عملکرد شغلی و سرمایه روانشناختی -توانمندسازی نیروی انسانی -رفتار شهروندی سازمانی

امروزه با رشد چشمگیر جنبه های مختلف فناوری ، از نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منبع سازمان نام برده می‌شود . اهمیت پرورش و توسعه منابع انسانی و تأثیر مدیریت صحیح بر آنها باعث... متن کامل