پایان نامه با کلید واژگان کسورات بیمه، شهرستان اردبیل، سطح معنی داری، خدمات درمانی

دانلود پایان نامه

گروه ها
کل
84.382
254.918
339.300
5
2394
2399
16.876
0.106
158.491
0.000
جدول شماره (4- 8 ) جدول تحلیل واریانس بیمارستان بوعلی

با توجه به جدول شماره (4-8) از آنجایی که SIG= 0.000 کمتر از 0.05 (سطح خطای پذیرفته شده) می باشد، بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که بین علل کسورات بیمه ای در پرونده های بیماران بستری بیمارستان بوعلی شهرستان اردبیل تفاوت معنی داری وجود دارد و این بیانگر این نکته است که با احتمال 95% فرضیه H0 رد و فرضیه H1 پذیرفته می شود.

جدول شماره (4- 9) آزمون دانکن برای بیمارستان بوعلی

VARO
0007

تعداد
زیر مجموعه برای آلفا= 0.05

1
2
3
4
6
5
3
2
4
1
سطح معنی داری
400
400
400
400
400
400
0.00
0.00

0.914

0.05

1.000

0.11

1.000

0.41
0.45
0.083

با توجه به جدول شماره (4-9) آزمون دانکن بعمل آمده نشان داد که بین متغیر های دارو و رادیولوژی در بیمارستان امام خمینی شهرستان اردبیل تفاوت معنی داری وجود ندارد.

• فرضیه فرعی سوم
بین علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ای بیماران بستری بیمارستان علوی تفاوت معناداری وجود ندارد. H0
بین علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ای بیماران بستری بیمارستان علوی تفاوت معناداری وجود دارد. H1

جدول شماره (4- 10) جدول تحلیل واریانس بیمارستان علوی

جمع مجذورها
df
میانگین مجذورها
F
سطح معنی داری
بین گروه ها
درون گروه ها
کل
1534.152
2364.528
3898.680
5
2394
2399
306.830
0.988
310.655
0.000

با توجه به جدول شماره (4-10) از آنجایی که SIG= 0.000 کمتر از 0.05 (سطح خطای پذیرفته شده) می باشد، بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که بین علل کسورات بیمه ای در پرونده های بیماران بستری بیمارستان علوی شهرستان اردبیل تفاوت معنی داری وجود دارد و این بیانگر این نکته است که با احتمال 95% فرضیه H0 رد و فرضیه H1 پذیرفته می شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایبهداشت روان، عشق و محبت، طرح پژوهش

جدول شماره (4-11) آزمون دانکن برای بیمارستان علوی

VARO
0007

تعداد
زیر مجموعه برای آلفا= 0.05

1
2
3
4
5
6
3
1
4
2
سطح معنی داری
400
400
400
400
400
400

0.19
0.30

0.135

0.49

1.000

1.84
1.88

0.522

1.88
2.00
0.055

با توجه به جدول شماره (4-11) آزمون دانکن بعمل آمده نشان داد که بین متغیر های دارو و رادیولوژی در بیمارستان های علوی و فاطمی شهرستان اردبیل تفاوت معنی داری وجود ندارد. و در سطح دوم بین متغیر های دارو و رادیولوژی تفاوت معناداری گزارش نشد.

• فرضیه فرعی چهارم
بین علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ای بیماران بستری بیمارستان فاطمی تفاوت معناداری وجود ندارد. H0
بین علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ای بیماران بستری بیمارستان فاطمی تفاوت معناداری وجود دارد. H1

جمع مجذورها
df
میانگین مجذورها
F
سطح معنی داری
بین گروه ها
درون گروه ها
کل
114.390
428.270
542.660
5
2394

Leave a Comment