ابعاد آمیخته بازاریابی محصول

بانک کشاورزی پس از انقلاب با ترکیب دو بانک تعاون کشاورزی و پیشرفت کشاورزی و تعدادی موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی به وجود اومد.این بانک در مورد فعالیت های کشاورزی و مسایل مربوط به اون به خواهندگان خود وام می دهد. این بانک تقریباً دارای ۱۰۰ شعبه تو تهران و ۲۰۰۰ شعبه در سراسر کشوره.

کشاورزی

 

 

 

 

 • افتخارات و نتیجه های کار بانک کشاورزی
 • جفت و جور، اجرا و قرار گرفتن سیستم کامل بانکداری متمرکز (مهرگستر) واسه اولین بار در نظام بانکی کشور؛
 • اولین بانک منتخب به عنوان بانک بهتر از طرف نشریه (بانکدار)طی چهار سال متوالی (۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷)؛
 • معرفی بانک کشاورزی در بالاترین جایگاه مؤسسات مالی اسلامی جهان در سال ۲۰۰۸ از طرف مجله تخصصی بانکدار؛
 • بانک برتر ایران در بهره مندی از سرمایه ۱۳۸۷ معرفی شده از طرف جشنواره ملی ایرانیان؛
 • بانک برتر در جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی در سال ۱۳۸۵؛
 • بانک بهتر از طرف نشریه Euromoneyدر سال ۲۰۰۵؛
 • دریافت گواهی نامه استاندارد بین المللی مدیریت کیفیتISO9001؛
 • تقدیر از طرف جشنواره شهید رجایی در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵؛
 • دریافت لوح تقدیر و تندیس بهترین بانک به عنوان سازمان نوآور و پویا از طرف کمیته داوران سومین همایش نوآوری و عدالت اقتصادی؛
 • اقتصاد

 • دریافت لوح زرین تلاش در ملاک مدیریت علم نظام پیشنهادها و گواهینامه اهتمام به تعالی نظام پیشنهادها از اولین کنفرانس بین المللی مدیریت مشارکتی و دومین جایزه ملی نظام پیشنهادها؛
 • دریافت لوح تقدیر و تندیس به عنوان تنها بانک “پیشرو و بهره ور در نظام پولی و اقتصادی ایران از طرف دبیرخانه دومین دوره آزمایش طرح ملی امتحان بهره وری سازمان هاو دستگاه های اجرایی؛
 • اقتصادی

 • معرفی بانک کشاورزی به عنوان سازمان الهام بخش مدیریت کیفیت در آسیا از طرف سازمان بهره وری آسیایی؛
 • کسب رتبه اول فرهنگ سازی الکترونیکی از طرف هیئت داوران سومین دوره کنفرانس کودک الکترونیکی و مدرسه هوشمند؛
 • گرفتن رتبه بهترین بانک ایران در آموزش و فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی از طرف کمیته داوران پنجمین دوره کنفرانس تخصصی بانکداری الکترونیکی؛
 • بانک برتر ایران در پیشرفت محیط زیست (به دلیل اجرای موفق طرح طوبی)- برنده لوح تقدیر اتحادیه پیشرفت مؤسسات مالی آسیا و اقیانوسیه ادفیپ ۲۰۰۸؛
 • محیط زیست

 • بانک برتر ایران در بخش تأمین مالی پروژه های فقرزدایی (طرح حضرت زینب س)-برنده تندیس اتحادیه پیشرفت مؤسسات مالی آسیا و اقیانوسیه ادفیپ ۲۰۰۷؛
 • برگزیده دریافت نشون و استاندارد بین المللی ارزش برند از اتحادیه اروپا۲۰۱۰؛
 • برگزیده دریافت نشون و استاندارد بین المللی کیفیت برتر در صنعت بانکداری؛
 • برگزیده دریافت نشون مدیریت روابط عمومی برتر در پیشرفت نام و نشون تجاری؛
 • برگزیده دریافت جایزه شعف مشتری از موسسه جهانی فروش و بازاریابی سال ۲۰۱۳؛
 • کسب رتبه دوم جهانی از نظر تعداد اجناس کشاورزی تحت پوشش بیمه.( تقوی،۱۳۹۱)
 • نوآوری های بانک کشاورزی
 • بومی سازی و قرار گرفتن نرم افزار کامل بانکداری متمرکز (مهرگستر) سال ۱۳۸۵؛
 • راه اندازی اولین مرکز رابطه ۲۴ ساعته با مشتریان سال ۱۳۷۳؛
 • اجرا و قرار گرفتن طرح سیستم نوبت دهی مشتریان نظام بانکی – سال ۱۳۸۱؛
 • تشکیل دهنده اولین گروه بانک های عضو شبکه شتاب نظام بانکی کشور؛
 • طراحی و اجراء سامانه ارتباطی و صندوق صوتی واسه رابطه مشتریان با مدیران بانک – سال ۱۳۷۸؛
 • طراحی و اجراء طرح راهنمایان باخبر مشتریان در شعب – سال ۱۳۸۳؛
 • طراحی و اجراء پایگاه اطلاع رسانی (سایت) در نظام بانکی کشور – سال ۱۳۷۸؛
 • طراحی و اجراء طرح آتیه در نظام بانکی – سال ۱۳۷۷؛
 • طراحی و اجراء طرح بانکی واسه کودکان و نوجوانان کشور – سال ۱۳۷۹؛
 • طراحی، اجراء و ارسال کارتهای اعتباری در نظام بانکی – سال ۱۳۸۲؛
 • طراحی و اجراء طرح نظارت بر امور شعب بانک به وسیله مشتریان؛
 • طراحی و اجرای سامانه های مدیریت اطلاعات مثل: داشبوردDSS ، نظارت، مرآت، شبکه پویای بازرسی و منابع انسانی ، بیمه (سابکا) ، مدیریت رابطه با مشتریان (CRM)و.
 • طراحی و اجرای سامانه الکترونیکی معاملات حقوقی.(طاهری،۱۳۹۱).

 

 

 

 

گذشته تحقیق

 • دائی کریم زاده و همکاران (۱۳۹۲)” پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی :مطالعه موردی(شعب بانک رفاه شهر اصفهان)” انجام دادن . تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش اون توصیفی- پیمایشیه. جامعه آماری تحقیق در برگیرنده مشتریان شعب بانک رفاه شهر اصفهانه. حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان تعداد ۳۸۴ نفرمحاسبه شد که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدن. ابزارجمع بیاری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته. روایتی محتوایی پرسشنامه از نظر استادان وکارشناسان مثبت آزمایش گردید. پایایی پرسشنامه هم با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به اندازه ۸۲/۰ محاسبه شد. با بهره گرفتن از آمار توصیفی و روشای آماراستنباطی (آزمون t تک متغیره و آزمون رتبه ای فریدمن) اطلاعات موشکافی شدن. یافته ها به دست اومده از این تحقیق نشون داد که همه پنج عامل در نظر گرفته شده در تحقیق بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه زیادتر از اندازه متوسط تأثیرگذار بودن. عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی به ترتیب عوامل موثر در جذب منابع بودن.
 • نبوی چاشمی و همکاران(۱۳۹۱)پژوهشی با عنوان “بررسی عوامل موثربرتجهیز منابع بانکی ازدیدگاه مدیران شعب بانک ملی استان مازندران” انجام دادن. این مطالعه به بررسی عوامل موثربرتجهیز منابع برحسب اهمیت و اولویت درشعب بانک ملی استان مازندران می پردازه. تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش اون توصیفی پیمایشیه جامعه آماری تحقیق در برگیرنده کلیه مدیران شعب بانک ملی استان مازندران ۱۱۹ نفره. وسیله جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته روایتی محتوایی پرسشنامه از نظر استادان وکارشناسان مثبت آزمایش گردید. پایایی پرسشنامه هم با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به اندازه ۸۵/۰محاسبه شد با بهره گرفتن از آمار توصیفی اطلاعات موشکافی شدن یافته ها به دست امده از

این تحقیق نشون داد که همه پنج عامل درنظر گرفته شده درتحقیق برتجهیز منابع درشعب بانک ملی بیشتر از حدمتوسط موثر بودن.

 • نظری، کامران(۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان “تاثیر عوامل آمیخته بازار یابی در جذب مشتریان ( مطالعه موردی در بانک صادرات استان کرمانشاه)” انجام داد. در این تحقیق به کار گیری بعضی عوامل آمیخته بازاریابی مثل دسترسی و عرضه مناسب خدمات و سرعت و تنوع سرویس های داده شده و تبلیغات مناسب می تونن باعث افزایش سپرده گذاری در موسسات و بانکها شن. وسیله جمع آوری اطلاعات این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته۳۰ سوالی می باشدغ پایایی این پرسشنامه که با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده، ۸۸۲/۰ه، جامعه آماری مورد استفاده ، مشتریان بانک صادرات که دست کم یه حساب قرض الحسنه ، جاری و یا پس انداز دارنده. روش نمونه گیری ، تصادفی طبقه ایه و در آخر هم ۲۵۰ نفر پرسشنامه جمع آوری شد. و فرضیه های این تحقیق با انجام آزمون اتحاد پیرسون به اثبات رسید.یعنی عوامل آمیخته بازار یابی، بر پروسه جذب مشتریان در بانک صادرات تاثیر مثبت و معنی داری داره.
 • جعفر پور و فیاضی(۱۳۸۹) در تحقیق با عنوان “شناسایی و رتبه بندی راهبردهای جذب منابع در شبکه بانکی کشور(مطالعه موردی در یکی از بانکهای دولتی)” انجام دادن. جهت تحقق این هدف، پس از بررسی و مطالعه صنعت بانکداری و شناسایی آمیخته بازاریابی خدمات بانکی که شامل کارکنان، قیمت، فرایندها، محصول(خدمت)، مکان، ترفیع و داراییهای فیزیکیه، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار اعضای نمونه آماری (کارکنان و مدیران شاغل در بانک) قرار داده شد که در نتیجه بررسی اون، ۷۳ روش شناسایی گردید. راهبردهای شناسایی شده پس از مصاحبه با خبرگان بانک (مدیران و معاونین شعب و واحدهای صفی و ستادی) و تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده، در چارده روش کلی : ۱)مشتری مداری و رابطه دائمی و عاطفی با مشتریان جدید و قدیم؛ ۲)تبلیغات گسترده و ترفیع؛ ( ۳)سرعت سرویس دهی به مشتریان؛ ( ۴)اطلاع رسانی موثر و داشتن بروشورهای خدمات و فعالیتای بانک؛ ۵)تقویت ارتباطات مسئولین شعب و کارکنان با مردم؛۶) شناسایی افراد خوش نام و کاسب و ایجاد رابطه با اونا؛۷) شناسایی افراد خیر جهت گشایش حسابهای ارزون قیمت (مسدودی)؛ ۸) دادن پاداشهای موردی جهت جذب منابع؛ ۹)برگزاری مراسمات بانک از جمله قرعه کشیا به مناسبت اعیاد؛۱۰)تفویض اختیارات خاص به مسئولین شعب؛ ۱۱ )شناسایی سازمانها و کارگاههای کوچیک و بزرگ جهت پرداخت حقوق کارکنان؛۱۲)راه اندازی شعب ۲۴ ساعته در محلای تجاری مناسب؛ ۱۳ )در اختیار گرفتن کارکنان خوشرو، مجرب و با انگیزه و۱۴) شرایط خاص تسهیلات، سازماندهی و جمع بندی شد. در آخر هم به شناسایی و تبیین نقش هر کدوم از عناصر هفت گانه آمیخته بازاریابی خدمات بانکی در راهبردهای شناسایی شده به شکل کاربردی پرداخته شد.
 • جزائری نوش آبادی(۱۳۸۹) پژوهشی با عنوان ” شناسایی عناصر موثر آمیخته بازاریابی خدمات بر انتخاب یه بانک خصوصی ( مطالعه موردی : شهر تهران)” انجام داد . در این تحقیق ابعاد موثر آمیخته بازار یابی خدمات بر انتخاب یه بانک خصوصی از طرف مشتری در شهر تهران با طرح ۱۲ فرضیه در مورد تنوع خدمات بانکی، امکان دسترسی سریع، نمای ظاهری، بانک ، اعتبار بانک، سرعت عمل، فناوری جدید روز، برخورد کارکنان، سود پرداختی به سپرده ها، هزینه کارمزد تسهیلات، کیفیت پیامای تبلیغاتی،تعدد شعبه ها ، گستردگی ساعات کار روزانه و تعداد روزای کاری شعبه در هفته بر انتخاب بانک مورد توجه به وسیله مشتریان مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته. واسه آزمون فرضیه های تحقیق ، از یه نمونه ۴۷۰ نفری مشتریان بانکهای خصوصی در شهر تهران، که به روش نمونه گیری طبقه بندی شده و تصادفی انتخاب شدن ، استفاده شده. یافته ها نشون داد که کلیه عوامل فوق بر انتخاب یه بانک خصوصی از طرف مشتریان تاثییر به معنی داری داشتن.
 • آقا زاده و ذولفقاری(۱۳۸۹) پژوهشی با عنوان”بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شعب بانک در تجهیز پول و پله و سرمایه (مطالعه موردی درشعب بانک تجارت سمنان)” انجام دادن. تحقیق پیش رو، حاصل تحقیق کتابخونه ای- میدانیه که هدف اون شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت شعب بانک در جذب منابع مالیه. جامعه آماری این تحقیق مشتریان و کارمندان شعب بانک تجارت استان سمنان هستن. نمونه آماری این تحقیق به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده. براساس مؤلفه های استخراج شده از نظرات کارشناسان و مدیران شعبه، سوال نامه ای تدوین گردید و در اختیار مشتریان و کارمندان بانک نامبرده قرار گرفت که ۱۹۶ نفر از مشتریان و ۱۸۱ نفر از کارمندان با بهره گرفتن از طیف ۵ گزینه ای لیکرت اندازه اهمیت هر کدوم از شاخصا رو مشخص کردن. بعد از آزمون میانگین یه جامعه واسه تأیید یا رد فرضیات و از آزمون فریدمن واسه بررسی برابر بودن و یا نبودن اهمیت عوامل مفروض استفاده کرده شد و در آخر واسه تشخیص فرق نظرات کارمندان و مشتریان از آزمون میانگین دو جامعه استفاده شد. یافته های بدست اومده، فرضیات تحقیق راتأیید کرده و براساس میانگین رتبه، عوامل مؤثر بر موفقیت شعب در جذب منابع هم در بین کارکنان و هم در بین – مشتریان ۱- کارکنان شعب، ۲- سطح مشتری مداری شعب، ۳- ریاست شعب، ۴- تسهیلات اعتباری شعب و ۵ امکانات فیزیکی شعب مشخص شدن که حالت توصیفی داره. هم اینکه میانگین اهمیت نظرات جامعه مشتریان کمتر از جامعه کارمندان آزمایش شد. در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن نتیجه گیریای بدست اومده ، شعب با اخذ تصمیمات درست می تونن به جذب بیشتر منابع برسن.
 • اسماعیلی(۱۳۸۹) پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر آمیخته بازار یابی خدمات بر ارزش خاص نام ونشان تجاری بانک ملت،انجام شد این تحقیق واسه اولین بار در جهان در صنعت بانکداری انجام گردیده. هدف این تحقیق بررسی اثر عناصر منتخب آمیزه بازاریابی خدمات روی ارزش خاص نام و نشون تجاریه. جامعه آماری، مشتریان بانک ملت در سطح شهر تهرانه. تعداد ۴۰۰ نمونه به صورت نمونه گیری خوشه ای استخراج گردید و بعد به وسیله روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. وسیله تحقیق در این بررسی پرسشنامه بود که پایایی اون براساس ضریب آلفای کرونباخ و روایتی اون به روش روایتی محتوا براساس نظر استادان مجرب و صاحبنظر در بخش بانکداری مورد تأیید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر ۹۲/۰ بدست اومد. یافته های حاصل از تحقیق نشون میده که خدمات بانکی، تبلیغات تجاری و رفتار کارکنان اثر مثبت و معنی دار بر ارزش خاص نام و نشون تجاری دارن و هم اینکه تبلیغات تجاری به عنوان تأثیرگذارترین عامل که موجب افزایش ارزش خاص نام و نشون تجاری می شه، شناسایی گردید.
 • هانگ و سریلگو(۲۰۱۲) به بررسی رابطه آگاهی نسبت به برند با ارزش خاص نام ونشان تجاری و آمیخته بازاریابی پرداختن. یافته ها نشون داد که بین آگاهی نسبت به برند فروش ، سهم بازار و ارزش خاص برند رابطه وجود نداره. موشکافی داده ها نشون دهنده اون هستش که بین پخش و آگاهی نسبت به برند و بین قیمت و تبلیغات رابطه مثبتی هست.
 • بریستین و زوریلا(۲۰۱۱) به خاطر بررسی راه های افزایش ارزش خاص برند فروشگاه های رنجیره ای به بررسی متغیرهای تصویر فروشگاه و قیمت پرداختن. در این تحقیق رابطه تصویر با کیفیت، وفاداری و آگاهی نسبت به برند، مثبت و معنا دار آزمایش شده و هم یافته های نشون دهنده رابطه مثبت قیمت با وفاداری و آگاهی و رابطه منفی قیمت با کیفیته.
 • کیم وهیون (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر آمیخته بازار یابی و تصویر شرکت بر ارزش نام ونشان تجاری در صنعت IT ، به بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی که شامل کارکرد کانال پخش، قیمت گذاری بر مبنای ارزش و خدمات پس از فروشه. تصویر شرکت به عنوان یه متغیر کاهش گر، اثر آمیخته بازار یابی رابرارزش نام ونشان تجاری کاهش می کندو یافته ها نشون داد که کارکرد آمیخته بازار یابی رابطه مثبتی با ارزش نام ونشان تجاری داره و تصویر شرکت اثر آمیخته بازار یابی رو بر هر سه جز ارزش نام ونشان تجاری کاهش می کنه.
 • آبهیمان و همکاران (۲۰۰۹) با مطالعه بعضی شعبه ای بانکای بزرگ دولتی هند، عواملی مثل نیروی انسانی، سطح تحصیلات کارکنان، محیط بانک، محل قرار گرفتن و موقعیت مکانی بانک، تبلیغات، قوانین و مقررات دولتی و کاهش دخالتای دولت در امور بانکی رو از عوامل مؤثر بر جذب سپرده های مردم برشمرده ان. به نظر اونا مهمترین و اثرگذارترین عامل جذب سرمایه های افراد، نیروی انسانیه.
 • یونگ و جانگ(۲۰۰۶) به مطالعه سودآوری دراز مدت در بانکای تایوان پرداختن و به این نتیجه رسیدن که خدمات بانکی مهمترین عامل در سود بیاری و کسب سود و جذب منابع بیشتر واسه شعب بانکی مورد مطالعه حساب می شه. در ادامه کارکنان بانکها مهمترین واساسی ترین عامل واسه رسیدن به افزایش سود بیاری و جذب منابع و کسب سود حساب شده.

 

 

 

جدول ۲-۲٫خلاصه ای از تحقیقات پیشینه های داخلی و خارجی مربوط به موضوع تحقیق به شکل جدول زیر ارائه می شه:

 

ردیف نام مقاله خلاصه کار انجام شده سال انتشار نویسندگان مجله
  

 

 

۱

 

بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی :مطالعه موردی(شعب بانک رفاه شهر اصفهان یافته ها به دست اومده از این تحقیق نشون داد که همه پنج عامل در نظر گرفته شده در تحقیق بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه زیادتر از اندازه متوسط تأثیرگذار بودن. عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی به ترتیب عوامل موثر در جذب منابع بودن.  

۱۳۹۲

دائی کریم زاده و همکاران بانک مقالات بازار یابی ایران
  

۲

 

بررسی عوامل موثربرتجهیز منابع بانکی ازدیدگاه مدیران شعب بانک ملی استان مازندران یافته ها به دست اومده ازاین تحقیق نشون داد که همه پنج عامل درنظر گرفته شده درتحقیق برتجهیز منابع درشعب بانک ملی بیشتر از حدمتوسط موثر بودن.

 

 

۱۳۹۱

 

نبوی چاشمی و همکاران چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
  

 

۳

 

تاثیر عوامل آمیخته بازار یابی در جذب مشتریان ( مطالعه موردی در بانک صادرات استان کرمانشاه) در این تحقیق به کار گیری بعضی عوامل آمیخته بازار یابی مثل دسترسی و عرضه مناسب خدمات و سرعت و تنوع سرویس های داده شده و تبلیغات مناسب می تونن باعث افزایش سپرده گذاری در موسسات و بانکها شن. فرضیه های این تحقیق با انجام آزمون اتحاد پیرسون به اثبات رسید.یعنی عوامل آمیخته بازار یابی، بر پروسه جذب مشتریان در بانک صادرات  تاثیر مثبت و معنی داری داره.  

 

۱۳۹۰

 

 

 

نظری

 

 

 

مجله بانک و اقتصاد

 ۴ بررسی رابطه آگاهی نسبت به برند با ارزش خاص نام ونشان تجاری و آمیخته بازاریابی یافته ها نشون داد که بین آگاهی نسبت به برند فروش ، سهم بازار و ارزش خاص برند رابطه وجود نداره. موشکافی داده ها نشون دهنده اون هستش که بین پخش و آگاهی نسبت به برند و بین قیمت و تبلیغات رابطه مثبتی وجود.  

۲۰۱۲

 

هانگ و سریلگو

 

مجله تحقیقات کار و کاسبی

  

۵

بررسی تاثیر آمیخته بازار یابی و تصویر شرکت بر ارزش نام ونشان تجاری  در صنعت IT به بررسی رابطه بین آمیخته بازار یابی که شامل کارکرد کانال پخش، قیمت گذاری بر مبنای ارزش و خدمات پس از فروشه تصویر شرکت به عنوان یه متغیر کاهش گر، اثر آمیخته بازار یابی رو بر ارزش نام ونشان تجاری کاهش می کنه و یافته ها نشون داد که کارکرد آمیخته بازار یابی رابطه مثبتی با ارزش نام ونشان تجاری داره و تصویر شرکت اثر آمیخته بازار یابی رو بر هر سه جز ارزش نام ئنشان تجاری کاهش می کنه.  

۲۰۱۰

کیم

و

هیون

مدیریت بازاریابی صنعتی.
  

۶

مطالعه شعبه ای بانکای بزرگ دولتی هند عواملی مثل نیروی انسانی، سطح تحصیلات کارکنان، محیط بانک، محل قرار گرفتن و موقعیت مکانی بانک، تبلیغات، قوانین و مقررات دولتی و کاهش دخالتای دولت در امور بانکی رو از عوامل مؤثر بر جذب سپرده های مردم برشمرده ان. به نظر اونا مهمترین و اثرگذارترین عامل جذب سرمایه های افراد، نیروی انسانیه.  

۲۰۰۹

 

 

بهیمان

و همکاران

مجله کار و کاسبی

 

[۱] . Core Banking

[۲]. The Banker

[۳] . APO

[۴] . ISO 10668

[۵] . Abhiman et al

 

[۶] . Yong & Jung

علمی