پرسش نامه، کارکنان دانشگاه، بر عملکرد سازمان، عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه

عملکرد شوراهای منطقه ای ایتالیا انجام گرفت.
در سال 1966 “جیمز کلمن” اولین محققی بود که به بررسی تجربی مفهوم سرمایه اجتماعی و عملیاتی کردن آن پرداخت.
دردهه 1970 توسط “گلن لوری” این بحث وارد عرصه اقتصاد شد.
امروزه دانشمندان و نظریه پردازانی همچون: بن رابرت(1980)،ویلیامسون(1981)، فرانسیس فوکویاما(1990)، و.. . تعاریف متعددی را از سرمایه اجتماعی ارائه کرده اند. (فصیحی،1389).
در سال 1990 توسط “جیمز کلمن” به عنوان بنیادهای اجتماعی در انجمن جامعه شناسی آمریکا حیات دوباره گرفت.
در ایران نیز تحقیقی تحت عنوان طراحی و تبیین مدل سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام نور توسط “طاهره فیضی” در دوره دکتری در دانشگاه علامه طباطبایی صورت گرفت، که به بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی برای شناسایی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام نور و ارائه مدل جامع سرمایه اجتماعی آن دانشگاه پرداخته است.
“بررسی تاثیر عملکرد سازمان های بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی” توسط “علیرضا شیروانی” در رشته مدیریت دولتی صورت گرفته است.
“بررسی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در واگن پارس اراک” توسط “مصطفی آشنا” به راهنمایی “محمد سعید تسلیمی” انجام شد که به بررسی میزان رابطه سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی و بررسی نکات قوت و ضعف واگن پارس اراک از بعد سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی پرداخته است.
“نقش سرمایه اجتماعی و فکری در مزیت رقابتی دو شرکت خودرو ساز ایرانی”(ایران خودرو و پارس خودرو) توسط “بهروز قلیچ لی”در دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی”اصغرمشبکی” صورت گرفته است.
“بکارگیری مدل تعالی سازمانی در تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی مراکز خدمات درمانی بیمارستان‏های یزد” توسط “سید حیدر میرفخرالدینی” درسال1387 صورت گرفته است.
“مقایسه نتایج دو بیمارستان تأمین اجتماعی تهران بر اساس الگوی تعالی سازمانی توسط “محمد رضا ملکی” و “احمد رضا ایزدی”صورت گرفته است. این مطالعه مقطعی در دو بیمارستان تأمین اجتماعی البرز کرج و شهدای پانزده خرداد ورامین در سال 1384 انجام شده است
1-3 بیان اهمیت انجام تحقیق:
دلایلی که نشان دهنده اهمیت و ضرورت مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و تاثیرآن بر عملکرد سازمان ها است عبارتند از:
اول از طریق روابط شبکه ای و تعاملات، سازمان می تواند دستیابی به منابع استراتژیک و مالی را تضمین نماید. دوم سازمان ها می توانند به اطلاعات با کیفیت بالا در مورد فرصت های تولیدی، بازاریابی و تکنولوژیکی دست یابند. (فافچمپس، 2002). برت(1992) پیشنهاد می کند که این مزیت اطلاعاتی می تواند به شکل دستیابی به اطلاعات ارزشمند به صورت کارآمد، سریع تر از دیگر رقبا و دستیابی به فرصت ها از طریق خوشنامی و شهرت باشد.
سوم روابط شبکه ای اجتماعی فرصت های برای کسب دانش و بهره برداری از آن را فراهم می سازد. ( الوانی،1381)
این مزیت ها اهمیت خاصی در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه های کشور دارد و آن به دلیل سطح بالای عدم اطمینان به علت کمیابی منابع، اطلاعات و دانش است. بنابر این ضرورت و اهمیت دارد تا رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی مطالعه و بررسی گردد.
سرمایه اجتماعی مناسب قادر است تا هزینه های تبادل ها و تعامل ها داخلی سازمانی نظیر جلسه های، کار گروهی و تیمی، قراردادها، کنترل و نظارت از طریق سلسله مراتب و قوانین و مقررات بورکراتیک، را در حد قابل توجهی کاهش دهد. هزینه تعاملات اجتماعی در گروه ها و سازمان هایی که دارای سرمایه اجتماعی مناسب نیستند بالا است و این امر به دلیل بالا رفتن هزینه های نظارت و کنترل و اعمال دستورالعمل های رسمی است که در مجموع موجب فقدان تعالی در سازمان می گردد. هر چه سرمایه اجتماعی یک سیستم اجتماعی مانند دانشگاه تربیت مدرس بیشتر باشد موجب پائین آمدن هزینه های مربوط به این تعاملات رسمی می گردد و موجب اعتماد متقابل و مشارکت و رعایت قوانین و هنجارها، رضایت شهروندان و کارکنان و یا به عبارتی باعث افزایش کیفیت خدمات و در نهایت تعالی سازمان می گردد. (علوی،1380)
وجود سرمایه اجتماعی مناسب در سازمان موجب انتقال دانش بین اعضای گروه ها و در نتیحه بهبود یادگیری سازمانی می شود و سرمایه اجتماعی بالا موجب کاهش نقل و انتقال کارکنان می گردد و از این طریق نیز موجب کاهش هزینه های عمومی و حفظ دانش سازمانی می گردد. ( علوی، 1380)
به طور خلاصه به نظر می رسد رسیدن به اهداف سازمانی و تعالی سازمانی می تواند از رهگذر سرمایه اجتماعی اتفاق بیافتد زیرا این سرمایه موجب استفاده بهینه از کلیه امکانات (سرمایه های فیزیکی و مالی) و نیروهای انسانی می گردد.
1-4 بیان اهداف تحقیق:
هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی رابطه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در نشگاه تربیت مدرس می باشد.
هدف های فرعی: باتوجه به ابعاد و متغیر های مدل مفهومی، هدف های فرعی این تحقیق به شرح زیر است:
– شناسایی رابطه میان شاخص های سرمایه اجتماعی و ابعاد تعالی سازمانی
– شناسایی وضعیت فعلی فضای سرمایه اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس
– شناسایی وضعیت فعلی تعالی سازمانی تربیت مدرس
– ارائه راهکارها و پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت فعلی دانشگاه تربیت مدرس
1-5 چهارچوب نظری:
در جهان امروز بیشترین ارزش سازمانی مبتنی بر دارایی های غیر ملموس است. توانایی شناخت و برآورد منبع این ارزش برای سازمان ها مهم و حیاتی است. به منظور توانایی مدیریت سرمایه اجتماعی ما نیازمند شناخت م
نشاء این دارایی ها و این که چگونه این دارائی ها در سازمان ایجاد می شوند هستیم. بسیار معمول شده است که این سرمایه را تعریف و آن را مطالعه کنند و صاحب نظران زیادی تلاش کرده اند که آن را تعریف و روش های گوناگون برای اندازه گیری آن ارائه دهند. بسیاری از شرکت ها صرف نظر از اندازه گیری آن به اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان منبع پایدار رقابت و تعالی و مبنایی برای نوآوری و تطبیق پذیری شان اعتراف دارند. در واقع سازمان های مختلف، با مدیریت سرمایه اجتماعی سرو کار دارند. (آشنا،1384)
در چنین فضایی این سوال اساسی قابل طرح است که راز بقاء و موفقیت و تعالی سازمان در بازار رقابتی امروز چیست؟ نگریستن به تعالی سازمانی در چهارچوب ساختارهای اجتماعی راه را برای یک چشم انداز وسیع در خصوص تعالی هموار می سازد. اخیراً سرمایه اجتماعی باعث ایجاد تئوری هایی شده که پایه ایی برای سایر مطالعات مدیریت می‏باشد. اصطلاح سرمایه اجتماعی اساساٌ در مطالعات جامعه شناختی مطرح شد و اهمیت شبکه های قوی ارتباطات را برای بقاء و کارکردهای سازمانی مطرح کرد و توجه به ابعاد اعتماد؛ هنجارها؛ شبکه ها و مشارکت (اقدام جمعی) را در چنین جوامعی ضروری ساخت. در این زمینه نظریه‏های مختلفی مطرح شد و پژوهشگران ابعاد گوناگون موضوع را بررسی و ارتباط آن را با سایر مسایل و موضوع‏های اجتماعی مطالعه کردند. (قلیج لی، 1387)
بسیاری از نظریه پردازان حوزه مدیریت و سازمان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که سازمان هایی که دارای سطح بالایی از سرمایه اجتماعی هستند احتمالاٌ از سازمان هایی که سطح پایین تری از سرمایه اجتماعی دارند موفق ترند. (شیروانی،1383)
در جهان تجاری امروز بیشترین ارزش سازمانی مبتنی بر دارایی های غیرملموس است. توانایی برای شناخت و برآورد منبع این ارزش برای سازمانها مهم و حیاتی است، به منظور توانایی برای مدیریت سرمایه اجتماعی ما نیازمند شناخت منشاء آن و چگونگی ایجاد این دارایی ها در سازمان، هستیم. در واقع سازمان ها و شرکت های گوناگون با مدیریت تعالی سازمان و ارزیابی سرمایه اجتماعی سرو کار دارند. (مقیمی،1389)
سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد،که با خلق اعتماد، مشارکت، هنجارها و باورهای دینی موجب تحقق اهداف به طور اثربخش می شود وسبب دستیابی سازمان به سرآمدی و تعالی در ارائه خدمات می شود.
بیان رابطه مستقیم در اینجا بدین معناست که با کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی، تعالی سازمانی نیز کاهش یا افزایش می یابد. سازمانی که دارای سرمایه اجتماعی خوب باشد می تواند تأثیر شگرفی در کیفیت ارائه خدمات داشته باشد و در مقایسه با دیگر سازمان ها به تعالی و سرآمدی بیشتری دست یابد. برعکس سازمانی که در آن سرمایه اجتماعی در سطح مطلوبی وجود نداشته باشد مشارکت و اعتماد بیشتر نخواهد بود و پایین بودن این مؤلفه ها سبب خواهد شد که اعضای سازمان و بخش های سازمانی به دنبال تحقق اهداف فردی و بخشی واحد مربوطه خواهند بود و از کلی نگری در قالب اهداف کلان، مأموریت ها و رسالت سازمان غافل خواهند ماند و در نتیجه تحقق سرآمدی و تعالی سازمانی ممکن و میسر نخواهد بود. (مقیمی، 1389)
بنابراین ضرورت کار از این موضوع ناشی می شود که سازمان های دولتی از جمله دانشگاه تربیت مدرس نیز برای دستیابی به تعالی سازمانی نیازمند بررسی و توجه بیشتر به سرمایه اجتماعی و بررسی و ارائه مدلی در این خصوص را پیدا کند.
بررسی رابطه تعالی سازمانی و سرمایه اجتماعی در ایران موضوعی می باشد که قبلا” نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است. اطلاعات و دانش موجود در این خصوص عمدتاٌ ناشی از پژوهش هایی است که به طور وسیع در جوامع علمی خارج از کشور در حوزه های مختلف اجتماعی و سازمانی انجام شده است که این موضوع نیز ضرورت توجه و تحقیق بیشتر در این خصوص را می طلبد. (فصیحی، امان الله، اسلام و سرمایه داری با رویکرد اسلامی، 1389ص:14)
1-6 مدل تحقیق:
مدل یا چارچوب مفهومی، الگویی است که پژوهشگر براساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسأله مهم تشخیص داده شده آن، نظریه پردازی می کند این نظریه می تواند ضرورتاً نظریه پژوهشگرا ن باشد و به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مسأله نشأت گرفته باشد، (خاکی، 1384). با این وجود، پژوهش میدانی و پیمایشی مستلزم نقشه ذهنی و مدل مفهومی است که درقالب ابزار تحلیلی مناسب، متغیرها و روابط بین آنها را ترسیم می نماید.

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایزمانی، تصحیح، الگوریتم، SIMPLEC

مدل مفهومی تحقیق حاضر را به صورت زیر می توان ترسیم نمود:

که در این مدل پژوهشگر با مطالعه میدانی وطرح پرسشنامه و با استفاده از روشهای جدید تحلیل آماری رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی را خواهد سنجید.
1-7 فرضیه‏ها یا سؤال‏های تحقیق(بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه):
فرضیه اصلی:
1-7-1 بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-7-2 بین بعد ساختاری و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس، رابطه مثبت وجود دارد.
1-7-3 بین بعد شناختی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس، رابطه مثبت وجود دارد.
1-7-4 بین بعد رابطه ای و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس، رابطه مثبت وجود دارد.
1-8 روش تحقیق:
روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و بطور اخص از نوع همبست
گی می باشد. در تحقیق همبستگی، محقق به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا نوعی رفتار که قبلا وجود داشته یا رخ داده، از طریق مطالعه نتایج حاصل از آن ها است. هدف از روش تحقیق همبستگی، یافتن روابط علت و معلولی می باشد. زیرا مدل تحقیق مدلی علّی است و محقق به دنبال کشف روابط علی و مدل سازی مناسب در جامعه مورد بررسی است. که از طریق معادله های ساختاری آزمون می گردد.
1-9 جامعه آماری مورد مطالعه:
جامعه عبارت است ازهمه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند تعمیم یافته های پژوهش به آن ها است(دلاور،1376). جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه تربیت مدرس درپردیس مرکزی و 4 واحدهای تابعه ( واحد بین الملل – مرکز پارک علم و فناوری – مرکز مطالعات حقوقی – مرکز مطالعات مدیریت) می باشند.
با توجه به فرمول جامعه محدود و تعداد پرسنل دانشگاه تربیت مدرس، جامعه آماری این تحقیق 435 نفر شامل کارکنان رسمی،پیمانی،قراردادی در سطوح مختلف مدیران که شامل (مدیر، مدیر کل، معاون، مدیر گروه، رئیس اداره، رئیس گروه،کارشناس مسئول، کارشناس، و کارمندان دیپلم می باشد. تعداد نمونه جهت تکمیل پرسشنامه 160 نفر می شود.
1-10 بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری(در صورت نمونه گیری)
با توجه به اینکه تعداد کارکنان دانشگاه تربیت مدرس در بخش های مختلف محدود می باشد در این تحقیق، از فرمول جامعه محدود برای تعیین حجم نمونه استفاده خواهدشد:

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد دربارهj,، FDTD، z، k)

که درآن:
P: برآورد نسبت صفت متغیر؛ 0. 5 = P
Z: متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان 95 درصد؛ 1. 96 = z?/2
?:مقدار اشتباه مجاز ؛ 08/0 ?=
N = تعداد جامعه آماری؛

1-11 قلمرو تحقیق (موضوعی- زمانی- مکانی):
1-11-1 قلمرو موضوعی: رفتار سازمانی.
1-11-2 قلمرو مکانی: دانشگاه تربیت مدرس.
1-11-3 قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق مقطعی می باشد. زیرا دریک زمان مشخص پرسش نامه ها توزیع و جمع آوری می شود. فرایند تحقیق حاضر در سال92 از خرداد تا دی ماه انجام ی شود.
1-12 روش و ابزار گردآوری داده ها
مهم ترین روش های گردآوری داده ها در این تحقیق بدین شرح است:
الف) مطالعات کتابخانه ای: از طریق این نوع مطالعه داده های ثانوی به دست می آیند که پیش از آغاز تحقیق توسط پژوهشگر بررسی می شوند. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات این تحقیق و مباحث نظری مرتبط با موضوع از روش مطالعه کتابخانه ای (کتابها و مقاله های انگلیسی و فارسی، پایان نامه ها، سایتهای اینترنتی) استفاده خواهد شد.
ب) مطالعات میدانی: روش دیگری که در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد، روش میدانی با استفاده از پرسش نامه است، با توجه به این که پرسش نامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی برای کسب داده‏‏های پژوهش است محقق در این پژوهش به منظور دست‏یابی به حقایق مربوط به گذشته، حال و پیش‏بینی وقایع آینده از پرسش نامه استفاده نموده است که با ارزشگذاری، کدگذاری و تجزیه و تحلیل، تعبیر و تفسیر پرسش نامه منظم به علت یکنواختی آن برای همه آزمودنی‏‏ها، آسان و راحت بوده، چرا که از پاسخگو خواسته می‏شود به جای انشای پاسخ، تنها یک علامت در مقابل یکی از پاسخ‏های پیش‏بینی شده بگذارد. در این تحقیق از پرسش نامه های استاندارد برای سنجش متغیرهای سرمایه های اجتماعی و تعالی سازمانی استفاده خواهد شد.
1-13 روش تجزیه و تحلیل داده ها:
دراین تحقیق به منظور آزمون فرضیه های مرتبط با مدل مفهومی پیش نهادی، از روش های آمارتوصیفی

Leave a Comment