Author Archive: مدیر سایت

عملکرد شغلی و سرمایه روانشناختی -توانمندسازی نیروی انسانی -رفتار شهروندی سازمانی

امروزه با رشد چشمگیر جنبه های مختلف فناوری ، از نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منبع سازمان نام برده می‌شود . اهمیت پرورش و توسعه منابع انسانی و تأثیر مدیریت صحیح بر آنها باعث... متن کامل

عدم توانمندسازی (ناتوانمندی) کارکنان -توانمندی روانشناختی

مفروضه های اساسی توانمندی روانشناختی: بعضی از فرضیات کلی در مورد تعریف توانمندسازی آن را روشن و واضح خواهد ساخت. اول اینکه توانمندسازی یک ویژگی شخصیتی بادوام و قابل تعمیم به همه ی... متن کامل