استفاده از تلفن همراه، تلفن همراه

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[ سواد
۱۰
۳٫۳
تا راهنمایی
۲۲
۷٫۳
دیپلم
۱۵۷
۵۲٫۳
فوق دیپلم
۵۱
۱۷
لیسانس
۴۵
۱۵
فوق لیسانس و بالاتر
۱۵
۵
جمع کل
۳۰۰
۱۰۰
۳٫۳ درصد از پاسخگویان بی سواد، و تحصیات ۷٫۳ درصد از آنان تا مقطع راهنمایی، ۵۲٫۳ درصد دیپلم، ۱۷ درصد فوق دیپلم، ۱۵ درصد لیسانس و ۵ درصد فوق لیسانس و بالاتر میباشند. بنابراین بیشتر پاسخگویان(نما)دارای تحصیلات دیپلم میباشند. نمودار زیر توزیع درصد فراوانی تحصیلات پاسخگویان را نشان می‌دهد:
نمودار شماره(۲- ۴): توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات

۴ – ۱ – ۴ – میزان درآمد ماهیانه خانوار پاسخگویان
آماره های مربوط به میزان درآمد ماهیانه خانوار پاسخگویان در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول(۴-۴): آماره های مربوط به میزان هزینه ماهیانه خانوار
متغیر
میانگین
میانه
مد
حداقل
حداکثر
هزینه ماهیانه خانوار
۲۹۰۳
۱۸۵۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۲۰۰۰۰
میانگین هزینه ماهیانه خانوار پاسخگویان، ۲۹۰۳ هزار تومان می‌باشد. نما(بیشترین فراوانی مشاهده شده)یک میلیون می‌باشد. حداقل هزینه ماهیانه خانوار پاسخگویان مورد بررسی، یک میلیون تومان و حداکثرآن بیست میلیون تومان می‌باشد.

۵-۱-۴- قیمت تقریبی خودرو پاسخگویان
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان، بر حسب قیمت تقریبی خودروی آنها، درجدول زیر نشان داده شده است:
جدول(۵-۴): توزیع پاسخگویان بر حسب قیمت تقریبی خودرو آنها
قیمت تقریبی خودرو
فراوانی
درصد
تا ۲۰ میلیون
۱۴۳
۴۷٫۷
۲۱ تا ۴۰ میلیون
۳۰
۱۰
۴۱ تا ۶۰ میلیون
۷۳
۲۴٫۳
۶۱ تا ۸۰ میلیون
۳۹
۱۳
بیش از ۸۰ میلیون
۱۵
۵
جمع کل
۳۰۰
۱۰۰
۴۷٫۷ درصد از پاسخگویان قیمت تقریبی خودروی خود را تا سقف بیت میلیون تومان، ۱۰ درصد بین ۲۱ تا ۴۰ میلیون تومان، ۲۴٫۳ درصد بین ۴۱ تا ۶۰ میلیون تومان،۱۳ درصد بین ۶۱ تا ۸۰ میلیون تومان و ۵ درصد بیش از ۸۰ میلیون تومان اعلام کرده اند. بنابراین قیمت تقریبی خودرو بیشتر پاسخگویان تا سقف بیست میلیون تومان می باشد. نمودار زیر توزیع درصد فراوانی پاسخگویان را برحسب قیمت تقریبی خودرو آنها نشان می‌دهد:
نمودار شماره(۳- ۴): توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب قیمت تقریبی خودرو

۶-۱-۴- میزان نمره منفی
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان، بر حسب میزان نمره منفی اعمال شده در گواهینامه آنها، درجدول زیر نشان داده شده است:
جدول(۶-۴): توزیع پاسخگویان بر حسب میزان نمره منفی
میزان نمره منفی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
تا ۱۰ نمره منفی
۱۰۴
۳۴٫۷
۳۷٫۸
بین ۱۱ تا ۲۰ نمره منفی
۵۷
۱۹
۲۰٫۷
۲۱ تا ۳۰ نمره منفی
۱۱۴
۳۸
۴۱٫۵
بی پاسخ
۲۵
۸٫۳

جمع کل
۳۰۰
۱۰۰
۱۰۰
میزان نمره منفی ۳۴٫۷ درصد از پاسخگویان تا سقف ۱۰ نمره، ۱۹درصد بین ۱۱ تا ۲۰ نمره و ۳۸ درصد بین ۲۱ تا ۳۰ نمره منفی می باشد. ۸٫۳ درصد از افراد نیز بی پاسخ میباشند. بنابراین میزان نمره منفی بیشتر پاسخگویان، بین ۲۱ تا ۳۰ می باشد. نمودار زیر توزیع درصد فراوانی پاسخگویان را برحسب میزان نمره منفی آنها نشان می‌دهد:
نمودار شماره(۴- ۴): توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان نمره منفی آنها
۷-۱-۴- استمرار در ارتکاب تخلف رانندگی
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان، بر حسب میزان استمرار آنها در ارتکاب تخلفات رانندگی، درجدول زیر نشان داده شده است:
جدول(۷-۴): توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی میزان استمرار در ارتکاب تخلف رانندگی
میزان استمرار در ارتکاب تخلف
فراوانی
درصد
درصد معتبر
کم
۱۹۲
۶۴
۶۵٫۱
متوسط
۹۸
۳۲٫۷
۳۳٫۲
زیاد
۵
۱٫۷
۱٫۷
بیپاسخ
۵
۱٫۷

جمع کل
۳۰۰
۱۰۰
۱۰۰
میزان استمرار ۶۴ درصد از پاسخگویان در ارتکاب تخلفات رانندگی در حد کم، ۳۲٫۷ درصد در حد متوسط و ۱٫۷ درصد در حد زیاد می باشد. ۱٫۷ درصد نیز بیپاسخ می باشند. بنابراین دریافت نمره منفی باعث شده است که بیشتر پاسخگویان تخلفات رانندگی خود را کاهش دهند و از تکرار این تخلفات جلوگیری کنند. نمودار زیر توزیع درصد فراوانی پاسخگویان را برحسب ارزیابی آنان از میزان استمرار در ارتکاب تخلف رانندگی نشان می دهد:
نمودار شماره(۵- ۴): توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب ارزیابی از میزان استمرار در ارتکاب تخلف رانندگی

توزیع درصد فراوانی پاسخگویان به گویههای شاخص استمرار در ارتکاب تخلف رانندگی در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول(۸-۴): توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان به گویه های شاخص استمرار در ارتکاب تخلف رانندگی
گویه
کاملاً موافق
موافق
تا حدی مخالف
مخالف
کاملا مخالف
۷٫ به نظر من، اعمال امتیاز منفی برای تخلفات رانندگی، لااقل در مورد من باعث شده که کمتر تخلف داشته باشم.
۱۶٫۷
۴۱
۱۱٫۳
۱۴٫۷
۱۶٫۳
۸٫ اعمال امتیاز منفی بیشتر از جریمه نقدی در کاهش تخلفات من نقش دارد.
۲۶٫۴
۳۳٫۶
۸٫۵
۱۴٫۹
۱۶٫۶
۹٫ هر وقت به یاد امتیاز منفی و در نهایت ابطال گواهینامه می افتم، فکر تخلف از سرم بیرون می رود.
۱۶٫۷
۴۴
۳۲٫۷
۶٫۷
۰
۱۰٫ برخی اوقات ناخواسته مرتکب تخلف رانندگی می شوم، ولی بعد که فکر میکنم میبینم کارم اشتباه بوده است.
۳۶
۱۶٫۷
۲۶
۱۳
۸٫۳
۸-۱-۴- میزان ارتکاب تخلفات حادثه ساز
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان، بر حسب میزان ارتکاب آنها به تخلفات حادثه ساز رانندگی، درجدول زیر نشان داده شده است:
جدول(۹-۴): توزیع پاسخگویان بر
حسب میزان ارتکاب آنها به تخلفات حادثه ساز رانندگی
میزان ارتکاب تخلف حادثه ساز رانندگی
فراوانی
درصد
کم
۲۱۷
۷۲٫۳
متوسط
۸۳
۲۷٫۷
جمع کل
۳۰۰
۱۰۰
میزان ارتکاب تخلف حادثه ساز توسط ۷۲٫۳ درصد از پاسخگویان در حد کم و۲۷٫۷ درصد در حد زیاد می باشد. بنابراین میزان ارتکاب تخلف حادثه ساز رانندگی از نظر بیشتر پاسخگویان در حد کم می باشد. نمودار زیر توزیع درصد فراوانی پاسخگویان را برحسب میزان ارتکاب آنها به تخلفات حادثه ساز رانندگی نشان میدهد:
نمودار شماره(۶- ۴): توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان ارتکاب آنها به تخلفات حادثه ساز رانندگی
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان به گویههای شاخص میزان ارتکاب تخلفات حادثه ساز رانندگی در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول(۱۰-۴): توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان به گویههای شاخص میزان ارتکاب تخلفات حادثه ساز رانندگی
گویه
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی کم
اصلاً
۲۱٫ هر گونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا زدن یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ
۵
۰
۶٫۷
۴۷
۴۱٫۳
۲۲٫ تجاوز از سرعت مجاز(بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)
۳٫۳
۳۷٫۷
۳۱
۱۹٫۷
۸٫۳
۲۳٫ سبقت غیر مجاز در راههای دوطرفه
۱۶٫۶
۲۹٫۸
۳۱٫۵
۸٫۵
۱۳٫۶
۲۴٫ عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی
۰
۳٫۳
۵
۴۴
۴۷٫۷
۲۵٫ حرکت به طور مارپیچ
۱۱٫۳
۸٫۳
۱۴٫۷
۲۹٫۳
۳۶٫۳
۲۶٫ حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراهها
۰
۰
۳۱
۴۲٫۷
۲۶٫۳
۲۷٫ رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی
۳٫۳
۰
۱۱٫۳
۲۴٫۳
۶۱
۲۸٫ تجاوز از سرعت غیر مجاز(بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)
۱۸٫۳
۱۶٫۶
۲۸٫۵
۱۶٫۶
۲۰
۲۹٫ عبور از محل ممنوع
۰
۱٫۷
۳۹٫۳
۲۱٫۳
۳۷٫۷
۳۰٫ تجاوز به چپ از محور راه
۱۶٫۳
۲۶
۲۹٫۳
۱۱٫۷
۱۶٫۷
۳۱٫ عبور وسایل نقلیه از پیاده رو
۵
۱٫۷
۰
۱۴٫۷
۷۸٫۷
۳۲٫ عدم رعایت حق تقدم عبور
۱۱٫۳
۱۶٫۳
۲۳
۳۶
۱۳٫۳
۳۳٫ دور زدن در محل ممنوع
۰
۱۶٫۹
۳۰٫۳
۱۷٫۲
۳۵٫۶
۳۴٫ استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلیومتر
۱۹٫۷
۳۱
۱۵
۱۸
۱۶٫۳
۳۵٫ نقص فنی یا نقص در سامانه(سیستم)روشنایی در شب
۰
۰
۳۲٫۷
۲۴٫۷
۴۲٫۷
۳۶٫ عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک
۳٫۹
۲۶٫۶
۱۵٫۲
۳٫۹
۵۰٫۴
۳۷٫ رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز
۲۵٫۲
۱۴٫۴
۱٫۹
۲۸٫۹
۲۹٫۶
۳۸٫ عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص
۱۳
۳٫۳
۳۷٫۳
۳٫۳
۴۳
۳۹٫ عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبان عبور و مرور محصلان یا پلیس مدرسه
۱۱٫۳
۳٫۳
۱٫۷
۳۷٫۳
۴۶٫۳
۴۰٫ عدم رعایت مقررات حمل بار
۳۸٫۶
۱۱٫۷
۱٫۷
۱۶٫۹
۳۱

۹-۱-۴- تعداد تخلفات ارتکابی مخفی مانده از چشم پلیس
توزیع درصد فراوانی پاسخگویان، بر حسب میزان تخلفات مرتکب شده آنها که از چشمان پلیس مخفی مانده است، درجدول زیر نشان داده شده است:
جدول(۱۱-۴): توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد تخلفات ارتکابی مخفی مانده از چشم پلیس
تعداد تخلف
فراوانی
درصد
درصد معتبر
بین یک تا سه تخلف
۷۹
۲۶٫۳
۳۱٫۶
بین چهار تا شش تخلف
۸۸
۲۹٫۳
۳۵٫۲
بیشتر از شش تخلف
۸۳
۲۷٫۷
۳۳٫۲
بیپاسخ
۵۰
۱۶٫۷

جمع کل
۳۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۶٫۳ درصد از پاسخگویان اظهار داشته اند که بین یک تا سه تخلف آنها از چشم پلیس مخفی مانده است، ۲۹٫۳ درصد بین چهار تا شش تخلف و ۲۷٫۷ درصد بیشتر از شش تخلف مخفی مانده از چشم پلیس دارند. بنابراین بیشتر پاسخگویان بین چهار تا شش تخلف دور مانده از چشم پلیس دارند. نمودار زیر توزیع درصد فراوانی پاسخگویان را برحسب تعداد تخلف ارتکابی آنها نشان می دهد:
نمودار شماره(۷- ۴): توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد تخلفات ارتکابی مخفی مانده از چشم پلیس

۱۰-۱-۴- فاصله زمانی بین وقوع دو تخلف حادثه ساز]]>