میدهد،

نماید و رباطه پزشک و بیمار مانند مورد قبلی است.5- اهلیتقرارداد درمان از حیث لزوم اهلیت طرفین ، تابع قواعد عمومی قراردادهاست و مطابق ماده 210 ق.م متعاملین باید برای معامله ، اهلیت داشته... متن کامل