تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات اکسیداتیو گوشت بعد …

۲-۲-۵- برنامه نوردهیبرای تامین نور کافی در داخل سالن از لامپهای ۴۳ واتی که در ارتفاع ۲/۲ متری از کف نصب شده بودند استفاده شد. برنامه نوری به صورت ۲۴ … Read More

مقاله – تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات …

مهم ترین آنتیاکسیدان های سنتزی مورد استفاده در غذا  اثر بخشی آنتیاکسیدانهایی که به طور معمول در غذا استفاده میشوند در دمای بالا به دلیل تجزیه و تولید هیدروپراکسیدها کاهش مییابد. … Read More

مقاله علمی با منبع : تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات …

۱-۲-۴- موارد مصرف و خواص درمانی آویشن شیرازی در طب سنتیآویشن شیرازی دارای خواص ضدعفونی کننده بوده و گاهی از اسانس آن به عنوان داروی ضدتشنج و ضدرماتیسم استفاده میشود. … Read More

پژوهش – تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات …

جدول ۳-۱۲: اثرات متقابل تیمار و زمان بر درصد رطوبت گوشت در تیمارهای آزمایشی مختلف طی مدت ذخیرهسازیگوشت ۵۶جدول ۳-۱۳: تأثیر سطوح مختلف آویشن شیرازی و مدت زمان استفاده از … Read More

بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی بر کاهش علائم بحران هویت …

جامعۀ آماری پژوهش و نوع پژوهش، محدودیت‌هایی را در زمینۀ تعیم یافته‌ها، تفسیرها، و اسنادهای علت‌شناختی متغیرهای مورد بررسی پیش می‌آورد که باید در نظر گرفته شوند. نمونۀ مورد بررسی … Read More

پژوهش – بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی بر کاهش علائم بحران هویت …

گواه رضایت از زندگی ۸ ۲۴٫۸۷۵۰ ۵٫۳۵۶۹ ۲۴٫۸۷۵۰ ۵٫۳۵۶۹ همان‌طور که مشاهده می‌شود میانگین نمرات اعضای گروه آزمایش، در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون، در پرسشنامه‌‌ رضایت از … Read More

10 تفریح پرطرفدار کیش به رأی گردشگران!

تفریحات پر طرفدار کیش می‌دانید چه چیزی را همه دوست دارند؟ اینکه بدون صرف زمان و هزینه‌ی زیاد، به بهترین نتایج برسند! شک ندارم شما هم از بررسی بیهوده‌ی سایت‌های … Read More