جستجوی مقالات فارسی – تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات …

۹۱/۸±۷۸/۸۱a

T180

۴۱/۱۰±۱۴/۴۴b

T60

۹۱/۸±۰۱/۷۳a

T120

۷

۶/۹±۶۴/۹۷a

T180

abحروف غیر مشابه در هر تیمار بیانگر وجود تفاوت معنیدار میباشد (۰۵/۰P<).
تاثیر زمان بر میزان TBARS درگوشت به صورت مقایسه میانگینها در یک تیمار و ۳ زمان متفاوت انجام شد.
*تیمارها به ترتیب شماره عبارتند از: تیمار ۱- گروه شاهد (جیره پایه بدون استفاده از عصاره آبی آویشن شیرازی)، تیمار ۲- جیره پایه + ۵/۰ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از ابتدا تا پایان دوره پرورش، تیمار ۳- جیره پایه + ۱ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از ابتدا تا پایان دوره پرورش، تیمار ۴- جیره پایه + ۵/۰ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۲۸ تا پایان دوره پرورش، تیمار ۵- جیره پایه + ۱ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۲۸ تا پایان دوره پرورش، تیمار ۶- جیره پایه + ۵/۰ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۳۵ تا پایان دوره پرورش، تیمار ۷- جیره پایه +۱ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۳۵ تا پایان دوره پرورش.
نتایج به دست آمده از آزمایش حاضر نشان داد که اگرچه میزان TBARS در تمام تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت اما تنها استفاده از ۱ درصد عصاره آویشن شیرازی به مدت ۴۲ روز پایداری اکسیداتیو را در در گوشت ران ۶ ماه پس از کشتار و در طی ذخیره سازی باعث شد.
نتایج به دست آمده از پژوهش شهسواری و همکاران [شهسواری و همکاران ۱۳۸۷]. نشان داد که اسانس آویشن شیرازی در غلظت ۱/۰ درصد دارای اثر آنتیاکسیدانی معادل آنتیاکسیدانی سنتزی BHA در غلظت ۰۲/۰ درصد در روغن سویا بود. فعالیت آنتیاکسیدانی در این اسانس احتمالا مربوط به ترکیبات مونو ترپنی موجود در آنها است.
نتایج حاضر با نتایج به دست آمده از آزمایشهای محققینی چون کوئتز و هافمن [Coetzee and Hoffman, 2001] مطابقت دارد. آنها گزارش کردند که مکمل کردن جیره جوجههای گوشتی با سطوح ۰ تا ۲۰۰ میلیگرم ویتامین E در کیلوگرم به مدت ۴۲ روز و همچنین ۲۱ روز، منجر به کاهش معنیداری در میزان TBARS در گروههای تیمار شده با ویتامین E در مقایسه با گروه شاهد شد و همچنین میزان TBARS در تمام تیمارهای آزمایشی در طی ۵ ماه ذخیره سازی گوشت افزایش یافت. آنها گزارش کردند که استفاده از ۱۰۰ میلیگرم ویتامین E به مدت ۴۲ روز و همچنین ۲۰۰ میلی گرم ویتامینE به مدت ۲۱ روز در جیره جوجههای گوشتی باعث حفاظت گوشت در برابر اکسیداسیون در مدت ۵ ماه ذخیره سازی شد. همچنین گزارش شده است که استفاده از ۱۶۰ واحد بین المللی از آلفاتوکوفرول در هفته آخر از دوره پرورش جوجههای گوشتی میتواند اکسیداسیون را در گوشت ران و سینه به تأخیر بیندازد [Marusichet al, 1975]، که در مطابقت با نتایج آزمایش حاضر است.
همچنین در آزمایشی مشابه از گرائو و همکاران [Grau et al, 2001] مکملسازی جیره با آلفاتوکوفرول استات به میزان ۲۲۵ میلیگرم بر کیلوگرم جیره توانست میزان شاخص TBA را در گوشت جوجههای گوشتی پس از زمانهای ۰، ۵/۳ و ۷ ماه بعد از انجماد به میزان معنیداری کاهش دهد.
بوتسوقلو و همکاران [Botsoglou et al, 2003] گزارش کردند که استفاده از ۱۰۰ میلی گرم اسانس پونه کوهی در کیلوگرم جیره بیشترین تاثیر را در کاهش میزان اکسیداسیون در گوشت ران در ۹ ماه ذخیره سازی نسبت به گروه شاهد داشت. بنابر گزارشات صورت گرفته، تیمول و کارواکرول موجود در اسانس این گیاه مسئول اصلی این فعالیت میباشند [Adam et al, 1998., Yanishlieva et al, 1999]. همچنین استفاده از ۱ میلیلیتر پونه کوهی در جیره برههای پروراری باعث کاهش معنیداری در میزان MDA بعد از ۴ ماه ذخیره سازی گوشت شد [Simitzis et al, 2008]. در حالیکه استفاده از آن در جیره جوجههای گوشتی تاثیری بر میزان pH گوشت در مقایسه با گروه شاهد نداشت [Young et al, 2003].
…………………………………………………………………………………………………..
در آزمایشی دیگر بوتسوقلو و همکاران [Botsoglou et al, 2004] اثر مخلوطی از اسانسهای گیاهی را بر عملکرد و اکسیداسیون چربیهای گوشت سینه و ران بررسی کردند. بر اساس نتایج به دست آمده اسانس توانست سرعت اکسیداسیون چربی ماهیچه را به میزان معنیداری کاهش دهد.
در مطالعهای استفاده از ۶۰ میلیگرم بر کیلوگرم جیره از کنسانتره میوه انگور به طور معنیداری میزان TBARS را در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد و همچنین باعث ثبات اکسیداتیو در گوشت در مدت ۶ ماه از ذخیره سازی گوشت شد اما تأثیر معنی داری بر میزان pH گوشت نسبت به گروه شاهد در ۲۴ ساعت بعد از کشتار نداشت [Sayago et al, 2006]. محققین نشان دادند که افزودن پودر برگ چای به جیره جوجههای گوشتی سبب کاهش میزان مالوندیآلدئید میشود [Yang et al, 2003]. استفاده از ۷/۳ و ۵/۷ درصد برگ آویشن در جیره برهها ضمن افزایش میزان اکسیداسیون در تمام تیمارها در ۲۱ روز ذخیره سازی گوشت، تأثیر معنیداری را در رابطه با میزان TBARS در مقایسه با گروه شاهد نشان داد به گونهای که هر دو سطح مکمل شده دارای کمترین میزانTBARS و گروه شاهد بیشترین میزان را بعد از ۲۱ روز ذخیره سازی به خود اختصاص دادند [Nieto et al, 2010].
محمد امینی ۱۳۹۱ گزارش کرد که گیاهان دارویی آویشن باغی، زردچوبه و دارچین اثر معنیداری بر میزان پراکسیداسیون لیپیدها در ۳۰ و ۶۰ روز بعد از کشتار ندارند در حالیکه ۹۰ روز بعد
از کشتار گیاهان دارویی اثر معنیداری بر میزان TBARS داشتند.در مطالعهای اسانس دارچین در سطح ppm 1000 سطح مالون دی آلدئید را به طور معنیداری در سرم خون جوجههای گوشتی کاهش و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز را افزایش داد و همچنین منجر به بهبود در کیفیت گوشت شد [Ciftci et al, 2010].
مکملسازی جیره جوجههای گوشتی به مدت ۴۲ روز با ۲۰۰ میلیگرم اسانس آویشن شیرازی در کیلوگرم باعث کاهش معنیداری در میزان TBARS در ۹۰ روز پس از ذخیره سازی گوشت در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد شد [همدیه و همکاران، ۱۳۹۲]. همچنین در گزارشی از شعبانپور و همکاران [شعبانپور و همکاران، ۱۳۹۰] استفاده از عصاره آویشن شیرازی منجر به افزایش ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان شد.
در مقابل یاسار و همکاران [Yasar et al., 2001] گزارش کردند که استفاده از پودر گیاهان مختلف در جیره جوجه های گوشتی در سطوح ۲۵/۰ تا ۵/۱ درصد تأثیری معنیداری بر غلظت سرمی مالوندیآلدئید در مقایسه با تیمار شاهد نداشت. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
همچنین در مطالعهای دیگر مکملسازی جیره جوجههای گوشتی با آلفا توکوفرول تأثیر معنیداری بر اکسیداسیون گوشت در جوجههای گوشتی در طول مدت نگهداری به صورت منجمد نداشت [Jensen et al., 1995].
تناقضهای موجود در این آزمایشها ممکن است به دلیل استفاده از روشهای مختلف برای تخمین اکسیداسیون لیپید باشد که معمولا براساس واکنش بین تیوباربیتوریک اسید و مالوندیآلدئید تحت حرارت و pH اسیدی است که باعث ایجاد یک ترکیب رنگی میشود. علاوه براین چند عامل بر واکنش پذیری TBA تأثیر دارد که از جمله آن میتوان به تشکیل مالوندیآلدئید و اشکال مختلف آن به صورت کمپلکس با سایر ترکیبات اشاره کرد. همچنین این نکته را نباید از نظر دور داشت که استفاده بسیار بالا از آنتیاکسیدانها نیز موجب یک اثر معکوس شده و خود موجب ایجاد پراکسیداسیون میشود و انتخاب یک دز مناسب از اسانس و عصارههای گیاهی جهت کاهش اکسیداسیون و افزایش ماندگاری در گوشت دارای اهمیت بسیار است.

این مطلب را هم بخوانید :
دسته بندي علمی - پژوهشی : تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.