مقاله – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

ایجاد انگیزه به منظور هزینه های ناکارآمد پایان سال می باشد. برنامه انتقال اعتبارات هزینه نشده، در پایان دادن به دیدگاه «بودجه را یا هزینه کن و یا فراموش کن» … Read More

جستجوی مقالات فارسی – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان …

بنابراین سازمان ها غالبا به منظور تشخیص میزان کارایی کارکنان در پیشبرد اهداف و همچنین مشخص نمودن توان منابع انسانی خود ضرورت ارزیابی عملکرد را امری اجتناب ناپذیر تلقی می … Read More

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان توسعه و …

 مکتب گشتالت تاکید بسیاری به کل نگری دارد. پیروان این مکتب معتقدند برای ارتفای میزان یادگیری قسمتهای گوناگون یک برنامه آموزشی باید متشکل از مباحث با معنی و مرتبط با … Read More

پایان نامه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی بر رضایت شغلی کارکنان و کارکرد سازمانی عوامل مختلفی تأثیر دارد. در مورد عوامل نافذ بر رضایت شغلی افراد عوامل مختلفی توسط صاحب­نظران علم رفتار … Read More