واکنشای افراد در مقابل برابری و نابرابری

واکنشای افراد در مقابل برابری و نابرابری:

بهرحال شخصی که احساس نابرابری می کنه خواهان کاهش این نابرابریه و هرچقدر این نابرابری بیشتر باشه ، انگیزه فرد واسه نابود کردن اون هم بیشتر هستش. دو نوع احساس نابرابری هست: «نابرابری منفی» و « نابرابری مثبت ». نابرابری منفی وقتی ساخته میشه که فرد احساس کنه در مقایسه با بقیه دریافتی کمتر داره و نابرابری مثبت وقتی ساخته میشه که فرد احساس کنه نسبت به بقیه بیشتر دریافت می کنه. هر دو نوع نابرابری موجب واکنشایی می شه. آدامز (1965) جهت کاهش نابرابری 6 روش پیشنهاد کرده:

1- تغییر داده های خود. پس شخص می تونه با در نظر گرفتن اینکه جهت نابرابری به کدوم طرفه ، به تلاش خود واسه انجام وظایف بیافزاید و یا از آن کم کنه ، اگه شخصی احساس کنه متناسب با تلاش انجام شده پاداش دریافت نمی کنه ممکنه از تلاش خود کم کنه.

 

 

 

  1. Hoy & Barter

 

2- ممکنه شخصی ستاده خودرا با درخواست اضافه حقوق و جستجوی راه های جدیدی واسه رشد ، زیاد کنه.

3- یکی از واکنشای پیچیده ، تغییر درک فرد از خویشه. فرد ممکنه بعد از دیدن نابرابری آزمایش ابتدایی ای رو که از خود به عمل آورده عوض کنه و به این نتیجه برسه که اون کمتر از آن چیزی که فکر می کرده از سازمان دریافت کنه.

4- شخص ممکنه درک خود رو از داده یا ستاده دیگری عوض کنه. مثلا ، ممکنه شخصی که احساس نابرابری می کنه به این نتیجه برسه به دیگری بیشتر از آن چه که تصور می کرده کار میکنه.

5- یکی دیگه از راه های کم کردن نابرابری ، تغییر موضوع مقایسه س. ممکنه فردی به این نتیجه برسه که شخصی مورد مقایسه با رئیس رابطه خاصی داره ، خوش اقبال بوده و یا دارای مهارت ها و تواناییای خاصی هستن و شخص دیگری هست که می تونه مبنای مقایسه قرار بگیره.

6- در آخر به عنوان آخرین عمل ، شخص ممکنه شغل خود رو رها کنه. یعنی تغییر یا انتقال به قسمت دیگه و یا کلا ممکنه آخرین راه واسه حل کاهش نابرابری باشه. (گریفین1،1996ترجمه الوانی:1388).

]]>