عدم توانمندسازی (ناتوانمندی) کارکنان -توانمندی روانشناختی

مفروضه های اساسی توانمندی روانشناختی: بعضی از فرضیات کلی در مورد تعریف توانمندسازی آن را روشن و واضح خواهد ساخت. اول اینکه توانمندسازی یک ویژگی شخصیتی بادوام و قابل تعمیم به همه ی... متن کامل