سايت مقالات فارسی – تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و …

SEM

۹/۰

۹۶/۰

۹۳/۰

P- value

۰۰۰۱/۰

۰۰۰۳/۰

۰۰۰۵/۰

a b.cحروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار در بین تیمارهای آزمایشی میباشد (۰۵/۰P<)
*تیمارها به ترتیب شماره عبارتند از: تیمار ۱- گروه شاهد (جیره پایه بدون استفاده از عصاره آبی آویشن شیرازی)، تیمار ۲- جیره پایه + ۵/۰ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از ابتدا تا پایان دوره پرورش، تیمار ۳- جیره پایه + ۱ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از ابتدا تا پایان دوره پرورش، تیمار ۴- جیره پایه + ۵/۰ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۲۸ تا پایان دوره پرورش، تیمار ۵- جیره پایه + ۱ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۲۸ تا پایان دوره پرورش، تیمار ۶- جیره پایه + ۵/۰ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۳۵ تا پایان دوره پرورش، تیمار ۷- جیره پایه +۱ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۳۵ تا پایان دوره پرورش.
مکمل کردن جیره جوجههای گوشتی با آویشن باغی مصرف خوراک را به طور معنیداری کاهش داد [Sengul et al., 2008]. باقری شیره جینی و همکاران [باقری شیره جینی و همکاران، ۱۳۸۹] گزارش کردند که استفاده از آویشن کوهی باعثکاهش مصرف خوراک شد.
از جمله ترکیبات فنولی مهم در گیاه آویشن شیرازی تیمول و کارواکرول میباشند [Sharififar et al, 2007., Rota et al, 2008]. به طور کلی ترکیبات فنولیک دارای مزه تلخ بوده که این مساله باعث کاهش مصرف خوراک در اثر استفاده از گیاهان دارای این ترکیبات از جمله آویشن باغی میشود [محمد امینی، ۱۳۹۰].در آزمایش Lee et al., [2003] استفاده از کارواکرول در سطح ppm200 به طور معنیداری باعث کاهش خوراک مصرفی نسبت به گروه کنترل شد.
در مطالعهی Ocak et al., [2008]، افزودن ۲/۰ درصد پودر خشک شده آویشن باغی به جیره جوجههای گوشتی سویه راس ۳۰۸ تفاوت معنیداری در خوراک مصرفی ایجاد نکرد. همچنین همدیه و همکاران [همدیه و همکاران ۱۳۹۲] افزودنppm 200 و ۴۰۰ اسانس آویشن شیرازی به جیره جوجه های گوشتی هیچگونه تفاوت معنیداری را در دورههای پرورشی ۱۴-۱، ۲۸-۱ و ۴۲-۱ روزگی مشاهده نکردند.
…………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۱-۲- افزایش وزن روزانه
همان طور که در جدول ۳-۲ نشان داده شده است، استفاده از سطوح مختلف عصاره آویشن شیرازی در جیره جوجههای گوشت تفاوت معنیداری را در رابطه با افزایش وزن روزانه در دوره های ۳۵-۰ روزگی و همچنین کل دوره در بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد (۰۵/۰P>). در دوره ۲۸-۰ روزگی بیشترین افزایش وزن مربوط به گروه شاهد و کمترین آن مربوط به گروه تیمار شده با ۱ درصد عصاره آویشن شیرازی بود (۰۵/۰P<).
جدول ۳-۲: تأثیر سطوح مختلف عصاره آویشن شیرازی و مدت استفاده از آن بر افزایش وزن روزانه
(گرم/ جوجه) در دورههای پرورشی

این مطلب را هم بخوانید :
پژوهش - تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات ...

دورههای پرورشی
۴۲-۰ ۳۵-۰ ۲۸-۰ تیمارها*