بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی- قسمت ۲۶

 • صفوی، کوروش (۱۳۶۷) نگاهی به پیشینهی زبان فارسی، بی جا: نشر مرکز، چاپ اول.

 

 • صنیع، مهین بانو (۱۳۷۱) سیری در دستور زبان فارسی، تهران: کتاب سرا، چاپ اول.

 

 • ضیف، شوقی (۱۳۸۶) تاریخ الادب العربی العصر الجاهلی، قم: منشورات ذوی القربی، چاپ اول، جلد اول.

 

 • طالقانی، کمال (۱۳۴۹) اصول دستور زبان فارسی، بی جا: امیر کبیر و موسسه انتشارات مشعل اصفهان، چاپ هفتم.

 

 • طبیب زاده، امید (۱۳۹۱) دستور زبان فارسی براساس نظریه‌های خود گردان در دستور وابستگی، تهران: مرکز.

 

 • طبیبیان حمید(۱۳۸۷)برابرهای دستوری در عربی وفارسی، تهران:پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.

 

 • حسن، عباس (۱۴۲۵ه) النحوالوافی، تهران: ناصر خسرو، ج۴٫

 

 • علی بن ابیطالب (۱۳۹۰)نهج البلاغه، مترجم محمد دشتی، قم:دارالبشاره چ۶٫

 

 • عماد افشار، حسن (۱۳۷۲) دستور ساختمان زبان فارسی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

 

 • عمرانی، غلام رضا (۱۳۸۳) زبان دستور، ۴۴ مقاله دربارۀ دستور جدید، تهران: لوح زرین.

 

 • غلام علی زاده، خسرو (۱۳۷۴) ساخت زبان فارسی، تهران: احیاء کتاب.

 

 • فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۸۶) شاهنامه، براساس چاپ مسکو، تصحیح عباس رکنی، تهران، افکار.

 

 • فرشید ورد، خسرو (۱۳۵۸) عربی در فارسی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

 

 • (بی تا) مقایسه قیود و عبارات قیدی فارسی با واژهها و عبارات همانند آن در عربی، دانشکده ادبیات اصفهان، سال ۲، شماره ۲ و۳

 

 • (۱۳۸۲) دستور مفصل امروز، تهران: سخن، چاپ اول.

 

 • فیروز منش، هوشنگ (۱۳۶۴) دستور زبان فارسی، تهران: فاطمی.

 

 • قریب و همکاران، پنج استاد (۱۳۷۰) دستور زبان فارسی، به کوشش امیر اشرف الکتابی، بی جا: واژه، چاپ نهم.

 

 • قریب و همکاران (بی تا) بررسی یک مبحث دستوری (پیوند در زبان فارسی)، بی جا.

 

 • قلی زاده، حیدر (۱۳۷۹) مفعول مطلق و معادل ساختاری آن، فصل نامهی بینات، سال هفتم، شماره۲۶، ص۹۰-۱۰۷٫

 

 • کاشف، غلام حسین (۱۳۲۹ه ق) دستور زبان فارسی، اسلامبول: شمس.

 

 • کتاب مقدس (۱۳۸۰) ترجمه فاضل خان همدانی، ویلیام گلمن، هنری مرتن، تهران: اساطیر، چاپ اول.

 

 • گلفام، ارسلان (۱۳۸۶) اصول دستور زبان، تهران: سمت، چاپ دوم.

 

 • گلبن، محمد (۱۳۸۳). نقد و سیاحت. تهران: قطره.

 

 • گویارد، ام. اف (۱۳۷۴) ادبیات تطبیقی، ترجمهی علی اکبر خان محمدی، تهران: پاژنگ.

 

 • لرستانی، زوران (۱۳۷۶) «ترجمه از فارسی به فرانسوی». نامهی فارسی. فصلنامهی شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی. سال۲، شمارهی۴٫

 

 • ماهوتیان، شهرزاد (۱۳۷۸) دستور زبان از دیدگاه رده شناسی، ترجمه مهدی سمائی، نشرمرکز، چاپ اول.

 

 • مدرسی، فاطمه (۱۳۸۷) از واج تا جمله، تهران: چاپار، چاپ دوم.

 

 • مشکوه الدینی، مهدی (۱۳۷۰) دستور زبان فارسی بر پایهی نظریهی گشتاری، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم.

 

 • (۱۳۸۸) دستور زبان فارسی واژگان و پیوندهای ساختی، تهران: سمت.

 

 • مشکور، محمد جواد (۱۳۵۰) دستورنامه در صرف نحو زبان فارسی، موسسه مطبوعاتی شرق، چاپ هفتم.

 

 • مکی، الطاهر احمد (۱۹۸۷م) الادب المقارن ؛ اصوله، تطوره و مناهجه، قاهره دارالمعارف.

 

 • معروف، یحیی (۱۳۸۰) فن ترجمه، تهران: سمت و دانشگاه رازی کرمانشاه.

 

 • منوچهریان، علی رضا (۱۳۹۰) ادبیات تطبیقی، نشریهی ادبیات تطبیقی، کرمان: سال ۲، شماره۴٫

 

 • میرزایی حسینی، سید محمود (۱۳۸۹) دروس فی الترجمه التطبیقیه(۱)، قم: طلیعه سبز،چاپ اول.

 

 • مینوی، مجتبی (۱۳۳۶) دستور زبان فارسی، یغما، سال ۱۰، شماره ۱۰ (پیاپی ۱۱۴)، ص ۴۴۳-۴۴۶٫

 

 • موسوی بجنوردی، کاظم (۱۳۷۰) دائره المعارف بزرگ اسلامی جلد چهارم، تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ شیرازی، چاپ اول.

 

 • مولائی، چنگیز (۱۳۸۱) مفعول مطلق در زبان فارسی،نشریه میان رشتهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، شماره۱۵۸، ص۹۵-۱۰۲٫

 

ناظمیان، رضا. (۱۳۸۱). روش‌هایی در ترجمه عربی به فارسی، تهران: سمت.

 

 

 

  1. نجدی ناصف، علی (۱۳۵۹) سیبویه پیشوای نحویان، ترجمه محمد فاضلی، مشهد: دانشگاه فردوسی.

 

  1. نجفی، سید رضا (۱۳۸۶) تأملی در انواع جمله در زبان عربی، نشریه ادبیات و زبان‌ها دانشگاه آزاد مشهد، شماره‌ی ۱۶٫

 

  1. ندا، طه (۱۳۸۱) ادبیات تطبیقی، ترجمه هادی نظری منظم، تهران: نشر نی.

 

  1. وحیدیان کامیار، تقی و عمرانی، صالح (۱۳۸۶) دستور زبان فارسی، سمت، تهران: چاپ دهم.

 

  1. وحیدیان کامیار، تقی (۱۳۸۶) اقسام کلمه، فصل نامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی، ش ۱۶، ص ۲۱-۲۸٫

 

  1. ولک، آوستن وارن (۱۳۷۳) نظریه ادبیات، ترجمه ضیاءموحد و پرویز مهاجر، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 

  1. همایون فرخ، عبدالرحیم (۱۳۳۷) دستور جامع زبان فارسی، تهران: علمی.

 

  1. همایی، جلال الدین (۱۳۶۳) تاریخ علوم اسلامی، تهران: هما.

 

 1. هلال محمد غنیمی (۱۹۶۲م) الادب المقارن، قاهره، دارنهضه . جلد سوم.

 

 

 

 

 

 

 

Bu-Ali Sina University
Graduate Studies ThesisDissertation Information
Title: 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*