استفاده از تلفن همراه، تلفن همراه، شناخت علم

<![CDATA[ شناسی تحقیق اختصاص دارد، ابتدا روش تحقیق و تکنیک جمع آوری داده ها بیان می گردد. سپس متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی خواهند شد و پس از مقیاس سازی و تهیه پرسشنامه، سنجش اعتبار۱۸ و روایی۱۹ پرسشنامه صورت می گیرد. در بخش نمونه گیری؛ جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. همچنین در بخش های بعدی این فصل، کدگذاری و استخراج داده ها و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده میشود.
منظور از روش تحقیق، روش انجام تحقیق است که مشخص می‌کند محقق برای بررسی موضوع از چه روشی استفاده می‌کند. به طور کلی روشهای تحقیق مختلفی نظیر روش تحقیق علی، همبستگی، پس‌رویدادی، توصیفی، تاریخی و موردی وجود دارد که مورد استفاده هر کدام از این روشها متفاوت می‌باشد (حافظ نیا، ۱۳۸۳: ۴۳) انتخاب روش تحقیق بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرض یا فرضهای تدوین شده، ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت و امکانات اجرایی آن دارد. در این مرحله محقق بایستی معلوم دارد که برای مسأله انتخابی او چه روش تحقیقی مناسب است (نادری، ۱۳۸۳: ۳۹) دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع تحقیق (خاکی، ۱۳۸۳: ۱۲۸). نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق:
۱٫ استمرار تخلف رانندگی
*تعریف مفهومی
استمرار تخلف رانندگی به وضعیتی اطلاق میشود که فرد متخلف، به طور منظم به سرپیچی از مقررات رانندگی بپردازد و این وضعیت به یک رویه برای وی تبدیل شود. به عبارت دیگر، منظور از تکرار تخلفات رانندگی، ارتکاب مجدد تخلف رانندگی شامل هر نوع تخلف چه از همان نوع تخلف و چه سایر تخلفات میباشد.
*تعریف عملیاتی
به منظور سنجش استمرار تخلف رانندگی، از گویههای زیر استفاده شده است:
جدول(۱-۳): گویه های سنجش استمرار تخلف رانندگی
گویه
سطح سنجش
۱٫ به نظر من، اعمال امتیاز منفی برای تخلفات رانندگی، لااقل در مورد من باعث شده که کمتر تخلف داشته باشم.
ترتیبی
۲٫ اعمال امتیاز منفی بیشتر از جریمه نقدی در کاهش تخلفات من نقش دارد.
ترتیبی
۳٫ هر وقت به یاد امتیاز منفی و در نهایت ابطال گواهینامه می افتم، فکر تخلف از سرم بیرون می رود.
ترتیبی
۴٫ درج امتیاز منفی در گواهینامه های افراد متخلف، کمکی به کاهش تخلفات رانندگی ندارد، چون متخلف کار خودش را انجام میدهد.
ترتیبی
۵٫ برخی اوقات ناخواسته مرتکب تخلف رانندگی می شوم، ولی بعد که فکر میکنم میبینم کارم اشتباه بوده است.
ترتیبی
۶٫ تا حالا چندین بار مرتکب تخلف رانندگی شده ام و پلیس متوجه نشده است.
ترتیبی
۲٫ انجام تخلف حادثه ساز
*تعریف مفهومی
تخلف حادثه ساز ارتکاب یکی از موارد هفدهگانه مندرج در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی می باشد که این نوع رفتارها پرخطر تلقی شده و نقض کننده قانون می باشد و برای ارتکاب هر یک از این رفتارها، نمره منفی در نظر گرفته شده است.
*تعریف عملیاتی
سنجش تخلفات حادثه ساز از طریق گویههای زیر امکان پذیر شده است:
جدول(۲-۳): گویه های سنجش تخلفات حادثه ساز رانندگی
گویه
سطح سنجش
۱٫ هر گونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا زدن یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ
ترتیبی
۲٫ تجاوز از سرعت مجاز(بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)
ترتیبی
۳٫ سبقت غیر مجاز در راههای دوطرفه
ترتیبی
۴٫ عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی
ترتیبی
۵٫ حرکت به طور مارپیچ
ترتیبی
۶٫ حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراهها
ترتیبی
۷٫ رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی
ترتیبی
۸٫ تجاوز از سرعت غیر مجاز(بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)
ترتیبی
۹٫ عبور از محل ممنوع
ترتیبی
۱۰٫ تجاوز به چپ از محور راه
ترتیبی
۱۱٫ عبور وسایل نقلیه از پیاده رو
ترتیبی
۱۲٫ عدم رعایت حق تقدم عبور
ترتیبی
۱۳٫ دور زدن در محل ممنوع
ترتیبی
۱۴٫ استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلیومتر
ترتیبی
۱۵٫ نقص فنی یا نقص در سامانه(سیستم)روشنایی در شب
ترتیبی
۱۶٫ عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک
ترتیبی
۱۷٫ رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز
ترتیبی
۱۸٫ عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص
ترتیبی
۱۹٫ عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبان عبور و مرور محصلان یا پلیس مدرسه
ترتیبی
۲۰٫ عدم رعایت مقررات حمل بار
ترتیبی
۳٫ کاهش تصادفات رانندگی
*تعریف مفهومی
تصادف رانندگی یا حادثه ترافیکی، به حواثی اطلاق میشود که در آن حداقل یک وسیله? نقلیه? خیابانی با یک وسیله? نقلیه? دیگر، یا با یک کاربر(استفاده‌کننده) راه دیگر، یا یک جسم ثابت در کنار جاده، ویا با خودرو دیگر که معمولاً آسیب مالی یا جانی در پی دارد، برخورد کرده باشد. کاهش تصادفات رانندگی، به معنای کاهش وقوع این سوانح نسبت به سال قبل می باشد.
*تعریف عملیاتی
کاهش تصادفات رانندگی به واسطه پرسش از افسران راهنمایی و رانندگی مورد سنجش قرار گرفته
که به وسیله سوال زیر قابل سنجش است:
* به نظر شما بعد از اجرایی شدن قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و اعمال نمره منفی در گواهینامه رانندگان متخلف، تصا
دفات رانندگی تا چه اندازه کاهش داشته است؟

این مطلب را هم بخوانید :
منابع و ماخذ پایان نامهدینی، شادمانی، نتایج، افزایش

روش تحقیق و تکنیک جمع آوری اطلاعات
در علوم اجتماعی روشهای متفاوتی برای تحقیقات علمی وجود دارد(مثل تحقیقات آزمایشی، مشاهده مشارکتی و…) که هر محقق با توجه به موضوع مورد بررسی و شرایطی که در آن قرار دارد، یک یا چند شیوه را برای بررسی موضوع مورد مطالعه انتخاب می‌کند. پژوهش حاضر نیز با توجه به شرایط و موضوع مورد بررسی، روش کمی مبتنی بر پیمایش(Survey Research) می‌باشد.
پیمایش روشی در تحقیق اجتماعی است که” بیکر” آنرا چنین تعریف میکند: توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونهای تصادفی و معرف از افراد آن جمعیت و پاسخ آنها به یک رشته سؤال. به بیان دیگر، روش پیمایشی که عام ترین نوع روش در تحقیقات اجتماعی بشمارمیآید، روشی برای گردآوری داده‌ها است که در آن از گروه‌های معینی از افراد خواسته می‌شود، به تعدادی پرسش مشخص، پاسخ دهند. این پاسخ‌ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می‌دهند(بیکر، ۱۹۶:۱۳۷۷). در تحقیقات پیمایشی علاوه بر توصیف، به تبیین پدیده‌ها نیز پرداخته میشود، بدین صورت که فرضیههایی ساخته شده و سپس به آزمون کشیده میشوند(دواس،۱۳۸۱: ۲۱) دواس نیز مشخصه پیمایش را شامل مجموعه ساختمند یا منظمی از داده‌ها میداند که آن را ماتریس متغیر بر حسب دادههای موردی مینامد(دواس، ۱۳۸۱: ۱۴).
– واحد تحلیل
واحد تحلیل درپژوهش حاضر فرد انتخاب شده درجمعیت نمونه است.
-زمان و مکان
زمان انجام تحقیق سال ۱۳۹۳ و مکان اجرای آن شهر تهران میباشد.
– جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل دو گروه می باشد. افسران اخطاریه نویس منطقه یک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و رانندگان متخلف که نمره منفی در گواهینامه آنها درج شده است.
با توجه به اینکه قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و اعمال نمره منفی از مورخ ۱۰/۰۲/۹۰ لازم الاجرا گردیده است، برابر اطلاعات سیستم اجرائیات در کلان شهر تهران در سال ۴۱۷ گواهینامه رانندگی دارای نمره منفی بیشتر از ۳۰ امتیاز می باشند که سبب ضبط گواهینامه شده بود و در سال ۱۳۹۲ این تعداد به ۹۵۴ جلد ارتقاء پیدا کرده که در مجموع ۱۳۷۱ جلد گواهینامه می باشد.بنابراین جامعه آماری اول این تحقیق، صاحبان گواهینامههایی هستند که در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ امتیاز منفی گرفته اند.
جامعه آماری دوم، افسران اخطاریه نویس منطقه یک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ هستند که نسبت به حوادث ترافیکی اشراف کامل دارند.
– تعیین حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه با دراختیار داشتن جامعه آماری ازمعادله نمونهگیری کوکران که به قرارذیل است، استفاده شده است:
که دراین معادله:
– n حجم نمونه آماری P – نسبت وجود صفت درجامعه آماری=۵٫
N – جمعیت جامعه آماری q- نسبت عدم وجود صفت درجامعه آماری= ۵٫
۲t – سطح اطمینان= ۱٫۹۶۲ d – سطح خطا= ۰۵٫
بر اساس فرمول فوق با در اختیار داشتن آمار گواهینامههای دارای امتیاز منفی در شهر تهران، حجم نمونه به صورت زیر تعیین شده است:
حجم نمونه گروه دوم نیز بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران به صورت زیر تعیین شده است:
– روش نمونه‌گیری
در این پژوهش برای انتخاب نمونه ها در دو گروه از روشهای متفاوتی استفاده شده است. با توجه به اینکه افسران اخطاریه نویس مکان مشخصی برای استقرار دارند، برای انتخاب آنها از روش نمونهگیری تصادفی منظم استفاده شده است. در این روش، به کلیه افسران اخطاریه نویس یک کد اختصاص پیدا کرده است. سپس فاصله نمونهگیری به دست آمده و سپس بر اساس فاصله نمونهگیری به دست آمده، فرایند انتخاب نمونهها آغاز شده است.
برای انتخاب رانندگان متخلف، بدلیل ساختار جامعه آماری از روش نمونهگیری قضاوتی استفاده شده است. در این روش، هر یک از افراد جامعه آماری که به منظور انجام امور اداری، به سازمان مراجعه کردهاند، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و مصاحبه با آنان انجام شده است. علاوه بر آن،از نمونهگیری زمانی نیز استفاده شده است. بر این اساس به هر یک از ساعات کاری(۱۶-۸) یک کد اختصاص پیدا کرده و سپس دو کد به روش قرعه کشی انتخاب شده است. این دو کد زمان های مناسب برای انتخاب نمونه های تحقیق می باشند.کدهای انتخاب شده ساعت ۱۰ و ساعت ۱۳ می باشد.
الف- اعتبار پرسشنامه
یکی از روشهایی که می‌تواند منجر به اعتبار پرسشنامه گردد، قضاوت افراد آگاه و مطلع در زمینه مورد مطالعه می‌باشد، به همین منظور پرسشنامه‌ها از نظر محتوا به رویت چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه‌، که سابقه پژوهش و مطالعه در زمینه موضوع پژوهش دارا میباشند، رسیده است.
شایان ذکر است از نظر محتوایی، پژوهشگر در خصوص طراحی سوالات پرسشنامه از بررسی متون و منابع و پژوهشهای مختلف انجام گرفته در رابطه با جرایم رانندگی و رفتارهای ترافیکی بهره برده است.
ب- پایایی۲۰پرسشنامه:
در این تحقیق بمنظور تحلیل روایی سئوالات از روش آزمون”آلفای کرنباخ” استفاده شده است. ضریب آلفای کرنباخ برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها، قضاوتها، عقاید و سایر مقولاتی که اندازهگیری آنها آسان نیست، به کار میرود. در واقع هدف از کاربرد آزمون آلفای کرنباخ این است که آیا همه گویهها موضوع مورد نظر تحقیق را پاسخ میدهد یا نه؟ یا به بیان دقیقتر تا چه حد برداشت پاسخگویان از سؤالات یکسان می‌باشد. همچنین، برای تشخیص مناسب بودن گویهها، از ضریبهبستگی تصحیح شده هر سئوال به کل سئوالات استفاده میشود و در مجموع سئوالاتی که همبستگی معناداری را ب
ا مجموع سئوالات
دارند انتخاب، و سایر سئوالاتی که همبستگی معناداری را نشان نمیدهند، از لیست گویهها حذف می‌گردند. در پژوهش حاضر، ابتدا پرسشنامه در بین بیست الی سی نفر توزیع گردیده و سپس با استفاده از ضریب”آلفای کرنباخ” سئوالات نهایی انتخاب شده است.جدول زیر میزان آلفای کرنباخ را برای شاخصهای تحقیق نشان میدهد:
ردیف
شاخص
میزان آلفای کرنباخ
۱٫
استمرار تخلف رانندگی
۰٫۷۸
۲٫
انجام تخلفات حادثه ساز
۰٫۹
لازم به ذکر است که میزان آلفای کرنباخ برای شاخص استمرار تخلف رانندگی که از شش گویه تشکیل شده است، ۰٫۴۴ بود که بعد از حذف گویه های نامناسب(دو گویه)میزان آلفای کرنباخ برای این شاخص به ۰٫۷۸ ارتقا پیدا کرد.
– کدگذاری واستخراج داده‌ها
پس از پایان کار میدانی پژوهش وجمعآوری اطلاعات، کلیه پرسشنامه‌ها مورد بازبینی نهایی قرار گرفته است. سپس برای پرسشنامه‌های موردنظر، دفترچه کد کامپیوتری ساخته شده و براساس آن، پاسخ‌های گویه‌ها پس ازکدگذاری، استخراج شده است. پس از استخراج داده‌ها و انتقال آنها به کامپیوتر با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، پردازش و تحلیل آماری داده‌ها صورت گرفته است.
– روش تجزیه وتحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو مرحله به شرح ذیل انجام گرفته است:
مرحله اول- دراین مرحله هر یک ازمتغیرها بصورت تحلیل تک متغیره و براساس آمارهای مرکزی و پراکندگی مورد تجزیه و تحلیل و توصیف قرار گرفته است.
مرحله دوم- در این مرحله بمنظور آزمون فرضیه‌های تحقیق، از آزمون های آماری مقتضی استفاده شده است.

این مطلب را هم بخوانید :
منبع تحقیق درموردمنابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، یادگیری سازمانی، استراتژی سازمانی

مقدمه
در این فصل که به یافته‌های تحقیق اختصاص دارد، داده‌های حاصل ازپرسشنامه پس از کدگذاری، استخراج و به کامپیوتر وارد شده و با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
لازم به ذکراست که تجزیه وتحلیل داده‌ها در دو بخش انجام شده است. دربخش اول این فصل، متغیرهای اساسی تحقیق بصورت تحلیل تک متغیره مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتهاند. در بخش دوم، به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی استفاده شده است.
۱-۴- توصیف داده ها
الف)توصیف خصوصیات جمعیتی و فردی پاسخگویان:
در این قسمت ابتدا خصوصیات فردی و جمعیتی جامعه مطالعاتی را توصیف میکنیم و سپس به آمارههای مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته میپردازیم.
۱ – ۱ – ۴ – جنسیت پاسخگویان
توزیع نوع جنسیت پاسخگویان در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول(۱-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس
جنس
فراوانی
درصد
مرد
۲۶۵
۸۸٫۳
زن
۳۵
۱۱٫۷
تعداد کل
۳۰۰
۱۰۰
از کل نمونه آماری این تحقیق، ۸۸٫۳ درصد مرد و ۱۱٫۷ درصد زن می‌باشند. نمودار زیر توزیع درصد فراوانی پاسخگویان را برحسب جنسیت، نشان می‌دهد:
نمودار شماره(۱- ۴): توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
۲ – ۱ – ۴ – سن پاسخگویان
توزیع میزان سن پاسخگویان در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول(۲-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
متغیر
میانگین
میانه
مد
حداقل
حداکثر
سن
۲۸٫۰۸
۲۵
۲۵
۲۰
۵۵
میانگین سن پاسخگویان، ۲۸٫۰۸ سال می‌باشد که نشان دهنده جوان بودن پاسخگویان می باشد. نما(بیشترین فراوانی مشاهده شده)۲۵ سال می‌باشد. حداقل سن پاسخگویان مورد بررسی، ۲۰ سال و حداکثر آن ۵۵ سال می‌باشد.

۳ – ۱ – ۴ – تحصیلات پاسخگویان
توزیع میزان تحصیلات پاسخگویان در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول(۳-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد
بی]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *