بررسی نقش عملکرد پلیس ۱۱۰ در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه ۸ تهران- قسمت ۱۳

شکل کلی

 

 

کاملاً مخالف

 

 

مخالف

 

 

بی نظر

 

 

موافق

 

 

کاملاً مواقق

 

 

۳-۷) روایی و پایایی ابزار تحقیق :
۳-۷-۱) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه :
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت به داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت.
برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روشها اعتبار محتوا می‌باشد.
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارتهای ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود(بیکر،۱۳۸۶ :۱۳۸(.
اعتبار اندازه گیری به این امر اشاره دارد که آیا ابزار اندازه گیری آن چیزی را می سنجد که ما در صدد سنجش اندازه گیری آن هستیم.
در این تحقیق جهت تعیین میزان اعتبار اندازه گیری،از اعتبار صوری( محتوایی) استفاده شد که در این روش از مشاوره اساتید و صاحبنظران آگاه بهره گرفته شده است.
۳-۷-۲) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه :
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده به این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر(عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد ( سرمد، حجازی و بازرگان، ۱۳۸۵: ۱۶۶)
پایایی یا قابلیت اعتماد با تکیه بر تعمیم پذیری نتایج ،بر این امر اشاره دارد که چنانچه همان ابزار اندازه گیری در موقعیت ها و با پاسخگویان مشابه تکرار شود ،نتایج مشابهی دارد یا خیر.
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود.
روش آلفای کرونباخ یکی از روش های تحلیل پایا یی است.این روش برای بررسی سازگاری درونی سوالات پرسش نامه بکار میرود.هرچه سوالات و گویه های یک مقیاس اندازه گیری (مانند لیکرت)با هم سازگار تر باشند آن مقیاس پایاتر است.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم مقدار ضریب آلفای کرومباخ با بهره گرفتن از فرمول زیر بدست می آید:(ساعی،۱۳۹۷۸۵-۸۶ : ).

تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با بهره گرفتن از نرم‌افزار Spss انجام گردیده است. شد.
جدول (۳-۴) مقدار آلفای کرونباخ مولفه های تحقیق

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*