مقاله رایگان درمورد آموزش کارکنان

دانلود پایان نامه

رقبا
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
1
3
3
1/3
2
1/3
3
1/3
1/7
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/3
1
2
1/3
1/7
1/7
1
1/4
1/9
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/3
1/2
1
1/7
1/7
1/9
1
1/7
1/9
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
3
3
7
1
2
1/7
2
1/3
1/2
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1/2
7
7
1/2
1
1/5
3
2
1
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
3
7
9
7
5
1
7
2
2
تبلیغات در رادیوA7=
1/3
1
1
1/2
1/3
1/7
1
1/7
1/5
تبلیغات در بیلبوردA8=
3
4
7
3
1/2
1/2
7
1
1/2
تبلیغات در اینترنتA9=
7
9
9
2
1
1/2
5
2
1
C.R=
0.091649204

جدول 4- 56-مقایسات زوجی گزینه ها 19
هزینه های تبلیغاتی رقبا
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
1
9
9
3
7
2
9
3
3
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/9
1
2
1/2
1/4
1/3
1
1/3
1/2
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/9
1/2
1
1/2
1/3
1/5
1/3
1/5
1/2
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
1/3
2
2
1
1
1/3
5
1/3
1/2
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1/7
4
3
1
1
1/2
2
1/3
1/2
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
1/2
3
5
3
2
1
7
3
2
تبلیغات در رادیوA7=
1/9
1
3
1/5
1/2
1/7
1
1/3
1/2
تبلیغات در بیلبوردA8=
1/3
3
5
3
3
1/3
3
1
1/2
تبلیغات در اینترنتA9=
1/3
2
2
2
2
1/2
2
2
1
C.R=
0.098094364

جدول 4- 57-مقایسات زوجی گزینه ها 20
موفقیت تبلیغات رقبا
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
1
7
9
3
2
2
6
5
5
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/7
1
2
1/3
1/3
1/6
1
1
1/3
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/9
1/2
1
1/4
1/4
1/6
1
1
1/4
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
1/3
3
4
1
3
1
2
4
5
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1/2
3
4
1/3
1
1
1/2
1/2
1/3
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
1/2
6
6
1
1
1
1
2
3
تبلیغات در رادیوA7=
1/6
1
1
1/2
2
1
1
2
2
تبلیغات در بیلبوردA8=
1/5
1
1
1/4
2
1/2
1/2
1
1
تبلیغات در اینترنتA9=
1/5
3
4
1/5
3
1/3
1/2
1
1
C.R=
0.098286641

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهمدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع، منابع انسانی

جدول 4- 58-مقایسات زوجی گزینه ها 21
خدمات مرتبط با افراد معمولی
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
1
2
3
5
7
2
2
2
2
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/2
1
2
2
2
2
1/2
1/2
1/2
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/3
1/2
1
2
3
2
1/3
1/2
1/2
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
1/5
1/2
1/2
1
3
2
2
2
2
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1/7
1/2
1/3
1/3
1
1/3
1/5
1/3
1/3
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
1/2
1/2
1/2
1/2
3
1
1
2
1
تبلیغات در رادیوA7=
1/2
2
3
1/2
5
1
1
2
3
تبلیغات در بیلبوردA8=
1/2
2
2
1/2
3
1/2
1/2
1
1
تبلیغات در اینترنتA9=
1/2
2
2
1/2
3
1/2
1
1
1
C.R=
0.099671097

جدول 4- 59-مقایسات زوجی گزینه ها 22
خدمات مرتبط با سازمانها
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
1
1/3
1/3
1/9
1/5
1/3
1
1/2
1/3
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
3
1
3
1/5
1/3
1/5
3
1/3
2
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
3
1/3
1
1/9
1/5
1/5
3
1/3
1/5
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
9
5
9
1
3
3
5
5
3
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
5
3
5
1/3
1
2
3
1
2
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
3
5
5
1/3
1/2
1
3
1/3
1
تبلیغات در رادیوA7=
1
1/3
1/3
1/5
1/3
1/3
1
1/7
1/6
تبلیغات در بیلبوردA8=
2
3
3
1/5
1
3
7
1
1
تبلیغات در اینترنتA9=
3
1/2
5
1/3
1/2
1
6
1
1
C.R=
0.097120542
جدول 4- 60مقایسات زوجی گزینه ها 23
خدمات مرتبط با فروشگاهها
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
1
5
2
1/3
1/3
1/5
5
1/2
3
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/5
1
3
1/9
3
1/7
1
1/4
1/3
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/2
1/3
1
1/7
3
1/9
3
1/3
1/3
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
3
9
7
1
7
3
5
5
9
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1/5
1/3
1/3
1/7
1
1/9
1/3
1/7
1/6
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
3
7
9
1/3
9
1
7
3
3
تبلیغات در رادیوA7=
1/5
1
1/3
1/5
3
1/7
1
1/3
1/3
تبلیغات در بیلبوردA8=
2
4
3
1/5
7
1/3
3
1
3
تبلیغات در اینترنتA9=
1/3
3
3
1/9
6
1/3
3
1/3
1
C.R=
0.095787107

مطلب مشابه :  استان هرمزگان، عوامل بازدارنده، استان کرمان، شهر اصفهان

4-3-4 گام پنجم: تشکیل سوپر ماتریس
از مقایسات زوجی مطرح شده، سوپر ماتریسی به شرح زیر تشکیل خواهد شد.

Leave a Comment