منابع مقاله درمورد عناصر اقلیمی، شرایط آب و هوایی، اندازه گیری

دانلود پایان نامه

جنگلداری
2328
22
59024
91/7
شیلات
115
01/0
صنعت
استخراج معدن
32
4/0
3151
42/0
صنعت- ساخت
1567
1/24
93965
60/12
تأمین برق، گاز، آب
183
9/0
11207
50/1
ساختمان
3268
12
111338
93/14
خدمات
عمده فروشی، خرده فروشی
2515
12
136630
32/18
هتل و رستوران
167
8/1
6986
93/0
حمل و نقل و انبارداری
2007
9
92401
39/12
واسطه گریهای مالی
244
9/0
11996
60/1
مستغلات و اجاره
227
8/1
16469
20/2
اداره امور عمومی
1708
5/3
75313
10/10
آموزش
1875
7/5
68942
24/9
بهداشت
531
9/2
26707
58/3
سایر فعالیتهای خدمات عمومی
193
9/2
13734
84/1
دفاتر مرکزی
8
04/0
222
02/0
اظهار نشده
317
84/1
17446
33/2
جمع کل
17170
100
745646
100
(تهیه کننده: نگارنده با استفاده از نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن سالهای 1390)
سیر تحول شاغلان در بخش های اقتصادی شهرقزوین از سال 1335 تا 1390 به شرح زیر می باشد:
کشاورزی: درصد اشتغال بخش کشاورزی در شهر قزوین از سال 1335 تا 1390 فراز و فرودهای زیادی داشته است اما روند کلی آن به صورت افزایشی بوده است و از 77/9 درصد در سال 35 به 55/13 درصد در سال 90 رسیده است.
– صنعت: درصد اشتغال بخش صنعت نیز طی دهههای 1335 تا 1390 فراز و فرودهای زیادی داشته است اما روند کلی تغییرات این بخش مثبت بوده و درصد اشتغال در این بخش از 62/37 درصد در سال 35 به 39/29 درصد در سال 85 رسیده است.
– خدمات: بیشترین درصد اشتغال در شهر قزوین طی دهه های 1335 تا 1390 در بخش خدمات بوده است. درصد اشتغال در بخش خدمات گویای این امر است که تعداد شاغلین این بخش از فعالیتهای اقتصادی شهر رو به افزایش بوده است و از 69/52 درصد در سال 35 به 98/56 درصد در سال 90 رسیده است. به طور کلی می توان گفت که طی دهههای گذشته عملکرد غالب اقتصادی شهر قزوین بازرگانی بوده و طی این سال ها تنها با تغییرات جزیی، به سمت فعالیت های خدماتی و چند نقشی(چند نقشی با کشش خدماتی) مواجه شده است.
جدول 3-7- ساختار شغلی جمعیت شاغل در شهرقزوین طی سالهای 85- 1335( به درصد)
سال
1335
1345
1355
1365
1375
1385
کشاورزی
77/9
2/10
3/5
6/14
54/9
55/13
صنعت
62/37
6/40
5/35
2/26
76/35
39/29
خدمات
60/52
2/49
2/59
2/59
7/54
98/56
(مأخذ: سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن سالهای 1335 تا 1385
3-5- آب وهوا
امروزه نقش آب و هوا به عنوان یک عنصر اساسی در زندگی بشر بیش از پیش روشن می باشد و در این راستا مطالعات اقلیمی به طور روزافزونی اهمیت یافته است( دشتی، 1374: 40). از این رو جغرافیدانان همواره به عنوان یک اجزاء اصلی چشم انداز جغرافیایی بدان نگریسته و مطالعه ویژگی های آن را به صورت یک علم دقیق، وجهت همت خویش قرار داده اند( کاویانی، 1382: 1). در بررسی و مطالعه اقلیم باید بین عناصر و عوامل اقلیمی تفاوت قائل شد. دما، فشار و تابش هر کدام یک عنصر اقلیمی تلقی می شود. تلفیق و آمیزه‌ای از این عناصر را نیز که معرف یک حالت فیزیکی معین جو است مانند گرما، بارش یا ابرناکی آسمان بعنوان عناصر اقلیمی درنظر می‌گیرند. اما ارتفاع، طول، عرض جغرافیایی، جهت کوهستان و پوشش گیاهی که به نحوی در فضای مورد مطالعه تأثیر دارد عامل اقلیمی می‌نامند. در اینجا ما به بررسی نرمالهای اقلیمی استان که حاوی یک نتیجه گیری کلی از آمار در دسترس از عناصر جوی می‌باشد می‌پردازیم.
ساختار توپوگرافیکی متفاوت ، شرایط اقلیمی مختلفی را در پهنه جغرافیایی استان به وجود آورده که با نوسان آشکاری همراه است . این گونا گونی برحسب عوامل و عناصر متاثر در شرایط آب و هوایی چهار محدوده جغرافیایی را برجسته می سازد:
الف : آب و هوای سردکوهستانی که نواحی شمالی و نیز ارتفاعات جنوب غربی استان را در بر می گیرد.
ب : آب و هوای معتدل کوهپایه ها و دامنه ها.
پ :آب و هوای نسبتا خشک تانیمه خشک نواحی مرکزی دشت قزوین و بوئین زهرا
ت : آب و هوای مرطوب گرمسیری در بخش هایی از تارم و دره شاهرود.
3-5-1- دمای هوا
دمای هوا، از مهمترین متغیرهای جوی می‌باشد، که بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی – اجتماعی جوامع، به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر می گذارد.عوامل اصلی پنجگانه دما( متوسط دما، میانگین حداکثر، میانگین حداقل، حداکثر مطلق، حداقل مطلق) را در ایستگاه قزوین نشان می دهد.
با توجه به آمار و اطلاعات موجود ، متوسط دمای هوای شهر قزوین در طول ماههای مختلف سال بیانگر آن است؛ که بهمن ماه به رقم 3/7 و مرداد ماه با رقم 96/25 درجه سانتی گراد به ترتیب کمترین و بیشترین ارقام میانگین ماهیانه متوسط دمای را در طول سالهای مختلف سال در شهر قزوین نشان میدهند. به عبارتی میتوان گفت که متوسط دما در ایستگاه قزوین در همه ماههای سال بالاتر از صفر درجه سانتیگراد است. میانگین حداکثرهای دمای هوا در ماه های مختلف بین 86/13 در بهمن ماه و 02/36 در مرداد ماه در نوسان میباشد و روند تغییرات آن از دی بهمن ماه تا مرداد ماه افزایشی و از مرداد تا دی ماه از روند کاهشی تبعیت میکند. همچنین میانگین حداقل دما در طول ماههای مختلف نیز بیانگر آن است که بهمن ماه با 93/1 و مرداد ماه با 57/18 درجه سانتیگراد به ترتیب کمترین و بیشترین میانگین حداقلهای دما را به خود اختصاص دادهاند.
بیشترین میزان دمای هوا یا حداکثر مطلق دما که در ایستگاه قزوین به ثبت رسیده است، دمای 02/36و 29/35 درجه بوده است که به ترتیب مربوط به ماههای مرداد و تیر است و کمترین میزان دمای هوا یا حداقل مطلق دما مربوط به ماه دی با دمای 6/0- درجه سانتیگراد است.
جدول( 3-7 )، عوامل اصلی پنجگانه دما( متوسط دما، میانگین حداکثر، میانگین حداقل، حداکثر مطلق، حداقل مطلق) را در ایستگاه قزوین نشان می دهد.
پارامترها
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
متوسط دما
46/13
89/7
52/10
79/14
94/19
43/24
24/27
81/27
38/23
67/19
42/14
61/12
میانگین حداکثر
73/14
86/13
7/16
84/22
73/28
66/33
29/35
02/36
81/31
65/28
51/22
43/20
میانگین حداقل
3
93/1
¾
7/5
81/9
77/13
27/17
57/18
17/14
67/11
8
81/6
حداکثر مطلق
01/21
5/18
14/21
24/28
13/32
6/35
11/38
23/38
36/34
53/31
37/27
11/26
حداقل مطلق
6/0-
11/2-
34/0-
88/1
93/5
67/10
08/14
36/14
04/10
24/6
74/1
27/1
شکل 3-6- رژیم دمایی شهرقزوین(1388)( تهیه کننده: نگارنده)مأخذ: سازمان هواشناسی کشور)
3-5-2- بارندگی
بر اساس نقشه همباران استان ، میانگین بارش سالانه در سطح استان از ۲۱۰ میلی متر در بخش های شرقی تا بیش از۵۵۰ میلی متر در ارتفاعات شمال شرقی متغیر است و خطوط همبارش کم و بیش موازی خطوط تراز می باشند. پرباران ترین نقاط استان دامنه های شمالشرقی در منطقه الموت با بارشی بیش از ۵۵۰ میلیمتر بوده که این شرایط بارشی کم وبیش در مناطق مرتفع شمالی شهرستان قزوین قابل مشاهده می باشد. بعلاوه در ارتفاعات جنوبغربی استان ( منطقه آوج) نیز با مناطقی مواجه می شویم که بارش سالانه بیش از ۴۵۰ میلیمتر را دارا هستند .
خشکترین مناطق استان از سمت جنوب شرق استان و مناطق بیابانی بویین زهرا شروع و تا بخشهای جنوبی شهرستان تاکستان امتداد می یابد ، که این مناطق با بارندگی سالانه بین ۲۱۰ تا ۲۳۰ میلیمتر مواجه هستند. همچنین در مناطق شمالغربی استان نیز روند کاهش بارش بواسطه کاهش ارتفاع مشهود بوده بطوریکه با رسیدن به مناطق لوشان و منجیل در خارج استان میزان بارندگی به ۲۱۰ میلیمتر می رسد(مطالعات شناخت رودخانه های قزوین،1374).
جدول (شماره 3-9) ، میانگین ماهانه بارندگی و حداکثر بارندگی روزانه ایستگاه قزوین را نشان می دهد. همانطور که ارقام بارندگی در این ایستگاه نشان می دهد، میزان بارندگی ماهیانه فصول سرد آن به مراتب بیشتر از فصول گرم است. میانگین ماهانه بارندگی در این ایستگاه در سال 1388برابر با 46/331 میلیمتر بوده است. طی این دوره پربارانترین ماه سال دی ماه و کم باران ترین ماه سال شهریور ماه می باشد که به طور میانگین در دی ماه 12/104 و در شهریور ماه 26/0 میلیمتر بارندگی صورت گرفته است. همچنین ارقام حداکثر بارندگی روزانه در ایستگاه قزوین نشان می دهد که بیشترین بارندگی روزانه در قزوین به دی ماه اختصاص دارد که رقم حداکثر بارندگی روزانه در این ماه 8/33 میلیمتر بوده است.
جدول 3-8-میانگین ماهیانه وحداکثر بارندگی روزانه(ایستگاه قزوین،1388)
پارامترها
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
میانگین
میانگین ماهانه بارندگی
12/104
34/60
28/59
54/27
36/4
61/0
41/2
59/3
26/0
08/4
54/23
42/63
46/331
حداکثر بارندگی روزانه
8/33
01/25
57/23
2/10
76/1
6/0
76/1
33/3
26/0
66/2
71/8
16/20
8/33
(مأخذ: سازمان هواشناسی کشور)
شکل 3-7- میزان بارندگی شهر قزوین(2009- 1995)( تهیه کننده: نگارنده)
3-5-3- رطوبت هوا
بررسی آمار مربوط به( جدول 3-3 )نشان میدهد که میانگین ماهیانه نم نسبی قزوین از دی ماه تا خرداد ماه دارای روند رو به کاهش بوده و از 8/64 درصد در دی ماه به 9/26 درصد در خرداد ماه می رسد و از تیر ماه تا دی ماه یک روند افزایشی به خود می گیرد. به عبارت دیگر نم نسبی از 4/31 درصد در تیر ماه به 8/64 درصد در دی ماه می رسد. میانگین سالانه نم نسبی در قزوین 52/54 درصد بوده که در حد اعتدال می باشد. همچنین میانگین سالانه بیشترین رطوبت در ایستگاه قزوین د برابر با 5/64 درصد است که در طول سال بیشترین رطوبت مربوط به دی ماه با 7/83 درصد رطوبت است. میانگین سالانه کمترین نم نسبی درقزوین 4/29 درصد محاسبه شده است که در طول ماههای سال خرداد ماه با 3/14 درصد،‌کمترین نم نسبی رابه خود اختصاص داده است(مرکز انفورماتیک ومطالعات توسعه،1375).
جدول 3-9- میانگین ماهانه پارامترهای نم نسبی هوا بر حسب درصد(ایستگاه قزوین،2009- 1995)
پارامترها
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
میانگین
متوسط رطوبت
8/64
8/60
1/58
6/51
3/35
9/26
4/31
3/34
33
9/36
9/48
7/61
52/54
بیشترین رطوبت
7/83
4/80
6/75
3/72
8/53
9/43
3/50
2/53
8/53
7/55
6/67
2/82
5/64
کمترین رطوبت
4/48
4/43
3/42
33
8/19
3/14
8/14
7/18
6/17
3/20
8/31
1/44
4/29
(مأخذ: سازمان هواشناسی کشور)
شکل 3-8- نم نسبی هوا برحسب درصد(2009- 1995)( تهیه کننده: نگارنده)
3-5-4- باد
وزش باد به جریان وسیعی از هوا گفته می شود که ممکن است در مجاورت سطح زمین ویا درسطوح فوقانی جو به وجود آید. پدیده جوی باد کمیتی است برداری که دارای دو مولفه جهت وسرعتاست.
جهت باد به سمتی گفته می شود که باد ازآن سمت می وزد وبر حسب درجه بیان می گردد که مبداء آن شمال جغرافیایی بوده وهم با چرخش عقربه های ساعت ، درجات آن افزایش می یابد. میزان تندی باد را برحسب نات ( گره ) ویا متر بر ثانیه ویا کیلومتر بر ساعت مورد اندازه گیری قرار می گیرد.
هر نات برابر سرعت یک مایل دریایی بر ساعت ( ۸۵/۱کیلومتر در ساعت ) است. بطور معمول در محاسبات روزانه هر دو نات یک متر بر ثانیه منظور می شود .
اطلاعات پارامترهای باد در ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک سازمان هواشناسی از جمله قزوین شامل بادهای غالب ، شدید ترین بادها و متوسط

Leave a Comment