مقاله رایگان درمورد کارمندان بانک، آموزش کارکنان

دانلود پایان نامه

[33].
Ci: نمایانگر معیارهای اصلی مدل می باشد. ( I نشانگر شماره بندی معیارها می باشد).
Sij: نمایانگر زیر معیارها می باشد.
Ai: نمایانگر گزینه ها می باشد.

جدول 4- 2-ماتریس تاثیر مستقیم.معیارها
DEMATEL- CRITERIA
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
شیوه پوشش روش C1=

3
1
4
2

1

قابلیت سنجش یا اندازه گیریC2=
1

1
1
1


4
میزان ایجاد درگیری در مخاطب C3=
2
3


1
1
1
2
امکانات مورد نیاز برای هر روشC4=
3
3
4

تناسب استراتژیک روش با اهداف سازمانC5=
3
1
1
1


3
1
ماهیت خدماتC6=
4
3
3

2

1
3
تناسب روش با محیط داخلی و خارجی سازمانC7=
3

2

3نتایج تحقیقات بازاریابی C8=
43

1

جدول 4 3-ماتریس تاثیر مستقیم.زیر معیارها
S84
S83
S82
S81
DEMATEL- SUB CRITERIA (نتایج تحقیقات تبلیغاتی)
2
2
4

شیوه های تبلیغاتی قبلی و میزان موفقیت آنهاS81=
4
4


سیاستهای تبلیغاتی رقباS82=
4

4

هزینه های تبلیغاتی رقباS83=

3
3

میزان موفقیت تبلیغات رقباS84=

جدول 4- 4-ماتریس تاثیر مستقیم.زیرمعیارها 1
S63
S62
S61
DEMATEL- SUB CRITERIA (ماهیت خدمات)

4

میزان جدید یا قدیمی بودن خدمت (منحنی عمر)S61=میزان اطلاعاتی که در مورد خدمات نیاز به ارائه استS62=

3
1
نوع خدمت بر اساس نوع مشتری S63=
جدول 4- 5ماتریس تاثیر مستقیم.زیرمعیارها
S33
S32
S31

DEMATEL- SUB CRITERIA (میزان ایجاد درگیری در مخاطب )
2
2

جذب آنی مخاطبS31=
4

3
میزان ماندگاری در ذهنS32=

2
3
ایجاد انگیزه برای استفاده از خدماتS33=

جدول 4- 6ماتریس تاثیر مستقیم.زیر معیارها
S74
S73
S72
S71
DEMATEL- SUB CRITERIA تناسب روش با محیط داخلی و خارجی سازمان
1
3
1

تناسب روش با فرصت ها و تهدیدات محیط خارجیS71=
4
4

3
میزان مهارت کارمندان بانک در زمینه بازاریابی خدماتS72=
1

2
3
میزان شهرت بانکS73=

1
1
3
پیش بینی عکس العملهای نهایی بازار S74=

جدول 4- 7ماتریس تاثیر مستقیم.زیرمعیارها
S53
S52
S51
DEMATEL- SUB CRITERIA (تناسب استراتژیک روش با (اهداف سازمان)
1
2

تناسب با اهداف فروشS51=
1

4
تناسب با اهداف برندینگS52=

1
2
تناسب زمان اجرا با بازه زمانی اهدافS53=

جدول 4- 8ماتریس تاثیر مستقیم.زیرمعیارها
S633
S632
S631
DEMATEL- SUB CRITERIA نوع خدمت بر اساس نوع مشتری
1
1

خدمات مرتبط با افراد معمولی S631=
1

3
خدمات مرتبط با سازمانهاS632=

1
2
خدمات مرتبط با فروشاههاS633=

گام دوم در تکنیک دیمتل محاسبه ماتریس نرمال شده تاثیر مستقیم61 به کمک معادلات بیان شده در روش این تکنیک می باشد.
گام سوم در تکنیک دیمتل محاسبه ماتریس تاثیر کلی62 است. جداول ماتریس تاثیر کلی (T) مطابق شکل 8-14 می باشد.
جدول4- 9-ماتریس تاثیر کلی.معیارها
T= X . Inverse (I-X)
شیوه پوشش روش

0.034935
0.0067
0.0486
0.0157

0.0045

قابلیت سنجش یا اندازه گیری
0.007315

0.0044
0.0044
0.0057


0.0475
میزان ایجاد درگیری در مخاطب
0.0204
0.031815

0.0000
0.0065
0.0026
0.0047
0.01754
امکانات مورد نیاز برای هر روش
0.034545
0.03534
0.0489
0.0000
0.0000تناسب استراتژیک روش با اهداف سازمان
0.04083
0.0066
0.0059
0.0058
0.0000

0.0293
0.01021
ماهیت خدمات
0.07118
0.039615
0.0338
0.0000
0.0219

0.0063
0.038985
تناسب روش با محیط داخلی و خارجی سازمان
0.03432

0.0144
0.0000
0.0302نتایج تحقیقات بازاریابی
0.05512


0.0000
0.0310

0.005

جدول 4- 10ماتریس تاثیر کلی.زیرمعیارها
T=X.inverse (I-X)
0.13089
0.12218
0.293

شیوه های تبلیغاتی قبلی و میزان موفقیت آنها
0.30303
0.28279


سیاستهای تبلیغاتی رقبا
0.30303

0.283

هزینه های تبلیغاتی رقبا

0.17043
0.17

میزان موفقیت تبلیغات رقبا

جدول 4- 11ماتریس تاثیر کلی.زیرمعیارها
T= X . Inverse (I-X)

0.327

میزان جدید یا قدیمی بودن خدمت (منحنی عمر)میزان اطلاعاتی که در مورد خدمات نیاز به ارائه است

0.218
0.02
نوع خدمت بر اساس نوع مشتری

جدول 4- 12ماتریس تاثیرکلی.زیرمعیارها
T= X . Inverse (I-X)
0.26472
0.2166

جذب آنی مخاطب
0.81807

0.595581
میزان ماندگاری در ذهن

0.2406
0.487258
ایجاد انگیزه برای استفاده از خدمات

جدول 4- 13ماتریس تاثیر کلی.زیرمعیارها
T=X.inverse (I-X)
0.021
0.1194
0.019429

تناسب روش با فرصت ها و تهدیدات محیط خارجی
0.21
0.2515

0.187
میزان مهارت کارمندان بانک در زمینه بازاریابی خدمات
0.0247

0.054982
0.1376
میزان شهرت بانک

0.0271
0.018082
0.122
پیش بینی عکس العملهای نهایی بازار

جدول 4- 14ماتریس تاثیر کلی.زیرمعیارها
T= X . Inverse (I-X)
0.0396
0.12852

تناسب با اهداف فروش
0.0316

0.00515
تناسب با اهداف برندینگ

0.03161
0.00157
تناسب زمان اجرا با بازه زمانی اهداف

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوعنقطه تقاطع، زمان واکنش

جدول 4- 15ماتریس تاث
یرکلی.زیرمعیارها
T= X . Inverse (I-X)
0.067
0.067

خدمات مرتبط با افراد معمولی
0.089

0.5666
خدمات مرتبط با سازمانها

0.078
0.2889
خدمات مرتبط با فروشاهها

گام چهارم در تکنیک دیمتل بدست آوردن بردار r و بردار c از مجموع هر سطر و هر ستون ماتریس T می باشد.
گام پنجم در این تکنیک، تعیین مقدار آستانه و رسم نقشه رابطه شبکه می باشد.

در نقشه های رسم شده به ترتیب حروف A تا H حالت اختصار عناصر موجود در هر ماتریس می باشند.

شکل4-1 نقشه رابط معیارها 1

شکل4-2 نقشه رابط شبکه .زیرمعیارها1 1

شکل4-3 نقشه رابط شبکه.زیرمعیارها 2 1

شکل4-4 نقشه رابط شبکه.زیرمعیارها3 1

شکل4-5 نقشه رابط شبکه.زیرمعیارها4 1

شکل4-7 نقشه رابط شبکه زیرمعیارها 6 1

در انتهای مراحل دیمتل، از روابط شبکه ای رسم شده ماتریس مقایسات زوجی استخراج می شود که در محاسبات فرایند تحلیل شبکه ای و سوپر ماتریس، ماتریسهای حاصل نیز لحاظ خواهند شد.

4-3-3 گام چهارم: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی
در مرحله اول از تشکیل مقایسات زوجی، مقایساتی که از گراف های حاصل از مراحل دیمتل تشکیل شده است ایجاد می گردد.
بر اساس مراحلی که (داس و چاکرابورتی، 2011 : کارساک، 2002 : وی & وو، 20) برای روش ANP اعلام داشته اند باید مقایسات زوجی بین معیارها با توجه به هر معیار و بین زیر معیارها با توجه به هر زیر معیار صورت می گرفت تا روابط درونی معیارها و زیر معیارها معین گردد. برای جلوگیری از تشکیل تعداد زیادی مقایسات زوجی از تکنیک دیمتل استفاده شد تا تنها مقایسات زوجی بین عناصری که بر هم تاثیر داشتند ایجاد گردد. به این صورت که بر مبنای هر معیار تنها معیارهایی که از آن معیار مورد نظر فلش به آنهاخارج شده بود در جدول مقایسات زوجی قرار می گرفت. در صورتی که تنها یک فلش از معیاری بر معیار دیگر خارج شده بود، به آن معنا بود که معیار تاثیر گذار تاثیر 100% بر معیار تاثیر پذیر دارد. مقایساتی که در ادامه می آید حاصل از گراف های ترسیم شده در بالا می باشند.

جدول 4- 16-مقایسات زوجی-مبنا(معیار اول)
شیوه پوشش روش
C4
C5
C2
امکانات مورد نیاز برای هر روشC4=
1
1/5
3
تناسب استراتژیک روش با اهداف سازمانC5=
5
1
7
قابلیت سنجش یا اندازه گیری C2=
1/3
1/7
1

جدول 4- 17-مقایسات زوجی.مبنا معیار سوم
میزان ایجاد درگیری در مخاطب
C1
C7
C2
شیوه پوشش روش C1=
1
5
7
تناسب روش با محیط داخلی و خارجی سازمانC7=
1/5
1
1/3
قابلیت سنجش یا اندازه گیری C2=
1/7
3
1

جدول 4- 18-مقایسات زوجی.مبنا معیار چهارم
امکانات مورد نیاز برای هر روش
C1
C2
شیوه پوشش روش C1=
1
5
قابلیت سنجش یا اندازه گیری C2=
1/5
1
جدول 4- 19-مقایسات زوجی.مبنا معیار پنجم
تناسب استراتژیک روش با اهداف سازمان
C1
C7
C8
شیوه پوشش روشC1=
1
1
1/3
تناسب روش با محیط داخلی و خارجی C7=
1
1
1/3
نتایج تحقیقات بازاریابی C8=
3
3
1

جدول 4- 20-مقایسات زوجی.مبنا معیار ششم
ماهیت خدمات
C1
C2
C3
شیوه پوشش روشC1=
1
5
1/3
قابلیت سنجش یا اندازه گیری C2=
1/5
1
7
میزان ایجاد درگیری در مخاطبC3=
3
1/7
1

جدول 4- 21-مقایسات زوجی.معیار هفتم
تناسب روش با محیط داخلی و خارجی سازمان
C1
C5
C3
شیوه پوشش روشC1=
1
1
1/3
تناسب استراتژیک روش با اهداف سازمانC5=
1
1
1
میزان ایجاد درگیری در مخاطبC3 =
3
1
1

جدول 4- 22-مقایسات زوجی.مبنا معیار هشتم
نتایج تحقیقات بازاریابی
C1
C5
شیوه پوشش روش C1=
1
1/3
تناسب استراتژیک روش با اهداف سازمانC5=
3
1

جدول 4- 23مقایسات زوجی. زیرمعیارها1
S84
S82
شیوه های تبلیغاتی قبلی و میزان موفقیت آنها
1/5
1
سیاستهای تبلیغاتی رقباS82=
1
5
میزان موفقیت تبلیغات رقبS84=

جدول 4- 24مقایسات زوجی برمبنای برمعیارها2
S84
S82
هزینه های تبلیغاتی رقبا
1/7
1
سیاستهای تبلیغاتی رقباS82=
1
7
میزان موفقیت تبلیغات رقباS84=

جدول 4- 25مقایسات زوجی برمبنای زیرمعیارها3
S84
S83
سیاستهای تبلیغاتی رقبا
1/3
1
هزینه های تبلیغاتی رقباS83=
1
3
میزان موفقیت تبلیغات رقباS84=

جدول 4- 26مقایسات زوجی مبنا زیرمعیار 4
S82
S83
میزان موفقیت تبلیغات رقبا
1/7
1
هزینه های تبلیغاتی رقباS83=
1
7
سیاستهای تبلیغاتی رقباS82=

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد دربارهگیاه، بررسی، اصلی، ترکیبات

جدول 4- 26مقایسات زوجی مبنا زیرمعیار 5
S33
S31
میزان ماندگاری تبلیغ در ذهن
1/7
1
جذب آنی مخاطب S31=
1
7
ایجاد انگیزه برای استفاده از خدماتS33=

جدول 4- 27مقایسات زوجی مبنا زیرمعیار 6
S74
S73
S71
میزان مهارت کارمندان بانک در زمینه بازاریابی
5
1/5
1
تناسب روش با فرصت ها و تهدیدهاS71=
1/5
1
5
میزان شهرت بانکS73=
1
5
1/5
پیش بینی عکس العملهای بازار S74=

بعد از این مرحله ، مقایسات زوجی مرتبط با معیارهای اصلی و زیر معیارها آورده می شود.

جدول 4- 28-مقایسات زوجی معیارها.مبنا هدف
GOAL
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
شیوه پوشش روش C1=
1
2
1/3
1/5
1/7
1/2
1/5
1/7
قابلیت سنجش یا اندازه گیری C2=
1/2
1
1/2
1/2
1/5
1/5
1/7
1/8
میزان ایجاد درگیری در مخاطب C3=
3
2
1
3
1/3
5
1/3
1
امکانات مورد نیاز برای هر روشC4=
5
2
1/3
1
1/8
1/3
1/5
1/5
تناسب استراتژیک روش با اهداف سازمانC5=
7
5
3
8
1
3
1
1
ماهیت خدماتC6=
2
5
1/5
3
1/3
1
1/3
1/3
تناسب روش با محیط داخلی و خارجی سازمانC7=
5
7
3
5
1
3
1
1/3
نتایج تحقیقات بازاریابی C8=
7
8
1
5
1
3
3
1

جدول 4- 29-مقایسات زوجی زیرمعیار.مبنامعیار1
شیوه پوشش
S11
S12
غیر گزینشی با سطح پوشش وسیع S11=
1
1/7
گزینشی بر اساس مخاطبان هدف S12=
7
1

جدول 4- 30-مقایسات زوجی زیرمعیار.مبنامعیار2
قابلیت سنجش یا اندازه گیری
S21
S22
قابلیت دریافت بازخورد مخاطب S21=
1
6
عدم امکان دریافت بازخورد مخاطب S22=
1/6
1

جدول 4- 31-مقایسات زوجی زیرمعیار.مبنامعیار3
میزان ایجاد درگیری در مخاطب
S31
S32
S33
جذب آنی مخاطبS31=
1
1/8
1/9
میزان ماندگاری در ذهنS32=
8
1
1/5
ایجاد انگیزه برای استفاده از خدماتS33=
9
5
1

جدول 4- 32-مقایسات زوجی زیرمعیار.مبنا معیار4
امکانات مورد نیاز برای هر روش
S41
S42
حداقل بودجه مورد نیاز برای هر روشS41=
1
7
حداقل امکانات مورد نیاز جهت اجرای روشS42=
1/7
1
جدول 4- 33-مقایسات زوجی زیرمعیار.مبنا معیار5
تناسب استراتژیک روش با اهداف سازمان
S51
S52
S53
تناسب با اهداف فروشS51=
1
3
5
تناسب با اهداف برندینگS52=
1/3
1
9
تناسب زمان اجرا با بازه زمانی هدفS53=
1/5
1/9
1

جدول 4- 34-مقایسه زوجی زیرمعیار.مبنامعیار6
ماهیت خدمات
S61
S62
S63
میزان جدید یا قدیمی بودن خدمت(منحنی عمر) S61=
1
5
3
میزان اطلاعاتی که در مورد خدمات نیاز به ارائه استS62=
1/5
1
1/5
نوع خدمت بر اساس نوع مشتری S63=
1/3
5
1

جدول 4- 35-مقایسه زوجی زیرمعیار.مبنامعیار7
تناسب روش با محیط داخلی و خارجی سازمان
S71
S72
S73
S74
تناسب روش با فرصت ها و تهدیدات محیط خارجی S71=
1
1/5
1/3
1/3
میزان مهارت کارمندان بانک در زمینه بازاریابی بانکی S72=
5
1
3
5
میزان شهرت بانکS73=
3
1/3
1
1/5
پیش بینی عکس العملهای نهایی بازارS74=
3
1/5
5
1
جدول 4- 36-مقایسه زوجی زیرمعیار.مبنامعیار8
نتایج تحقیقات تبلیغاتی
S81
S82
S83
S84
شیوه های تبلیغاتی قبلی و میزان موفقیت آنهاS81=
1
1/3
1/3
1/5
سیاستهای تبلیغاتی رقباS82=
3
1
3
1/3
هزینه های تبلیغاتی رقباS83 =
3
1/3
1
1/5
میزان موفقیت تبلیغات رقباS84=
5
3
5
1

جدول 4- 37مقایسه زوجی زیرمعیار.زیرمعیار
تقسیم بندی مشتری
S631
S632
S633
خدمات مرتبط با افراد معمولی S631=
1
3
5
خدمات مرتبط با سازمانهاS632=
1/3
1
3
خدمات مرتبط با فروشگاههاS633=
1/5
1/3
1

در مرحله آخر مقایسات زوجی گزینه ها بر اساس زیر معیارها صورت می گیرد.
جدول 4- 38-مقایسات زوجی گزینه ها .1
غیر گزینشی بودن با سطح پوشش وسیع
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
1
7
9
9
7
9
5
7
6
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/7
1
7
7
8
7
1/2
2
1
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/9
1/7
1
2
1
3
1/4
1/5
1/6
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
1/9
1/7
1/2
1
1
1/2
1/7
1/7
1/8
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1/7
1/8
1
1
1
1
1/5
1/5
1/6
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
1/9
1/7
1/3
2
1
1
1/7
1/6
1/7
تبلیغات در رادیوA7=
1/5
2
4
7
5
7
1
3
1/2
تبلیغات در

Leave a Comment