فوت وفن‌های درمان مشکلات زناشویی بر اساس تصویر سازی ارتباطی

فوت وفن‌های درمان بر اساس تصویر سازی ارتباطی در این راه و روش از چندین فوت وفن عملی واسه رابطه حسی بین همسران و آموزش اونا با مهارت‌های ارتباطی جدید به کار گیری می شه(کلرک و‌هارمز،... متن کامل