انواع جایگزین های کیفر حبس//پایان نامه جایگزینهای  کیفر حبس

انواع جایگزین های کیفر حبس

۲-۵-۱- گفتار  اول :جایگزین های سنتی کیفر حبس[۱]

جایگزین­های سنتی عبارتند از: آزادی مشروط ، تعلیق اجرای مجازات، جزای نقدی و مجازات­های محرومیت از حقوق اجتماعی.

۲-۵-۱-۱- آزادی مشروط[۲]

آزادی مشروط یک ابزار و ارفاقی است که قبل از اتمام مدت مقرر مجازات حبس توسط دادگاه صادر کننده حکم به محکوم علیه اعطاء می شود که نمایانگر توجه خاص قانون گذار به هدف اصلاح ودرمان و باز سازگاری اجتماعی محکوم است. به عبارت دیگر، آزادی مشروط جزء برنامه­های اصلاحی، تربیتی و اجتماعی است که تسهیل کننده بازسازگاری اجتماعی فرد در اجتماع می باشد.

آزادی مشروط را می توان  به عنوان برنامه های جایگزین مجازات حبس – در مفهوم موسع –تلقی کرد ؛ البته در صورتی که همراه با نظارت باشد در غیر این صورت با دادن وصف جایگزین به آن تا حدودی با اشکال مواجه خواهیم شد. زیرا، وقتی جزء شیوه ها و برنامه های جایگزین مجازات حبس به حساب می آید که باید دارای وصف کیفری باشد.

در قانون مجازات اسلامی جدید ۱۳۹۲ فصل هشتم از مواد ۵۷ الی ۶۲ به نظام آزادی مشروط اشاره داشته است که شرایط و نحوه اعطای آزادی مشروط را بیان می‌دارد.

۲-۵-۱-۲- تعلیق اجرای مجازات[۳]

علی الاصول به دنبال حکم محکومیت قطعی و تعیین مجازات نوبت به اجرای حکم محکومیت قطعی
می­رسد اما اجرای حکم بنا به علل و شرایطی مقرر شده در قانون ممکن است به تاخیر افتد. تعلیق اجرای مجازات از آورده های مکتب تحققی (اثباتی) می باشد که محکوم علیه به موجب آن از اجرای کیفر به ویژه کیفر حبس و شرایط نامناسب آن و ایرادات وارده بر آن نجات یابد.
نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
مجازات حبس معلق شده به هر حال یک مجازات حبس است و لذا ماده ۲۱ قانون اختیارات دادگاه­های جزایی مصوب ۱۹۷۳(لزوم داشتن وکیل یا مشاور حقوقی برای متهم) وقتی دادگاه مجازات حبس معلق را بررسی می کند همان­طور که مجازات حبس فوری را بررسی می­کند، اعمال می­گردد. منظور این است که دارای وصف کیفری است و یک مجازات جایگزین است.

تعلیق اجرای مجازات حقی برای مجرم به حساب نمی آید بلکه وسیله و ابزاری است برای ارفاق و مساعدت به مجرم که به دادگاه شده است. تعلیق اجرای نیزتامینی است که مطابق با اصل فردی کردن مجازات ها است و رابطه مستقیمی با نوع جرم، میزان مجازات و بالاخره شخصیت مجرم دارد.

تعلیق به معنای بازداشتن و عقب انداختن است. در قانون مجازات اسلامی تعریفی از تعلیق اجرای مجازات دیده نمی شود. اما با توجه به عنوان آن و موادی به آن اختصاص داده شده است می توان این چنین تعریف کرد که: تعلیق اجرای مجازات عبارت است از به تاخیر انداختن اجرای مجازات های ناشی از محکومیت های تعزیزی و بازدارنده توسط دادگاه صادر کننده حکم محکومیت قطعی، هنگام صدور محکومیت برای مدت معینی و با توجه به سایر شرایطی که در قانون آمده است به منظور اصلاح و تربیت مجرم و در نتیجه بازگشت وی به زندگی عادی اش در جامعه است.

منظور از محکومیت های تعزیزی اعم از این است که ناشی از ارتکاب جرایم تعزیزییا ناشی از ارتکاب سایر جرایم غیر تعزیزی باشد. برای مثال، می توان به ارتکاب زنا که موجب حد است در صورتی که مرتکب کمتر از ۴بار اقرار کند تعزیزشود.

در ق. م. ا جدید ۱۳۹۲ فصل ششم شرایط تعلیق اجراء مجازات را مقرر نموده که در مواد ۴۵ الی ۵۴ احصا شده است.

[۱] – همان ، ص ۹۹

[۲] – همان ، ص ۱۰۰

[۳] – همان ، ص ۱۰۷

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی ۱۳۹۲