منابع مقاله درمورد معنی داری، جامعه آماری، جمعیت شناختی

آزمون های ناپارامتریک می باشد که معادل آزمون میانگین یک جامعه می باشد. این آزمون زمانی بکار می رود که می خواهیم نسبت خاصی را در جامعه بررسی کنیم( مومنی و قیومی، 1389).
3-10 – خلاصه و جمع بندی
در این فصل، بعد از بیان مقدمه،روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، روش جمع آوری اطلاعات و ابزار جمع آوری اطلاعات ارائه گردید و سپس به سنجش روایی و پایایی پرسشنامه پرداخته شد و در نهایت روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان گردید.
4-1 مقدمه:
با توجه به نظرات افراد نمونه مورد بررسی در جامعه آماری که توسط پرسشنامه از آنان نظرخواهی شده است، در این فصل به تجزیه و تحلیل یافته های به دست آمده پرداخته خواهد شد.
این فصل در دو سطح تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی انجام گردیده است. در سطح توصیفی، با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد و با استفاده از نمودارها به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی که شامل جنسیت، سن، سابقه خدمت، تحصیلات، و سمت می باشد، پرداخته خواهد شد.
در سطح استنباطی، با استفاده از آزمون های بیان شده در فصل 3، به تجزیه و تحلیل پارامترهای نمونه در جهت رد یا تأیید فرضیات اقدام خواهد شد.
4-2 ویژگی های جمعیت شناختی :
ویژگی های جمعیت شناختی در این تحقیق شامل جنسیت، سن، تاهل، تحصیلات، شغل و محل زندگی می باشد، که در ادامه به توضیحات آنها پرداخته خواهد شد.
4-2-1 جنسیت:
بیش از 50 درصد نمونه آماری را زنان تشکیل داده اند که در نمودار (4-1) نیز نشان داده شده است.
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
128
42.43
زن
168
8.56
تعداد کل
296
100
جدول ( 4-1): فراوانی نمونه آماری بر اساس جنسیت
نمودار ( 4-1): فراوانی نمونه آماری بر اساس جنسیت
4-2-2 سن:
بیشترین درصد سن مربوط به سن بین 30 تا 45 سال می باشد که تقریبا 50 درصد را به خود اختصاص داده است.
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 20
23
7.8
20-30 سال
99
33.4
30-45 سال
113
38.2
45-65 سال
61
20.6
تعداد کل
296
100
جدول ( 4-2): فراوانی نمونه آماری بر اساس سن
نمودار ( 4-2): فراوانی نمونه آماری بر اساس سن
4-2-3 تاهل:
همانطور که مشاهده می شود بیشترین درصد وضعیت تاهل مربوط به طبقه متاهل می باشد.
فراوانی
درصد
مجرد
88
29.7
متاهل
208
70.3
تعداد کل
296
100
جدول ( 4-3): فراوانی نمونه آماری بر اساس وضعیت تاهل
نمودار ( 4-3): فراوانی نمونه آماری بر اساس سابقه خدمت
4-2-4 تحصیلات:
بیشترین فراوانی نمونه آماری بر حسب تحصیلات به طبقه کارشناسی بر می گردد که بالای 50 درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است.
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم
7
2.4
فوق دیپلم
70
23.6
کارشناسی
173
58.4
ارشد و بالاتر
46
15.5
کل
296
100
جدول ( 4-4): فراوانی نمونه آماری بر اساس تحصیلات
نمودار ( 4-4): فراوانی نمونه آماری بر اساس تحصیلات
4-2-5 شغل:
بیشترین شغل در جامعه مورد بررسی آزاد بوده است که بیش از 60 درصد نمونه را به خود اختصاص داده است.
فراوانی
درصد فراوانی
دولتی
42
2.14
آزاد
190
2.64
دانشجو
46
5.15
سایر
18
1.6
تعداد کل
296
100
جدول ( 4-5): فراوانی نمونه آماری بر اساس شغل
نمودار ( 4-5): فراوانی نمونه آماری بر اساس شغل
4-2-6 محل زندگی:
بیشترین محل زندگی پاسخگویان در جامعه مورد بررسی شهر بوده است که بیش از 80 درصد نمونه را به خود اختصاص داده است.
فراوانی
درصد فراوانی
شهر
242
8.81
روستا
54
2.18
تعداد کل
296
100
جدول ( 4-6): فراوانی نمونه آماری بر اساس محل زندگی
نمودار ( 4-6): فراوانی نمونه آماری بر اساس شغل
4-3 آزمون نرمالیتی متغیرها
یکی از راههای آزمون پیش فرض طبیعی بودن توزیع، استفاده از آزمون نیکوئی برازش کلوموگروف – اسمیرنوف است. در این آزمون در صورتیکه سطح معنی داری آزمون از 5 درصد بیشتر باشد، ادعای نرمال بودن توزیع داده های پذیرفته خواهد شد.
جدول(4-6) که مربوط به آزمون نیکوئی برازش جامعه آماری می باشد به ترتیب نشان دهنده تعداد داده ها، پارامترهای میانگین و انحراف معیار در توزیع نرمال، قدر مطلق بیشترین انحراف مثبت، بیشترین انحراف منفی، مقدار آزمون و مقدار معنی داری آزمون را نشان می دهد. با توجه به سطح معنی داری آزمون در تمام ابعاد که بالاتر از 05/0 می باشد، می توان نتیجه گرفت که توزیع داده های مربوط به عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی و عوامل طبیعی از توزیع نرمال پیروی می کنند بنابراین در ادامه از آزمون میانگین یک جامعه5 برای آزمون آنها استفاده خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه توزیع داده های مربوط به عوامل فرهنگی از توزیع نرمال پیروی نمی کند بنابراین از آزمون ناپارامتریک دو جمله ای6 برای آزمون آنها استفاده خواهد شد.
عوامل فرهنگی
عوامل اقتصادی
عوامل مدیریتی
عوامل طبیعی
تعداد
296
296
296
296
پارامترهای نرمال
میانگین
3.3099
3.2403
3.1822
3.2503
انحراف استاندارد
.39150
.63967
.43404
.41666
بیشترین شدت تفاوت ها
خالص
.112
.067
.054
.060
مثبت
.068
.061
.053
.060
منفی
-.112
-.067
-.054
-.060
کلمگرف-اسمیرنف
1.934
1.153
.922
1.038
سطح معنی داری
.001
.140
.363
.232
جدول (4-6): نتایج آزمون نیکوئی برازش کلوموگروف – اسمیرنف

Leave a Comment