منبع پایان نامه با موضوع کودکان مبتلا، خانواده ها

دانلود پایان نامه

cc/kg/day 5/5 – 5 همراه با صبحانه
* شیاف بیزاکودیل، در افراد بالای 10 سال، mg 10 داخل مقعد روزانه
د) ویزیت پیگیری و قطع درمان
در ابتدا پیگیری ماهیانه است و بعد طولانی‌تر می‌شود. هدف، رسیدن به دوزی از دارو است که منجر به حفظ یکبار اجابت مزاج در روز شده و مانع از بی اختیاری مدفوع شود. بعد از حداقل 6 ماه درمان در مورد کاهش و قطع دارو تصمیم گیری می‌شود و در صورت عود یبوست، درمان باید از سر گرفته شود(9).
1-2-2-5- دیس شزی (Dyschezia)
برخی از شیرخواران سالم کمتر از 6 ماه قبل از دفع دچار گریه شدید، ناراحتی و فشار زیاد شده و به دنبال آن مدفوع شل دفع می‌کنند که تحت عنوان دیس شزی نامیده می‌شود. ممکن است این حالت هر بار بیش از 20 دقیقه طول کشد. علت آن ناشناخته است، اما به نظر می‌رسد به علت نقص در هماهنگی بین افزایش فشار داخل شکم و شل شدن عضلات کف لگن روی می‌دهد. اطمینان بخشی به والدین در این اختلال کافی است. بدون هیچ دخالت دیگری رفع می‌شود(9).
1-3- اهداف
1-3-1- هدف اصلی
فراوانی اختلال وسواس فکری- عملی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393 مقایسه می‌گردد.
1-3-2- اهداف ویژه
* تعیین فراوانی اختلال وسواس فکری در کودکان مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر
* تعیین فراوانی اختلال وسواس عملی در کودکان مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر
* تعیین فراوانی اختلال وسواس فکری در کودکان غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر
* تعیین فراوانی اختلال وسواس عملی در کودکان غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر
* مقایسه فراوانی اختلال وسواس فکری در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر
* مقایسه فراوانی اختلال وسواس عملی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر
1-3-3- اهداف کاربردی
در صورت اثبات ارتباط بین یبوست عملکردی و اختلال وسواس فکری – عملی، می‌توان با درمان این مشکل در کودکانی که مبتلا به یبوست عملکردی می‌باشند به بهبودی بیشتر آنها کمک نمود.
1-4- سوالات و فرضیات
1-4-1- سئوالات
* فراوانی اختلال وسواس فکری در کودکان مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر چگونه است؟
* فراوانی اختلال وسواس عملی در کودکان مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر چگونه است؟
* فراوانی اختلال وسواس فکری در کودکان غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر چگونه است؟
* فراوانی اختلال وسواس عملی در کودکان غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر چگونه است؟
* مقایسه فراوانی اختلال وسواس فکری در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر چگونه است؟
* مقایسه فراوانی اختلال وسواس عملی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر چگونه است؟
1-4-2- فرضیات
فرضیه H0: ارتباطی بین یبوست عملکردی و وسواس عملی در کودکان وجود ندارد.
1-5- تعریف واژه
وسواس فکری (تئوری) : وسواس فکری عقیده، هیجان، تفکر و یا تکانه‌ای‌ست که مکرراً و مصرانه برخلاف میل شخص خود را وارد ضمیر هشیار او می‌کند. این افکار، تکانه‌ها یا تصاویر ذهنی به طور مکرر و مقاوم برای شخص بطور غیر ارادی اتفاق افتاده و ناراحتی و اضطراب بارزی را در او بر می‌انگیزند. وسواس فکری یکی از علائم اصلی بیماری روانی اختلال وسواسی جبری به‌ شمار می‌رود(15).
تعریف عملیاتی : بر اساس نمره بدست آمده از پرسشنامه فوآ و همکاران برای ارزیابی وسواس فکری طراحی کرده‌اند، که شامل 21 گزینه خود گزارشی می‌باشد. هر گزینه بر اساس میزان باور از صفر تا دو درجه بندی شده است (0 = هرگز، 1 = گاهی اوقات، 2= همیشه). نمرات 9-0 ندارد، 19-10 ضعیف، 29-20 متوسط و بین 40-30 نشان دهنده گرایش بیشتر به وسواس فکری می‌باشد(قاسم زاده، خمسه و ابراهیم خانی، منتشر نشده).
وسواس عملی (تئوری) : اعمالی هستند که شخص بارها و بارها در پاسخ به یک وسواس فکری انجام می‌دهد. هدف آن کاهش احتمال آسیب زدن و آزار رساندن می‌باشد تا اینکه بدین وسیله وی احساس آرامش کرده و همه چیز را خوب بپندارد. وسواسهای عملی می‌توانند به صورت اعمالی باشند که به وسیله دیگران قابل مشاهده باشند (از قبیل کنترل کردن تا جایی که احساس آرامش کنند)
تعریف عملیاتی : بر اساس نمره بدست آمده از پرسشنامه فوآ و همکاران برای ارزیابی وسواس عملی طراحی کرده‌اند، که شامل 21 گزینه خود گزارشی می‌باشد. هر گزینه بر اساس میزان باور از صفر تا دو درجه بندی شده است (0 = هرگز، 1 = گاهی اوقات، 2= همیشه). نمرات 9-0 ندارد، 19-10 ضعیف، 29-20 متوسط و بین 40-30 نشان دهنده گرایش بیشتر به وسواس عملی می‌باشد(قاسم زاده، خمسه و ابراهیم خانی، منتشر نشده).
یبوست عملکردی : یبوست یا خشکی مزاج عارضه‌ای در دستگاه گوارش است که به موجب آن مواد دفعی در روده بزرگ سفت می‌شوند و دفع آنها با درد و سختی همراه می‌شود(1).
فصل دوم
بررسی متون
2-1- مروری بر مطالعات انجام شده
1. در مطالعه ای که توسط شمس و همکارانش در سال 1386 با عنوان “شیوع علائم وسواس فکری- عملی در نوجوانان و میزان هم ابتلایی آن با سایر علائم روانپزشکی” به انجام رساندند، 909 دانش آموز نوجوان (دختر و پسر) دبیرستانی و پیش دانشگاهی به طور تصادفی انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه های وسواس فکری- عملی مادزلی (MOCI)، چک لیست علائم 90 سوالی (SCL-90-R) و پرسشنامه جمعیت شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج این مطالعه، شیوع علائم وسواس در جمعیت نوجوانان مورد مطالعه 2/11 درصد بود. یافته های اخیر در زمینه شیوع گسترده علائم وسواس فکری-عملی در جمعیت غیر بالینی، میتواند علائم وسواس را به عنوان یک پدیده طبیعی در نوجوانان تلقی نماید و در عرصه مباحث نظری این اختلال دستاورد جدیدی به ارمغان آورد(17).
2. در سال 1388 در مطالعه ای که کرمی و همکارانش با عنوان “علل یبوست مزمن و عوامل مرتبط با آن در کودکان ارجاع شده به بیمارستان بو علی سینا” به انجام رساندند، کودکانی که با شکایت یبوست مزمن به بیمارستان بوعلی سینا ساری مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. معیار ورود به مطالعه شامل سن کمتر از 15 سال و ابتلا به یبوست برای بیش از 2 هفته بود. بیماران به دو دسته تقسیم شدند و از نظر علل یبوست عملکردی و عضوی مورد بررسی قرار گرفتند. شایعترین علت یبوست از نوع عملکردی در 195 نفر (78%) و در درجه بعدی نوع ارگانیک، در 39 نفر (6/15%) دیده شد(18).
3. در مطالعه ای که توسط North و همکارانش در سال 1995و با عنوان “شکایات یبوست در اختلال وسواس جبری” انجام شد، به رابطه بین اختلال وسواس و یبوست پرداخته شد. عدم وجود ارتباط بین یبوست و OCD در مردان مورد مطالعه، مانع از تثبیت فرضیه ارتباط بین این دو اختلال شد اما ارتباط خاص OCD و یبوست در میان زنان وجود داشت(19).
4. در مطالعه ای که در سال 2013 با عنوان “تاثیر یبوست عملکردی بر کیفیت زندگی مبتنی بر سلامت در کودکان پیش دبستانی و خانواده های آنها در چین” توسط Wang و همکارانش بر روی 152 کودک 6-3 ساله با یبوست عملکردی و 176 کودک سالم انجام شد، در پایان مشخص گردید که یبوست عملکردی تاثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی کودکان و خانوده‌های آنها دارد(20).
فصل سوم
مواد و روش کار
3-1- جامعه مورد آزمون، حجم نمونه و روش نمونه گیری
تمامی کودکان بین 4 تا 18 ساله مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک به علت یبوست عملکردی جامعه مورد آزمون را تشکیل می‌دهند.
حجم نمونه بر اساس فرمول زیر برای هر گروه 97 نفر و جمعا 194 نفر برآورد گردید.
روش نمونه‌گیری بصورت تصادفی آسان می‌باشد.
3-2- روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات
کلیه داده ها در نرم افزار آماری SPSS وارد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با استفاده از آزمون chi-square و Odd Ratio ، داده های جمع آوری شده آنالیز گردید.
3-3- روش و تکنیک کار
تعداد 97 کودک 4 تا 18 ساله مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک که علت یبوست عملکردی بر اساس معیارهای کتاب نلسون و کاپلان سادوک توسط استادان راهنما تأیید شد بعنوان گروه مورد وارد مطالعه شدند. بیماران فوق هیچگونه مشکل زمینه‌ای، بیماری‌های مزمن، مشکلات ساختاری، مصرف دارو نداشتند. سئوالات پرسشنامه مربوطه برای کودکان کوچکتر توسط والدین و برای کودکان بزرگتر توسط خودشان تکمیل شد و کودکان و والدین توانایی پاسخگویی به تمامی سوالات را در حد کامل داشتند. همزمان بعد از پر کردن پرسشنامه توسط مجری طرح 97 کودک سالم که هیچگونه مشکلی از نظر گوارشی نداشته و کاملاً سالم بودند بعنوان گروه شاهد انتخاب شدند و از نظر جنسی، سنی و اطلاعات دموگرافی انتخاب گردید و پرسشنامه فوق در کودک فوق با همکاری والدین تکمیل گردید.
3-4- معیارهای ورود و خروج
معیارهای ورود عبارتند از کودکان 4 تا 18 ساله مبتلا به یبوست عملکردی، نداشتن بیماری های دیگر جسمی و اختلالات روان پزشکی دیگر ، عقب ماندگی ذهنی.
معیارهای خروج عبارتند از تمامی مواردی که توانایی و یا همکاری لازم را در پر کردن پرسشنامه ندارند و والدین می توانند هر زمان که بخواهند کودک خود را از مطالعه خارج کنند.
3-5- تعریف متغیرها
واحد اندازه گیری متغیر
مقیاس متغیر
نوع متغیر
تعریف
(کاربردی و علمی)
نام متغیر
کمی
کیفی
بر اساس نوع متغیر
بر اساس اهداف تحقیق
نسبتی
فاصله ای
رتبه ای
اسمی
کیفی
کمی پیوسته
کمی گسسته
مداخله گر
زمینه ای
وابسته
مستقل
سال
*
*
*
سن
دختر/ پسر
*
*
*
جنس
بر اساس پرسشنامه Foa
*
*
*
وسواس فکری
بر اساس شرح حال
*
*
*
یبوست عملکردی
بر اساس پرسشنامه Foa
*
*
*
وسواس عملی
3-6- ملاحظات اخلاقی
رضایت آگاهانه از کلیه والدین کودکان مورد تحقیق اخذ و از کودکان 12 سال به بالا نیز پرسش شد. در کلیه مراحل تحقیق بیانیه‌های اخلاقی هلسینکی و کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اراک لحاظ گردید.
فصل چهارم
یافته‌ها
4-1- نتایج
در این مطالعه تعداد 97 کودک مبتلا به یبوست عملکردی بعنوان گروه مورد و تعداد 97 کودک غیر مبتلا بعنوان گروه شاهد وارد مطالعه شدند و اختلال وسواس فکری- عملی در دو گروه مورد و شاهد مورد بررسی قرار گرفت.
توزیع فراوانی سن در گروه مورد در محدوده سنی 8-4 سال 73 نفر (7/37 درصد) و در گروه شاهد 61 نفر (4/31 درصد) جمعا 134 نفر (1/69 درصد) بود و در محدوده سنی 13-9 سال در گروه مورد 18 نفر (3/9 درصد) و در گروه شاهد 21 نفر (8/10 درصد) جمعاً 39 نفر (1/20 درصد) بود و در محدوده سنی 18-14 سال در گروه مورد 6 نفر (1/

Leave a Comment