مقاله علمی با منبع : تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات اکسیداتیو …

a b حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای آزمایشی میباشد (۰۵/۰P<).
*تیمارها به ترتیب شماره عبارتند از: تیمار ۱- گروه شاهد (جیره پایه بدون استفاده از عصاره آبی آویشن شیرازی)، تیمار ۲- جیره پایه + ۵/۰ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از ابتدا تا پایان دوره پرورش، تیمار ۳- جیره پایه + ۱ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از ابتدا تا پایان دوره پرورش، تیمار ۴- جیره پایه + ۵/۰ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۲۸ تا پایان دوره پرورش، تیمار ۵- جیره پایه + ۱ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۲۸ تا پایان دوره پرورش، تیمار ۶- جیره پایه + ۵/۰ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۳۵ تا پایان دوره پرورش، تیمار ۷- جیره پایه +۱ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۳۵ تا پایان دوره پرورش.
وضعیت ایمنی طیور به منظور جلوگیری از بیماریهای عفونی دارای اهمیت بسیار میباشد. برخی از عوامل مانند عدم موفقیت در واکسیناسیون، عفونتهای ناشی از بیماریهای متوقف کننده سیستم ایمنی و استفاده بیرویه از آنتی بیوتیکها میتوانند منجر نقص در سیستم ایمنی شود. استفاده از محرکهای سیستم ایمنی یک راه حل به منظور بهبود وضعیت ایمنی در حیوانات بوده و حساسیت آنها را نسبت به بیماریهای عفونی کاهش میدهند [Liu, 1999].
گیاهانی مانند آویشن که غنی از ترکیبات فلاوونوئیدی هستند دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بوده و میتوانند باعث افزایش عملکرد ایمنی شوند [Manach et al, 1996; Cook and Samman, 1996]. ……….
تاکاهاشی و همکاران [Takahashi et al., 2000] گزارش کردند مصرف گیاهان دارویی، رشد اندامهای ایمنی جوجههای گوشتی را تحریک کرده و موجب افزایش معنیدار وزن آنها شد.
بورس، تیموس و طحال از جمله اندامهای سیستم ایمنی میباشند که بهبود در وزن هریک از آنها میتواند منجر به بهبود در وضعیت سیستم ایمنی پرنده شود. وزن نسبی بزرگتر در بورس و تیموس نشان دهنده تاثیر عصاره آویشن شیرازی بر وضعیت ایمنی پرنده میباشد. اگرچه وزن نسبی بورس به طور معنیدار در بین تیمارهای آزمایشی تغییر نیافت اما دارای بیشترین وزن نسبی در گروه تیمار شده با عصاره به مدت ۴۲ روز بود.
در مطالعهای از رحیمی و همکاران [Rahimi et al۲۰۱۱] افزودن ۱/۰ درصد آویشن به جیره جوجههای گوشتی تفاوت معنیداری را در وزن بورس و طحال در مقایسه با گروه کنترل به وجود نیاورد. همچنین در مطالعهای دیگر با افزودن ۱ گرم پودر آویشن در کیلوگرم جیره پایه تفاوت معنیداری در وزن طحال در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نشد [Sarica et al, 2005]، که با نتایج آزمایش حاضر مطابقت دارد.
………………………………………
۳-۲-۳- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر اندامهای گوارشی
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ۳-۶ تفاوت معنی داری در وزن نسبی کبد و سنگدان و همچنین طول قسمتهای مختلف روده باریک اعم از دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد (۰۵/۰P>).
جدول ۳-۶: تأثیر سطوح مختلف عصاره آویشن شیرازی و مدت زمان استفاده از آن بر اندامهای گوارشی

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی اثر متقابل تراکم گیاهی با مواد تغذیه ای در رقابت گندم ...

تیمارها* وزن کبد
(% وزن زنده)
وزن سنگدان
(% وزن زنده)
طول دئودنوم (Cm) طول ژژنوم (Cm) طول ایلئوم
(Cm)
۱ ۸۹/۱ ۵۲/۱ ۳۰ ۲۵/۸۱ ۵۰/۷۶
۲ ۰۲/۲ ۵۲/۱