتایج یکسانی برسد. چند روش جا افتاده در آزمون پایایی شاخص ها وجود دارد. اما بهترین این روش ها فقط برای سنجش پایایی مقیاس هایی اعمال می شود که در آنها مجموعه ای از سؤال ها برای سنجش یک مفهوم وجود دارد تا معرف های تک گویه ای (دواس ۱۳۸۲٬ :۶۲). شاخص پایایی کل٬ مقیاس آماره ای است به نام آلفا که دامنهی آن از صفر تا ۱ است. هر چه آلفا بیشتر باشد، پایایی مقیاس بیشتر خواهد بود. اندازهی آلفا به پایایی تک تک گویه ها بستگی دارد. برای افزایش مقدار آلفا و در نتیجه افزایش پایایی مقیاس باید همه گویه های ناپایا را حذف کرد. به همین منظور٬ در مرحلهی پیش آزمون تعداد ۴۰ پرسشنامه بین دانش آموزان شهرستان توزیع شد. سپس با بررسی ضریب آلفای گویه های مربوط به هر یک از متغیرها و محاسبه ضریب آلفای نسبتا بالای آنها انسجام درونی گویه ها تأیید شد.
در تحقیق حاضر، برای بررسی پایایی مجموعه سؤالات، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در جدول شماره ۳-۱ که مربوط به پیش آزمون انجام شده با استفاده از ۴۰ پرسشنامه است، ضریب آلفای به دست آمده برای هر مجموعه سؤال نمایش داده شده است.

جدول ۳- ۱ ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ
شاخص ها تعداد سوالات ضریب آلفا
تنوع زیستی ۱۵ ۷۸۱٫
اقتصادی ۱۴ ۷۸۷٫
اجتماعی و فرهنگی ۱۴ ۷۴۴٫
منبع :پژوهش میدانی ۱۳۹۳

در این تحقیق، در طراحی و تنظیم پرسشنامه برای تضمین اعتبار آن، شاخص های مربوط به متغیرها در تحقیقات داخلی و خارجی استخراج شده و با نظر اساتیدگروه جغرافیا دانشگاه مازندران و دانشگاه تبریز و تهران و با نظر اساتید راهنما و مشاور تغییرات لازم در آنها انجام شده است.
۳-۱-۷-روش های تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق، داده های حاصله پس از گردآوری٬ در نرم افزار SPSS مورد بازبینی قرار گرفته و تجزیه و تحلیل های مورد نظر بر روی آنها انجام شد. داده های تحقیق در دو سطح آمار توصیفی و آمار تحلیلی یا استنباطی مورد پردازش قرار گرفتند.
آمار استنباطی برای استنباط و تحلیل خصوصیات یک جامعهی آماری از روی نتایج مشاهده شده از نمونه های منتخب از جامعه به کار می رود. در بخش آمار استنباطی از آزمون های زیر استفاده شده است:
_ آزمون پارامتری T-Test تک نمونه ای ; به منظور شناخت تفاوت معناداری بینگروه ها
_ آزمون

]]>